قانون تمديد مهلت اجراي قانون اجازه تعيين ميزان حقوق گمركي و سود بازرگاني كالاهاي وارداتي توسط دولت مصوب 1374

قانون تمديد مهلت اجراي قانون اجازه تعيين ميزان حقوق گمركي و سود بازرگاني كالاهاي وارداتي توسط دولت مصوب 1374,02,27

‌ماده واحده – مهلت اجراي قانون اجازه تعيين ميزان حقوق گمركي و سود بازرگاني كالاهاي وارداتي توسط دولت – مصوب 27 /7 /1372 – تا زمان ‌تصويب و لازم ‌الاجرا شدن لايحه تعيين حقوق گمركي كالاهاي وارداتي بر اساس سيستم هماهنگ شده توصيف و كدگذاري كالا تمديد مي ‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و هفتم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب و در تاريخ 27 /2 /1374 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي ‌اكبر ناطق نوري