تعيين تكليف وظايف اجرايي شوراي عالي انفورماتيك مصوب 1397

تعيين تكليف وظايف اجرايي شوراي عالي انفورماتيك مصوبه شماره ۱ جلسه پنجاه و سوم مورخ 30/ 7/ 1397

با توجه به بند يك مصوبه جلسه بيست و هشتم مورخ 14/ 1 / 1395 شوراي ‏عالي فضاي مجازي با موضوع «تصميم گيري درخصوص شوراهاي عالي موازي با شوراي ‏عالي فضاي مجازي» و به منظور تعيين تكليف وظايف اجرايي چهارگانه شوراي عالي انفورماتيك، شوراي ‏عالي فضاي مجازي در جلسه پنجاه وسوم مورخ 30/ 7/ 1397 مواد ذيل را تصويب نمود:

۱. وظايف و مسئوليت هاي اجرايي شوراي عالي انفورماتيك سابق درخصوص ثبت نرم افزارهاي رايانه اي و صدور تأييديه فني براي نرم ‌ افزارها (موضوع مواد ۸ و ۱۱ قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه ‌ اي مصوب سال ۱۳۷۹ و مواد ۲۳ الي ۳۱ آيين نامه اجرايي ثبت نرم افزار و نظام صنفي رايانه اي مصوب سال ۱۳۸۳)، كميته حق اختراع (موضوع ماده ۱۰ قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي مصوب سال ۱۳۷۹ و مواد ۲۰، ۲۱ و ۲۲ آيين ‌ نامه اجرايي ثبت نرم افزار و نظام صنفي رايانه اي مصوب سال ۱۳۸۳)، صلاحيت نظارت بر نظام صنفي رايانه اي (موضوع ماده ۱۲ قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي مصوب سال ۱۳۷۹ و ماده ۵۹ آيين نامه اجرايي ثبت نرم افزار و نظام صنفي رايانه اي مصوب سال ۱۳۸۳) و وظايف اجرايي موضوع مواد ۲۱ و ۲۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد پيرامون استفاده از نرم افزارهاي اداري و مالي به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات محول شود.

۲. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور، ضمن تهيه پيش نويس لوايح اصلاحي مورد نياز براي ارايه به مجلس شوراي اسلامي، نسبت به ارائه پيشنهادات اصلاحي ناظر بر مصوبات پيشين هيئت محترم دولت در اين چارچوب اقدام نمايد.

۳. تا زمان تصويب قوانين و مقررات اجرايي اصلاحي، در چارچوب بند ۱ اقدام شود.