ضوابط محاسبه سهام شناور آزاد مصوب 1389

ضوابط محاسبه سهام شناورآزاد موضوع ماده (۶) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب 1389,05,11

در اجرای ماده ۶ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی مصوب ۲۵ /۰۹ /۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، ضوابط نحوه محاسبه سهام شناور آزاد ناشران پذیرفته‌شده در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس در ۵ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۱۱ /۵ /۱۳۸۹ به تصویب شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار رسید.

ماده ۱

اصلاحات و واژه­هایی كه در ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی مصوب ۲۵ /۰۹ /۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی تعریف شده­اند به همان مفاهیم در این ضوابط به كار رفته­اند. واژه­های دیگر دارای معانی زیر می­باشند:

1-ناشر: شخص حقوقی است كه سهام آن در بورس­ها یا بازارهای خارج از بورس پذیرفته شده است.

2-سهامداران مدیریتی: هر سهامداری كه یكی از شرایط زیر را داشته باشد سهامدار مدیریتی است:
الف) اشخاص حقیقی كه به واسطة سهامداری خود، اقوام نسبی از طبقه اول و دوم و یا اشخاص حقوقی تحت كنترل خود، مجموعاً مساوی یا بیشتر از ۵ درصد سهام ناشر را داشته باشند.
ب) اشخاص حقوقی كه به واسطه سهامداری خود، اشخاص حقوقی تحت كنترل و یا اشخاص حقوقی با كنترل كننده مشترك مجموعاً مساوی یا بیشتر از ۵ درصد سهام ناشر را داشته باشند.

3-سهامداران غیرمدیریتی: به آندسته از سهامداران ناشر كه جزء سهامداران مدیریتی نباشند، اطلاق می­گردد.

4-كنترل: به تعریف استانداردهای حسابداری ملی عبارتست از توانایی هدایت سیاست‌های مالی و اعتباری یك واحد به منظور كسب منافع اقتصادی از آن

5-ضریب شناوری: عبارت است از حاصل تقسیم تعداد روزهایی از دوره مالی ناشر كه طی آن معاملات سهم در بازار عادی بیش از ۰۰۰۱ /۰ تعداد سهام ناشر می‌باشد بر نصف روزهای معاملاتی آن دوره و حداكثر معادل یك می‌باشد.

ماده ۲

نحوه محاسبه سهام شناور آزاد عبارتست از حاصلضرب ضریب شناوری در مجموع سهام سهامداران غیرمدیریتی ناشر در پایان دوره مالی كه سهام شناور آزاد برای آن دوره محاسبه می‌گردد.

ماده ۳

سازمان موظف است در پایان مقاطع سه ماهه منتهی به خرداد، شهریور، آذر و اسفند هر سال، نسبت به محاسبه سهام شناور آزاد ناشر اقدام نموده و نتایج محاسبات را حداكثر تا یك ماه پس از پایان دوره‌های فوق به اطلاع عموم برساند.

تبصره– اگر پایان دوره مالی ناشر منطبق با پایان یكی از مقاطع سه ماهه اشاره شده در این ماده نباشد، سازمان حسب مورد سهام شناور آزاد را در پایان دوره مالی ناشر محاسبه خواهد نمود و این محاسبه مبنای صدور تائیدیه موضوع تبصره 1 ماده 4 این ضوابط قرار خواهد گرفت.

ماده ۴

تأییدیه مالیاتی جهت بهره مندی ناشر از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۶ “قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی” به ناشر و حوزه مالیاتی مربوطه توسط سازمان اعلام می­گردد.

تبصره ۱: تاییدیه مالیاتی موضوع این ماده بر مبنای سهام شناور آزاد ناشر كه طبق ماده ۲ این ضوابط محاسبه گردیده است صادر می­گردد.

تبصره ۲: صدور تأییدیه موضوع این ماده منوط به ارائه اطلاعات مورد نیاز سازمان جهت انجام محاسبات موضوع این ضوابط، توسط ناشر طبق فرم‌های سازمان می‌باشد.

تبصره ۳: اگر مدت پذیرش ناشر در بورس یا دوره مالی وی كه برای آن صدور تائیدیه مالیاتی مورد درخواست می‌باشد كمتر از یكسال تقویمی باشد، ضریب شناوری متناسب با حضور آن در بورس یا بازار خارج از بورس محاسبه خواهد شد.

ماده ۵

در صورتی‌كه سازمان ظرف مدت (۱۵) روز كاری از صدور تائیدیه مالیاتی متوجه مغایرتی در محاسبات سهام شناور آزاد ناشر شود یا ناشر ظرف همان مدت نسبت به محاسبه میزان سهام شناور آزاد خود معترض گردد، سازمان پس از بررسی موضوع درصورت تغییر میزان سهام شناور آزاد، محاسبات جدید را بلافاصله به سازمان امور مالیاتی جهت لحاظ نمودن در معافیت مالیاتی ناشر اعلام می‌نماید.