دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش‌دهی دارندگان اطلاعات نهانی مصوب 1386

دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش‌دهی دارندگان اطلاعات نهانی

دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش‌دهی دارندگان اطلاعات نهانی، در اجرای تبصره 2 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار در جلسه مورخ 11/10/86 توسط هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسید.

 

ماده 1

 اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل عبارتند از:

الف) “شخص گزارش‌دهنده”: عبارت است از هر یک از اشخاص موضوع تبصرة 1 مادة 46 قانون بازار اوراق بهادار که براساس تبصرة 2 همان ماده مکلف به گزارش‌دهی می‌باشد.

ب) فرم شماره (1): فرمی است که “شخص گزارش‌دهنده” به منظور اعلام مشخصات خود به عنوان دارندة اطلاعات نهانی تکمیل و به سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس اوراق بهادار تهران ارسال می‌کند.

ج) فرم شماره (2): فرمی است که “شخص گزارش‌دهنده” مکلف به تکمیل آن پس از انجام معامله، هرگونه تغییر در مالکیت اوراق بهادار و یا تغییر رابطة وی با ناشر اوراق بهادار می‌باشد.

د) فرم شماره (3): فرمی است که شرکت مکلف به تکمیل و ارائة آن به سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

 

ماده 2

 “اشخاص گزارش‌دهنده” که نسبت به ناشر پذیرفته شده در بورس دارندۀ اطلاعات نهانی محسوب می‌شوند عبارتند از:

الف) مدیران شرکت شامل اعضای هیئت مدیره، هیئت عامل، مدیرعامل و معاونان آنان،

ب) بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وکلای شرکت،

ج) سهامدارانی که به تنهایی و یا به همراه افراد تحت تکفل خود، بیش از ده درصد سهام شرکت را در اختیار دارند یا نمایندگان آنان،

د) مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و مدیران ذی‌ربط یا نمایندگان شرکت‌های مادر (هلدینگ) که مالک حداقل ده درصد سهام یا دارای حداقل یک عضو در هیئت مدیرۀ شرکت سرمایه‌پذیر باشند،

هـ) سایر اشخاصی که با توجه به وظایف، اختیارات و یا موقعیت خود به اطلاعات نهانی دسترسی دارند. سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند اشخاص مشمول این بند را حسب مورد تعیین نماید.

تبصره: اشخاص حقیقی موضوع بندهای این ماده، طبق این دستورالعمل مکلف به گزارش‌دهی می‌باشند.

ماده 3

“شخص گزارش‌دهنده” مکلف است، اطلاعات مورد نظر از جمله اطلاعات معاملات اوراق بهادار به شرح “فرم‌های شمارة 1 و 2” این دستورالعمل را ظرف مهلت‌های مقرر در این ماده به اطلاع سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت بورس اوراق بهادار تهران برساند:

الف – تکمیل و ارائة “فرم شمارة 1” حداکثر 15 روز پس از اینکه به عنوان دارندة اطلاعات نهانی شناخته شود.

ب – تکمیل و ارائة “فرم شمارة 2” حداکثر 15 روز پس از:

  • انجام معامله
  • تغییر در مالکیت اوراق بهادار
  • تغییر رابطة “شخص گزارش‌دهنده” با ناشر.

ماده 4

“شخص گزارش‌دهنده” مرتبط با ناشران اوراق بهاداری که در بورس پذیرفته می‌شوند موظف است “فرم شمارة 1” را پس از پذیرش در بورس و قبل از عرضة اولیة اوراق، تکمیل و ارائه نماید.

ماده 5

در صورتیکه رابطه شخص گزارش دهنده با ناشر به گونه‌ای تغییر یابد که دیگر نسبت به ناشر دارندۀ اطلاعات نهانی محسوب نشود موظف است مراتب را طبق فرم شمارۀ 2 به سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس اوراق بهادار تهران اعلام کند.

ماده 6

 شرکت مکلف است فهرست”اشخاص گزارش‌دهنده” را مطابق “فرم شمارة 3” به سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت بورس اوراق بهادار تهران گزارش دهد. هرگونه تغییر در فهرست مزبور باید ظرف یک هفته اطلاع داده شود.

ماده 7

 مسئولیت صحت اطلاعات گزارش شده برعهده “شخص گزارش‌دهنده‌ای” است که ذیل فرمهای مربوطه را امضا می‌نماید.

تبصره: در صورت تکمیل فرم به صورت الکترونیکی، استفاده از علایم شناسایی منحصر به فرد تخصیص داده شده به “شخص گزارش‌دهنده” از قبیل شناسة کاربری و رمز عبور و امضای الکترونیکی در حکم امضای نامبرده از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل بوده و قابلیت استناد قانونی خواهد داشت.

ماده 8

 آئین‌نامة اجرایی انتشار اخبار معاملات براساس اطلاعات درونی (مصوب جلسة 25/7/1378 شورای بورس) و سایر مقررات مغایر این دستورالعمل لغو می‌گردد.

 

ماده 9

 این دستورالعمل در 9 ماده و 2 تبصره به تصویب رسیده و از ابتدای سال 1387 لازم‌الاجرا می‌باشد.