تصویب نامه در خصوص تعیین مشاغل سخت و زیان آور و درجه آنها در بیمارستان ها و سایر مراكز بهداشتی و درمانی مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1394

تصویب نامه در خصوص تعیین مشاغل سخت و زیان آور و درجه آنها در بیمارستان ها و سایر مراكز بهداشتی و درمانی مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور – مصوب 1367

هیأت وزیران در جلسه 9 /8 /1395 به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و تأیید سازمان اداری و استخدامی كشور و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (5) آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور موضوع تصویب نامه شماره 45664 /ت 652 مورخ 30 /5 /1368 تصویب كرد:

1 – مشاغل سخت و زیان آور و درجه آنها در بیمارستان ها و سایر مراكز بهداشتی و درمانی مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور – مصوب 1367 – به شرح جدول زیر تعیین می شود:

ردیف درجه دوم (دو ماه سنوات خدمت ارفاقی به ازاء هر سال) درجه یك (یك ماه سنوات خدمت ارفاقی به ازاء هر سال)
1 ——— متصدیان پست های سازمانی كاردان، كارشناس و كارشناس ارشد اتاق عمل مستقر در واحدهای عملیاتی بیمارستان ها و مراكز بهداشتی و درمانی.
2 ——— متصدیان پست های سازمانی كاردان، كارشناس و كارشناس هوشبری مستقر واحدهای عملیاتی بیمارستان ها و مراكز بهداشتی و درمانی.
3 ——— متصدیان پست های سازمان ماما مستقر در واحدهای عملیاتی، بیمارستان ها و زایشگاه ها، مراكز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی و تسهیلات زایمانی.
4 متصدیان پست های سازمانی كاردان، كارشناس، كارشناس مسئول، كارشناس ارشد آزمایشگاه و خدمت گزار (لوله شور) در آزمایشگاه های مستقر در واحدهای عملیاتی مراكز بهداشتی و درمانی، بیمارستان ها، مراكز روانپزشكی، مراكز بهداشتی و درمانی خیریه دولتی، آزمایشگاههای مرجع انستیتو پاستور ایران، آزمایشگاه تشخیص پزشكی و روتین سازمان انتقال خون ایران، آزمایشگاه مرجع سلامت حوزه وزارت بهداشت و یا آزمایشگاه های مرجع دانشگاه های علوم پزشكی و مراكز آزمایشگاه های تشخیص طبی. متصدیان پست های سازمانی رییس و مسئول فنی آزمایشگاه در آزمایشگاه های مستقر در واحدهای عملیاتی بیمارستان ها و مراكز آزمایشگاه های تشخیص پزشكی، آزمایشگاه های مرجع انستیتو پاستور ایران، آزمایشگاه تشخیص پزشكی و روتین سازمان انتقال خون ایران، آزمایشگاه های مرجع حوزه بهداشت و و دانشگاه های علوم پزشكی و همچنین متصدیان پست های سازمانی كاردان، كارشناس، كارشناس ارشد، كارشناس مسئول و رییس و مسئول فنی آزمایشگاه ها مستقر در واحدهای عملیاتی در آزمایشگاه های كنترل كیفیت سازمان انتقال خون ایران، سازمان غذا و دارو وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی.
5 ——— متصدیان پست های سازمانی مسئول فوریت های پزشكی مستقر در واحدهای عملیاتی اورژانس بیمارستان ها و مركز فوریت های پزشكی (اورژانس 115)

2 – بهره مندی از مزایای این تصویب نامه منوط به اشتغال عملی كاركنان در پست های سازمانی مربوط است.

3 – اشتغال به كار مجدد كاركنان مشمول این تصویب نامه پس از بازنشستگی ممنوع است.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور