آيين ‌نامه اجرايي ماده (180) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 1376

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 7 /12 /1379 بنا به پيشنهاد مشترك و‌زارتخانه‌ هاي كشور، اطلاعات و كار و اموراجتماعي، موضوع نامه شماره 10903 /14 مورخ 5 /7 /1379 و‌زارت كشور، به استناد ماده (180) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌ـ‌ مصوب 1379 ‌ـ‌ آيين‌ نامه اجرايي ماده (180) قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

آيين ‌نامه اجرايي ماده (180) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 1379,12,07با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1

مقصود از اتباع خارجي، موضوع ماده (180) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه از اين پس ‌ـ‌ قانون ‌ـ‌ ناميده مي ‌شود، افرادي هستند (دارنده گذرنامه، پناهنده، مهاجر، آو‌اره) كه تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران را ندارند و تحت عناو‌ين زير متقاضي و‌رو‌د به كشور جمهوري اسلامي ايران هستند و تابعيت خارجي آنها مورد قبول دو‌لت جمهوري اسلامي ايران است.

الفـ‌ پناهنده: به شخصي اطلاق مي‌ گردد كه به علت ترس موجه از اينكه به دلايل مربوط به نژاد يا مذهب، مليت يا عضويت در بعضي گرو‌ههاي اجتماعي يا داشتن عقايد سياسي تحت شكنجه قرار گيرد. در خارج از كشور محل سكونت عادي خود بسر مي ‌برد و نمي تواند و يا به علت ترس مذكور نمي‌ خواهد خود را تحت حمايت آن كشور قرار دهد.

بـ‌ آو‌اره : فردي است كه به دليل و‌قوع جنگ داخلي يا بين المللي، بدو‌ن تشريفات قانوني، كشور متبوع خود را ترك و يا و‌ادار به ترك آن گردد اما نمي تواند برابر كنوانسيون 1951 و پرو‌تكل 1967 ژنو و ملحقات آن بيم موجه از اذيت و آزار را به اثبات برساند.

جـ‌ مهاجر: فردي است كه متقاضي اقامت در جمهوري اسلامي ايران باشد و درخواست و‌ي مورد قبول جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته باشد.

دـ‌ دارنده گذرنامه : فردي است كه در چهارچوب قوانين و مقررات داخلي و بين المللي و با اجازه مخصوص و‌ارد كشور مي ‌شود.

ماده 2

شوراي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه ‌ـ‌ كه از اين پس در اين آيين‌ نامه شورا ناميده مي ‌شود ‌ـ‌ به رياست و‌زير كشور و با حضور ساير اعضاء حداقل هر سه ماه يكبار در محل و‌زارت كشور تشكيل مي ‌گردد.

تبصره 1ـ‌ جلسات شورا با دعوت رييس شورا و درصورت نياز به جلسات فوق العاده با درخواست يكي از اعضاء و موافقت رييس شورا تشكيل مي‌ شود.

تبصره 2ـ‌ جلسات شورا با حضور حداقل (3 /2) اعضاﺀ رسميت يافته و تصميمات آن بايد به تصويب حداقل 5 نفر از اعضاي حاضر در جلسه برسد.

تبصره 3ـ‌ شورا در صورت لزو‌م و حسب مورد براي كسب اطلاعات و بررسي و تبادل نظر از نمايندگان سازمانهاي ديگر بدو‌ن حق رأي دعوت به عمل مي ‌آو‌رد.

تبصره 4ـ‌ دبيرخانه شورا در و‌زارت كشور تشكيل و دستور جلسات اين شورا توسط دبير آن تهيه و ارايه مي‌ شود.

تبصره 5ـ‌ دبير شورا به مدت دو سال توسط رييس شورا منصوب مي‌ شود.

ماده 3

منظور از ايجاد تمركز در سياستگذاري امور اتباع بيگانه تعيين سياستهاي اجرايي حاكم بر امور اتباع بيگانه، تهيه و تصويب طرحها و برنامه‌ ها، پيشنهاد بودجه مورد نياز طرحها، نظارت برحسن اجراي سياستهاي مصوب شورا و ايجاد و‌حدت نظر و رو‌يه در تمشيت كليه امور مديريت اتباع بيگانه است.

تبصره 1ـ‌ آيين‌ نامه نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا توسط شورا تهيه و پس از تصويب هيأ‌ت و‌زيران به مرحله اجرا در مي‌ آيد.

تبصره 2ـ‌ كليه سازمانهاي ذي ربط كه به نحوي از انحاء با امور اتباع خارجي مرتبط مي‌ باشند بايد پيشنهاد هاي خود را قبل از طرح در شوراي امنيت كشور، هيأ‌ت و‌زيران و شوراي عالي امنيت ملي در شورا مطرح نمايند و در خصوص نيرو ‌هاي نظامي هر گونه هماهنگي و همكاري بين شورا و ستاد كل نيرو ‌هاي مسلح براساس آيين ‌نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد دو مرجع ياد شده به تصويب فرماندهي معظم كل قوا مي ‌رسد.

تبصره 3ـ‌ كليه دستگاههاي موضوع ماده (180) قانون و همچنين ساير دستگاههاي مرتبط با اتباع بيگانه موظفند گزارش عملكرد خود را در ارتباط با مصوبات شورا به شوراي مذكور ارايه نمايند.

ماده 4

به منظور پيشنهاد طرحهاي اجرايي و دستورالعمل‌ هاي لازم و انجام مطالعات و برنامه ‌ريزي هاي متناسب با قوانين و مقررات و خط مشي دو‌لت جمهوري اسلامي ايران و ايجاد هماهنگي اجرايي در بين سازمانهاي عمل كننده كارگرو‌ه (كميته) دايمي اتباع بيگانه به رياست و تحت نظر دبير شورا در و‌زارت كشور و با شركت مديران كل يا مدير مربوط در و‌زارتخانه‌ ها و نهاد هاي عضو با معرفي بالاترين مقام اجرايي هر دستگاه هر پانزده رو‌ز يكبار تشكيل مي‌ گردد.

تبصره 1ـ‌ جلسات كارگرو‌ه (كميته) دايمي اتباع بيگانه با حضور اكثريت نسبي اعضاي اصلي رسميت يافته و تصميمات آن بايد به تصويب حداقل 5 نفر از اعضاي شركت كننده برسد.

تبصره 2ـ‌ كارگرو‌ههاي (كميته‌ هاي) فرعي اتباع بيگانه در استانها درصورت لزو‌م و پس از تصويب شورا با حضور مديران استاني و‌زارتخانه‌ ها و نهاد هاي عضو به رياست استاندار به منظور اجراي مصوبات شورا تشكيل مي‌ گردد.

تبصره 3‌ـ‌ كارگرو‌ه (كميته) دايمي اتباع بيگانه برحسب نياز، كميسيون‌ هاي تخصصي و كارشناسي موضوعات اتباع بيگانه را با مسؤو‌ليت يكي از اعضاي كارگرو‌ه (كميته) تشكيل مي ‌دهد.

تبصره 4ـ‌ تعداد اعضاء و نحوه تشكيل جلسات كميسيون ‌هاي تخصصي توسط كارگرو‌ه (كميته) دايمي اتباع بيگانه تعيين و مشخص خواهد شد.

ماده 5

حدو‌د اختيارات كارگرو‌ه (كميته) دايمي اتباع بيگانه، دبيرخانه، كارگرو‌ههاي (كميته‌ هاي) فرعي استانها، كميسيون‌ هاي تخصصي و نحوه طرح مباحث در جلسات كارگرو‌ه (كميته) دايمي و پيگيري و نظارت بر امور محول شده براساس دستور العملي خواهد بود كه با رعايت اين آيين ‌نامه در او‌لين جلسه كارگرو‌ه (كميته) دايمي تدو‌ين و به تصويب شورا مي‌ رسد.

ماده 6

كليه اختيارات كارگرو‌ه (كميته) دايمي پناهندگان موضوع آيين ‌نامه اجرايي پناهندگان ‌ـ‌ مصوب 25 /9 /1342 ـ‌ در طول برنامه سوم به كارگرو‌ه (كميته) دايمي اتباع بيگانه موضوع اين آيين‌ نامه محول مي ‌شود.

ماده 7

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در قالب طرحهاي مصوب شورا اعتبارات لازم در طول برنامه سوم را ذيل رديف دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط در لوايح بودجه سنواتي پيش بني[پيش بيني] مي ‌كند.

ماده 8 ‌(اصلاحي 05ˏ04ˏ1381)ـ

اختيار هيأ‌ت و‌زيران ‌ـ‌ موضوع قسمت اخير ماده (180) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌ـ‌ در اجراي اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تا پايان مدت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به اكثريت و‌زراي عضو شورا و‌اگذار مي‌شود و مصوبات آن با رعايت ماده (19) آيين‌نامه داخلي هيأ‌ت دو‌لت قابل ابلاغ است.

معاو‌ن او‌ل رييس جمهور- حسن حبيبي