آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار مصوب 1383

هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/6/1383 بنا به پیشنهاد شماره4879 مورخ 3/4/1381 وزارت بهـداشت، درمان و آموزش پزشكی، وزارت كار و امور اجتماعی و سـازمـان مـدیـریت و بـرنـامـه ریزی كشـور و به استنـاد مـاده (97) قـانـون كار ـ مصوب 1369 ـ بند «خ» ماده (39) قانون استخـدام كشوری ـ مصـوب 1345 ـ و ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ آیین نـامه شرایط استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه شرایط استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1

بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی استخدام مندرج در مقررات استخدامی كشور، مشمول مقررات این آیین نامه هستند.

ماده 2

انتصاب در سمت بازرس كار و كارشناس بهداشت كار علاوه بر الزام به دارا بودن شرایط احراز پست یاد شده و تایید صلاحیت علمی و فنی، توسط هیئتی متشكل از معاون ذی ربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی یا وزارت كار و امور اجتماعی، مدیر كل واحد تخصصی مربوط، مدیر كل كارگزینی و دو نفر كارشناس از بازرسان كار با تجربه و دو نفر از كارشناسان بهداشت كار، منوط به طی دوره آموزشی موردنیاز خواهد بود.

تبصره 1ـ دوره های آموزشی موردنیاز در بدو استخدام و انتصاب برای بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار و نیز سایر دوره های آموزشی موردنیاز حسب مورد با پیشنهاد وزارت كار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تعیین خواهد شد.

تبصره 2ـ گذراندن دوره های آموزشی موضوع این ماده توسط افرادی كه در زمان تصویب این آیین نامه در سمتهای بازرس كار و كارشناس بهداشت كار اشتغال دارند، الزامی نیست.

ماده 3

بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار موظفند ضمن بازرسی و نظارت بركارگاههای مشمول و تذكر اشكالات، معایب و نقایص، نظر كارشناسی خود را براساس مقررات قانون كار، آیین نامه ها، دستورالعملها و بخشنامه های مربوط حسب مورد به اداره كل بازرسی كار وزارت كار و امور اجتماعی یا مرجع ذی ربط در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی اعلام نمایند.

ماده 4

در صورت اعتراض مسوول كارگاه به اظهارنظر كارشناسی، مراتب با ذكر مستندات و دلایل به اداره كل بازرسی كار وزارت كار و امور اجتماعی یا مرجع ذی ربط در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی اعلام می شود.

تبصره ـ چنانچه نظر كارشناسی در مراحل بعدی رسیدگی ـ در واحد ذی ربط یا مراجع صـالح ـ مورد پذیرش قرار نگیرد، مسوولیتی متوجه شخص كارشناس نیست.


ماده 5

موارد زیر برای كارشناس بهداشت كار و بازرس كار تخلف محسوب و مراتب برای رسیدگی به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری واحد ذی ربط ارجاع می شود:
الف ـ انجام اقدامات خارج از حیطه وظایف محوله تحت عنوان بازرسی.
ب ـ ورود به كارگاههای خانوادگی بدون اجازه رییس كارگاه.
پ ـ افشای اسرار و اطلاعات كه به مقتضای شغل خود بدست آورده اند یا نام اشخاصی كه به آنان اطلاعات داده یا موارد تخلف را گوشزد كرده اند.
ت ـ اقدام به بازرسی در كارگاهی كه خود یا یكی از بستگان نسبی آنها تا طبقه سوم یا یكی از اقربای سببی درجه اول ایشان بطور مستقیم ذی نفع باشند.
ث ـ عدم اعلام نظر درخصوص تخلفات یا چشم پوشی از بعضی تخلفات.
ج ـ عدم ارائه گزارش بموقع در مواقعی كه احتمال وقوع خطر یا بروز حادثه در كارگاه وجود دارد.
چ ـ انعقاد قرارداد مشاوره و اشتغال در كارگاههای مشمول قانون كار.

ماده 6

فـوق العاده سختی شرایط محیط كار بازرسان كار و كارشنـاسـان بهداشت كار بیست وپنج درصد (25%) حقوق مبنا و افزایش سنواتی آنها تعیین می شود.

ماده 7

فـوق العاده جذب بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار در طول تصدی این مسوولیت شغلی صدوبیست درصد (120%) حقوق و فوق العاده شغل آنها تعیین می شود.

ماده 8 

فوق العاده های موضوع مواد (6) و (7) این آیین نامه صرفا به شاغلان دارای پست بازرسی كار و كارشناسی بهداشت كار تعلق می گیرد.

ماده 9 (اصلاحی 15ˏ06ˏ1385)

بـار مالی لازم برای اجرای مواد (6) و (7) این آیین نامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل صرفه جوییهای وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و كار و امور اجتماعی تامین خواهد شد.

ماده 10

كارشناس بهداشت حرفه ای مندرج در قانون كار ـ مصوب 1369 ـ همان كارشناس بهداشت كار موضوع این آیین نامه است.

ماده 11 ‌(الحاقی 09ˏ05ˏ1384)

‌ كارشناسان بهداشت محیط شاغل در و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و دانشگاههای و‌ابسته به شرط دارابودن پست سازمانی بهداشت محیط و با رعایت ماده (9) این آیین‌نامه از تاریخ 1/5/1384 مشمول دریافت فوق‌العاده سختی شرایط محیط كار و فوق‌العاده جذب كارشناسان بهداشت كار مندرج در مواد (6) و (7) این آیین‌نامه می‌شوند.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا عارف