لایحه قانونی راجع به معافیت وزارت دفاع ملی و سازمانها و شركتهای تابع و وابسته به آن از پرداخت حقوق و هزینه‌های گمركی و غیرگمركی كالاهای مورد مصرف ارتش مصوب 1358

لایحه قانونی راجع به معافیت وزارت دفاع ملی و سازمانها و شركتهای تابع و وابسته به آن از پرداخت حقوق و هزینه‌های گمركی و غیرگمركی كالاهای مورد مصرف ارتش مصوب 1358,09,10

ماده واحده ـ كلیه كالاهائیكه از محل اعتبارات بودجه وزارت دفاع ملی و سازمانها و شركتهای تابعه و وابسته بآن برای مصارف ارتش جمهوری اسلامی ایران و صنایع دفاع ملی از كشورهای خارج خریداری و یا آنكه از طرف دولت و مؤسسات خارجی بوزارت دفاع ملی و یا سازمانهای وابسته جهت مصرف ارتش اهداء و بگمركات كشور بنام وزارت دفاع ملی یا ارتش وارد میشود با تأیید وزارت مذكور از پرداخت حقوق و هزینه‌های گمركی و غیرگمركی (باستثنای باربری و انبارداری) معاف میباشد.

تبصره ـ كالاهائیكه بنحو بالا بگمركات كشور وارد میگردد از انجام تشریفات گمركی معاف و ترخیص آن منوط به تسلیم اظهارنامه گمركی و ارائه بارنامه و برگ ترخیص میباشد.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران