قانون استفساريه نسبت به مواد (1) و (13) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1380

قانون استفساريه نسبت به مواد (1) و (13) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 مصوب 1380,04,17

موضوع استفساريه :
ماده واحده – آيا با وجود مواد (1) و (13) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4 /7 /1372، مي‌ توان از زمان تصويب قانون مذكور تاكنون به ‌استناد مواد (5) و (7) قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران مصوب 24 /12 /1336، صادركنندگان كالاهاي غيرنفتي را تعقيب و ‌مجازات نمود؟

نظر مجلس :
پيمانهاي ارزي كه قبل از تصويب قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4 /7 /1372 سپرده شده است كماكان تابع مقررات زمان انعقاد پيمان خواهد ‌بود و پيمانهاي ارزي بعد از قانون يادشده مشمول قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران مصوب 24 /12 /1336 نمي‌ باشد. پيمانهاي ‌ارزي مستند به مقررات ناشي از ماده (6) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12 /2 /1374 مجمع تشخيص ‌مصلحت نظام تابع مقررات مربوط است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفدهم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 27 /4 /1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي