آیین نامه اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه مصوب 1352

آیین‏ نامه اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه مصوب 1352,03,12با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 12 /3 /52 بنا به پیشنهاد شماره ۵۲/ ۱۵۸۸/ ۱۱۵۰۶ مورخ 26 /1 /52 وزارت كشور و باستناد قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران، آئین ‏نامه اجرائی قانون مذكور را بشرح پیوست تصویب نمودند

وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر – هادی هدایتی

آئین نامه اجرائی قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه

ماده 1 

مأموران مرزی مجاز از طرف شهربانی كل كشور میتوانند در مرزهائیكه مجاز شناخته شده برای دارندگان گذرنامه ‌های معتبر خارجی كه قصد عبور از ایران را دارند بر اساس نظرات قبلی وزارت امور خارجه و رعایت ماده 2 قانون ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب سال 1310 برای مدت حداكثر 15 روز با دریافت حق روادید طبق تعرفه مربوط روادید عبور صادر نمایند.

ماده 2 

صدور روادید عبور برای اشخاص زیر موكول به تحصیل اجازه خاص وزارت امور خارجه خواهد بود.

الف ـ افراد بدون تابعیت و یا دارندگان برگ گذر (لسه پاسه) های خارجی.

ب ـ اتباع دولی كه از طرف وزارت امور خارجه تعیین می ‌شود.

ماده 3 

مأموران شهربانی در مركز و شهربانیهای مراكز استان و شهرستان میتوانند برای بیگانگانی كه دارای پروانه اقامت معتبر می ‌باشند با رعایت مقررات مربوطه روادید رفت و برگشت صادر نمایند.

تبصره 1 (اصلاحی 18ˏ03ˏ1399)ـ روادید برای تا چهار بار رفت و برگشت صادر خواهد شد.

تبصره 2 (اصلاحی 18ˏ03ˏ1399)ـ مدت اعتبار روادید برگشت از تاریخ خروج از مرز شش ماه خواهد بود.

تبصره 3 ـ مدت اعتبار روادید رفت و برگشت برای خروج از كشور یكماه می ‌باشد و قابل تمدید نیز خواهد بود.

تبصره 4 (الحاقی 28ˏ12ˏ1353)– برای اتباع بیگانه ایكه در خدمت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی میباشند بنا بر درخواست سازمان مربوط، اجازه رفت و برگشت برای یك یا چند بار در مدت اعتبار پروانه اقامت صادر خواهد شد.

تبصره 5 (الحاقی 25ˏ11ˏ1355)– برای اتباع بیگانه ایكه در مؤسسات غیردولتی در ایران اشتغال دارند بنا بدرخواست مؤسسه مربوط و تعهد آن مؤسسه مبنی بر پرداخت مالیات بر درآمد مستخدم – اجازه یك یا چند بار رفت و برگشت در مدت اعتبار پروانه اقامت صادر خواهد شد.

تبصره 6 (الحاقی 18ˏ03ˏ1399)– برای دانشجویان و اشخاص غیرایرانی متقاضی تحصیل در كشور حسب مورد به درخواست دفاتر امور كنسولی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، پروانه اقامت به مدت طول دوره تحصیل و متضمن اجازه خروج و مراجعت مكرر صادر می شود.

تبصره 7 (الحاقی 18ˏ03ˏ1399)– برای خانواده دانشجویان و اشخاص غیرایرانی متأهل متقاضی تحصیل در كشور حسب مورد به درخواست دفاتر امور كنسولی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی پروانه اقامت به مدت طول دوره تحصیل صادر می شود.

ماده 4 

هر خارجی كه بخواهد در ایران اقامت نماید مكلف است ظرف 8 روز پس از ورود به ایران برگهای درخواست صدور پروانه اقامت را تنظیم و تكمیل و امضاء نموده بانضمام سایر مدارك لازم بشهربانی محلی كه میخواهد در آنجا اقامت اختیار كند تسلیم نماید. شهربانی محل پس از رسیدگی مدارك ارائه شده پروانه اقامت موقت با اخذ حقوق قانونی صادر و یا از صدور پروانه اقامت امتناع میورزد.

ماده 5 

اجازه اقامت دائم از طرف شهربانی مركز استان یا شهرستانی كه خارجی میخواهد در آن ناحیه اقامت گاه دائمی و قانونی اختیار كند با رعایت مقررات ماده 3 قانون ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب سال 1310 در صورت احراز هر یك از شرائط زیر پس از موافقت شهربانی كل كشور صادر خواهد شد.

الف ـ متقاضی دارای ۵ سال سابقه اقامت قانونی متوالی یا متناوب در ایران بوده و به هنگام تقاضا بسن ۱۸ سال تمام رسیده باشد.

ب ـ متقاضی دارای دو سال سابقه اقامت قانونی متوالی یا متناوب در ایران بوده و مقام عالی علمی یا شغل یا تخصص او در امور تولیدی و عمرانی به تأیید مقامات صلاحیتدار مملكتی رسیده باشد.

ج ـ متقاضی دارای دو سال سابقه اقامت قانونی متوالی یا متناوب در ایران بوده و خدمات شایسته و ارزنده او بامور عام المنفعه در ایران به تأیید مقامات صلاحیتدار مملكتی رسیده باشد.

د ـ متقاضی دارای زن و فرزند ایرانی باشد.

هـ ـ متقاضی دارای دو سال سابقه اقامات قانونی متوالی یا متناوب در ایران بوده و در امور تولیدی و عمرانی ایران كه مورد تأیید مقامات صلاحیتدار ایران باشد سرمایه گذاری كرده باشد.

و ـ متقاضی دارای دو سال سابقه اقامت قانونی متوالی یا متناوب در ایران بوده و درآمد شخصی یا حقوق یا مستمری بازنشستگی او به تأیید یكی از بانك‌ های مجاز ایران رسیده باشد.

تبصره 1 (اصلاحی 16ˏ06ˏ1379)ـ اقامت خارجیان از نظر این آئین ‏نامه وقتی اقامت قانونی محسوب می شود كه باستناد پروانه اقامت باشد.

تبصره 2 (الحاقی 16ˏ06ˏ1379)– اجازه اقامت فرزندان متولد در خارج، از مادر ایرانی و پدر خارجی همچنین از مادر خارجی كه به تابعیت ایرانی پذیرفته می شوند، با ارایه مدارك قانونی صادر شده از كشور متبوع فرزندان صادر خواهد شد. فرزندان مورد اشاره وفق شرایط ذیل می توانند به استناد اجازه یاد شده، در ایران اقامت نمایند:
الف – فرزندان اناث مادامی كه ازدواج ننموده اند.
ب – فرزندان ذكور تا رسیدن به سن هیجده (18) سال تمام هجری شمسی .
پ – چنانچه مادر فرزند ذكور در ایران اقامت داشته باشد و یا فرزند ذكور در حال تحصیل باشد و در هر یك از موارد مزبور، سن فرزند از میزان مقرر در بند (ب) فوق بیشتر شود، بترتیب مورد تا زمان اقامت مادر و یا اتمام تحصیل.»

ماده 6 

حق صدور پروانه اقامت موقت یا دائم بمیزان مقرر در ماده 14 قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران وصول خواهد شد و برابر آن تمبر به پروانه اقامت الصاق و باطل میگردد.

ماده ۷ 

پس از صدور پروانه اقامت ـ شهربانی یك نسخه از برگهای درخواست صدور پروانه اقامت را به كلانتری یا حوزه ژاندارمری كه خارجی در حوزه استحفاظی آن اقامت خواهد كرد ارسال مینماید. و كلانتری یا ژاندارمری مربوط مكلف است این سوابق را بمنظور مراجعات آتی نگهداری نماید.

ماده 8 

 پناهندگان خارجی كه طبق آئین ‏نامه پناهندگان دفترچه اقامت پناهندگی از شهربانی كل كشور دریافت نموده اند از مقررات مواد 4 و 5 این آئین ‏نامه مستثنی می ‌باشند.

ماده 9 

دارندگان پروانه اقامت موقت یا دائم باید تغییر محل كار و یا اقامت خود را به شهربانی یا ژاندارمری محل قبلی و ظرف 8 روز از ورود به محل اقامت و یا كار جدید بشهربانی یا ژاندارمری محل جدید كتباً اطلاع دهند.

ماده ۱۰ ـ هر تبعه خارجی مكلف است پروانه اقامت یا سایر مدارك مسافرت خود را در صورت تقاضای مأموران انتظامی ارائه نماید.

ماده ۱۱ 

صدور المثنی پروانه اقامت طبق مقررات بلامانع می ‌باشد كه با دریافت حقوق قانونی و الصاق و ابطال تمبر انجام خواهد شد.

ماده ۱۲ 

اتباع خارجی باید برای تسلیم برگهای درخواست صدور پروانه اقامت شخصاً یا بوسیله نماینده خود بشهربانی محل مراجعه نمایند.

ماده ۱۳ 

خارجیانیكه در استخدام وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی و یا وابسته بدولت می ‌باشند میتوانند برگهای درخواست صدور پروانه اقامت را تكمیل نموده و پس از گواهی وزارتخانه یا مؤسسه مربوط توسط نماینده معرفی شده سازمان محل خدمت خارجی بشهربانی محل ارسال نمایند.

ماده ۱۴

مسئولین اماكن عمومی موظفند ظرف ۲۴ ساعت پس از ورود خارجی هویت و تاریخ ورود او در فرمهای مخصوص اعلامیه ورود درج و به نزدیكترین كلانتری یا پاسگاه ژاندارمری تسلیم نمایند.

تبصره ۱ ـ از لحاظ این آئین ‏نامه اماكن عمومی اطلاق می‌ شود به هتلها متلها و مسافرخانه‌ ها و پانسیون‌ ها و بطور كلی همه اماكنی كه بنحوی از انحاء مسافر میپذیرند.

تبصره ۲ ـ فرمهای مخصوص اعلامیه ورود مسافرین توسط شهربانی كل كشور تهیه و در اختیار صاحبان اماكن عمومی گذارده می ‌شود.

ماده ۱۵

صاحبان یا متصرفان اماكن شخصی موظفند توقف هر خارجی را كه یك شب یا بیشتر در منزل آنها بهر عنوانی اقامت مینمایند بهر وسیله ممكن بنزدیكترین كلانتری یا پاسگاه ژاندارمری اطلاع دهند.

ماده ۱۶ 

در مواقعی كه شهربانی كل كشور طبق موازین قانونی از صدور یا تمدید یا تجدید پروانه اقامت خودداری و باخراج خارجی اتخاذ تصمیم نماید این تصمیم را به متقاضی كتباً ابلاغ خواهد نمود و خارجی می ‌تواند ظرف ۱۵ روز از تاریخ رویت اخطاریه برابر ماده ۱۲ قانون ورود و اقامت اتباع خارجه تقاضای تجدیدنظر در تصمیم شهربانی را بوزارت كشور تسلیم نماید وزارت كشور پس از دریافت تقاضانامه موضوع را در جلسه ‏ای مركب از مدیركل سیاسی وزارت كشور ـ نمایندگان وزارت امور خارجه وزارت دادگستری ـ سازمان اطلاعات و امنیت كشور و شهربانی كل كشور مطرح و تصمیمات كمیسیون را بشهربانی كل كشور ابلاغ خواهد كرد.

ماده 17 

شهربانی كل كشور باید مواد قانون ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب سال 1310 و اصلاحیه ‌های آن و مقررات این آئین‏ نامه را برای اطلاع عموم بزبانهای فارسی و انگلیسی و فرانسه چاپ و همچنین در جراید كثیرالانتشار منتشر نماید. وزارت امور خارجه نیز متن و ترجمه های مزبور را به مأموریتهای شاهنشاهی در خارجه و مأموریتهای دیپلماتیك و كنسولی خارجی در ایران ارسال خواهد نمود.

ماده ۱۸ 

آئین ‏نامه ‌های مربوط به ورود و اقامت اتباع بیگانه كه با مفاد این آئین ‏نامه مغایرت داشته باشد از تاریخ تصویب این آئین ‏نامه ملغی است