آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار مصوب 1383

هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/6/1383 بنا به پيشنهاد شماره4879 مورخ 3/4/1381 وزارت بهـداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت كار و امور اجتماعي و سـازمـان مـديـريت و بـرنـامـه ريزي كشـور و به استنـاد مـاده (97) قـانـون كار ـ مصوب 1369 ـ بند «خ» ماده (39) قانون استخـدام كشوري ـ مصـوب 1345 ـ و ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ آيين نـامه شرايط استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار را به شرح زير تصويب نمود:

آيين نامه شرايط استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1

بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار علاوه بر دارا بودن شرايط عمومي استخدام مندرج در مقررات استخدامي كشور، مشمول مقررات اين آيين نامه هستند.

ماده 2

انتصاب در سمت بازرس كار و كارشناس بهداشت كار علاوه بر الزام به دارا بودن شرايط احراز پست ياد شده و تاييد صلاحيت علمي و فني، توسط هيئتي متشكل از معاون ذي ربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت كار و امور اجتماعي، مدير كل واحد تخصصي مربوط، مدير كل كارگزيني و دو نفر كارشناس از بازرسان كار با تجربه و دو نفر از كارشناسان بهداشت كار، منوط به طي دوره آموزشي موردنياز خواهد بود.

تبصره 1ـ دوره هاي آموزشي موردنياز در بدو استخدام و انتصاب براي بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار و نيز ساير دوره هاي آموزشي موردنياز حسب مورد با پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين خواهد شد.

تبصره 2ـ گذراندن دوره هاي آموزشي موضوع اين ماده توسط افرادي كه در زمان تصويب اين آيين نامه در سمتهاي بازرس كار و كارشناس بهداشت كار اشتغال دارند، الزامي نيست.

ماده 3

بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار موظفند ضمن بازرسي و نظارت بركارگاههاي مشمول و تذكر اشكالات، معايب و نقايص، نظر كارشناسي خود را براساس مقررات قانون كار، آيين نامه ها، دستورالعملها و بخشنامه هاي مربوط حسب مورد به اداره كل بازرسي كار وزارت كار و امور اجتماعي يا مرجع ذي ربط در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام نمايند.

ماده 4

در صورت اعتراض مسوول كارگاه به اظهارنظر كارشناسي، مراتب با ذكر مستندات و دلايل به اداره كل بازرسي كار وزارت كار و امور اجتماعي يا مرجع ذي ربط در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي شود.

تبصره ـ چنانچه نظر كارشناسي در مراحل بعدي رسيدگي ـ در واحد ذي ربط يا مراجع صـالح ـ مورد پذيرش قرار نگيرد، مسووليتي متوجه شخص كارشناس نيست.


ماده 5

موارد زير براي كارشناس بهداشت كار و بازرس كار تخلف محسوب و مراتب براي رسيدگي به هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري واحد ذي ربط ارجاع مي شود:
الف ـ انجام اقدامات خارج از حيطه وظايف محوله تحت عنوان بازرسي.
ب ـ ورود به كارگاههاي خانوادگي بدون اجازه رييس كارگاه.
پ ـ افشاي اسرار و اطلاعات كه به مقتضاي شغل خود بدست آورده اند يا نام اشخاصي كه به آنان اطلاعات داده يا موارد تخلف را گوشزد كرده اند.
ت ـ اقدام به بازرسي در كارگاهي كه خود يا يكي از بستگان نسبي آنها تا طبقه سوم يا يكي از اقرباي سببي درجه اول ايشان بطور مستقيم ذي نفع باشند.
ث ـ عدم اعلام نظر درخصوص تخلفات يا چشم پوشي از بعضي تخلفات.
ج ـ عدم ارائه گزارش بموقع در مواقعي كه احتمال وقوع خطر يا بروز حادثه در كارگاه وجود دارد.
چ ـ انعقاد قرارداد مشاوره و اشتغال در كارگاههاي مشمول قانون كار.

ماده 6

فـوق العاده سختي شرايط محيط كار بازرسان كار و كارشنـاسـان بهداشت كار بيست وپنج درصد (25%) حقوق مبنا و افزايش سنواتي آنها تعيين مي شود.

ماده 7

فـوق العاده جذب بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار در طول تصدي اين مسووليت شغلي صدوبيست درصد (120%) حقوق و فوق العاده شغل آنها تعيين مي شود.

ماده 8 

فوق العاده هاي موضوع مواد (6) و (7) اين آيين نامه صرفا به شاغلان داراي پست بازرسي كار و كارشناسي بهداشت كار تعلق مي گيرد.

ماده 9 (اصلاحي 15ˏ06ˏ1385)

بـار مالي لازم براي اجراي مواد (6) و (7) اين آيين نامه با رعايت قوانين و مقررات مربوط از محل صرفه جوييهاي وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي تامين خواهد شد.

ماده 10

كارشناس بهداشت حرفه اي مندرج در قانون كار ـ مصوب 1369 ـ همان كارشناس بهداشت كار موضوع اين آيين نامه است.

ماده 11 ‌(الحاقي 09ˏ05ˏ1384)

‌ كارشناسان بهداشت محيط شاغل در و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاههاي و‌ابسته به شرط دارابودن پست سازماني بهداشت محيط و با رعايت ماده (9) اين آيين‌نامه از تاريخ 1/5/1384 مشمول دريافت فوق‌العاده سختي شرايط محيط كار و فوق‌العاده جذب كارشناسان بهداشت كار مندرج در مواد (6) و (7) اين آيين‌نامه مي‌شوند.

معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف