قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی مصوب 1387

قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق كارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیكاری كاركنان مصوب 1387,04,08با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1

قانون دریافت جرائم نقدی از كارفرمایان كارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوطه اقدام نمی نمایند – مصوب 1373 – با اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح می شود:

الف – تبصره (1) ماده (1) قانون فوق به شرح زیر اصلاح می گردد:
تبصره 1 – كارفرمایانی كه از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان به ترتیب مذكور در این قانون و آئین نامه موضوع ماده (39) قانون تأمین اجتماعی خودداری كنند یا به ترتیبی كه با موافقت قبلی سازمان مزبور معین می شود در مورد ارسال صورت مزد یا حقوق عمل نكنند، ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ده درصد (10%) مبلغ حق بیمه همان ماه می باشند.

ب – تبصره (2) ماده (1) قانون فوق و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می گردد:
تبصره2 – كارفرمایانی كه در موعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیكاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننماید، علاوه بر تأدیه اصل حق بیمه و بیمه بیكاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان دو درصد (2%) تمام یا كسر بدهی قطعی پرداخت نشده به ازاء هر ماه تاخیر می باشند.

ج – تبصره (3) ماده (1) قانون فوق حذف می گردد.

د – ماده (2) قانون فوق به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 2 – كارفرمایانی كه تا پایان اسفند ماه سال 1386 دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیكاری به سازمان تأمین اجتماعی می باشند در صورتی كه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان یاد شده توافق نمایند، از بخشودگی جرائم مربوط به شرح زیر برخوردار خواهند بود:
1 – درصورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف یك سال از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل صد در صد (100%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
2 – درصورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف هجده ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل هشتاد و پنج درصد (85%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
3 – در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف مدت بیست و چهار ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل هفتاد و پنج درصد (75%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
4 – در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف مدت سی ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل شصت درصد (60%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
5 – درصورت پرداخت بدهی های معوقه حداكثر ظرف مدت سی و شش ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل پنجاه درصد (50%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.

هـ – تبصره ماده (2) قانون فوق حذف و متن زیر به عنوان تبصره های (1) و (2) به ماده یاد شده اضافه می گردد:
تبصره 1 – درخصوص بدهی هایی كه به استناد تبصره (4) ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه كارفرمایانی كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب 1361 و با تصویب هیأت مدیره سازمان به بیش از سی و شش قسط تقسیط می گردد، كلیه اقساطی كه در دوره سه ساله اولیه مورد تقسیط قرار می گیرد به شرح بند (5) ماده (2) مشمول بخشودگی جرائم بوده و نسبت به باقیمانده اقساط، نحوه بخشودگی جرائم طبق ضوابطی خواهد بود كه به تصویب هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی خواهد رسید.
تبصره 2 – درصورت تقسیط بدهی چنانچه كارفرما هر یك از اقساط مقرر را تا سررسید قسط بعدی پرداخت نكند، بدهی تبدیل به حال شده و جرائم نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال طبق تبصره (2) ماده (1) این قانون دریافت خواهد شد.
بدیهی است جرائم مطالبه شده قبلی نیز به نسبت مانده قابل وصول می باشد.

و – ماده (3) قانون فوق به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می گردد:
ماده 3 – كارفرمایانی كه قبل از صدور اجرائیه اقدام به پرداخت كامل بدهی خود نمایند از چهل درصد (40%) جرائم مربوط معاف خواهند بود و درخصوص كارگاههای دارای بحران مالی میزان معافیت طبق تصویب هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی تا شصت درصد (60%) قابل افزایش خواهد بود.

ز– متن زیر جایگزین ماده (7) قانون فوق می گردد:
ماده 7 – جرائم كلیه بدهی های گذشته كارفرمایان از تاریخ تصویب این قانون مطابق تبصره (2) ماده (1) همین قانون محاسبه و اخذ خواهد گردید.

ماده 2

قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه كارفرمایانی كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب 1361 با اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح می گردد.

الف– در متن تبصره (2) ماده واحده قانون مذكور عبارت «برای همیشه از مزایای این قانون و خدمات دولتی محروم خواهد شد» به عبارت «ملزم به پرداخت جریمه ای معادل سه برابر مزایای بهره مند شده از این بابت خواهد بود» تغییر یابد.

ب – تبصره (5) ماده واحده قانون یادشده حذف می شود.

ماده 3(اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)

 در قانون تأمین اجتماعی متن زیر به عنوان تبصره (5) ذیل ماده (4) قانون تأمین اجتماعی الحاق می گردد:
تبصره 5- در مواردی كه كارفرمایان موضوع بند (4) ماده (2) قانون تأمین اجتماعی مصوب 3 /4 /1354 اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و كارفرما به ترتیب مقرر در ماده (28) قانون مذكور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به كار در كارگاه در زمره مشمولین قانون مذكور قرار گیرند.
آئین نامه اجرائی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه های معوقه بنا به پیشنهاد وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8 /4 /1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی