آيين‌نامه نرخ و مأ‌خذ حق بيمه حوادث ناشي از كار اتباع كشورهاي ملحق شده به مقاو‌له نامه شماره (19) سازمان بين المللي كار مصوب 1380

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 14/6/1380 بنا به پيشنهاد شماره 28608/52 مورخ 17/3/1379سازمان تأ‌مين اجتماعي و به استناد تبصره الحاقي به لايحه قانوني اصلاح ماده (5) قانون تأ‌مين اجتماعي ‌ـ‌ مصوب 1378‌ـ‌ آيين‌نامه نرخ و مأ‌خذ حق بيمه حوادث ناشي از كار اتباع كشورهاي ملحق شده به مقاو‌له نامه شماره (19) سازمان بين المللي كار را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه نرخ و مأ‌خذ حق بيمه حوادث ناشي از كار اتباع كشورهاي ملحق شده به مقاو‌له نامه شماره (19) سازمان بين المللي كار مصوب 1380,06,14

ماده 1‌

كليه اتباع كشورهاي ملحق شده به مقاو‌له نامه شماره (19) سازمان بين المللي كار كه طبق قوانين و مقررات مربوط در ايران به كار اشتغال دارند در مقابل حوادث ناشي از كار تحت پوشش حمايت‌هاي زير قرار مي‌گيرند:

الفـ‌ خدمات درماني تا بهبود حادثه ديده.

بـ‌ غرامت دستمزد.

پـ‌ غرامت نقص عضو.

تـ‌ از كارافتادگي جزيي.

ثـ‌ از كارافتادگي كلي ناشي از كار.

جـ‌ فوت در اثر حادثه ناشي از كار.

تبصره ـ‌ و‌زارتخانه‌هاي امور خارجه و‌كار و امور اجتماعي مكلفند كشورهاي ملحق شده به مقاو‌له‌نامه شماره (19) سازمان بين‌المللي كار را به سازمان تأ‌مين اجتماعي ـ كه از اين پس در اين آيين‌نامه سازمان ناميده مي‌شود ـ معرفي نمايند.

ماده 2‌

در صورت و‌قوع حادثه ناشي از كار, كارفرما مكلف است اقدامات او‌ليه را براي جلوگيري از تشديد و‌ضع حادثه ديده به عمل آو‌رد و مراتب را ظرف سه رو‌ز اداري به صورت كتبي به اطلاع سازمان برساند. در صورتي كه كارفرما بابت اقدامات او‌ليه متحمل هزينه اي شده باشد سازمان هزينه‌هاي ياد شده را طبق تعرفه‌هاي جاري خود پرداخت مي‌نمايد.

تبصره ـ‌ در صورتي كه ثابت شود و‌قوع حادثه ناشي از كار در اثر عدم رعايت مقررات حفاظت فني و برو‌ز بيماري ناشي از عدم رعايت مقررات بهداشتي و احتياط لازم از طرف كارفرما يا نمايندگان كارفرما بوده است سازمان هزينه‌هاي مربوط به معالجه, غرامات, مستمري‌ها و غيره را مي پردازد و طبق ماده (66) قانون تأ‌مين اجتماعي ـ مصوب 1354 ـ هزينه‌هاي ياد شده را از كارفرما و‌صول مي‌نمايد.

ماده 3‌

كارفرماياني كه اتباع كشورهاي موضوع ماده يك اين آيين‌نامه را به كار مي گمارند مكلفند نسبت به نامنويسي كاركنان ياد شده نزد سازمان اقدام و مادامي كه اتباع خارجي نزد آنان اشتغال دارند حق بيمه آنان را همه ماهه طبق ماده (4) اين آيين‌نامه پرداخت نمايند.

ماده 4‌

نرخ حق بيمه مشمولان اين آيين‌نامه سه درصد حقوق و مزاياي پرداخت شده به آنان است كه هر ماه توسط كارفرما از حقوق و مزاياي تبعه بيگانه كسر و به سازمان پرداخت مي‌شود.

محمدرضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رييس جمهور