قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار 1383

قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون كار و‌ الحاق یك تبصره به آن مصوب 1383,01,30با اصلاحات و الحاقات بعدی

‌ماده واحده

 تبصره ماده (14) قانون كار مصوب 2 /7 /1368 به عنوان تبصره (1) به شرح ذیل اصلاح و تبصره دیگری به آن الحاق می ‌گردد:
تبصره 1- مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون كار یا شركت داوطلبانه‌ آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزء سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تأمین اجتماعی محسوب می ‌گردد. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت ‌میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده تأمین می ‌گردد.
تبصره 2 – آن دسته از بیمه ‌شدگانی كه مشمول اصلاحیه تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 14 / 7 /1380 مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند به‌ شرط آن كه خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه‌ های نبرد حق علیه باطل طی نموده یا‌ حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنان جزء كارهای سخت و زیان‌ آور ‌محسوب می ‌شود.

نظر مجلس
بله، كلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی كه حق بیمه به آن سازمان می پردازند نیز مشمول این قانون می باشند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ سی‌ ام‌ فروردین‌ ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9 / 2 /1383 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی كروبی