آئین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل ریلی مصوب 1389

آئین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل ریلی مصوب 1389/08/30

ماده 1

تعاریف:

الف) راه آهن: شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

ب) تعرفه دسترسی: وجوهی که شرکتهای حمل و نقل ریلی در قبال بهره برداری و دسترسی به خطوط شبکه ریلی پرداخت می نمایند.

ج) شرکت حمل و نقل ریلی: شرکتی است که پس از لحاظ شدن موضوع حمل ونقل ریلی در اساسنامه خود می تواند با تامین ناوگان ریلی و سایر تجهیزات مورد نیاز و اخذ پروانه فعالیت اقدام به حمل و نقل کالا و یا مسافر نماید.

د) شرکت فعال: شرکتی است که در زمان تصویب این آئین نامه در امر حمل و نقل ریلی با انعقاد قرارداد دسترسی با راه آهن، فعالیت

می نماید .

ه) پروانه فعالیت : سندی است که برای مدت معین طبق شرایط و ضوابط این آئین نامه از سوی راه آهن بنام شرکت متقاضی صادر می شود.

و) مدیر فنی: شخص حقیقی است که از سوی شرکت معرفی و با تائید راه آهن بعد از احراز صلاحیتهای وی ، مسئولیت های امور فنی

 آن شرکت را به عهده دارد.

ز)مجوز راه آهن: مجوزی است که راه آهن به متقاضی جهت لحاظ نمودن موضوع حمل و نقل ریلی در اساسنامه خود به اداره ثبت شرکت ها صادر می نماید.

ح) قرارداد  دسترسی: عبارت است از قراردادی که بنا به تشخیص راه آهن بارعایت بند د ماده 1 آئین نامه جهت بهره برداری از شبکه حمل ونقل ریلی با شرکت منعقد می گردد.

ط) ناوگان: در این آئین نامه عبارت از انواع  واگن باری، واگن مسافری و لکوموتیو می باشد.

ی)متقاضی: شخص حقیقی یا حقوقی که جهت فعالیت در بخش حمل ونقل ریلی تقاضای اخذ مجوز تاسیس شرکت از راه آهن ج.ا.ا می نماید.

ک)کمیسیون نظارت: کمیسیونی که جهت تطبیق شرایط شرکتها با شرایط و مفاد این آئین نامه مرکب از نمایندگان راه آهن ج.ا.ا و نماینده انجمن صنفی ریلی و خدمات وابسته تشکیل می گردد.

ماده 2

متقاضی باید بعد از اخذ مجوز از راه آهن ، براساس مقررات و قوانین جاری کشور ایران و با موضوع فعالیت حمل و نقل ریلی نسبت به ثبت شرکت اقدام نماید.

ماده 3

شرایط صدور پروانه فعالیت شرکت به شرح ذیل می باشد:

الف) تامین حداقل ششصد(600 )دستگاه واگن باری و یا پنجاه( 50 ) دستگاه واگن مسافری ویاده(10 )دستگاه لکوموتیو که به تائید راه آهن ج.ا.ا رسیده باشد.

تبصره1: توضیح اینکه واگنهای باری و مسافری و لکوموتیوها باید دارای حداقل استانداردهای تعریف شده از سوی راه آهن باشند به گونه ای که در امر حمل و نقل در خطوط شبکه راه آهن (اعم از اصلی و فرعی) خللی ایجاد ننماید.

تبصره 2: واگنهای با کاربری جدید که منجر به توسعه بازار می شود از حداقل تعیین شده در این بند مستثنی بوده و تشخیص کاربری جدید

 و تعداد آن براساس مصوبه هیئت مدیره راه آهن خواهد بود.

 ب) دارابودن حداقل یک مدیر فنی که از لحاظ شرایط پیوست به تائید راه آهن رسیده باشد.

ج) داشتن امکانات و توانایی مالی مناسب (حداقل 20% ارزش ریالی ناوگان مندرج در بند الف ماده 3) به عنوان سرمایه در گردش شرکت که به تائید راه آهن ج.ا.ا رسیده باشد.

د) دفتر کار شرکت باید دارای کاربری تجاری و یا اداری بوده و به تائید مراجع ذیصلاح رسیده باشد.

 ه) پروانه فعالیت، حسب تامین ناوگان و فعالیت مرتبط برای حمل و نقل کالا و یا مسافر، با رعایت این آئین نامه جداگانه صادر خواهد شد.

تبصره1: تعامل راه آهن با شرکتهایی که صرفاً دارای لکوموتیو ملکی  و یا در اختیار می باشند  براساس دستورالعمل ها و مقرراتی خواهد بود که به تصویب هیئت مدیره راه آهن می رسد.

تبصره2:  احراز صلاحیت کلیه کارکنان مرتبط با بخش مسافری با توجه به ضوابط و شرایط تعیین شده از طرف راه آهن ج.ا.ا انجام خواهد شد.

و) راه آهن پس از احراز شرایط شرکت مطابق مفاد این آئین نامه ، پروانه فعالیت برای مدت 3 سال که قابل تمدید می باشد صادر می نماید.

تبصره1: صدور پروانه فعالیت برای شرکتهای جدیدالتاسیس و همچنین تعیین مدت زمان اعتبار آن، با توجه به ظرفیت اقتصادی و شبکه ریلی کشور براساس تصویب هیئت مدیره راه آهن خواهد بود.

تبصره2: برای کلیه شرکتهای فعال، که در زمان تصویب این آئین نامه دارای قرارداد دسترسی به شبکه ریلی می باشند راه آهن می تواند نسبت به صدور پروانه دوساله اقدام نماید تا شرکت شرایط خود را طی زمان  مذکور با شرایط ماده سه این آئین نامه تطبیق دهد در غیر این صورت مطابق بند «ز» ماده سه عمل خواهد شد.

تبصره3: برای شرکتهای که دارای واگن یا لکوموتیو استیجاری یا ترکیبی از ملکی و استیجاری می باشند پروانه یکساله صادر می گردد.

ز) درصورت از دست دادن هر یک از شرایط و ضوابط این آئین نامه در دوره فعالیت حمل ونقل ریلی ، به تشخیص کمیسیون نظارت فعالیت شرکت به حال تعلیق در خواهد آمد.

تبصره1: کمیسیون  نظارت مرکب از مدیرکل بازرگانی وبازاریابی ، مدیر کل حقوقی ، مدیرکل دفتر ارزیابی و عملکرد و پاسخگویی به شکایات راه آهن و نماینده انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل ریلی و خدمات وابسته و در صورت لزوم از ادارات ذیربط و شرکت مربوطه دعوت به عمل آورد.

تبصره 2: در دوره تعلیق شرکت می تواند واگن های خود را با انعقاد قرارداد در اختیار شرکت حمل و نقل ریلی دیگری قراردهد.

تبصره3: دوره تعلیق فعالیت حداکثر دوازده( 12 )ماه می باشد و درصورت عدم تامین شرایط پروانه فعالیت لغو می گردد.

ماده 4

شرایط و نحوه فعالیت شرکت به شرح ذیل می باشد:

الف) فعالیت در حمل و نقل ریلی مستلزم تاسیس شرکت و اخذ پروانه فعالیت حمل ونقل ریلی در بخش مربوطه بر طبق شرایط و ضوابط این آئین نامه می باشد.

ب) شرکت می تواند بعد از دریافت پروانه فعالیت با رعایت قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی و دستورالعمل ها و مقررات راه آهن فعالیت حمل و نقل ریلی انجام دهد.

ج) شرکت قبل از ایجاد تعهد حمل و نقل یا انعقاد قرارداد می بایستی تاییدیه های لازم درخصوص خدمات مورد نیاز را از راه آهن اخذ و کلیه قراردادهای حمل ونقل ریلی را به اطلاع راه آهن برساند.

 د) شرکت  موظف است هر گونه تغییر در ساختار شرکت اعم از صاحبان سهام، صاحبان امضاء ، اساسنامه و اعضای هیئت مدیره و غیره را حداکثر ظرف یکماه به اطلاع راه آهن برساند.

هـ) چگونگی تحویل و صدور بارنامه و بلیط مسافری، روش ثبت اطلاعات و نحوه گردش نسخ آن ، نرم افزارهای مربوطه و سایر امور براساس دستورالعمل های صادره از طرف راه آهن می باشد.

و) هرگونه نقل و انتقال ناوگان پس از ثبت تغییرات در راه آهن که وفق قوانین و مقررات موضوعه صورت  می پذیرد معتبر می باشد.

ز) شرکت مکلف است بها خدمات حمل و نقل ریلی از قبیل دسترسی به شبکه ریلی، تامین خدمات کشش جهت مانور(در صورت عدم لحاظ در هزینه دسترسی)، استفاده از واگنهای راه آهن وغیره را براساس دستورالعمل ها و مقررات پرداخت نماید.

ج) در مواقع بروز حوادث  غیره مترقبه مانند جنگ، زلزله،‌حوادث ریلی و غیره بنا به تشخیص ستاد حوادث غیر مترقبه کشور و یا راه آهن چنانچه نیاز به ناوگان شرکت باشد راه آهن مجاز است بدواً‌ با هماهنگی و در غیر این صورت راساً نسبت به استفاده از ناوگان شرکتها اقدام و هزینه آن

را بر طبق تعرفه بارهای اداری مربوطه به شرکت پرداخت نماید و شرکت مکلف است در قراردادهای حمل و نقل خود با صاحبان کالا این موضوع

 را پیش بینی نماید.

ط) شرکت مکلف است از پوشش های بیمه ای جهت ناوگان و کالا و نیز بیمه مسئولیت استفاده نماید.

ی) شرکت مجاز است برخی از امور فعالیت های حمل و نقل ریلی خود را در نواحی مختلف راه آهن  از طریق یک یا چند شرکت حمل و نقل ریلی به صورت نمایندگی انجام دهد.

ک) مدیر فنی نمی تواند همزمان در بیش از یک شرکت فعالیت نماید.

ل) ارائه خدمات حمل و نقل ریلی به شرکت در خارج از مرزهای ایران توسط راه آهن، منوط به وجود مقاوله  نامه های ریلی و امکانات لازم برابر مقررات و ضوابط خواهد بود.

تبصره1: شرکت می تواند در امور حمل و نقل بین المللی بار و یا مسافر فعالیت نماید مشروط به آنکه قبلاً از راه آهن اجازه فعالیت در این سطح را اخذ نموده باشد.

تبصره 2: راه آهن می تواند برای شرکتهای حمل و نقل ریلی پروانه با موضوع فعالیت بین المللی جداگانه صادر نماید که دستورالعمل و شرایط صدور این پروانه ظرف شش ماه پس از تصویب آئین نامه از سوی هیئت مدیره راه آهن اعلام خواهد شد.

م) شرکت مکلف است به نحوی برنامه ریزی نماید که ناوگان تحت اختیار خود را همواره و به طور مستمر بر طبق مقررات و دستورالعمل های تعمیر و نگهداری راه آهن در سرویس و مورد بهره برداری قرار دهد.

آئین نامه فوق مشتمل بر «4» ماده،« 31 »بند و« 12 » دوازده تبصره می باشد که در تاریخ ………………. به تصویب هیئت مدیره راه آهن رسیده است که با تائید وزیر راه و ترابری لازم الاجرا می باشد.