ضوابط کلی عرضه اولیه یا عمده سهام شرکت­های دولتی مشمول واگذاری در بورس مصوب 1387

ضوابط کلی عرضه اولیه یا عمده سهام شرکت­های دولتی مشمول واگذاری در بورس مصوب 1387,10,23

عرضه اولیه یا عمده سهام شرکت­های دولتی در بورس منوط به احراز موارد زیر می­باشد:

1-رعایت شرایط هیأت پذیرش و افشای کامل اطلاعات مطابق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار.

2-بودجه شرکت باید براساس مفروضات و به گونه­ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری قبل از درج ارائه گردد. مفروضات بودجه باید به میزان کافی در یادداشت­های همراه آن افشا و مبنای معقولی را برای تهیه بودجه فراهم کند.

تبصره- در صورت تغییر با اهمیت در بودجه بعد از درج اطلاعیه عرضه اولیه یا عمده توسط بورس و قبل از عرضه سهام، بورس می‌­تواند عرضه سهام را حداکثر تا 10 روز پس از افشای بودجه جدید به تأخیر اندازد.

3-سپرده شدن کل سهام شرکت نزد شرکت سپرده­گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

4-عرضه حداقل ۵ درصد سهام قابل معاملة شرکت در عرضه اولیه طبق مقررات و تعهد به عرضه مابقی سهام مطابق دستورالعمل پذیرش حداکثر طی یک سال پس از عرضة اولیه با نظر بورس.

تبصره- موارد خاص مربوط به این بند به تصویب شورای عالی بورس می­رسد.