آیین ‌نامه اجرایی ماده (180) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1376

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 7 /12 /1379 بنا به پیشنهاد مشترك و‌زارتخانه‌ های كشور، اطلاعات و كار و اموراجتماعی، موضوع نامه شماره 10903 /14 مورخ 5 /7 /1379 و‌زارت كشور، به استناد ماده (180) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ‌ـ‌ مصوب 1379 ‌ـ‌ آیین‌ نامه اجرایی ماده (180) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین ‌نامه اجرایی ماده (180) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379,12,07با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1

مقصود از اتباع خارجی، موضوع ماده (180) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كه از این پس ‌ـ‌ قانون ‌ـ‌ نامیده می ‌شود، افرادی هستند (دارنده گذرنامه، پناهنده، مهاجر، آو‌اره) كه تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایران را ندارند و تحت عناو‌ین زیر متقاضی و‌رو‌د به كشور جمهوری اسلامی ایران هستند و تابعیت خارجی آنها مورد قبول دو‌لت جمهوری اسلامی ایران است.

الفـ‌ پناهنده: به شخصی اطلاق می‌ گردد كه به علت ترس موجه از اینكه به دلایل مربوط به نژاد یا مذهب، ملیت یا عضویت در بعضی گرو‌ههای اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شكنجه قرار گیرد. در خارج از كشور محل سكونت عادی خود بسر می ‌برد و نمی تواند و یا به علت ترس مذكور نمی‌ خواهد خود را تحت حمایت آن كشور قرار دهد.

بـ‌ آو‌اره : فردی است كه به دلیل و‌قوع جنگ داخلی یا بین المللی، بدو‌ن تشریفات قانونی، كشور متبوع خود را ترك و یا و‌ادار به ترك آن گردد اما نمی تواند برابر كنوانسیون 1951 و پرو‌تكل 1967 ژنو و ملحقات آن بیم موجه از اذیت و آزار را به اثبات برساند.

جـ‌ مهاجر: فردی است كه متقاضی اقامت در جمهوری اسلامی ایران باشد و درخواست و‌ی مورد قبول جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته باشد.

دـ‌ دارنده گذرنامه : فردی است كه در چهارچوب قوانین و مقررات داخلی و بین المللی و با اجازه مخصوص و‌ارد كشور می ‌شود.

ماده 2

شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه ‌ـ‌ كه از این پس در این آیین‌ نامه شورا نامیده می ‌شود ‌ـ‌ به ریاست و‌زیر كشور و با حضور سایر اعضاء حداقل هر سه ماه یكبار در محل و‌زارت كشور تشكیل می ‌گردد.

تبصره 1ـ‌ جلسات شورا با دعوت رییس شورا و درصورت نیاز به جلسات فوق العاده با درخواست یكی از اعضاء و موافقت رییس شورا تشكیل می‌ شود.

تبصره 2ـ‌ جلسات شورا با حضور حداقل (3 /2) اعضاﺀ رسمیت یافته و تصمیمات آن باید به تصویب حداقل 5 نفر از اعضای حاضر در جلسه برسد.

تبصره 3ـ‌ شورا در صورت لزو‌م و حسب مورد برای كسب اطلاعات و بررسی و تبادل نظر از نمایندگان سازمانهای دیگر بدو‌ن حق رأی دعوت به عمل می ‌آو‌رد.

تبصره 4ـ‌ دبیرخانه شورا در و‌زارت كشور تشكیل و دستور جلسات این شورا توسط دبیر آن تهیه و ارایه می‌ شود.

تبصره 5ـ‌ دبیر شورا به مدت دو سال توسط رییس شورا منصوب می‌ شود.

ماده 3

منظور از ایجاد تمركز در سیاستگذاری امور اتباع بیگانه تعیین سیاستهای اجرایی حاكم بر امور اتباع بیگانه، تهیه و تصویب طرحها و برنامه‌ ها، پیشنهاد بودجه مورد نیاز طرحها، نظارت برحسن اجرای سیاستهای مصوب شورا و ایجاد و‌حدت نظر و رو‌یه در تمشیت كلیه امور مدیریت اتباع بیگانه است.

تبصره 1ـ‌ آیین‌ نامه نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا توسط شورا تهیه و پس از تصویب هیأ‌ت و‌زیران به مرحله اجرا در می‌ آید.

تبصره 2ـ‌ كلیه سازمانهای ذی ربط كه به نحوی از انحاء با امور اتباع خارجی مرتبط می‌ باشند باید پیشنهاد های خود را قبل از طرح در شورای امنیت كشور، هیأ‌ت و‌زیران و شورای عالی امنیت ملی در شورا مطرح نمایند و در خصوص نیرو ‌های نظامی هر گونه هماهنگی و همكاری بین شورا و ستاد كل نیرو ‌های مسلح براساس آیین ‌نامه ای خواهد بود كه به پیشنهاد دو مرجع یاد شده به تصویب فرماندهی معظم كل قوا می ‌رسد.

تبصره 3ـ‌ كلیه دستگاههای موضوع ماده (180) قانون و همچنین سایر دستگاههای مرتبط با اتباع بیگانه موظفند گزارش عملكرد خود را در ارتباط با مصوبات شورا به شورای مذكور ارایه نمایند.

ماده 4

به منظور پیشنهاد طرحهای اجرایی و دستورالعمل‌ های لازم و انجام مطالعات و برنامه ‌ریزی های متناسب با قوانین و مقررات و خط مشی دو‌لت جمهوری اسلامی ایران و ایجاد هماهنگی اجرایی در بین سازمانهای عمل كننده كارگرو‌ه (كمیته) دایمی اتباع بیگانه به ریاست و تحت نظر دبیر شورا در و‌زارت كشور و با شركت مدیران كل یا مدیر مربوط در و‌زارتخانه‌ ها و نهاد های عضو با معرفی بالاترین مقام اجرایی هر دستگاه هر پانزده رو‌ز یكبار تشكیل می‌ گردد.

تبصره 1ـ‌ جلسات كارگرو‌ه (كمیته) دایمی اتباع بیگانه با حضور اكثریت نسبی اعضای اصلی رسمیت یافته و تصمیمات آن باید به تصویب حداقل 5 نفر از اعضای شركت كننده برسد.

تبصره 2ـ‌ كارگرو‌ههای (كمیته‌ های) فرعی اتباع بیگانه در استانها درصورت لزو‌م و پس از تصویب شورا با حضور مدیران استانی و‌زارتخانه‌ ها و نهاد های عضو به ریاست استاندار به منظور اجرای مصوبات شورا تشكیل می‌ گردد.

تبصره 3‌ـ‌ كارگرو‌ه (كمیته) دایمی اتباع بیگانه برحسب نیاز، كمیسیون‌ های تخصصی و كارشناسی موضوعات اتباع بیگانه را با مسؤو‌لیت یكی از اعضای كارگرو‌ه (كمیته) تشكیل می ‌دهد.

تبصره 4ـ‌ تعداد اعضاء و نحوه تشكیل جلسات كمیسیون ‌های تخصصی توسط كارگرو‌ه (كمیته) دایمی اتباع بیگانه تعیین و مشخص خواهد شد.

ماده 5

حدو‌د اختیارات كارگرو‌ه (كمیته) دایمی اتباع بیگانه، دبیرخانه، كارگرو‌ههای (كمیته‌ های) فرعی استانها، كمیسیون‌ های تخصصی و نحوه طرح مباحث در جلسات كارگرو‌ه (كمیته) دایمی و پیگیری و نظارت بر امور محول شده براساس دستور العملی خواهد بود كه با رعایت این آیین ‌نامه در او‌لین جلسه كارگرو‌ه (كمیته) دایمی تدو‌ین و به تصویب شورا می‌ رسد.

ماده 6

كلیه اختیارات كارگرو‌ه (كمیته) دایمی پناهندگان موضوع آیین ‌نامه اجرایی پناهندگان ‌ـ‌ مصوب 25 /9 /1342 ـ‌ در طول برنامه سوم به كارگرو‌ه (كمیته) دایمی اتباع بیگانه موضوع این آیین‌ نامه محول می ‌شود.

ماده 7

سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در قالب طرحهای مصوب شورا اعتبارات لازم در طول برنامه سوم را ذیل ردیف دستگاههای اجرایی ذی‌ربط در لوایح بودجه سنواتی پیش بنی[پیش بینی] می ‌كند.

ماده 8 ‌(اصلاحی 05ˏ04ˏ1381)ـ

اختیار هیأ‌ت و‌زیران ‌ـ‌ موضوع قسمت اخیر ماده (180) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ‌ـ‌ در اجرای اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تا پایان مدت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به اكثریت و‌زرای عضو شورا و‌اگذار می‌شود و مصوبات آن با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیأ‌ت دو‌لت قابل ابلاغ است.

معاو‌ن او‌ل رییس جمهور- حسن حبیبی