اساسنامه‌ مدارس بين‌ المللی جمهوری اسلامی ايران مصوب 1387

اساسنامه‌ مدارس بين‌ المللی جمهوری اسلامی ايران مصوب 1387,05,29

مقدمه
مدارس‌ بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران-‌ كه‌ دراين‌ اساسنامه به اختصار ‌« مدارس» ناميده‌ مي‌ شوند- براي‌ آموزش‌ وپرورش‌ اتباع‌ خارجي‌ مقيم‌ ايران‌ در دوره هاي مختلف‌ تحصيلي‌ تأسيس‌ مي‌شوند.

فصل اول ‌

ماده 1

 اهداف اين مدارس‌ به‌ شرح‌ زير مي‌باشد:

الف) تعليم و تربيت دانش‌ آموزان اتباع‌ خارجي‌ صرفنظر از تفاوت در رنگ، جنس، نژاد، دين‌ ومليت‌ آنها.

ب) اجراي‌ برنامه‌هاي‌ آموزشي و پرورشي‌ با استفاده‌ از محتوا و روشهاي‌ همطراز با برنامه‌هاي‌ ساير مدارس‌ بين‌المللي‌ جهان‌ با رعايت موازين‌ فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌.

ج) تقويت‌ ايمان ‌به‌ پروردگاريكتا و روحيه‌ احترام‌ به اعتقادات‌ ديني‌ ديگران‌.

د) ايجاد زمينه‌ مساعد براي دانش‌آموزان‌ به منظور‌ كسب‌ معلومات‌ و مهارتهاي‌ لازم زندگي و آماده سازي آنان‌ براي‌ادامه‌ تحصيل‌ در ساير مدارس بين المللي .

ه) آشنا ساختن دانش آموزان با زبان و ادب فارسي و فرهنگ ايران اسلامي.

فصل دوم ‌ – نحوه‌ ي اداره ي‌ مدارس‌:

ماده 2

 مدارس‌ بصورت دولتي يا غير دولتي زير نظر وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ اداره‌ خواهندشد وتابع‌ مقررات‌ دولت‌ جمهوري‌اسلامي ايران‌ مي باشند.

تبصره – مدارس غيردولتي مطابق قانون تأسيس و اداره مدارس، مراكز آموزشي و مراكز پرورشي غيردولتي و با رعايت مفاد اين اساسنامه و ساير قوانين و مقررات تأسيس و اداره مي شوند.

ماده 3

مدارس دولتي‌ براي‌ اداره‌ ي خود علاوه بر امكانات وزارت آموزش و پرورش مي توانند از كمك هاي دريافتي از‌ اولياي‌ دانش‌ آموزان‌ و ساير ‌ اشخاص حقيقي و حقوقي استفاده نمايند.

تبصره – ضوابط دريافت كمك هاي مردمي ‌ توسط وزارت ‌آموزش‌ وپرورش‌ تعيين وبا امضا وزير ابلاغ خواهدشد.

ماده 4

مديران مدارس‌ از بين‌ كاركنان‌ رسمي‌ وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ براساس‌ ضوابط مندرج‌ درآيين‌ نامه هاي مربوط انتخاب و منصوب خواهند شد.

ماده 5

مدارس‌ مي‌ توانند درصورت‌ نياز از معلمان‌ خارجي‌ واجد شرايط‌ پس از كسب موافقت وزارت آموزش و پرورش برابر قوانين و مقررات جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ براي‌ تدريس‌ برخي‌ ازدروس‌ استفاده‌ نمايند.

تبصره – مديرو‌ كاركنان آموزشي‌، پرورشي واداري مدارس‌ بايدبه‌ زبان‌ خارجي مرتبط‌ مسلط باشند.

فصل سوم ‌ – شرايط ونحوه‌ پذيرش‌ دانش‌ آموز:

ماده 6

متقاضيان ثبت نام درمدارس بايد داراي‌ جواز معتبراقامت‌ در جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ باشند.

تبصره 1– دانش‌ آموزان‌ ايراني‌ كه‌ قسمتي‌ ازتحصيلات‌ خودرادركشورهاي‌ خارجي‌ ودرنظامهايي‌ غير از نظام‌آموزشي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ گذرانيده‌ اند ،درصورت‌ عدم‌ امكان‌ تحصيل‌آنان‌ در مدرسه‌ تطبيقي‌ ياسايرمدارس‌ كشوروبنابه‌ تشخيص كميسيون خاص دفتر همكاري هاي بين المللي و امور مدارس خارج از كشور براي مدتي معين‌ مي‌توانند به‌ تحصيلات‌ خود دراين‌ مدارس‌ ادامه‌ دهند.

تبصره 2– متقاضيان ايراني ثبت نام در پايه اول ابتدايي- كه يكي از والدين آنها بنا به دعوت رسمي از سوي سازمانها، ارگانها و يا دانشگاه ها براي مدت معيني به ايران آمده باشند؛ بنا به تشخيص كميسيون خاص دفتر همكاري هاي بين المللي و امور مدارس خارج از كشور مي توانند در مدرسه بين المللي ثبت نام نمايند.

ماده 7

 شرايط سني ثبت نام در مدارس تابع ضوابط ساير مدارس خواهد بود .

تبصره – ثبت نام وادامه تحصيل دانش آموزاني كه سن ورود به دبستان در كشور محل اقامت قبلي آنها پنج سال و نيم مي باشد دراين مدارس بلامانع است.

فصل چهارم ‌ – برنامه درسي، طول‌ دوره‌ وارزش‌ تحصيلي‌ :

ماده 8

 برنامه‌ درسي اين مدارس براساس نظام هاي آموزشي بين المللي معتبر، خواهد بود كه توسط سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي با همكاري دفتر ستادي ذيربط تهيه وبا تصويب شوراي عالي آموزش وپرورش اجرا مي گردد.

تبصره 1– علاوه بر دروس مصوب هر پايه تحصيلي، آموزش زبان وادبيات فارسي و مطالعات فرهنگي، اجتماعي (بويژه تاريخ و فرهنگ ايران) در كليه پايه هاي تحصيلي مدارس الزامي است . منابع ومحتواي درسي خاص براي اين دروس توسط سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي ظرف مدت حداكثر يك سال پس از ابلاغ اين اساسنامه تهيه و تاليف خواهد شد.

تبصره 2– ارائه ي دروس قرآن و ديني براي دانش آموزان مسلمان الزامي و شركت ساير دانش آموزان در كلاسهاي فوق بلامانع است.

تبصره 3– زبان اصلي تدريس در مدارس بين المللي بر حسب مورد يكي از زبانهاي عربي، انگليسي، فرانسه و آلماني خواهد بود.

ماده 9

 اعطاي كارنامه تحصيلي پايان هر سال و گواهينامه پايان دوره به دانش آموز براساس نظام آموزشي معتبر( مذكور در ماده 8) خواهد بود.

ماده 10

 ارزشيابي تحصيلي و تربيتي در كليه ي پايه ها براساس آئين نامه ي مربوط انجام مي شود.

تبصره – آئين نامه ي ارزشيابي تحصيلي و تربيتي اين مدارس متناسب با شرايط نظام آموزشي بين الملل ظرف مدت حداكثر 6 ماه پس از ابلاغ اين اساسنامه توسط دفاتر ذي ربط تهيه و به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد.

فصل پنجم ‌ – سايرامور:

ماده 11

 مدارس مي‌ توانند درچارچوب‌ قوانين‌ ومقررات‌‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران و طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش با ساير مدارس و سازمانهاي‌ آموزشي‌، فرهنگي‌ داخلي و بين‌ المللي‌ در زمينه هاي آموزشي و فرهنگي ارتباط برقرارنمايند.

ماده 12

 براي‌ دانش‌ آموزان‌ دختروپسر، مدارس‌ جداگانه‌‌ تشكيل‌ مي‌ شود.

ماده 13

 آئين‌نامه ي‌ انجمن‌ اولياء ومربيان ويژه اين مدارس هماهنگ‌ با ساير مدارس بين المللي توسط سازمان مركزي انجمن اولياء و مربيان با همكاري دفتر ستادي ذيربط ظرف مدت حداكثر 6 ماه پس از ابلاغ اين اساسنامه تهيه وپس‌ازتاييد وزير آموزش‌ وپرورش‌ به‌ اجرا درمي‌ آيد .

ماده 14

مواردي كه در اين اساسنامه به آن اشاره نشده است براساس مقررات وزارت آموزش و پرورش مي باشد.

ماده 15

 با تصويب اين اساسنامه، اساسنامه قبلي تحت عنوان‹ اساسنامه مجتمع آموزشي بين المللي تهران› لغو مي شود.

موضوع: اساسنامه‌ مدارس بين‌ المللي‌ جمهوري اسلامي ايران در هفتصدوهفتاد و دومين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 29 /5 /1387 به تصويب رسيد.

مهدي نويد
دبير شورا
عليرضا علي احمدي
رييس جلسه