قانون اصلاح ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی

قانون اصلاح ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران

ماده واحده

مدت «پانزده سال» مندرج در ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی به مدت «بیست سال» اصلاح می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم خرداد ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20 /3 /1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی