دستورالعمل نحوه تنظیم ساعت کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی

دستورالعمل نحوه تنظیم ساعت کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی (موضوع تبصره بند (م) ماده ۳۷ قانون نظام صنفی)

ماده ۱

تعاریف:

قانون: قانون نظام صنفی.

دبیرخانه: دبیرخانه هیأت عالی نظارت.

کمیسیون نظارت: کمیسیون نظارت شهرستان.

اتاق اصناف: اتاق اصناف شهرستان.

نحوه تصویب ساعات کار واحدهای صنفی

ماده ۲

 اتاق اصناف می­بایست با توجه به طبیعت و نوع کار واحدهای صنفی و با استفاده از ظرفیت کمیسیون امور اقتصادی اتاق نسبت به تنظیم ساعت کار و ایام تعطیل آنان اقدام و پس از تایید اجلاس اتاق برای تصویب به کمیسیون نظارت ارسال نماید.

ماده ۳

 کمیسیون نظارت موظف است با در نظر گرفتن نوع فعالیت و ملاحظات لازم دیگر (از جمله سیاحتی، زیارتی و انتظامی) پیشنهاد اتاق را در جلسه کمیسیون مطرح و اتخاذ تصمیم نماید.

تبصره – ساعات کار واحدهای صنفی تحت پوشش اتحادیه کشوری تابع ساعت کار فروشگاه یا دفتر مرکزی و یا حسب مورد دستگاه تخصصی ذیربط می­باشد.

نحوه تعیین ایام تعطیل واحدهای صنفی

ماده ۴

ایام تعطیل واحدهای صنفی مطابق تقویم رسمی کشور می­باشد، کمیسیون نظارت موظف است برای ایام تعطیل و ایام خاص (نظیر ماه مبارک رمضان و تعطیلات نوروز) حسب ضرورت نسبت به تعیین شیفت کاری جهت رسته­ها و یا تعدادی از واحدهای صنفی، به منظور جلوگیری از عسر و حرج مردم در تامین مایحتاج ضروری اقدام نماید.

سایر مقررات

ماده ۵

اتاق اصناف با همکاری اتحادیه ها ذی ربط می­بایست مصوبات کمیسیون نظارت درخصوص ساعت کار و ایام تعطیل را از طریق درج در روزنامه های کثیرالانتشار محلی و یا سایر طرق مقتضی به اطلاع واحدهای صنفی مربوطه و مصرف کنندگان برساند.

ماده ۶

واحدهای صنفی می­بایست اطلاعیه ساعت کار خود را در محل کسب به نحوی که در معرض دید همگان باشد نصب نمایند.

ماده۷

اتحادیه­های صنفی موظفند ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تصویب ساعات کار و ایام تعطیل، نحوه اجرا و بازخورد آن را جهت انجام اصلاحات احتمالی از طریق اتاق اصناف به کمیسیون نظارت گزارش نمایند. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای ساعت کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی به ترتیب برعهده اتحادیه و اتاق اصناف می­باشد.

تبصره – در صورت عدم رعایت مقررات ساعات کار از سوی واحدهای صنفی می­بایست مطابق بند (۴) ماده (۲) آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۸ قانون اقدام گردد.

ماده ۸

این دستورالعمل در اجرای تبصره بند (م) ماده ۳۷ قانون نظام صنفی، مشتمل بر ۸ ماده و ۲ تبصره، با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و همکاری نیروی انتظامی توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و در تاریخ ……………….. به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است.