تصويبنامه راجع به وجه‌الضمان مربوط به ترانزيت كالا مصوب 1372

تصويبنامه راجع به وجه‌الضمان مربوط به ترانزيت كالا مصوب 1372,09,03

هيأت وزيران در جلسه مورخ ۳ /۹ /۱۳۷۲ بنابه پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت راه و ترابري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
كليه كالاهاي تزانزيتي كه توسط شركت‌هاي معتبر حمل و نقل بين‌المللي داراي مجوز از وزارت راه و ترابري حمل مي‌شوند از نظر سپردن وجه‌الضمان مربوط به تزانزيت كالا، در حكم كالاهاي مجاز تلقي شده و وجه مذكور مطابق بند (۱) ماده (۱۸۰) آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي – مصوب ۲۰ /۱ /۱۳۵۱ – دريافت مي گردد.

معاون اول رييس جمهور – حسن حبيبي