بخشنامه وزارت کار در مورد اجرای مصوبه مورخ 1385 شورای عالی کار (بن کارگری)

دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ 16/12/1385 شورای عالی کار در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار واموراجتماعی می باشند

به گزارش حوزه اطلاع رسانی، دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه 16 اسفند سال 85 شورای عالی کار از سوی عزیز بهزادی مدیرکل نظارت بر نظام های جبران خدمت تدوین و اعلام شد.
بر اساس این گزارش مفاد این آیین نامه به شرح زیر است:
در اجرای بند 5 بخشنامه شماره 154053 مورخ 20/12/85 وزیر محترم کار و اموراجتماعی موضوع مصوبه مورخ 16/12/1385 شورای عالی کار،نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و اموراجتماعی اعلام می دارد:
الف- نحوه اجرای بند 2 بخشنامه راجع به افزایش مزد
از اول سال 1386 مزد مبنای کلیه کارگران (شامل مزد شغل گروه، مزد سنوات سال های گذشته (تا پایان سال 1385) مزد رتبه، مزایای ماندگاری پست ونظایر آن ها، روزانه ده درصد اضافه می شود. به عبارت دیگر:
مزد مبنای روزانه درسال 86= 1/1 * آخرین مزد مبنای روزانه در سال 85

تبصره: با توجه به تکلیف مقرر در بند 2 بخشنامه چنانچه مجموع مزد مبنای حاصل از اعمال ده درصد افزایش موضوع بند مذکور کمتر از 61000 ریال در روز شود مبلغ 61000 ریال ملاک خواهد بود.

ب- نحوه اجرای تبصره یک بند 3 بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات درسال 1386
جدول مزد سنوات در گروه های بیست گانه درسال 1386 به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند 3 بخشنامه شماره 154053 مورخ 20/12/85 درمورد کارگرانی که از 1/1/1386 به بعد دارای یکسال سابقه خدمت باشند یا یکسال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد، متناسب با گروه شغلی مربوطه معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می شود.
تبصره: مزد سنوات (پایه) که دراجرای مصوبه اخیر شورای عالی کار درسال 1386 و طبق جدول موضوع این بند داده می شود مشمول افزایش ده درصد نمی شود.
مطابق جدولنرخ پایه (سنوات) در گروه های بیست گانه بر اساس (نرخ ریال/ به روز) به شرح زیر می باشد:
نرخ گروه های 1 تا 20 به ترتیب از گروه یک با نرخ پایه 1250ریال آغاز شده و با افزایش 50 ریال در هر گروه ادامه می یابد بدین ترتیب نرخ پایه گروه بیست 2650 ریال خواهد بود.
ج- نحوه اجرای بند 5 بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقاء
درکلیه واحدهایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و اموراجتماعی می باشند نحوه ارتقاء شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل خواهد بود. نحوه کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل مطابق جدول پیوست می باشد.
درکارگاه هایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب می باشند اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی یا رویه های متداول کارگاه در گذشته صورت گیرد.

عزیز بهزادی
مدیرکل نظارت برنظام های جبران خدمت/ امضا20/12/85

***دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ 16/12/85 شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت

دراجرای بند 5 بخشنامه شماره 154053 مورخ 20/12/85 وزیر محترم کار و امور اجتماعی موضوع مصوبه مورخ 16/12/85 شورای عالی کار بدینوسیله نحوه اجرای بخشنامه مذکور را درمورد کارگران کارمزدی اعلام می نماید:

1- نحوه اعمال ده درصد افزایش موضوع بند 2 بخشنامه
نرخ های کارمزدی درسال 86 (به نسبت آخرین کارمزد درسال 85) در مورد کلیه کارگران کارمزدی(اعم از دائم یا موقت) به مآخذ ده درصد افزایش می یابند. درصورتیکه کارگران دارای بخش ثابت مزد (علاوه بر کارمزد) باشند، این بخش نیز بایستی ده درصد افزایش یابد.
تبصره 1: درصورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیرمزد به اضافه مزد سنوات (پایه) مربوط به سال های گذشته کمتر از 61000 ریال در روز گردد ملاک محاسبه و پرداخت به کارگران کارمزد همان 61000 ریال خواهد بود.
تبصره2: چنانچه نرخ یا ملاک های کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند دراین صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول افزایش ده درصد خواهد گردید (زیرا با این عمل نرخ یا ملاک های کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خودبخود افزایش خواهند یافت)

2- اعطای مزد سنوات
علاوه بر افزایش کارمزد، کارگران کارمزدی نیز برحسب آنکه مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر،حسب مورد مطابق دستورالعمل های ذی ربط از پایه سنواتی موضوع بند 3 بخشنامه شماره 154053 مورخ 20/12/85 برخوردار خواهند شد.

عزیز بهزادی
مدیرکل نظارت برنظام های جبران خدمت / امضا 20/12/85