دستورالعمل تشکیل مجامع عمومی دو مرحله ای (موضوع تبصره 2 ماده 33 قانون بخش تعاونی) مصوب 1387

دستورالعمل تشکیل مجامع عمومی  دو مرحله‌ای

(موضوع تبصره  2  ماده  33  قانون  بخش تعاونی )

فصل اوّل – کلیّات

ماده1

در اجرای تبصره 2 الحاقی ماده 33 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1377، مجامع عمومی شرکتهای تعاونی فرا استانی[باهرتعدادعضو] و یا شرکتهایی که تعداد اعضاء آنها بیش از پانصد عضو باشد می‌توانند با رعایت مقررات این دستورالعمل و آیین‌نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی [موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی] بصورت دومرحله‌ای برگزار گردند.

تبصره 1- مراد از شرکتهای تعاونی فرا استانی در این دستورالعمل شرکتهایی است که حوزه پذیرش عضو آنها بیش از یک استان باشد.

تبصره 2- مجامع عمومی اتحادیه‌های تعاونی مرکزی یا سراسری ونیزاتحادیه‌های دارای بیش از پانصد عضو [مستند به قسمت اخیر ماده 46 قانون بخش تعاونی] می‌توانند بصورت دو مرحله‌ای برگزار گردند.

ماده 2

برگزاری مجمع عمومی به صورت دو مرحله ای مستلزم درج در اساسنامه نیست و هر تعاونی مشمول، می‌تواند وفق این دستورالعمل اقدام نماید. اقدام خلاف این دستورالعمل موجب ابطال نتایج خواهد بود.

ماده 3

در صورت عدم الزام در اساسنامه،مقام دعوت کننده مخیر است که مجمع عمومی را به صورت یک یا دو مرحله ای برگزار نماید.

در صورت تصمیم به برگزاری مجمع بصورت دو مرحله ای، در مرحله اول، نماینده یا نمایندگان اعضای تعاونی از میان داوطلبان نمایندگی در حوزه‌های مختلف فعالیت تعاونی تعیین و در مرحله دوم، مجمع عمومی با حضور نمایندگان منتخب اعضا تشکیل خواهد شد.

تبصره – تعیین حوزه‌های انتخاب نمایندگان، در صورتی که در اساسنامه درج نشده باشد و یا در هیچیک از مجامع عمومی عادی تعیین نشده باشد، به عهده مقام دعوت کننده است؛ که می‌بایست در آگهی دعوت بطور شفاف تعیین گردد.

ماده 4

اعتبار نمایندگی منتخبان مرحله اول برای برگزاری هر تعداد مجمع عمومی عادی، یکسال تمام از زمان انتخاب است ولی برای مجمع عمومی فوق العاده منحصر به همان مجمعی است که در آگهی قید شده است.

ماده 5

در آگهی مجمع عمومی دو مرحله ای بایستی موارد زیر درج گردد:

 1. نام حوزه ها و نحوه تقسیم اعضا در هر حوزه؛ که می‌تواند متناسب با نوع فعالیت، تعداد اعضا در هر حوزه، پراکندگی جغرافیایی محل سکونت یا اشتغال اعضا یا هر روش دیگر تعیین گردد.
 2. تعداد نمایندگان هر حوزه؛ بنحویکه مجموع نمایندگان در همه حوزه‌ها از 500 نماینده بیشتر نباشد و از 50 نماینده کمتر نباشد.

تبصره 1- تعداد نمایندگان هر حوزه باید بر اساس نسبت معینی از اعضا باشد [ نسبت تعداد نمایندگان به اعضا ] و در صورت اعشار نیم و بیشتر، یک نماینده دیگر اختصاص می‌یابد.

ماده 6

در صورت درج نکات موضوع ماده (5) این دستور العمل در اساسنامه مورد عمل، تعاونی مکلف است ضمن تعیین حوزه انتخاب نماینده برای هر عضو، اسامی اعضا [ مشخصات سجلی ] و شماره عضویت آنها را به تفکیک حوزه‌های مربوطه در دفتر مخصوصی ثبت و مراتب را به نحو مضبوط به آنها ابلاغ کند.

تبصره – تغییر حوزه عضو با موافقت عضو و تعاونی- مشروط به رعایت شاخصه‌های بند (1) ماده (5)- بلا مانع است؛ لکن تغییرات باید در دفتر مربوطه ثبت گردد.

ماده 7- در صورتی که شرایط برگزاری مجمع عمومی بصورت دو مرحله ای منتفی شود، مجامع عمومی بصورت یک مرحله‌ای برگزار خواهد شد و مستلزم تغییر در اساسنامه نخواهد بود.

فصل دوم – نحوه انتخاب نمایندگان

ماده 8 

برای انتخاب نمایندگان [در مرحله اول]، تعاونی می‌تواند به یکی از روشهای زیر اقدام ‌نماید :

الف- انتخاب نماینده از طریق برگزاری جلسه.

ب- انتخاب نماینده از طریق صندوق‌‌های رأی.

بخش اول – انتخاب نماینده از طریق برگزاری جلسه

ماده 9

اعضاء تعاونی می‌توانند نماینده یا نمایندگان خود را برای حضور در مجمع عمومی و اعمال رأی، از طریق برگزاری جلسه انتخاب نمایند. جلسات مذکور در حوزه‌های انتخاب نمایندگان و حداکثر در طول 15 روز برگزار می‌شود.

ماده 10

دعوت جلسه انتخاب نمایندگان [مطابق ماده 7 آئین‌نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی]، بطریقی که در اساسنامه تعاونی برای دعوت مجامع عمومی قید شده صورت می‌گیرد.

ماده 11

آگهی دعوت جلسه باید مشتمل بر نکات ذیل باشد :

 • نام تعاونی.
 • موضوع جلسه.
 • تاریخ و ساعت برگزاری جلسات به تفکیک حوزه‌های انتخاب نمایندگان.
 • محل برگزاری و نشانی کامل جلسات.
 •  مشخصات عمومی اعضایی که در هر حوزه باید حضور یابند
 • زمان و مکان بررسی وکالتنامه ها و صدور برگ حضور در جلسه.

تبصره ـ درموردمجامع عمومی فوق العاده، آگهی دعوت جلسه مرحله اول باید آگهی مجمع عمومی مربوطه را نیز [طبق ماده 10 آئین‌نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی] در برداشته باشد.

ماده 12

فاصله زمانی بین تاریخ دعوت تا تشکیل اولین جلسه انتخاب نمایندگان حداقل 10 و حداکثر 20 روز خواهد بود.

ماده 13

جلسه انتخاب نمایندگان، با حضور هر تعداد از اعضاء مجاز به حضور در جلسه یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان رسمیت خواهد یافت. پس از افتتاح جلسه توسط نماینده مقام دعوت کننده و انتخاب هیأت رئیسه شامل یک نفر رئیس، یک نفر منشی و دو نفر ناظر، نمایندگان به تعداد سهمیه آن حوزه از بین داوطلبینی که بایستی ازاعضای تعاونی ومربوط به همان حوزه باشند و از پنج روز قبل ثبت نام نموده یافی المجلس اعلام آمادگی می‌نمایند، با رأی کتبی و نصاب اکثریت نسبی انتخاب می‌شوند. دارندگان آراء بعدی [باهرتعدادرای]، نمایندگان علی البدل محسوب می‌شوند وجانشینی آنها به ترتیب آراءکسب شده خواهد بود.

تبصره1- تعداد اعضاء حاضردرجلسه نباید ازتعداد اعضاء هیات رئیسه کمتر باشد.

تبصره2- تعداد داوطلبان نمایندگی هرحوزه، بایستی حداقل یک سوم بیشتر ازتعداد نمایندگان سهمیه مربوطه باشد.

تبصره3- هر عضو یا وکیل او به تعداد نمایندگان سهمیه حوزه مربوطه حق انتخاب دارد.

بخش دوم – انتخاب نماینده از طریق صندوق‌های رأی

ماده 14

انتخاب نماینده یا نمایندگان [در مرحله اول] می‌تواند با استقرار صندوق در حوزه‌های مربوطه صورت گیرد. بدین منظور مقام دعوت کننده با پیش بینی تمهیدات لازم، محل‌هایی را تعیین و طی آگهی دعوت به اطلاع اعضاء می‌رساند.

تبصره- بازرس تعاونی یانماینده منتخب اوبرکلیه مراحل رای گیری نظارت خواهدداشت. درصورت تعدد بازرسان، نظارت یکی از آنها یانماینده منتخب او کافی است.

ماده 15

آگهی دعوت موضوع ماده فوق باید مشتمل بر نکات ذیل باشد.

 1. نام تعاونی.
 2. موضوع انتخاب نمایندگان.
 3. تاریخ و ساعت [شروع وخاتمه] رأی گیری به تفکیک حوزه‌های انتخاب نمایندگان.
 4. محل و نشانی کامل استقرار صندوق‌ها.
 5. مشخصات عمومی اعضایی که در هر حوزه باید حضور یابند.
 6. زمان و مکان بررسی وتایید وکالتنامه‌ها.

تبصره – رعایت تبصره ماده 11 در مورد آگهی دعوت موضوع این ماده الزامی است.

ماده 16

داوطلبین نمایندگی که لزوماً ازاعضای تعاونی و مربوط به همان حوزه می‌باشند باید تا پنج روز قبل از رأی‌گیری باحضور در تعاونی یا محل‌هایی که[باتوجه به حوزه‌های انتخاب نمایندگان] ازقبل تعیین و طی آگهی دعوت به اطلاع اعضاء رسیده، برای حوزه مربوطه ثبت نام نمایند. تعداد داوطلبان به ترتیب مقرردرتبصره 2 ماده13 خواهد بود.

ماده 17

مقام دعوت کننده مکلف است تا روز قبل از رأی گیری موارد زیر را آماده و تحویل نماینده خود در هر حوزه انتخابیه نماید.

الف- برگه‌‌های رأی ممهور به مهر تعاونی به تعداد اعضاء هر حوزه.

ب- صندوق رأی.

ج- فرم‌های شمارش آراء ممهور به مهر تعاونی.

د- اسامی اعضاء هر حوزه [مشتمل بر مشخصات سجلی و شماره عضویت].

هـ- اسامی داوطلبین نمایندگی [مشتمل بر مشخصات سجلی و شماره عضویت].

ماده 18

در زمان رأی‌گیری که حداقل 3 و حداکثر6 ساعت[ودرصورت کثرت اعضاء تا3ساعت دیگر قابل تمدید] خواهد بود، اعضاء یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها با در دست داشتن مدارک شناسایی معتبر و دفترچه مخصوص رای به حوزه مربوطه مراجعه و پس از احراز هویت و تطبیق با لیست اسامی اعضاء و امضاء آن، رأی خو درا [باحق انتخاب به تعداد نمایندگان سهمیه حوزه مربوطه] در برگه‌های مربوطه اعمال می‌نمایند.

تبصره1- تعاونی‌های موضوع این بخش مکلفند نسبت به صدور دفترچه رای برای کلیه اعضاء خود اقدام و در زمان اخذ رای، محل مورد نظردر دفترچه را با درج تاریخ، ممهور به مهر مخصوصی نمایند.

تبصره2- چنانچه پیش از پایان ساعت اعلام شده، کلیه اعضاء یانمایندگان تام الاختیار آنان [طبق لیست مربوطه] رای خود را اعمال نموده باشند، نماینده مقام دعوت کننده می‌تواند مطابق ماده19 این دستورالعمل اقدام کند.

ماده 19

پس از پایان زمان رأی گیری، صندوق رأی توسط نماینده مقام دعوت کننده حسب مورد تحت نظارت بازرس تعاونی [یا نماینده وی] یا وزارت تعاون [یا نماینده آن] یا هر دو بازگشایی و برگه‌های رای شمارش و سپس مهر و موم خواهد شد. نتیجه رأی گیری باید ظرف یک ساعت پس از مشخص شدن با ارسال نمابر به اداره کل تعاون و مقام دعوت کننده اطلاع داده شود؛ سپس در فرم‌های شمارش آراء ثبت و صورتجلسه‌ای دائر بر جریان رأی‌گیری و نتیجه مربوطه [با ذکر مشخصات سجلی داوطلبین وتعداد آراء مربوطه] تنظیم و با امضای نماینده مقام دعوت کننده و نماینده بازرس و نماینده وزارت یا اداره کل تسلیم مقام دعوت کننده گردد.

تبصره – دارندگان آراء بیشتر [به تعداد نمایندگان سهمیه حوزه مربوطه]، نماینده اصلی وبقیه داوطلبان باهرتعداد رای، نمایندگان علی البدل محسوب می‌شوند و جانشینی آنها به ترتیب تعداد آراء کسب شده خواهدبود.

فصل سوم – برگزاری مجمع عمومی [مرحله دوم]

ماده 20

برای تشکیل مجمع عمومی [مرحله دوم]، باید انتخابات [مرحله اول] برگزارشده باشد. درصورت عدم تعیین یاکسری تعداد نمایندگان در هر حوزه [به هردلیل] و عدم وجود نمایندگان علی‌البدل به تعداد مورد نیاز در همان حوزه، مقام دعوت کننده مکلف است تا 10 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی، انتخابات مرحله اول را به روش مربوطه [برگزاری جلسه یا استقرار صندوق رأی] فقط برای حوزه‌هایی که تعداد نمایندگان اصلی و علی‌البدل آنها کافی نباشد برگزار نماید.

تبصره- برای تجدید انتخابات در حوزه‌های مذکور،حداقل فاصله زمانی تاریخ دعوت تا برگزاری انتخابات  5 روز
خواهد بود.

ماده 21

مجمع عمومی [مرحله دوم] با حضور نمایندگان منتخب مرحله اول و با رعایت آئین‌نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی برگزار می‌شود.

تبصره1- نمایندگان باید رأساً در مجمع عمومی حضور یافته و اعمال رأی نمایند. هر نماینده بدون در نظر گرفتن تعداد آراء مربوطه [مرحله اول] و یا حوزه انتخابیه فقط دارای یک رأی در مجمع عمومی است.

تبصره2- نمایندگان برای حضور در مجمع بایستی مدرک شناسایی معتبر ارائه نمایند تا مقام دعوت کننده ضمن احراز هویت آنها و تطبیق مشخصات مربوطه با فهرست منتخبین، مجوز حضور صادر نماید.

ماده 22

علاوه بر اشخاص موضوع ماده 17 آئین‌نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی، اشخاص ذیل می‌توانند بدون داشتن حق رأی در مجمع عمومی حضور یابند.

1-  اعضایی‌که داوطلب عضویت در هیأت مدیره و بازرسی تعاونی هستند و بعنوان نماینده انتخاب نشده‌اند.

2- عضو یا اعضایی که موضوع اخراج آنها در دستور کار مجمع است.

3- عضو یا اعضای هیأت مدیره وبازرس یابازرسانی که عزل آنها در دستور کار مجمع است.

ماده 23

جلسه مجمع عمومی عادی [مرحله دوم] در نوبت اول با حضور اکثریت تعداد کل نمایندگان رسمیت می‌یابد و در صورت عدم حصول نصاب مذکور، نوبت دوم با هر تعداد رسمی خواهد بود. مجمع عمومی فوق‌العاده نیز در نوبت اول با حضور حداقل دو سوم تعداد کل نمایندگان رسمیت می‌یابد و در صورت عدم تحقق نصاب مذکور، نوبت دوم با اکثریت رسمیت خواهد داشت و چنانچه در نوبت دوم نیز نصاب حاصل نشود، نوبت سوم با حضور هر تعداد رسمی است.

تبصره- برای رسمیت مجمع عمومی [مرحله دوم]، رعایت تبصره 1 ماده 21 آئین‌نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی درخصوص تعداد هیأت رئیسه الزامی است.

فصل چهارم – سایر مقررات

ماده 24

درصورتیکه نماینده‌ای قصد انصراف از سمت نمایندگی را داشته باشد بایستی استعفاء خود را کتباً به هیأت مدیره شرکت تسلیم نماید.

ماده 25

در صورت فوت، استعفاء یا ممنوعیت قانونی هر یک از نمایندگان، مقام دعوت کننده مجمع عمومی از هر عضو علی‌البدل همان حوزه بترتیب آراء بیشتر دعوت خواهد کرد که در جلسه مجمع عمومی حضور یابد.

ماده 26

ادارات کل تعاون محلهای برگزاری جلسات مرحله اول یا استقرار صندوقهای رأی به درخواست اداره کل تعاون محل ثبت تعاونی [و یا وزارت تعاون] موظفند بر انتخابات بطریق مقتضی نظارت کرده و نسخه‌ای از صورتجلسات مربوطه را به همراه اظهارنظر کتبی خود به اداره کل تعاون محل ثبت تعاونی و وزارت تعاون ارسال نمایند.

ماده27

چنانچه علیرغم انتشار آگهی و انجام تشریفات مرحله اول، برگزاری جلسه یااخذرای دریک یا چند حوزه به هر دلیل محقق نگردد، یااینکه برغم برگزاری جلسه و رسمیت آن یا استقرارصندوق رای،انتخابات برگزارنشده یاناتمام بماند، مقامات مربوطه [حسب مورد] مکلفند صورتجلسه‌ای درخصوص موضوع با ذکر دلایل عدم برگزاری انتخابات تنظیم و پس از امضاء، تسلیم مقام دعوت کننده نمایند.

تبصره- آراء حوزه هایی که انتخابات آنها ناتمام مانده، قابل شمارش نخواهد بود.

ماده 28

سایر موارد مربوط به برگزاری جلسه مرحله اول که در این دستورالعمل پیش‌بینی نشده، مطابق مقررات مربوط به برگزاری مجمع عمومی عادی [با موضوع انتخابات] خواهد بود. همچنین سایر موارد مربوط به برگزاری مجمع عمومی [مرحله دوم] طبق آئین‌نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی می‌باشد.

این آیین نامه در28 ماده  و 19 تبصره در تاریخ نهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت  به تصویب وزیر تعاون رسیده و با ابلاغ آن آیین نامه قبلی ملغی الاثر خواهد بود.