دستورالعمل نحوه نظارت بر امور بيمه خدمات درماني همگاني مصوب 1374

هيات وزيران در جلسه مورخ 11/4/1374 بنا به پيشنهاد شماره 3078 مورخ 5/4/1374 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره ماده (17) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشورـ مصوب 1373ـ دستورالعمل نحوه نظارت بر امور بيمه خدمات درماني همگاني را به شرح زير تصويب نمود:

دستورالعمل «نحوه نظارت بر امور بيمه خدمات درماني همگاني» مصوب 1374,04,11

ماده 1 

كليه بيمارستانها، مراكز بهداشتي، درماني و مراكز تشخيصي اعم از دولتي و خصوصي و داروخانه ها و پزشكان كشورـ كه از اين پس مشمولان اين دستورالعمل ناميده مي شوند ـ مكلفند در چهارچوب قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور نسبت به پذيرش و مداواي بيمه شدگان و ارايه خدمات و مراقبتهاي پزشكي اقدام كنند و در صورت درخواست سازمانها و شركتهاي بيمه گر و كميته امداد امام خميني (ره) موظف به انعقاد قرارداد لازم هستند.

تبصره ـ سازمانها و شركتهاي بيمه گر و كميته امداد امام خميني (ره) مكلفند حداقل شصت درصد از جمع صورتحساب طرف قرارداد را در زمان ارايه اسناد و بقيه را پس از بررسي دقيق اسناد حداكثر ظرف دو ماه پرداخت كنند.

ماده 2 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است با نظر مشورتي سازمان نظام پزشكي، ضوابط و مقررات و دستورالعملهاي لازم در مورد نحوه ارايه صحيح خدمات و ضوابط نظارت فني لازم را به منظور ارايه خدمات صحيح پزشكي مطابق با نياز (بر طبق انديكاسيون) تدوين و به كليه مشمولان اين دستورالعمل، سازمان بيمه خدمات درماني، سازمانها و شركتهاي بيمه گر و كميته امداد امام خميني (ره) ابلاغ و بر اجراي آن نظارت كند.

ماده 3 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي استانداردهاي لازم را به مشمولان اين دستورالعمل اعلام و با همكاري سازمان نظام پزشكي و با رعايت آيين نامه انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلان حرفه هاي پزشكي و وابسته ـ مصوب 9/5/1373 هيات وزيران ـ بر حفظ و رعايت استانداردها نظارت مستمر مي كند.

ماده 4 

كليه مشمولان اين دستورالعمل مكلفند تعرفه ها، ضوابط، مقررات و آيين نامه هاي مربوط به ارايه خدمات تشخيصي و درماني، اصول اخلاق پزشكي و آيين نامه هاي انطباق امور فني پزشكي با موازين شرعي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را رعايت كنند.

ماده 5 

سازمان نظام پزشكي مكلف است در چهارچوب وظايف قانوني خود به تخلفات پزشكي و حرف وابسته پزشكي در زمينه ارايه خدمات پزشكي و عدم رعايت ضوابط و مقررات و آيين نامه مربوط حداكثر ظرف سه ماه رسيدگي نموده و بلافاصله اقدام لازم را به عمل آورد.

ماده 6 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است براي بررسي پرونده هاي پزشكي و انجام تحقيقات لازم، گروههايي مركب از افراد ذي صلاح را به صورت ادواري و يا براي رسيدگي به شكايات به محلهاي مشمولان اين دستورالعمل اعزام و از رعايت ضوابط مندرج در اين دستورالعمل اطمينان حاصل كند.

ماده 7 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است براي آن دسته از مشمولان اين دستورالعمل كه ضوابط موضوع مواد (2) و (3) را رعايت مي كنند برگ تاييديه صادر و در صورت عدم رعايت ضوابط يادشده، نظرات اصلاحي را راجع به مواردي كه لزوم اصلاح دارد، به صورت مكتوب صادر و بر اعمال آن نظارت كند. در اين صورت واحدهاي ياد شده مكلفند ظرف مدت قيد شده اقدامات اصلاحي را انجام دهند.

ماده 8 

كليه رؤسا، مؤسسين و مسؤولين فني مؤسسات پزشكي، بيمارستانها، مراكز بهداشتي، درماني و تشخيصي و داروخانه ها و پزشكان مطبهاي خصوصي، مسؤول اجراي اين دستورالعمل هستند و در صورت تخلف با آنها براساس قوانين و مقررات مربوط برخورد مي شود.

ماده 9 

سازمانهاي بيمه گر و كميته امداد امام خميني (ره) مي توانند به منظور اطمينان از حسن اجراي مفاد قراردادهاي منعقد شده، نظارت لازم را بر نحوه ارايه خدمات تعهد شده مؤسسات طرف قرارداد، اعمال نمايند.

ماده 10 

نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نافي نظارت شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور در چهارچوب قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور و آيين نامه هاي مربوط نيست . دبير شوراي يادشده موظف است هر شش ماه گزارش نظارتهاي انجام شده را به اين شورا ارايه كند.

معاون اول رئيس جمهور- حسن حبيبي