لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب 1358

لایحه قانونی اداره امور بانكها مصوب 1358,07,03با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 

در اجرای قانون ملی شدن بانكها و مؤسسات اعتباری از تاریخ تصویب این قانون كلیه بانكهای كشور اعم از بانكهای تخصصی و تجاری و بانكهای دولتی سابق و ملی شده بعدی طبق این مقررات اداره خواهد شد.

ماده 2 

اركان بانكها عبارتند از:
2 ـ 1 مجمع عمومی بانكها
2 ـ 2 شورایعالی بانكها
2 ـ 3 هیئت مدیره هر بانك
2 ـ 4 مدیرعامل هر بانك
2 ـ 5 بازرسان قانونی هر بانك

قسمت او ل ـ مجمع عمومی بانكها

ماده 3 

مجمع عمومی بانكها از وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر صنایع و معادن، وزیر بازرگانی، وزیر كشاورزی و عمران روستائی، وزیر راه و شهرسازی، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه تشكیل میشود. ریاست مجمع عمومی بانكها با وزیر امور اقتصادی و دارائی است و در غیاب وی با وزیر بازرگانی است.

ماده 4 

مجمع عمومی بانكها بدو صورت تشكیل میشود:
4 ـ 1 مجمع عمومی عادی
4 ـ 2 مجمع عمومی فوق العاده

ماده 5 

مجمع عمومی عادی و فوق العاده بانكها بدعوت وزیر امور اقتصادی و دارائی و در غیاب وی به دعوت وزیر صنعت، معـدن و تجارت تشكیل میشود.

ماده 6 

وظایف مجمع عمومی عادی
6 ـ 1 ـ استماع گزارش سالانه هر بانك و رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارائی و دیون و صورتحساب دوره عمل سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه آن
6 ـ 2 ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره اندوخته هر یك از بانكها و تصویب سود و یژه.
6 ـ 3 ـ انتخاب اعضای هیئت مدیره بانكها بنا به پیشنهاد شورایعالی بانكها.
6 ـ 4 ـ انتخاب مدیران عامل بانكهای تخصصی به پیشنهاد وزیر مربوط و انتخاب مدیران عامل بانكهای تجاری به پیشنهاد وزیر صنعت، معـدن و تجارت با نظر مشورتی شورای عالی بانكها.
6 ـ 5 ـ احكام مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانكها به امضای وزیر امور اقتصادی و دارائی صادر خواهد شد.
6 ـ 6 ـ انتخاب بازرسان قانونی هر یك از بانكها
6 ـ 7 ـ تصویب اساسنامه هریك از بانكها
6 ـ 8 ـ تصویب آئیننامه های استخدامی، مالی، اداری و معاملاتی
6 ـ 9 ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه مسائل دیگر مربوط به عملیات بانكی كه از طرف شورایعالی بانكها به مجمع عمومی پیشنهاد میشود.

ماده 7 

جلسات مجمع عمومی عادی بانكها حداقل سالی یك مرتبه در پایان تیرماه هرسال تشكیل خواهد شد.

ماده 8 

برای مذاكره و اخذ تصمیم در جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده بانكها حضور 5 نفر از اعضاء ضروری خواهد بود و مصوبات مجمع حداقل با رأی موافق چهارنفر معتبر میباشد.

ماده 9 

وظایف مجمع عمومی فوق العاده هرگونه تغییر در مواد اساسنامه هریك از بانكها، كاهش یا افزایش سرمایه هریك از آنها، تاسیس، انحلال یا ادغام آنها منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده بانكها خواهد بود.

قسمت دوم ـ شورایعالی بانكها

ماده 10 

شورایعالی بانكها از 8 نفر عضو بشرح زیر تشكیل میشود.
1 ـ رئیس كل بانك مركزی ایران
2 ـ مدیر كل بانك ملی ایران
3 ـ نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی
4 ـ نماینده وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه
5 ـ نماینده وزارت راه و شهرسازی
6 ـ نماینده وزارت كشاورزی و عمران روستائی
7 ـ نماینده وزارت بازرگانی
8 ـ نماینده وزارت صنایع و معادن
در انتخاب نمایندگان فوق جنبه های صلاحیت و تخصص در امور اقتصادی و بانكی و مدیریت باید رعایت شود.

تبصره 1 ـ ریاست شورایعالی بانكها با رئیس كل بانك مركزی ایران خواهد بود.

تبصره 2 ـ مدت عضویت افراد مذكور در ردیفهای 3 تا 8 در شورایعالی بانكها 2 سال میباشد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 11 

جلسات شورایعالی بانكها حدافل[حداقل] هر هفته یك مرتبه به دعوت رئیس شورا و یا سه نفر از اعضاء شورا تشكیل خواهد شد.

ماده 12 

جلسات شورایعالی بانكها وقتی رسمیت خواهد داشت كه حداقل 6 نفر از اعضاء در جلسات حضور داشته باشند و مصوبات شورا با 5 رأی موافق معتبر خواهد بود.

ماده 13 

وظایف و اختیارات شورایعالی بانكها بشرح زیر میباشد.

13 ـ 1 پیشنهاد اعضای هیئت مدیره بانكها به مجمع عمومی.

تبصره ـ در صورتیكه تعداد اعضاء هیئت مدیره بانك بیش از سه نفر باشد یكی از اعضاء هیئت مدیره از طرف شورای كاركنان پیشنهاد خواهد شد.

13 ـ 2 اظهار نظر مشورتی در مورد انتخاب مدیران عامل بانكها

13 ـ 3 ایجاد همآهنگی در امور بانكها

13 ـ 4 تهیه آئیننامه استخدامی و سایر آئیننامه های مالی، اداری و معاملاتی مربوط به امور بانكها برای تصویب مجمع عمومی

13 ـ 5 رسیدگی به بودجه هر یك از بانكها برای تصویب مجمع عمومی

13 ـ 6 اظهار نظر نسبت به ترازنامه و سود و زیان و گزارش سالانه هریك از بانكها برای تقدیم به مجمع عمومی.

13 ـ 7 اظهارنظر نسبت به افزایش یا كاهش سرمایه هریك از بانكها.

13 ـ 8 كسب اطلاعات لازم در امور بانكها از بانكها و بررسی گزارشهائی كه هیئت مدیره هریك از بانكها به شورایعالی ارسال میدارد.

13 ـ 9 اتخاذ سیاست كلی در مورد تأسیس و تعطیل شعبه یا هر واحد بانكی دیگر در هر نقطه از ایران یا خارج از كشور.

13 ـ 10 اظهار نظر نسبت به تغییر مواد اساسنامه هر یك از بانكها و پیشنهاد آن به مجمع عمومی بانكها.

13 ـ 11 اتخاذ تصمیم درباره سیاستهای كلی اقتصادی و اعتباری و اداری بانكها و سایر مسائل مربوط به اداره امور بانكها.

13 ـ 12 كوشش و ابتكار در حسن اداره و بهره بانكها و بهبود مستمر وضع آنها در جهت خدمت بمردم و به اقتصاد كشور و افزایش درآمدها بر طبق موازین اسلام.

قسمت سوم ـ هیئت مدیره هر بانك

ماده 14

تعداد اعضاء و وظایف هیئت مدیره هر بانك طبق اساسنامه هر بانك خواهد بود.

قسمت چهارم ـ مدیرعامل

ماده 15 

مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی و اداری بانك است كه حسب پیشنهاد شورایعالی بانكها از طرف مجمع عمومی بانكها انتخاب میشود.

قسمت پنجم ـ بازرسان قانونی

ماده 16 

تعداد اعضاء، وظایف و نحوه انتخاب بازرسان قانونی طبق اساسنامه هر بانك خواهد بود.

قسمت ششم ـ گروه بندی بانكها

ماده 17 

مجمع عمومی بانكها میتواند نسبت به گروه بندی و ادغام بانكها اعم از بانكهای تخصصی و تجاری و همچنین تأسیس بانكهای جدید برحسب ضرورت اقدام نماید.

ماده 18 

مجموع سهام بانكهای ادغام شده سرمایه بانك جدید را تشكیل میدهد. سهام بانكهای ادغام شده پس از محاسبات فنی و حقوقی به سهام بانك جدید تبدیل خواهد شد.

ماده 19 

هریك از بانكها دارای اساسنامه ای خواهد بود كه پس از تأیید شورایعالی بانكها بتصویب مجمع عمومی میرسد و شامل هدف و موضوع بانك، نحوه اداره آن و سایر وظایف و اختیارات قانونی خواهد بود.

ماده 20

كلیه دارائیها و بدهیهای بانكهای ادغام شده در یك گروه جزء دارائی و بدهی مشترك بانك مزبور محسوب میشود و بانك مذكور در مقابل اشخاص ثالث از هر جهت قائم مقام بانكهای ادغام شده میباشد.

ماده 21 

كاركنان بانكهای ادغام شده تابع آئین نامه استخدامی مشترك میباشند كه به پیشنهاد شورایعالی بانكها و سازمان امور اداری و استخدامی كشور و تصویب مجمع عمومی بانكها خواهد رسید.

ماده 22 

شورایعالی بانكها موظف است مطالعات لازم را بمنظور انطباق معاملات بانكها با موازین اسلامی انجام داده و بتصویب مجمع عمومی برساند.