قانون استخدام حداكثر 1500 نفر در وزارت امور اقتصادي و دارائي و گمرك جمهوري اسلامي ايران مصوب 1367

قانون استخدام حداكثر 1500 نفر در وزارت امور اقتصادي و دارائي و گمرك جمهوري اسلامي ايران مصوب 1367,12,07

ماده واحده – به وزارت امور اقتصادي و دارائي و گمرك جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود نسبت به استخدام 1500 نفر با تأييد سازمان ‌امور اداري و استخدامي كشور اقدام نمايد. ‌

تبصره – در استخدام افراد واجدالشرايط موضوع اين قانون اولويت به ترتيب با افراد بومي شهرستان و استان محل مورد نياز ميباشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفتم اسفند ماه يكهزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 17/12/1367 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. ‌

رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي