ضوابط محاسبه سهام شناور آزاد مصوب 1389

ضوابط محاسبه سهام شناورآزاد موضوع ماده (۶) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي مصوب 1389,05,11

در اجراي ماده ۶ قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي مصوب ۲۵ /۰۹ /۱۳۸۸ مجلس شوراي اسلامي، ضوابط نحوه محاسبه سهام شناور آزاد ناشران پذيرفته‌شده در بورس‌ها و بازارهاي خارج از بورس در ۵ ماده و ۴ تبصره در تاريخ ۱۱ /۵ /۱۳۸۹ به تصويب شوراي‌عالي بورس و اوراق بهادار رسيد.

ماده ۱

اصلاحات و واژه­هايي كه در ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي مصوب ۲۵ /۰۹ /۱۳۸۸ مجلس شوراي اسلامي تعريف شده­اند به همان مفاهيم در اين ضوابط به كار رفته­اند. واژه­هاي ديگر داراي معاني زير مي­باشند:

1-ناشر: شخص حقوقي است كه سهام آن در بورس­ها يا بازارهاي خارج از بورس پذيرفته شده است.

2-سهامداران مديريتي: هر سهامداري كه يكي از شرايط زير را داشته باشد سهامدار مديريتي است:
الف) اشخاص حقيقي كه به واسطة سهامداري خود، اقوام نسبي از طبقه اول و دوم و يا اشخاص حقوقي تحت كنترل خود، مجموعاً مساوي يا بيشتر از ۵ درصد سهام ناشر را داشته باشند.
ب) اشخاص حقوقي كه به واسطه سهامداري خود، اشخاص حقوقي تحت كنترل و يا اشخاص حقوقي با كنترل كننده مشترك مجموعاً مساوي يا بيشتر از ۵ درصد سهام ناشر را داشته باشند.

3-سهامداران غيرمديريتي: به آندسته از سهامداران ناشر كه جزء سهامداران مديريتي نباشند، اطلاق مي­گردد.

4-كنترل: به تعريف استانداردهاي حسابداري ملي عبارتست از توانايي هدايت سياست‌هاي مالي و اعتباري يك واحد به منظور كسب منافع اقتصادي از آن

5-ضريب شناوري: عبارت است از حاصل تقسيم تعداد روزهايي از دوره مالي ناشر كه طي آن معاملات سهم در بازار عادي بيش از ۰۰۰۱ /۰ تعداد سهام ناشر مي‌باشد بر نصف روزهاي معاملاتي آن دوره و حداكثر معادل يك مي‌باشد.

ماده ۲

نحوه محاسبه سهام شناور آزاد عبارتست از حاصلضرب ضريب شناوري در مجموع سهام سهامداران غيرمديريتي ناشر در پايان دوره مالي كه سهام شناور آزاد براي آن دوره محاسبه مي‌گردد.

ماده ۳

سازمان موظف است در پايان مقاطع سه ماهه منتهي به خرداد، شهريور، آذر و اسفند هر سال، نسبت به محاسبه سهام شناور آزاد ناشر اقدام نموده و نتايج محاسبات را حداكثر تا يك ماه پس از پايان دوره‌هاي فوق به اطلاع عموم برساند.

تبصره– اگر پايان دوره مالي ناشر منطبق با پايان يكي از مقاطع سه ماهه اشاره شده در اين ماده نباشد، سازمان حسب مورد سهام شناور آزاد را در پايان دوره مالي ناشر محاسبه خواهد نمود و اين محاسبه مبناي صدور تائيديه موضوع تبصره 1 ماده 4 اين ضوابط قرار خواهد گرفت.

ماده ۴

تأييديه مالياتي جهت بهره مندي ناشر از معافيت مالياتي موضوع ماده ۶ “قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي” به ناشر و حوزه مالياتي مربوطه توسط سازمان اعلام مي­گردد.

تبصره ۱: تاييديه مالياتي موضوع اين ماده بر مبناي سهام شناور آزاد ناشر كه طبق ماده ۲ اين ضوابط محاسبه گرديده است صادر مي­گردد.

تبصره ۲: صدور تأييديه موضوع اين ماده منوط به ارائه اطلاعات مورد نياز سازمان جهت انجام محاسبات موضوع اين ضوابط، توسط ناشر طبق فرم‌هاي سازمان مي‌باشد.

تبصره ۳: اگر مدت پذيرش ناشر در بورس يا دوره مالي وي كه براي آن صدور تائيديه مالياتي مورد درخواست مي‌باشد كمتر از يكسال تقويمي باشد، ضريب شناوري متناسب با حضور آن در بورس يا بازار خارج از بورس محاسبه خواهد شد.

ماده ۵

در صورتي‌كه سازمان ظرف مدت (۱۵) روز كاري از صدور تائيديه مالياتي متوجه مغايرتي در محاسبات سهام شناور آزاد ناشر شود يا ناشر ظرف همان مدت نسبت به محاسبه ميزان سهام شناور آزاد خود معترض گردد، سازمان پس از بررسي موضوع درصورت تغيير ميزان سهام شناور آزاد، محاسبات جديد را بلافاصله به سازمان امور مالياتي جهت لحاظ نمودن در معافيت مالياتي ناشر اعلام مي‌نمايد.