تصویبنامه راجع به وجه‌الضمان مربوط به ترانزیت كالا مصوب 1372

تصویبنامه راجع به وجه‌الضمان مربوط به ترانزیت كالا مصوب 1372,09,03

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۳ /۹ /۱۳۷۲ بنابه پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت راه و ترابری و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
كلیه كالاهای تزانزیتی كه توسط شركت‌های معتبر حمل و نقل بین‌المللی دارای مجوز از وزارت راه و ترابری حمل می‌شوند از نظر سپردن وجه‌الضمان مربوط به تزانزیت كالا، در حكم كالاهای مجاز تلقی شده و وجه مذكور مطابق بند (۱) ماده (۱۸۰) آیین نامه اجرایی قانون امور گمركی – مصوب ۲۰ /۱ /۱۳۵۱ – دریافت می گردد.

معاون اول رییس جمهور – حسن حبیبی