قانون مراكز رشد و پارک های علم و فناوری مصوب 1381

قانون مراکز رشد و پارک هاي علم و فنّاوري

ماده 1

به منظور تشويق و ارتقاء فرهنگ نوآوري ، شناسايي و رفع نيازهاي اولويت دار تحقيقات کاربردي توسعه اي در بخش هاي صنعت، کشاورزي و خدمات، کاربردي نمودن و تجاري سازي نتايج تحقيقات، استقرار نظام پيوند دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي با بخش هاي اقتصادي، افزايش قدرت رقابت بين موسسه هاي متکي بر دانش و فن و ايجاد فرصت هاي شغلي براي نيروهاي تحصيل کرده ، دولت مکلف است اقدام به ايجاد مراکز رشد (انکوباتور) و پارک هاي علم و فنّاوري نمايد تا براساس موازين قانوني و اين قانون اداره گردد.

ماده 2

 تعاريف

الف – مرکز رشد واحدهاي فنّاوري  (انکوباتور)

مركزي است تحت مديريت متخصصين حرفه‎اي كه با ارائه خدمات حمايتي از ايجاد و توسعه حرفه‎هاي جديد توسط كارآفريناني كه در قالب واحد‎هاي نوپاي فعال در زمينه هاي مختلف منتهي به فنّاوري متشكل شده اند و اهداف اقتصادي مبتني بر دانش و فن دارند، پشتيباني مي كند. اين خدمات، به عنوان مثال، شامل موارد زير است:

تامين محل كار (به صورت اجاره)

خدمات آزمايشگاهي و كارگاهي

خدمات اطلاع رساني

خدمات مالي و اعتباري

آموزش هاي تخصصي ويژه

خدمات مديريتي

خدمات حقوقي

پروژه يابي و بازاريابي

ب – پارک علم و فنّاوري

سازماني است که بوسيله متخصصين حرفه اي مديريت مي شود و هدف اصلي آن افزايش ثروت در جامعه از طريق ارتقاء فرهنگ نوآوري و رقابت در ميان شرکت هاي حاضر در پارک و    موسسه هاي متکي بر علم و دانش است . براي دستيابي به اين هدف يک پارک علمي ، جريان دانش و فنّاوري را در ميان دانشگاهها ، موسسه هاي تحقيق و توسعه ، شرکت هاي خصوصي و بازار ، به حرکت انداخته و مديريت مي کند و رشد شرکت هاي متکي بر نورآوري را از طريق مراکز رشد (انکوباتورها ) و فرايندهاي زايشي تسهيل مي کند . پارک هاي علمي و فنّاوري همچنين خدمات ديگري با ارزش افزوده بالا همراه با فضاهاي کاري و تسهيلات با کيفيت بالا فراهم مي نمايد .

(تعريف ارائه شده توسط انجمن بين المللي پارک هاي علم (IASP) انواع مختلف پارک هاي علم در جهان از قبيل پارک هاي فنّاوري ، پارک هاي تحقيقاتي ، قطب هاي فنّاوري و مناطق فنّاوري را شامل مي شود . )

ماده 3

هريک از پارک ها و مراکز رشد مشمول اين قانون بصورت موسسه دولتي يا غيردولتي تاسيس و زير نظر هيات امناء براساس قانون تشکيل هيات امناي دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالي و پژوهشي (بدون در نظر گرفتن شرط هيات مميزه ) اداره خواهد شد . اين موسسه ها از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت مستثني بوده و براساس اين قانون و اساسنامه هاي مربوطه اداره خواهند شد .

تبصره : اساسنامه پارک ها و مراکزرشد به تصويب شوراي عالي تحقيقات و فنّاوري خواهد رسيد .

ماده 4

مسئوليت هدايت ، هماهنگي و نظارت عاليه بر کليه فعاليت هاي مراکز رشد و پارک هاي علم و فنّاوري بر عهده شوراي عالي تحقيقات وفنّاوري مي باشد .

ماده 5

ضوابط ايجادو انحلال مراکز رشد و پارک هاي علم و فنّاوري با رعايت سياستهاي دولت براساس مطالعات آمايش سرزمين اين موسسه ها ، اولويت هاي پژوهشي و فنّاوري کشور ، وجود دانشگاهها ، مراکز پژوهشي و بخش هاي اقتصادي فعال منطقه توسط وزارت علوم ، تحقيقات و فنّاوري تهيه و به تصويب شوراي عالي تحقيقات و فنّاوري خواهد رسيد .

تبصره 1 – مجوز ايجاد و انحلال مراکز رشد و پارک هاي علم و فنّاوري براساس ضوابط مصوب توسط وزارت علوم ، تحقيقات و فنّاوري خواهد بود.

ماده 6

مقررات مربوط  به امور اداري و استخدامي کارکنان مراکز رشد و پارک هاي علم و فنّاوري توسط وزارت علوم ، تحقيقات و فنّاوري تهيه و به تصويب شوراي عالي تحقيقات و فنّاوري خواهد رسيد .

ماده 7

وزارت مسکن و شهرسازي موظف است در قالب طرح هاي مطالعاتي کالبدي ملي – طرح هاي جامع و تفضيلي شهرها نسبت به تعيين و واگذاري زمين مناسب جهت احداث مراکز رشد و پارک هاي علم و فنّاوري با قيمت تمام شده اقدام نمايد .

تبصره 1 – در مواردي که پارک هاي علمي و فنّاوري خارج از حريم استحفاظي شهرها قرار مي گيرد وزارت جهاد کشاورزي موظف است نسبت به تعيين و واگذاري زمين مورد نياز با قيمت تمام شده اقدام نمايد

تبصره 2 – مکانيابي ايجاد پارک هاي علمي و فنّاوري براساس طرح کالبدي ملي – طرح جامع و تفصيلي شهرها به تصويب شوراي عالي شهرسازي خواهد رسيد .

تبصره 3 – دستگاههاي اجرايي و مراکز دولتي مي توانند بخشي از زمين يا ساختمانهاي خود را جهت ايجاد مراکز رشد يا پارک هاي علم و فنّاوري اختصاص دهند .

ماده 8

پارک هاي علمي و فنّاوري از حريم قانوني و استحفاظي شهرها و قانون شهرداري ها مستثني بوده و مجازند اراضي مورد خريداري و تملک خود را تفکيک ، آماده سازي و مطابق کاربري هاي طرح جامع و تفضيلي به اشخاص حقيقي يا حقوقي (مطابق با اهداف خود ) واگذار نمايند . واگذاري اراضي به متقاضيان ، حدود ، شرايط و نحوه عمل دراين خصوص در اختيار مسئولين پارک ها مي باشد . آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت علوم ، تحقيقات و فنّاوري تهيه خواهد شد .

تبصره – پارک هاي علمي و فنّاوري از پرداخت هرگونه ماليات و حق تمبر و هزينه هاي ثبتي و معاملاتي بابت تفکيک و فروش اراضي و ساختمانها معاف مي باشند .

ماده 9

دولت موظف است نسبت به تامين بودجه ريالي و ارزي موردنياز تاسيسات و تسهيلات زيربنايي و فضاهاي تخصصي و عمومي مراکز رشد و پارک هاي علم و فنّاوري مصوب ، در قوانين بودجه سالانه اقدام نمايد .

تبصره – بعنوان بخشي از اعتبارات ريالي فوق شوراي برنامه ريزي استان موظف است حداقل 5 درصد از بودجه استاني و مازاد درآمد استاني را جهت تامين تاسيسات زيربنايي مراکز رشد و پارکهاي  منطقه خود اختصاص دهد .

ماده 10

شرکت ملي گاز ايران ، شرکت هاي آب و فاضلاب استانها و شرکت هاي برق منطقه اي و شرکت مخابرات ايران موظفند ضمن تامين ، گاز ، آب و فاضلاب ، برق و تلفن موردنياز پارک ها و مراکز رشد ، حق انشعاب هاي مربوطه را رايگان محاسبه نمايند .

ماده 11

مجوز انجام هرگونه فعاليت درپارک هاي علمي و فنّاوري براي اشخاص حقيقي و حقوقي (غيردولتي و دولتي ) طبق دستورالعملي که به تصويب وزارت علوم ، تحقيقات و فنّاوري مي رسد صادر خواهد شد .

ماده 12

به منظور ايجاد ، رشد و توسعه مراکز ، موسسه ها ، شرکت هاي علمي و فنّاوري دولتي و غير دولتي مستقر در پارک ها ومراکز رشد ، دولت موظف است اعتبارات لازم را در قوانين بودجه سالانه جهت امور تحقيقاتي داراي خطر پذيري بالا تحت عنوان کمک به موسسه ها ، پيش بيني  و دراختيار اين مجموعه ها قرار دهد . آيين نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ، وزارت علوم ، تحقيقات و فنّاوري به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .

ماده 13

واحدهاي توليدي و خدماتي دولتي و غير دولتي که طرح هاي تحقيقاتي خود را در مراکز رشد و پارک هاي علم و فنّاوري انجام و يا اقدام به تاسيس موسسه ها و شرکت ها و مراکز تحقيقاتي مي نمايند و يا طرح تحقيقاتي به موسسه ها و شرکت هاي مستقر در پارک ها و مراکز رشد ارائه مي نمايند ، مطابق هزينه هاي انجام شده از در آمد مشمول ماليات معاف مي باشند.

ماده 14

مواد اوليه ، تجهيزات يا اجزاء و قطعات مورد نياز تحقيقاتي و فنّاوري و قعطات يدکي آزمايشگاهي که توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مستقر در مراکز رشد و پارک هاي علم و فنّاوري وارد مي شود با تشخيص وزارت علوم ، تحقيقات و فنّاوري براي امر تحقيقات و فنّاوري استفاده مي شود از پرداخت حقوق گمرکي و سود بازرگاني به مدت 10 سال معاف مي باشد .

ماده 15

مراکز رشد و پارک هاي علم و فنّاوري مي توانند به منظور رشد شرکت ها ، موسسه ها و مراکز تحقيقاتي دولتي و غير دولتي مستقر ، نسبت به ارائه اعتبارات تحقيقاتي و خدمات پشتيباني دولتي به اين موسسه ها اقدام نمايند . آيين نامه اجرايي اين ماده  به تصويب هيات امنا پارک ها و مراکز رشد خواهد رسيد .

ماده 16

بخش غيردولتي مي تواند براساس ضوابط اجرايي که به تصويب هيات وزيران مي رسد اقدام به احداث مراکز رشد و پارک هاي علم و فنّاوري نمايد  و از مزاياي اين قانون برخوردار گردد.

ماده 17

دولت مکلف است از محل وجوه اداره شده تسهيلات با حداقل بهره و کارمزد لازم را دراختيار موسسه ها و شرکت هاي مستقر در پارک ها ومراکز رشد قرار دهد . ميزان اعتبار مورد نياز توسط وزارت علوم ،تحقيقات و فنّاوري پيشنهاد و به تصويب سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور خواهد رسيد .

ماده 18

اشخاص حقيقي و حقوقي که در مراکز رشد و پارک هاي علم و فنّاوري به فعاليت هاي تحقيقاتي و فنّاوري اشتغال دارند ، نسبت به فعاليت خود از تاريخ بهره برداري مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت ماليات بردرآمد و دارايي موضوع قانون ماليات هاي مستقيم معاف خواهند بود .

ماده 19

پارکهاي تحقيقاتي موظفند به منظور جذب نخبگان براي حضور محققان ايراني و غير ايراني خارج از کشور در جهت استفاده از خدمات علمي و تحقيقاتي آنان امکانات مناسبي فراهم نمايند . آيين نامه اجرايي ارائه امکانات به پيشنهاد معاونت فنّاوري به تصويب وزير علوم ، تحقيقات و فنّاوري خواهد رسيد .

ماده 20

وزارت صنايع و معادن موظف است به شرکتها و موسسه هايي که در مراکز رشد و پارک هاي علم و فنّاوري اقدام به توليد محصولاتي در زمينه فناوريهاي نوين مي کنند با تاييد وزارت علوم ، تحقيقات و فنّاوري مجوز بهره برداري و توليد صادر نمايد. اين شرکتها و موسسه ها از همه تسهيلات قانوني شرکتهاي مشابه خود در خارج از پارکها و مراکز رشد برخوردار خواهند شد.