آیین نامه اجرایی ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394

هیئت وزیران در جلسه 27 /3 /1394 به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی و به استناد ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور – مصوب 1394 – ، آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب كرد:

آیین نامه اجرایی ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور

ماده 1

اصطلاحات و واژه های به كار رفته در قانون محاسبات عمومی كشور – مصوب 1366- و ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1384- و ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌ های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی – مصوب 1388 – به همان معانی در این آیین نامه به كار می رود.

ماده 2

دستگاه اجرایی مكلف است جزئیات معاملات و دریافت‌ ها و پرداخت‌ های موضوع انتشار اوراق بهادار به همراه مشخصات دارایی های ذی ربط مورد خرید، فروش و اجاره را به انضمام اطلاعات مربوط به انتشار اوراق بهادار (شامل مبلغ، مواعد پرداخت سود و سررسید، ترتیبات انجام معامله در بازار اولیه و ثانویه، پوشش بیمه ای و گزارش ارزیابی كارشناس رسمی مطابق مقرارت مربوط) بر اساس دستورالعملی كه توسط خزانه داری كل كشور ظرف یك ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تعیین می شود، ارسال نماید.

ماده 3

خزانه داری كل كشور مكلف است پس از یك ماه از تاریخ دریافت درخواست از دستگاه اجرایی ضمن انجام بررسی های مورد نیاز، براساس موارد زیر، موافقت یا عدم موافقت را به دستگاه مربوط اعلام نماید:
الف- خرید، فروش یا اجاره دارایی جزء لاینفك ابزار تأمین مالی باشد.
ب- ارزش واقعی دارایی یا منافع حاصل از آن با ارزش اوراق منتشره مطابقت داشته باشد.
ج- مطابق با قانون اجرای سیاست های كلی اصل (44) قانون اساسی از لحاظ امكان واگذاری یا بازگشت دارایی به تملك دستگاه اجرایی در پایان دوره تأمین مالی باشد.
د- بازگشت مجدد مالكیت دارایی در مواردی كه استفاده كننده از اوراق بهادار شركت دولتی است ولی اموال در تملك دولت باشد.

ماده 4

كلیه وجوه حاصل از انتشار اوراق موضوع این آیین نامه كه به درخواست وزارتخانه‌ ها و مؤسسات و شركت ‌های دولتی منتشر می شود، پس از اتمام فرآیند عرضه بلافاصله به حساب مربوط در خزانه داری كل كشور واریز می گردد.

ماده 5

سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور موظف است مبالغ انتشار اوراق بهادار موضوع این آیین نامه برای وزارتخانه ‌ها و مؤسسات و شركت‌ های دولتی را در قالب لوایح بودجه سنواتی، با توجه به اولویت بخش ‌های تولیدی و متناسب با جهت گیرهای برنامه های توسعه، اتمام طرح های نیمه تمام، كاهش عدم تعادل های منطقه ای و توسعه مناطق تعیین نماید.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور