قانون تفسیر ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1375

قانون تفسیر ماده (42) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران 

مصوب 1354.4.25
‌موضوع استفسار:
1 – آیا مباشرت رییس قوه قضاییه در اقدامات مصرح در ماده (42) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 لازم است و‌یا اختیار انجام اقدامات مذکور قابل تفویض به سایر مقامات قوه قضاییه نیز می‌باشد؟
2 – آیا تصمیمات دادگاه مقرر در ماده (42) قانون فوق‌الذکر مشمول تبصره (2) ماده (11) قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد که در نتیجه از صلاحیت‌دیوان عدالت اداری خارج باشد و یا این مرجع صلاحیت رسیدگی به شکایت از تصمیمات دادگاه فوق‌الذکر را دارد؟
‌نظر مجلس:
‌ماده واحده –
‌الف – در مورد بند (1) “‌انجام اقدامات مذکور قابل تفویض به سایر مقامات قوه قضاییه می‌باشد.”
ب – در مورد بند (2) “‌دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت از تصمیمات دادگاه مذکور را دارد.”
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب‌و در تاریخ 1375.3.13 به تأییدشورای محترم نگهبان رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری