اصلاحیه ماده 120 قانون ثبت اسناد و املاک

اصلاحیه ماده ۱۲۰ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1323,11,17

دو تبصره زیر به ماده120 آئین نامه قانون ثبت املاك اضافه می‌شود:

تبصره 1 ـ در مواردی كه مالك به‏علت فقدان سند مالكیت تقاضای صدورالمثنی سند مالكیت می‌نماید بایستی طریق از بین رفتن سند مالكیت را كتباً به اداره ثبت اعلام و كسانی كه از جریان امر مستحضرند معرفی شوند. اداره ثبت پس از انجام تحقیقات لازمه از مطلعین در ظرف ده روز باید مراتب را به هزینه متقاضی به‏ وسیله یكی از جراید كثیرالانتشار و جریده‌ای كه آگهی‌های ثبتی در آن درج می‌شود و روزنامه رسمی در سه نوبت هر بیست روز یك مرتبه آگهی و در صورتی كه تا ده روز پس از انتشار آخرین آگهی اظهاری نسبت به ملك مورد آگهی نرسد به دادن المثنی سند مالكیت اقدام نماید. در آگهی فوق مراتب زیر باید قید شود:
1ـ اسم و نام خانوادگی مالك. 2ـ شماره پلاك و محل وقوع ملك. 3ـ خلاصه دعوای فقدان سند مالكیت. 4ـ معاملاتی كه طبق حكایت پرونده ثبتی و اظهار مالك در سند مالكیت نوشته شده.
تذكر اینكه هر كس نسبت به ملك مورد آگهی هركونه [گونه] معامله كرده باشد كه در قسمت چهار ذكر نشده است در ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به اداره ثبت مراجعه و سند خود را ابراز دارد.

تبصره 2ـ اداره ثبت مكلف است در روز صدور المثنی سند مالكیت مراتب را به دفاتر حوزه خود كتباً اعلام و متذكر شود كه هر موقع نسبت به‌پلاك موضوع المثنی سند مالكیت بخواهند هركونه [گونه] سند معامله تنظیم نمایند (اعم از اینكه به استناد اصل سند مالكیت باشد یا المثنی) جریان ثبتی ملك را استعلام و سپس در صورت نبودن مانع اقدام به تنظیم و ثبت معامله كنند.
هر یك از دفترخانه‌ها مكلفند دفتری برای ثبت شماره پلاك این قبیل املاك داشته باشند كه در موقع تنظیم اسناد به آن مراجعه نموده در صورتی كه مورد معامله از املاكی باشد كه نسبت به آن المثنی صادر شده باید قبلاً جریان ثبتی ملك را استعلام و در صورت نبودن مانعی اقدام به تنظیم سند بنمایند.
تخلف از رعایت دستور فوق مستلزم كیفر درجه پنج به بالا مقرر در ماده42 قانون دفتر اسناد رسمی است.

وزیر دادگستری