قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار 1383

قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون كار و‌ الحاق يك تبصره به آن مصوب 1383,01,30با اصلاحات و الحاقات بعدي

‌ماده واحده

 تبصره ماده (14) قانون كار مصوب 2 /7 /1368 به عنوان تبصره (1) به شرح ذيل اصلاح و تبصره ديگري به آن الحاق مي ‌گردد:
تبصره 1- مدت خدمت نظام وظيفه شاغلين مشمول قانون كار يا شركت داوطلبانه‌ آنان در جبهه قبل از اشتغال و يا حين اشتغال جزء سوابق خدمتي آنان نزد سازمان تأمين اجتماعي محسوب مي ‌گردد. اعتبار مورد نياز براي اجراي اين قانون از محل دريافت ‌ميانگين حق بيمه دو سال آخر فرد بيمه شده تأمين مي ‌گردد.
تبصره 2 – آن دسته از بيمه ‌شدگاني كه مشمول اصلاحيه تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 14 / 7 /1380 مجمع تشخيص مصلحت نظام هستند به‌ شرط آن كه خدمت نظام وظيفه خود را در جبهه‌ هاي نبرد حق عليه باطل طي نموده يا‌ حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتي آنان جزء كارهاي سخت و زيان‌ آور ‌محسوب مي ‌شود.

نظر مجلس
بله، كليه مشمولين قانون تأمين اجتماعي كه حق بيمه به آن سازمان مي پردازند نيز مشمول اين قانون مي باشند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي‌ ام‌ فروردين‌ ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9 / 2 /1383 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي