قانون تفسير ماده (13) قانون حمايت از آزادگان مصوب 1368

قانون تفسير ماده (13) قانون حمايت از آزادگان مصوب 1368

موضوع استفساريه؛
ماده واحده ـ آيا ماده (13) قانون حمايت از آزادگان مصوب 13/9/1368 شامل حقوق و مزاياي دوران اسارت همه آزادگان اعم از شاغل و غيرشاغل مي‌شود ؟

نظر مجلس:
بلي، شامل حقوق و مزاياي دوران اسارت همه آزادگان اعم از شاغل و افراد غيرشاغلي كه قبل از اسارت در هيچ يك از دستگاههاي اجرائي « موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386» شاغل نبوده‌اند، مي‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهارم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 11/12/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني