اصلاحیه ماده 120 قانون ثبت اسناد و املاک

اصلاحیه ماده ۱۲۰ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1323,11,17

دو تبصره زير به ماده120 آئين نامه قانون ثبت املاك اضافه مي‌شود:

تبصره 1 ـ در مواردي كه مالك به‏علت فقدان سند مالكيت تقاضاي صدورالمثني سند مالكيت مي‌نمايد بايستي طريق از بين رفتن سند مالكيت را كتباً به اداره ثبت اعلام و كساني كه از جريان امر مستحضرند معرفي شوند. اداره ثبت پس از انجام تحقيقات لازمه از مطلعين در ظرف ده روز بايد مراتب را به هزينه متقاضي به‏ وسيله يكي از جرايد كثيرالانتشار و جريده‌اي كه آگهي‌هاي ثبتي در آن درج مي‌شود و روزنامه رسمي در سه نوبت هر بيست روز يك مرتبه آگهي و در صورتي كه تا ده روز پس از انتشار آخرين آگهي اظهاري نسبت به ملك مورد آگهي نرسد به دادن المثني سند مالكيت اقدام نمايد. در آگهي فوق مراتب زير بايد قيد شود:
1ـ اسم و نام خانوادگي مالك. 2ـ شماره پلاك و محل وقوع ملك. 3ـ خلاصه دعواي فقدان سند مالكيت. 4ـ معاملاتي كه طبق حكايت پرونده ثبتي و اظهار مالك در سند مالكيت نوشته شده.
تذكر اينكه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي هركونه [گونه] معامله كرده باشد كه در قسمت چهار ذكر نشده است در ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي به اداره ثبت مراجعه و سند خود را ابراز دارد.

تبصره 2ـ اداره ثبت مكلف است در روز صدور المثني سند مالكيت مراتب را به دفاتر حوزه خود كتباً اعلام و متذكر شود كه هر موقع نسبت به‌پلاك موضوع المثني سند مالكيت بخواهند هركونه [گونه] سند معامله تنظيم نمايند (اعم از اينكه به استناد اصل سند مالكيت باشد يا المثني) جريان ثبتي ملك را استعلام و سپس در صورت نبودن مانع اقدام به تنظيم و ثبت معامله كنند.
هر يك از دفترخانه‌ها مكلفند دفتري براي ثبت شماره پلاك اين قبيل املاك داشته باشند كه در موقع تنظيم اسناد به آن مراجعه نموده در صورتي كه مورد معامله از املاكي باشد كه نسبت به آن المثني صادر شده بايد قبلاً جريان ثبتي ملك را استعلام و در صورت نبودن مانعي اقدام به تنظيم سند بنمايند.
تخلف از رعايت دستور فوق مستلزم كيفر درجه پنج به بالا مقرر در ماده42 قانون دفتر اسناد رسمي است.

وزير دادگستري