قانون استخدام حداكثر 1500 نفر در وزارت امور اقتصادی و دارائی و گمرك جمهوری اسلامی ایران مصوب 1367

قانون استخدام حداكثر 1500 نفر در وزارت امور اقتصادی و دارائی و گمرك جمهوری اسلامی ایران مصوب 1367,12,07

ماده واحده – به وزارت امور اقتصادی و دارائی و گمرك جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود نسبت به استخدام 1500 نفر با تأیید سازمان ‌امور اداری و استخدامی كشور اقدام نماید. ‌

تبصره – در استخدام افراد واجدالشرایط موضوع این قانون اولویت به ترتیب با افراد بومی شهرستان و استان محل مورد نیاز میباشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یك تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ هفتم اسفند ماه یكهزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 17/12/1367 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌

رئیس مجلس شورای اسلامی – اكبر هاشمی