آیین نامه صدور پروانه مهارت فنی برای کارگران ماهر مصوب 1376

هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/4/1376 بنا به پیشنهاد شماره 16704/100 مورخ 15/10/1375 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده (4) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان – مصوب 1374 – آیین نامه صدور پروانه مهارت فنی برای کارگران ماهر را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه صدور پروانه مهارت فنی برای کارگران ماهر
مصوب 1376,04,08

ماده 1 

 اشتغال به کار کارگران به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی در هر محل – حسب مورد – از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر وزارت کشور، تعیین و اعلام کند، مستلزم داشتن صلاحیت فنی است که از طریق صدور پروانه مهارت فنی توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور که از این پس به اختصار «سازمان» نامیده می شود احراز شود.

ماده 2 

 پروانه مهارت فنی به درجات زیر تقسیم می شود که با رعایت سایر شرایط مندرج در این آیین نامه به متقاضی داده می شود:

الف – پروانه مهارت فنی درجه سه:
به افرادی که پس از طی دوره آموزشی یا پس از کسب تجربه، مهارت لازم در حد استاندارد درجه (3) «سازمان» را فرا گرفته و در آزمون مربوط موفقیت کسب نمایند.

ب – پروانه مهارت فنی درجه دو:
به افرادی که پس از اخذ پروانه مهارت فنی درجه (3) حداقل به مدت یک سال در پروژه های ساختمانی تحت نظارت دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی سابقه کار داشته باشند، پس از طی یک دوره آموزشی براساس استاندارد مهارت درجه (2) سازمان و قبولی در آزمون مربوط.

ج – پروانه مهارت فنی درجه یک:
به افرادی که پس از اخذ پروانه مهارت درجه (2) حداقل به مدت دو سال در پروژه های ساختمانی، تحت نظارت دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی، سابقه کار داشته باشند، پس از طی یک دوره آموزشی براساس استاندارد درجه (1) سازمان و قبولی در آزمون مربوط.

تبصره به افرادی که مهارت خود را از طریق تجربه کسب کرده اند، در صورت موفقیت در آزمون براساس استاندارد مربوط و با رعایت سایر شرایط، پروانه مهارت فنی در همان درجه داده می شود.

ماده 3 

 در پروانه مهارت فنی، صلاحیت فرد برای آن قسمت از امور فنی در بخش ساختمان و شهرسازی که دارنده آن می تواند به تنهایی یا تحت نظارت کارگران ماهرتر انجام دهد قید می شود.

ماده 4

 متقاضیان واجد شرایط دریافت پروانه مهارت فنی باید تقاضای خود را به انضمام برگ معافیت یا دفترچه پایان خدمت (برای مشمولین) به سازمان ارایه دهند.

تبصره سابقه تجربی با توجه به سنوات پرداخت حق بیمه و گواهی صادر شده توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت، شهرداریها و نهادهای عمومی غیردولتی یا دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی احراز می شود.

ماده 5 

 مدت اعتبار پروانه مهارت فنی از تاریخ صدور سه سال است که در صورت استمرار اشتغال دارنده آن در امور ساختمانی هر (3) سال یک بار تمدید خواهد شد.

تبصره استمرار اشتغال دارندگان پروانه مهارت فنی نیز از طریق گواهی سازمانها یا اشخاص فوق الذکر، مشروط به تحت پوشش بودن بیمه تأمین اجتماعی احراز می شود.

ماده 6 

 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی جهت انجام خدمات موضوع این آیین نامه باید پروانه مهارت فنی موقت کسب نمایند.

ماده 7 

 افرادی که در رشته های مربوط به امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی دارای گواهینامه کارگر ماهر درجه یک یا طرح (18) ماهه از سازمان باشند، می توانند با رعایت و احراز سایر شرایط، از جمله داشتن سابقه کار تجربی به مدت لازم و قبولی در آزمون مربوط از وزارت مسکن و شهرسازی تقاضای دریافت «پروانه اشتغال به کار تجربی» نمایند.

ماده 8

 وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کار و امور اجتماعی موظفند ظرف ده سال اجرای مفاد این آیین نامه را به کل کشور تسری دهند.

معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی