آیین‌نامه اجرایی قانون تشكیل حساب پس انداز كاركنان دولت مصوب 1378

هیات وزیران در جلسه مورخ 3/11/1378 بنا به پیشنهاد شماره 32997 مورخ 16/8/1377 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ( 10 ) قانون تشكیل حساب پس انداز كاركنان دولت – مصوب 1376 – آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی قانون تشكیل حساب پس انداز كاركنان دولت مصوب 1378,11,03

ماده 1 

 در این آیین نامه ، منظور از «قانون»، قانون تشكیل حساب پس انداز كاركنان دولت مصوب 26/11/1376 مجلس شورای اسلامی است و «دستگاه» به جای دستگاههای اجرایی مشمول قانون به كار می رود.

ماده 2 

مستخدمان مشمول قانون عبارتند از :
الف – مستخدمان رسمی و پیمانی در وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام كشوری
ب – مستخدمان ثابت و پیمانی ( موقت ) در شركتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی شركتهای دولتی مصوب 5/3/1352
پ – مستخدمان رسمی و ثابت و پیمانی وعناوین مشابه آنها در وزارتخانه ها، موسسات و شركتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی خاص و شركتها و موسسات دولتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است.
ت – مستخدمان شهید، جانباز از كار افتاده كلی و آزاده از كارافتاده كلی .

ماده 3 

 مستخدمان در كلیه حالات استخدامی كه طبق مقررات از تمام یا قسمتی از حقوق مبنای مربوط یا عناوین مشابه برخور دارند، مشمول مقررات قانون خواهند بود.

ماده 4 

 بانكهای عامل بانكهایی می باشند كه به استناد بند «ز» ماده ( 10 ) قانون پولی و بانكی كشور و ماده ( 22 ) قانون عملیات بانكی بدون ربا، با اجازه بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به عملیات مجاز بانكی با دستگاههای دولتی مبادرت می ورزند و حقوق كاركنان دستگاه توسط آنها پرداخت می شود.

ماده 5 

 دستگاهها مكلفند به نحو مقتضی مفاد قانون را به اطلاع كلیه مستخدمان مشمول برسانند و در صورت درخواست كتبی آنان مبنی بر استفاده از تسهیلات قانون ، حسابهای مذكور در بندهای ( الف ) و ( ب ) ماده یك قانون را نزد بانك عامل افتتاح و هر ماه سی و پنج درصد (35% ) حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده ( 1 ) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت را كسر و برابر همان مبلغ از محل اعتبارات كاركنان دستگاه به حسابهای مستخدمان فوق واریز نمایند.

ماده 6

نرخ سود علی الحساب متعلق به حسابهای موضوع ماده یك قانون با توجه به مبلغ و مدت سپرده گذاری توسط بانك مركزی پیشنهاد و پس از تصویب شورای پول و اعتبار به بانكهای عامل اعلام خواهد شد.
این نرخ با پیشنهاد بانك مركزی و تصویب شورای پول و اعتبار قابل تجدید نظر خواهد بود.

ماده 7 

 بانكهای عامل موظفند سود هر یك از حسابهای موضوع ماده یك قانون را به طور جداگانه به حسابهای مربوط واریز نمایند.

ماده 8 

موجودی حسابهای پس انداز موضوع ماده یك قانون اعم از اصل و سود آن جز در موارد مقرر در ماده ( 9 ) این آیین نامه قابل برداشت نیست .

ماده 9 

 موجودی حسابهای پس انداز سهم مستخدم و سهم دولت و سود متعلق به آنها در مورد مستخدمان رسمی و ثابت و عناوین مشابه به هنگام بازنشستگی ، بازخرید خدمت ، از كارافتادگی ، فوت ، استعفا یا خروج از خدمت به دلایل دیگر و در مورد مستخدمان پیمانی و عناوین مشابه به هنگام فوت ، لغو یا خاتمه قرارداد با اعلام كتبی دستگاه به بانك عامل به طور یك جابه مستخدم یا وراث وی پرداخت خواهد شد.

تبصره – در موارد فوت مستخدم ، وجوه حساب پس انداز سهم مستخدم و سود متعلق به آن با ارایه گواهی انحصار وراثت به وراث شرعی كه در گواهی مذكور مشخص شده است ، به نسبت سهم الارث پرداخت خواهد شد. وجوه حساب پس انداز سهم دولت و سود متعلق به آن در موارد فوت مستخدم به تساوی بین وراث موضوع ماده ( 86 ) قانون استخدام كشوری كه توسط دستگاه به بانك معرفی می شوند، تقسیم می شود.

ماده 10 

 شهیدان ، جانبازان از كارافتاده كلی و آزادگان از كارافتاده كلی كه از حقوق حالت اشتغال موضوع قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از كارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 30/6/1372 مجلس شورای اسلامی استفاده می نمایند، مادام كه به شرایط بازنشستگی نرسیده یا فوت نشده اند، مشمول قانون هستند. در مورد شهیدان ، درخواست مشترك عائله استفاده كننده از حقوق حالت اشتغال ، ملاك برخورداری از قانون است و پس از رسیدن مستخدم شهید به شرایط بازنشستگی ، وجوه حسابهای پس انداز سهم مستخدم و سهم دولت به تساوی بین عائله موضوع ماده ( 16 ) آیین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال كه حقوق حالت اشتغال مستخدم شهید را دریافت می نموده اند، تقسیم خواهد شد.

ماده 11 

 بانكهای عامل جهت احداث یا خرید یك واحد مسكونی و یا رفع حوائج ضروری ، به كاركنان مشمول این قانون با رعایت قانون عملیات بانكی بدون ربا و آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط تسهیلات لازم اعطا می نمایند.

ماده 12 

 مستخدمانی كه یكبار وجوه پس انداز را دریافت نموده اند، چنانچه مجدداً به استخدام رسمی ثابت یا پیمانی یا عناوین مشابه آنها پذیرفته شوند، می توانند درخواست استفاده از مقررات قانون را بنمایند.

ماده 13 

 مستخدمی كه از یك دستگاه دولتی مشمول قانون به دستگاه دولتی دیگر مشمول قانون منتقل می شود، مقررات قانون كماكان توسط دستگاه جدید محل خدمت درباره وی اجرا می شود، ولی چنانچه به دستگاه غیر مشمول قانون منتقل شود یا به لحاظ تغییر نوع استخدام از شمول قانون خارج شود، كلیه وجوه حسابهای پس انداز سهم مستخدم و سهم دولت و سود متعلق به آن با رعایت مقررات این آیین نامه به وی پرداخت خواهدشد.

تبصره – در صورتی كه انتقال مستخدم موجب تغییر بانك عامل گردد، مانده حسابهای موضوع ماده یك قانون به بانك جدید منتقل خواهد شد.

ماده 14 

 در موارد ماموریت مستخدم ، دستگاهی كه حقوق و فوق العاده شغل مستخدم مامور را می پردازد، مكلف است نسبت به كسر و واریز وجوه پس انداز اعم از سهم مستخدم و سهم دولت اقدام نماید.

حسن حبیبی-معاون اول رییس جمهور