آیين نامه اجرایي قانون ورود و اقامت اتباع بيگانه مصوب 1352

آیين‏ نامه اجرایي قانون ورود و اقامت اتباع بيگانه مصوب 1352,03,12با اصلاحات و الحاقات بعدی

هيئت وزيران در جلسه مورخ 12 /3 /52 بنا به پيشنهاد شماره ۵۲/ ۱۵۸۸/ ۱۱۵۰۶ مورخ 26 /1 /52 وزارت كشور و باستناد قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران، آئين ‏نامه اجرائي قانون مذكور را بشرح پيوست تصويب نمودند

وزير مشاور و معاون اجرائي نخست وزير – هادي هدايتي

آئين نامه اجرائي قانون ورود و اقامت اتباع بيگانه

ماده 1 

مأموران مرزي مجاز از طرف شهرباني كل كشور ميتوانند در مرزهائيكه مجاز شناخته شده براي دارندگان گذرنامه ‌هاي معتبر خارجي كه قصد عبور از ايران را دارند بر اساس نظرات قبلي وزارت امور خارجه و رعايت ماده 2 قانون ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب سال 1310 براي مدت حداكثر 15 روز با دريافت حق رواديد طبق تعرفه مربوط رواديد عبور صادر نمايند.

ماده 2 

صدور رواديد عبور براي اشخاص زير موكول به تحصيل اجازه خاص وزارت امور خارجه خواهد بود.

الف ـ افراد بدون تابعيت و يا دارندگان برگ گذر (لسه پاسه) هاي خارجي.

ب ـ اتباع دولي كه از طرف وزارت امور خارجه تعيين مي ‌شود.

ماده 3 

مأموران شهرباني در مركز و شهربانيهاي مراكز استان و شهرستان ميتوانند براي بيگانگاني كه داراي پروانه اقامت معتبر مي ‌باشند با رعايت مقررات مربوطه رواديد رفت و برگشت صادر نمايند.

تبصره 1 (اصلاحي 18ˏ03ˏ1399)ـ رواديد براي تا چهار بار رفت و برگشت صادر خواهد شد.

تبصره 2 (اصلاحي 18ˏ03ˏ1399)ـ مدت اعتبار رواديد برگشت از تاريخ خروج از مرز شش ماه خواهد بود.

تبصره 3 ـ مدت اعتبار رواديد رفت و برگشت براي خروج از كشور يكماه مي ‌باشد و قابل تمديد نيز خواهد بود.

تبصره 4 (الحاقي 28ˏ12ˏ1353)– براي اتباع بيگانه ايكه در خدمت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ميباشند بنا بر درخواست سازمان مربوط، اجازه رفت و برگشت براي يك يا چند بار در مدت اعتبار پروانه اقامت صادر خواهد شد.

تبصره 5 (الحاقي 25ˏ11ˏ1355)– براي اتباع بيگانه ايكه در مؤسسات غيردولتي در ايران اشتغال دارند بنا بدرخواست مؤسسه مربوط و تعهد آن مؤسسه مبني بر پرداخت ماليات بر درآمد مستخدم – اجازه يك يا چند بار رفت و برگشت در مدت اعتبار پروانه اقامت صادر خواهد شد.

تبصره 6 (الحاقي 18ˏ03ˏ1399)– براي دانشجويان و اشخاص غيرايراني متقاضي تحصيل در كشور حسب مورد به درخواست دفاتر امور كنسولي سازمان امور دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، پروانه اقامت به مدت طول دوره تحصيل و متضمن اجازه خروج و مراجعت مكرر صادر مي شود.

تبصره 7 (الحاقي 18ˏ03ˏ1399)– براي خانواده دانشجويان و اشخاص غيرايراني متأهل متقاضي تحصيل در كشور حسب مورد به درخواست دفاتر امور كنسولي سازمان امور دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پروانه اقامت به مدت طول دوره تحصيل صادر مي شود.

ماده 4 

هر خارجي كه بخواهد در ايران اقامت نمايد مكلف است ظرف 8 روز پس از ورود به ايران برگهاي درخواست صدور پروانه اقامت را تنظيم و تكميل و امضاء نموده بانضمام ساير مدارك لازم بشهرباني محلي كه ميخواهد در آنجا اقامت اختيار كند تسليم نمايد. شهرباني محل پس از رسيدگي مدارك ارائه شده پروانه اقامت موقت با اخذ حقوق قانوني صادر و يا از صدور پروانه اقامت امتناع ميورزد.

ماده 5 

اجازه اقامت دائم از طرف شهرباني مركز استان يا شهرستاني كه خارجي ميخواهد در آن ناحيه اقامت گاه دائمي و قانوني اختيار كند با رعايت مقررات ماده 3 قانون ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب سال 1310 در صورت احراز هر يك از شرائط زير پس از موافقت شهرباني كل كشور صادر خواهد شد.

الف ـ متقاضي داراي ۵ سال سابقه اقامت قانوني متوالي يا متناوب در ايران بوده و به هنگام تقاضا بسن ۱۸ سال تمام رسيده باشد.

ب ـ متقاضي داراي دو سال سابقه اقامت قانوني متوالي يا متناوب در ايران بوده و مقام عالي علمي يا شغل يا تخصص او در امور توليدي و عمراني به تأييد مقامات صلاحيتدار مملكتي رسيده باشد.

ج ـ متقاضي داراي دو سال سابقه اقامت قانوني متوالي يا متناوب در ايران بوده و خدمات شايسته و ارزنده او بامور عام المنفعه در ايران به تأييد مقامات صلاحيتدار مملكتي رسيده باشد.

د ـ متقاضي داراي زن و فرزند ايراني باشد.

هـ ـ متقاضي داراي دو سال سابقه اقامات قانوني متوالي يا متناوب در ايران بوده و در امور توليدي و عمراني ايران كه مورد تأييد مقامات صلاحيتدار ايران باشد سرمايه گذاري كرده باشد.

و ـ متقاضي داراي دو سال سابقه اقامت قانوني متوالي يا متناوب در ايران بوده و درآمد شخصي يا حقوق يا مستمري بازنشستگي او به تأييد يكي از بانك‌ هاي مجاز ايران رسيده باشد.

تبصره 1 (اصلاحي 16ˏ06ˏ1379)ـ اقامت خارجيان از نظر اين آئين ‏نامه وقتي اقامت قانوني محسوب مي شود كه باستناد پروانه اقامت باشد.

تبصره 2 (الحاقي 16ˏ06ˏ1379)– اجازه اقامت فرزندان متولد در خارج، از مادر ايراني و پدر خارجي همچنين از مادر خارجي كه به تابعيت ايراني پذيرفته مي شوند، با ارايه مدارك قانوني صادر شده از كشور متبوع فرزندان صادر خواهد شد. فرزندان مورد اشاره وفق شرايط ذيل مي توانند به استناد اجازه ياد شده، در ايران اقامت نمايند:
الف – فرزندان اناث مادامي كه ازدواج ننموده اند.
ب – فرزندان ذكور تا رسيدن به سن هيجده (18) سال تمام هجري شمسي .
پ – چنانچه مادر فرزند ذكور در ايران اقامت داشته باشد و يا فرزند ذكور در حال تحصيل باشد و در هر يك از موارد مزبور، سن فرزند از ميزان مقرر در بند (ب) فوق بيشتر شود، بترتيب مورد تا زمان اقامت مادر و يا اتمام تحصيل.»

ماده 6 

حق صدور پروانه اقامت موقت يا دائم بميزان مقرر در ماده 14 قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران وصول خواهد شد و برابر آن تمبر به پروانه اقامت الصاق و باطل ميگردد.

ماده ۷ 

پس از صدور پروانه اقامت ـ شهرباني يك نسخه از برگهاي درخواست صدور پروانه اقامت را به كلانتري يا حوزه ژاندارمري كه خارجي در حوزه استحفاظي آن اقامت خواهد كرد ارسال مينمايد. و كلانتري يا ژاندارمري مربوط مكلف است اين سوابق را بمنظور مراجعات آتي نگهداري نمايد.

ماده 8 

 پناهندگان خارجي كه طبق آئين ‏نامه پناهندگان دفترچه اقامت پناهندگي از شهرباني كل كشور دريافت نموده اند از مقررات مواد 4 و 5 اين آئين ‏نامه مستثني مي ‌باشند.

ماده 9 

دارندگان پروانه اقامت موقت يا دائم بايد تغيير محل كار و يا اقامت خود را به شهرباني يا ژاندارمري محل قبلي و ظرف 8 روز از ورود به محل اقامت و يا كار جديد بشهرباني يا ژاندارمري محل جديد كتباً اطلاع دهند.

ماده ۱۰ ـ هر تبعه خارجي مكلف است پروانه اقامت يا ساير مدارك مسافرت خود را در صورت تقاضاي مأموران انتظامي ارائه نمايد.

ماده ۱۱ 

صدور المثني پروانه اقامت طبق مقررات بلامانع مي ‌باشد كه با دريافت حقوق قانوني و الصاق و ابطال تمبر انجام خواهد شد.

ماده ۱۲ 

اتباع خارجي بايد براي تسليم برگهاي درخواست صدور پروانه اقامت شخصاً يا بوسيله نماينده خود بشهرباني محل مراجعه نمايند.

ماده ۱۳ 

خارجيانيكه در استخدام وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و يا وابسته بدولت مي ‌باشند ميتوانند برگهاي درخواست صدور پروانه اقامت را تكميل نموده و پس از گواهي وزارتخانه يا مؤسسه مربوط توسط نماينده معرفي شده سازمان محل خدمت خارجي بشهرباني محل ارسال نمايند.

ماده ۱۴

مسئولين اماكن عمومي موظفند ظرف ۲۴ ساعت پس از ورود خارجي هويت و تاريخ ورود او در فرمهاي مخصوص اعلاميه ورود درج و به نزديكترين كلانتري يا پاسگاه ژاندارمري تسليم نمايند.

تبصره ۱ ـ از لحاظ اين آئين ‏نامه اماكن عمومي اطلاق مي‌ شود به هتلها متلها و مسافرخانه‌ ها و پانسيون‌ ها و بطور كلي همه اماكني كه بنحوي از انحاء مسافر ميپذيرند.

تبصره ۲ ـ فرمهاي مخصوص اعلاميه ورود مسافرين توسط شهرباني كل كشور تهيه و در اختيار صاحبان اماكن عمومي گذارده مي ‌شود.

ماده ۱۵

صاحبان يا متصرفان اماكن شخصي موظفند توقف هر خارجي را كه يك شب يا بيشتر در منزل آنها بهر عنواني اقامت مينمايند بهر وسيله ممكن بنزديكترين كلانتري يا پاسگاه ژاندارمري اطلاع دهند.

ماده ۱۶ 

در مواقعي كه شهرباني كل كشور طبق موازين قانوني از صدور يا تمديد يا تجديد پروانه اقامت خودداري و باخراج خارجي اتخاذ تصميم نمايد اين تصميم را به متقاضي كتباً ابلاغ خواهد نمود و خارجي مي ‌تواند ظرف ۱۵ روز از تاريخ رويت اخطاريه برابر ماده ۱۲ قانون ورود و اقامت اتباع خارجه تقاضاي تجديدنظر در تصميم شهرباني را بوزارت كشور تسليم نمايد وزارت كشور پس از دريافت تقاضانامه موضوع را در جلسه ‏اي مركب از مديركل سياسي وزارت كشور ـ نمايندگان وزارت امور خارجه وزارت دادگستري ـ سازمان اطلاعات و امنيت كشور و شهرباني كل كشور مطرح و تصميمات كميسيون را بشهرباني كل كشور ابلاغ خواهد كرد.

ماده 17 

شهرباني كل كشور بايد مواد قانون ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب سال 1310 و اصلاحيه ‌هاي آن و مقررات اين آئين‏ نامه را براي اطلاع عموم بزبانهاي فارسي و انگليسي و فرانسه چاپ و همچنين در جرايد كثيرالانتشار منتشر نمايد. وزارت امور خارجه نيز متن و ترجمه هاي مزبور را به مأموريتهاي شاهنشاهي در خارجه و مأموريتهاي ديپلماتيك و كنسولي خارجي در ايران ارسال خواهد نمود.

ماده ۱۸ 

آئين ‏نامه ‌هاي مربوط به ورود و اقامت اتباع بيگانه كه با مفاد اين آئين ‏نامه مغايرت داشته باشد از تاريخ تصويب اين آئين ‏نامه ملغي است