آیین نامه دفتر ثبت تجارتی مربوط به مواد 16،17،18 مصوب 1325

وزارت‌ دادگستری‌ نظر به‌ مواد ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ قانون‌ تجارت‌ مصوب‌ اردیبهشت‌ ۱۳۱۱ مقرر می‌دارد:

ماده‌ ۱ 

در هر محلی‌ که‌ اداره‌ یا دایره‌ یا شعبه‌ ثبت‌ تشکیل شده‌ یا می‌شود به‌ منظور ثبت‌ نام‌ بازرگانان‌ و بنگاه‌ های‌ بازرگانی‌ و شرکت‌ های‌ تجارتی‌ دفتر مخصوصی‌ به‌ نام‌ دفتر ثبت‌ تجارتی‌ تاسیس‌ خواهد شد.

تبصره‌ ۱ ـ صفحات‌ دفاتر مزبور را باید در بدو امر دادستان‌ محل‌ یا نماینده‌ او شماره‌ گذاری‌ کرده‌ و به‌ امضای‌ خود و مهر دادسرا ممهور و مجموع‌ عده‌ صفحات‌ را باتمام‌ حروف‌ در اول‌ و آخر هر دفتر با ذکر تاریخ قید کند.

تبصره‌ ۲ ـ در دفتر مزبور برای‌ ثبت‌ هر شماره‌ یک‌ صفحه‌ تخصیص داده خواهد شد. ‌

ماده‌ ۲ 

کلیه‌ بازرگانان‌ و بنگاه‌ های‌ بازرگانی‌ و شرکت‌ های تجارتی‌ ایرانی‌ و خارجی‌ که‌ مرکز اصلی‌ آنها یا تجارتخانه‌ آنها در ایران‌ بوده و یا اینکه‌ درخارجه‌ باشد ولی‌ در ایران‌ شعبه‌ یا شعبی‌ دارند باید نام‌ خود را طبق‌ مقررات‌ این‌ آیین‌ نامه‌ در دفتر مذکور در ماده‌ یک‌ به‌ ثبت‌ برسانند .

ماده‌ ۳ 

کلیه‌ بازرگانان‌ و بنگاه‌های‌ بازرگانی‌ و شرکت‌های‌ تجارتی مذکور در ماده‌۲ که‌ در تاریخ‌ اجرای‌ این‌ آیین ‌نامه‌ در هر محل‌ به‌ شغل‌ بازرگانی‌ اشتغال‌ دارند مکلفند در ظرف‌ ۳ ماه‌ از تاریخ‌ نشر آگهی‌ مذکور اظهار نامه خود را طبق ماده ۶ این آئین نامه تنظیم و به ثبت‌ محل تسلیم نمایند.

ماده‌ ۴ 

بازرگانان‌ و بنگاه‌های‌ بازرگانی‌ و شرکت ‌های‌ تجاری که‌ پس‌ از مدت‌ سه ماه مذکور در ماده‌ سه‌ به‌ شغل‌ بازرگانی‌ اشتغال‌ ورزیده‌ یا تاسیس‌ می‌شوند در ظرف‌ یک‌ ماه‌ از تاریخ‌ شروع‌ به‌ کار یا تاسیس‌ مکلف‌ به تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده فوق می باشند.

ماده‌ ۵ 

اظهار نامه‌ باید در سه‌ نسخه‌ روی‌ نمونه ‌های‌ چاپی‌ مخصوص‌ که‌ از متصدی‌ دفتر ثبت‌ تجارتی‌ محل گرفته‌ می‌شود تنظیم‌ و به‌ همان ‌ دفتر تسلیم‌ و رسید گرفته‌ شود.

ماده‌ ۶ 

در اظهار نامه‌ باید نکات‌ زیر به‌ ترتیبی‌ که‌ شماره گذاری‌ شده‌ نوشته‌ شود ‌

۱ ـ نام‌ و نام‌ خانوادگی‌ بازرگان‌ و رییس‌ بنگاه‌ و مدیران‌ شرکت‌ و اسم‌ تجارتخانه‌ یا بنگاه‌ یا شرکت‌.

۲ ـ تاریخ‌ و محل‌ تولد و شماره‌ شناسنامه‌ و محل‌ صدور آن‌.

۳ ـ تابعیت‌ اصلی‌ و تابعیت‌ فعلی‌ در صورتی‌ که‌ تابعیت‌ دیگری‌ را تحصیل‌ نموده‌ باشد. تاریخ‌ و طرز تحصیل‌ تابعیت‌ ثانوی‌ باید قید شود.

۴ ـ تاریخ‌ ورود به‌ ایران‌ و شماره‌ و محل‌ صدور پروانه‌ اقامت‌ (اگر اظهارکننده‌ تبعه‌ خارجه‌ باشد).

۵ ـ محل‌ اقامت‌ شخصی‌ محل‌ تجارتخانه‌ یا بنگاه‌ ( نشانی‌ کامل‌) محل‌ مرکز اصلی‌ شرکت‌ و شعبات‌ آن‌.

۶ ـ میزان‌ سرمایه‌ در شرکت های‌ تجارتی‌.

۷ ـ شماره‌ ثبت‌ منگنه‌ و پلمپ‌ دفاتر تجارتی‌ که‌ به‌ موجب‌ مواد ۶ و ۱۲ قانون‌ تجارت‌ به‌ عمل‌ آمده‌ است‌.

۸ ـ شماره‌ تلفن‌ ، عنوان‌ تلگرافی‌ ، کتاب‌ رمز تجارتی‌

۹ ـ رشته‌ تجارت‌

۱۰ ـ قید شماره‌ ثبت‌ علایم‌ تجارتی‌

تبصره‌ ۱ ـ در اظهارنامه‌ شرکت‌ یا تجارتخانه‌ و یا بنگاهی‌ که‌ به‌ تجارت‌ خارجی‌ اشتغال‌ دارد باید تعیین‌ شود که‌ وارد کننده‌ است‌ یا صادرکننده‌ یا حق ‌العمل‌ کار یا هر سه‌ و حتی‌ الامکان‌ ارقام‌ کالاهای‌ عمده ‌ای‌ که‌ اختصاصا صادر یا وارد می‌نماید باید معین‌ گردد.

تبصره‌ ۲ ـ در اظهارنامه‌ شرکت‌ یا تجارتخانه‌ یا بنگاهی‌ که‌ منحصرا به‌ معاملات‌ داخلی‌ اشتغال‌ دارد باید نوع‌ معاملات‌ و ارقام‌ کالاهایی‌ که‌ معمولا مورد معامله‌ می‌باشد تعیین‌ شود.

ماده‌ ۷ 

متصدی‌ دفتر ثبت‌ تجارتی‌ مکلف‌ است‌ مفاد اظهارنامه‌ را در ظرف‌ ده‌ روز در دفتر خود ثبت‌ و ذیل‌ هر سه‌ نسخه‌ شماره‌ ثبت‌ و تاریخ‌ و اسم‌ دفترثبت‌ تجارتی‌ محل‌ را قید و یک‌ نسخه‌ را با تصدیق‌ به‌ اینکه‌ اظهار نامه‌ مزبور ثبت‌ شده‌ است‌ امضا و مهر نموده‌ به‌ اظهار کننده‌ تسلیم‌ نماید و نسخه‌ دیگر را به‌ وزارت‌ بازرگانی‌ و پیشه‌ و هنر ارسال‌ دارد.

ماده‌ ۸ 

هر نوع‌ تغییر وتبدیلی‌ که‌ هر یک‌ از بندهای‌ ماده‌ ۶ این‌ آیین ‌نامه‌ پس‌ از ثبت‌ اظهار نامه‌ به‌ عمل‌ آید و همچنین‌ در صورت‌ توقف‌ و انحلال‌ اظهارکننده‌ مکلف‌ است‌ تغییرات‌ حاصله‌ را در سه‌ نسخه‌ تهیه‌ و به‌ دفتر ثبت‌ محلی‌ که‌ شرکت‌ یا بنگاه‌ و یا تجارتخانه‌ در آن‌ ثبت‌ شده‌ است‌ تسلیم‌ نماید که‌ دردفتر ثبت‌ تجارتی‌ قید و مراتب‌ به‌ وزارت‌ بازرگانی‌ و پیشه‌ و هنر اعلام‌ گردد.

تبصره‌ ـ در صورت‌ تغییر محل‌ مرکز اصلی‌ شرکت‌ یا شعبه‌ آن‌ و محل‌ تجارتخانه‌ و یا بنگاه‌ باید تغییر مزبور به‌ دفتر ثبت‌ تجارتی‌ مربوطه‌ اطلاع‌ داده ‌شود و متصدی‌ دفتر مزبور پس‌ از ثبت‌ تغییر در ذیل‌ ثبت‌ اصلی‌ گواهی‌ نامه‌ شامل‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ ثبت‌ مزبور به‌ اظهار کننده‌ تسلیم‌ می‌نماید که‌ به‌دفتر ثبت‌ تجارتی‌ محل‌ منتقل‌ الیه‌ داده‌ و در دفتر ثبت‌ تجارتی‌ محل‌ جدید ثبت‌ نماید. ضمنا متصدی‌ دفتر وزارت‌ بازرگانی‌ و پیشه‌ و هنر را هم‌ از آن ‌تغییر آگاه‌ خواهد نمود.

ماده‌ ۹

در صورتی‌ که‌ مدیر شرکت‌ یا بازرگان‌ یا رییس‌ بنگاه‌ فوت‌ نماید قایم‌ مقام‌ او مکلف‌ است‌ منتهی‌ در ظرف‌ شش‌ ماه‌ مراتب‌ را به‌ دفتر ثبت‌ تجارتی‌ مربوط‌ اطلاع‌ دهد. در این‌ اطلاع‌ نامه‌ باید وضعیت‌ شرکت‌ یا تجارتخانه‌ یا بنگاه‌ بعد از فوت‌ تصریح‌ و معین‌ شود که‌ در اثر فوت‌ نسبت‌ به‌ هیات‌ مدیره‌ چه‌ تصمیمی‌ اتخاذ گردیده‌ و آیا تجارتخانه‌ بر چیده‌ شده‌ یا این‌ که‌ عملیات‌ به‌ وسیله‌ وراث‌ یا قائم‌ مقام‌ متوفی‌ تعقیب‌ خواهد شد. در این‌ صورت ‌قایم‌ مقام‌ متوفی‌ باید خود را معرفی‌ و اطلاعاتی‌ را که‌ در بندهای‌ یک‌ تا شش‌ ماده‌ ۶ این‌ آیین ‌نامه‌ تصریح‌ شده‌ است‌ در اظهارنامه‌ خود توضیح‌ دهد.متصدی‌ دفتر ثبت‌ تجارتی‌ مراتب‌ را ذیل‌ ثبت‌ اولیه‌ تجارتخانه‌ ثبت‌ کرده‌ و یک‌ نسخه‌ از اظهارنامه‌ را طبق‌ ماده‌ ۷ این‌ آیین ‌نامه‌ به‌ اظهار کننده‌ تسلیم‌ نموده‌ نسخه‌ دیگر را به‌ وزارت‌ بازرگانی‌ و پیشه‌ و هنر ارسال‌ می‌دارد.

ماده‌ ۱۰ 

هر بازرگان‌ و یا رییس‌ بنگاه‌ بازرگانی‌ و یا شرکتی‌ که‌ طبق‌ مقررات‌ این‌ آیین ‌نامه‌ اسم‌ خود را ثبت‌ می‌نماید مکلف‌ است‌ در سر لوحه‌ کاغذهای ‌تجارتی‌ و سیاهه‌ های‌ فروش‌ و یادداشت ‌ها و برگه‌های‌ سفارش‌ و هر نوع‌ اسناد و مطبوعات‌ تجارتی‌ که‌ به‌ کار می‌برد ضمن‌ درج‌ عنوان‌ تجارتی‌ شماره‌ثبت‌ دفتر ثبت‌ تجارتی‌ را نیز قید نماید.

ماده‌ ۱۱ 

در هر محل‌ که‌ وزارت‌ دادگستری‌ مقتضی‌ بداند دستور اجرای‌ این‌ آیین ‌نامه‌ را خواهد داد و اجرای‌ آن‌ به‌ وسیله‌ نشر آگهی‌ در روزنامه‌ رسمی‌کشور و یکی‌ از روزنامه‌ های‌ کثیرالانتشار محل‌ به‌ اطلاع‌ عموم‌ خواهد رسید.

ماده‌ ۱۲

اجرای‌ این‌ آیین ‌نامه‌ در تهران‌ به‌ عهده‌ دایره‌ ثبت‌ شرکت ‌ها و در شهرستان ‌ها به‌ عهده‌ ادارات‌ ثبت‌ می‌باشد