تصويب نامه در خصوص تعيين مشاغل سخت و زيان آور و درجه آنها در بيمارستان ها و ساير مراكز بهداشتي و درماني مشمول قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور مصوب 1394

تصويب نامه در خصوص تعيين مشاغل سخت و زيان آور و درجه آنها در بيمارستان ها و ساير مراكز بهداشتي و درماني مشمول قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور – مصوب 1367

هيأت وزيران در جلسه 9 /8 /1395 به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي بند (5) آيين نامه اجرايي قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور موضوع تصويب نامه شماره 45664 /ت 652 مورخ 30 /5 /1368 تصويب كرد:

1 – مشاغل سخت و زيان آور و درجه آنها در بيمارستان ها و ساير مراكز بهداشتي و درماني مشمول قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور – مصوب 1367 – به شرح جدول زير تعيين مي شود:

رديف درجه دوم (دو ماه سنوات خدمت ارفاقي به ازاء هر سال) درجه يك (يك ماه سنوات خدمت ارفاقي به ازاء هر سال)
1 ——— متصديان پست هاي سازماني كاردان، كارشناس و كارشناس ارشد اتاق عمل مستقر در واحدهاي عملياتي بيمارستان ها و مراكز بهداشتي و درماني.
2 ——— متصديان پست هاي سازماني كاردان، كارشناس و كارشناس هوشبري مستقر واحدهاي عملياتي بيمارستان ها و مراكز بهداشتي و درماني.
3 ——— متصديان پست هاي سازمان ماما مستقر در واحدهاي عملياتي، بيمارستان ها و زايشگاه ها، مراكز بهداشتي و درماني شهري و روستايي و تسهيلات زايماني.
4 متصديان پست هاي سازماني كاردان، كارشناس، كارشناس مسئول، كارشناس ارشد آزمايشگاه و خدمت گزار (لوله شور) در آزمايشگاه هاي مستقر در واحدهاي عملياتي مراكز بهداشتي و درماني، بيمارستان ها، مراكز روانپزشكي، مراكز بهداشتي و درماني خيريه دولتي، آزمايشگاههاي مرجع انستيتو پاستور ايران، آزمايشگاه تشخيص پزشكي و روتين سازمان انتقال خون ايران، آزمايشگاه مرجع سلامت حوزه وزارت بهداشت و يا آزمايشگاه هاي مرجع دانشگاه هاي علوم پزشكي و مراكز آزمايشگاه هاي تشخيص طبي. متصديان پست هاي سازماني رييس و مسئول فني آزمايشگاه در آزمايشگاه هاي مستقر در واحدهاي عملياتي بيمارستان ها و مراكز آزمايشگاه هاي تشخيص پزشكي، آزمايشگاه هاي مرجع انستيتو پاستور ايران، آزمايشگاه تشخيص پزشكي و روتين سازمان انتقال خون ايران، آزمايشگاه هاي مرجع حوزه بهداشت و و دانشگاه هاي علوم پزشكي و همچنين متصديان پست هاي سازماني كاردان، كارشناس، كارشناس ارشد، كارشناس مسئول و رييس و مسئول فني آزمايشگاه ها مستقر در واحدهاي عملياتي در آزمايشگاه هاي كنترل كيفيت سازمان انتقال خون ايران، سازمان غذا و دارو وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
5 ——— متصديان پست هاي سازماني مسئول فوريت هاي پزشكي مستقر در واحدهاي عملياتي اورژانس بيمارستان ها و مركز فوريت هاي پزشكي (اورژانس 115)

2 – بهره مندي از مزاياي اين تصويب نامه منوط به اشتغال عملي كاركنان در پست هاي سازماني مربوط است.

3 – اشتغال به كار مجدد كاركنان مشمول اين تصويب نامه پس از بازنشستگي ممنوع است.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور