دستورالعمل ۲۲ روابط کار به شماره ۱۲۸۷۷۶ مورخ ۱۳۹۰ در زمینه مقررات مربوط به نوبت کاری موضوع ماده ۵۵ و ۵۶ قانون کار

دستورالعمل شماره ۲۲ روابط کار موضوع مواد ۵۵ و ۵۶ قانون کار

چنانچه روز کاری کارگران نوبت کار به روز تعطیل هفتگی جمعه برخورد کند مورد از مصادیق کار در روز جمعه و الزام به تعطیل یک روز دیگر در هفته به جای جمعه می باشد و در این صورت این قبیل کارگران محق به دریافت ۴۰% فوق العاده موضوع تبصره یک ماده ۶۲ قانون کار نیز خواهند بود .

جهت محاسبه در صد فوق العاده نوبت کاری کارگران یک واحد لازم است یکصد و هفتاد و شش ساعت اول کارکرد  هر کارگر در طول ماه از کارت تایمکس استخراج و سپس نسبت ساعاتی که در تعداد ساعات استخراج شده به ساعت شب (۲۲ الی ۶ صبح ) مقارن بوده محاسبه گردد.

چنانچه نسبت محاسبه شده به نیم (نصف) نزدیک باشد فوق العاده نوبت کاری معادل ۵/۲۲درصد مزد و چنانچه به سی و سی صدم (۳۳/.) نزدیک باشد میزان فوق العاده ۱۵ درصد خواهد بود . به طور مثال چنانچه کارگر نوبت کاری در طول ماه ۱۹۰ ساعت کارکرد داشته باشد و از ۱۷۶ ساعت اول کارکرد مزبور حدود ۸۷ ساعت به ساعات شب افتاده باشد فوق العاده نوبت کاری ۵/۲۲ درصد خواهد بود.