اساسنامه‌ مدارس بین‌ المللی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1387

اساسنامه‌ مدارس بین‌ المللی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1387,05,29

مقدمه
مدارس‌ بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران-‌ كه‌ دراین‌ اساسنامه به اختصار ‌« مدارس» نامیده‌ می‌ شوند- برای‌ آموزش‌ وپرورش‌ اتباع‌ خارجی‌ مقیم‌ ایران‌ در دوره های مختلف‌ تحصیلی‌ تأسیس‌ می‌شوند.

فصل اول ‌

ماده 1

 اهداف این مدارس‌ به‌ شرح‌ زیر می‌باشد:

الف) تعلیم و تربیت دانش‌ آموزان اتباع‌ خارجی‌ صرفنظر از تفاوت در رنگ، جنس، نژاد، دین‌ وملیت‌ آنها.

ب) اجرای‌ برنامه‌های‌ آموزشی و پرورشی‌ با استفاده‌ از محتوا و روشهای‌ همطراز با برنامه‌های‌ سایر مدارس‌ بین‌المللی‌ جهان‌ با رعایت موازین‌ فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌.

ج) تقویت‌ ایمان ‌به‌ پروردگاریكتا و روحیه‌ احترام‌ به اعتقادات‌ دینی‌ دیگران‌.

د) ایجاد زمینه‌ مساعد برای دانش‌آموزان‌ به منظور‌ كسب‌ معلومات‌ و مهارتهای‌ لازم زندگی و آماده سازی آنان‌ برای‌ادامه‌ تحصیل‌ در سایر مدارس بین المللی .

ه) آشنا ساختن دانش آموزان با زبان و ادب فارسی و فرهنگ ایران اسلامی.

فصل دوم ‌ – نحوه‌ ی اداره ی‌ مدارس‌:

ماده 2

 مدارس‌ بصورت دولتی یا غیر دولتی زیر نظر وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ اداره‌ خواهندشد وتابع‌ مقررات‌ دولت‌ جمهوری‌اسلامی ایران‌ می باشند.

تبصره – مدارس غیردولتی مطابق قانون تأسیس و اداره مدارس، مراكز آموزشی و مراكز پرورشی غیردولتی و با رعایت مفاد این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات تأسیس و اداره می شوند.

ماده 3

مدارس دولتی‌ برای‌ اداره‌ ی خود علاوه بر امكانات وزارت آموزش و پرورش می توانند از كمك های دریافتی از‌ اولیای‌ دانش‌ آموزان‌ و سایر ‌ اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده نمایند.

تبصره – ضوابط دریافت كمك های مردمی ‌ توسط وزارت ‌آموزش‌ وپرورش‌ تعیین وبا امضا وزیر ابلاغ خواهدشد.

ماده 4

مدیران مدارس‌ از بین‌ كاركنان‌ رسمی‌ وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ براساس‌ ضوابط مندرج‌ درآیین‌ نامه های مربوط انتخاب و منصوب خواهند شد.

ماده 5

مدارس‌ می‌ توانند درصورت‌ نیاز از معلمان‌ خارجی‌ واجد شرایط‌ پس از كسب موافقت وزارت آموزش و پرورش برابر قوانین و مقررات جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ برای‌ تدریس‌ برخی‌ ازدروس‌ استفاده‌ نمایند.

تبصره – مدیرو‌ كاركنان آموزشی‌، پرورشی واداری مدارس‌ بایدبه‌ زبان‌ خارجی مرتبط‌ مسلط باشند.

فصل سوم ‌ – شرایط ونحوه‌ پذیرش‌ دانش‌ آموز:

ماده 6

متقاضیان ثبت نام درمدارس باید دارای‌ جواز معتبراقامت‌ در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ باشند.

تبصره 1– دانش‌ آموزان‌ ایرانی‌ كه‌ قسمتی‌ ازتحصیلات‌ خودرادركشورهای‌ خارجی‌ ودرنظامهایی‌ غیر از نظام‌آموزشی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ گذرانیده‌ اند ،درصورت‌ عدم‌ امكان‌ تحصیل‌آنان‌ در مدرسه‌ تطبیقی‌ یاسایرمدارس‌ كشوروبنابه‌ تشخیص كمیسیون خاص دفتر همكاری های بین المللی و امور مدارس خارج از كشور برای مدتی معین‌ می‌توانند به‌ تحصیلات‌ خود دراین‌ مدارس‌ ادامه‌ دهند.

تبصره 2– متقاضیان ایرانی ثبت نام در پایه اول ابتدایی- كه یكی از والدین آنها بنا به دعوت رسمی از سوی سازمانها، ارگانها و یا دانشگاه ها برای مدت معینی به ایران آمده باشند؛ بنا به تشخیص كمیسیون خاص دفتر همكاری های بین المللی و امور مدارس خارج از كشور می توانند در مدرسه بین المللی ثبت نام نمایند.

ماده 7

 شرایط سنی ثبت نام در مدارس تابع ضوابط سایر مدارس خواهد بود .

تبصره – ثبت نام وادامه تحصیل دانش آموزانی كه سن ورود به دبستان در كشور محل اقامت قبلی آنها پنج سال و نیم می باشد دراین مدارس بلامانع است.

فصل چهارم ‌ – برنامه درسی، طول‌ دوره‌ وارزش‌ تحصیلی‌ :

ماده 8

 برنامه‌ درسی این مدارس براساس نظام های آموزشی بین المللی معتبر، خواهد بود كه توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با همكاری دفتر ستادی ذیربط تهیه وبا تصویب شورای عالی آموزش وپرورش اجرا می گردد.

تبصره 1– علاوه بر دروس مصوب هر پایه تحصیلی، آموزش زبان وادبیات فارسی و مطالعات فرهنگی، اجتماعی (بویژه تاریخ و فرهنگ ایران) در كلیه پایه های تحصیلی مدارس الزامی است . منابع ومحتوای درسی خاص برای این دروس توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ظرف مدت حداكثر یك سال پس از ابلاغ این اساسنامه تهیه و تالیف خواهد شد.

تبصره 2– ارائه ی دروس قرآن و دینی برای دانش آموزان مسلمان الزامی و شركت سایر دانش آموزان در كلاسهای فوق بلامانع است.

تبصره 3– زبان اصلی تدریس در مدارس بین المللی بر حسب مورد یكی از زبانهای عربی، انگلیسی، فرانسه و آلمانی خواهد بود.

ماده 9

 اعطای كارنامه تحصیلی پایان هر سال و گواهینامه پایان دوره به دانش آموز براساس نظام آموزشی معتبر( مذكور در ماده 8) خواهد بود.

ماده 10

 ارزشیابی تحصیلی و تربیتی در كلیه ی پایه ها براساس آئین نامه ی مربوط انجام می شود.

تبصره – آئین نامه ی ارزشیابی تحصیلی و تربیتی این مدارس متناسب با شرایط نظام آموزشی بین الملل ظرف مدت حداكثر 6 ماه پس از ابلاغ این اساسنامه توسط دفاتر ذی ربط تهیه و به تصویب شورای عالی خواهد رسید.

فصل پنجم ‌ – سایرامور:

ماده 11

 مدارس می‌ توانند درچارچوب‌ قوانین‌ ومقررات‌‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران و طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش با سایر مدارس و سازمانهای‌ آموزشی‌، فرهنگی‌ داخلی و بین‌ المللی‌ در زمینه های آموزشی و فرهنگی ارتباط برقرارنمایند.

ماده 12

 برای‌ دانش‌ آموزان‌ دختروپسر، مدارس‌ جداگانه‌‌ تشكیل‌ می‌ شود.

ماده 13

 آئین‌نامه ی‌ انجمن‌ اولیاء ومربیان ویژه این مدارس هماهنگ‌ با سایر مدارس بین المللی توسط سازمان مركزی انجمن اولیاء و مربیان با همكاری دفتر ستادی ذیربط ظرف مدت حداكثر 6 ماه پس از ابلاغ این اساسنامه تهیه وپس‌ازتایید وزیر آموزش‌ وپرورش‌ به‌ اجرا درمی‌ آید .

ماده 14

مواردی كه در این اساسنامه به آن اشاره نشده است براساس مقررات وزارت آموزش و پرورش می باشد.

ماده 15

 با تصویب این اساسنامه، اساسنامه قبلی تحت عنوان‹ اساسنامه مجتمع آموزشی بین المللی تهران› لغو می شود.

موضوع: اساسنامه‌ مدارس بین‌ المللی‌ جمهوری اسلامی ایران در هفتصدوهفتاد و دومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 29 /5 /1387 به تصویب رسید.

مهدی نوید
دبیر شورا
علیرضا علی احمدی
رییس جلسه