لايحه قانوني راجع به معافيت وزارت دفاع ملي و سازمانها و شركتهاي تابع و وابسته به آن از پرداخت حقوق و هزينه‌هاي گمركي و غيرگمركي كالاهاي مورد مصرف ارتش مصوب 1358

لايحه قانوني راجع به معافيت وزارت دفاع ملي و سازمانها و شركتهاي تابع و وابسته به آن از پرداخت حقوق و هزينه‌هاي گمركي و غيرگمركي كالاهاي مورد مصرف ارتش مصوب 1358,09,10

ماده واحده ـ كليه كالاهائيكه از محل اعتبارات بودجه وزارت دفاع ملي و سازمانها و شركتهاي تابعه و وابسته بآن براي مصارف ارتش جمهوري اسلامي ايران و صنايع دفاع ملي از كشورهاي خارج خريداري و يا آنكه از طرف دولت و مؤسسات خارجي بوزارت دفاع ملي و يا سازمانهاي وابسته جهت مصرف ارتش اهداء و بگمركات كشور بنام وزارت دفاع ملي يا ارتش وارد ميشود با تأييد وزارت مذكور از پرداخت حقوق و هزينه‌هاي گمركي و غيرگمركي (باستثناي باربري و انبارداري) معاف ميباشد.

تبصره ـ كالاهائيكه بنحو بالا بگمركات كشور وارد ميگردد از انجام تشريفات گمركي معاف و ترخيص آن منوط به تسليم اظهارنامه گمركي و ارائه بارنامه و برگ ترخيص ميباشد.

شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران