ضوابط اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان مشمول قانون کار مصوب 1386

ضوابط اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان مشمول قانون کار

ماده ۱ 

كليــه كــاركنــان مشمـول قــانــون كــار بــا تــوجــه بــه وظايفــي كه درزمان تصويب طرح (۱/۴/۸۶) تصدي آنرا برعهده دارند با رعايت شرايط احراز پيش بيني شده در شناسنامه شغلي و ضوابط اين دستورالعمل با همكاري كميته طبقه بندي مشاغل با طرح تطبيق خواهنديافت.

منظور از تطبيق وضع انطباق شرايط فرد با شغل مصوب در طرح وتعيين گروه ومزد شغل ومزد سنوات وي در اجراي مفاد اين دستورالعمل است.

ماده ۲ 

رعايت شرايط احراز مندرج در شناسنامه هاي شغلي درمورد متصديان آنها الزامي است ، ليكن در صورتيكه صرفا” هنگام تطبيق وضع ( در تاريخ مقرر درماه يك ) افرادي از نظر تحصيلات شرايط احراز شغل موردتصدي را نداشته باشند از سوابق تجربي آنان به ترتيب مقرر درجدول ضميمه اين دستورالعمل جايگزين كمبود مدرك تحصيلي خواهد گرديدمعادل ريالي سال هاي كمبود با استفاده از جدول موضوع ماده۵ ( ازبالا به پايين ) كسرمي گردد. درصورتيكه در اين مرحله تمام سابقه تجربي فردنتواند كمبود تحصيل وي را جبران كند اين امرمانع از تطبيق وضع او در شغل مربوط نخواهدشد .

تبصره ۱ : گواهينامه هاي‏آموزشي موضوع ماده ۳ اين دستورالعمل درصورت ارتباط با شغل نيز ميتواند جايگزين سابقه تجربي مقرر در اين ماده شوند .

تبصره ۲: درمورد كاركناني كه هنگام تطبيق وضع در اجراي اين ماده بلحاظ كمبود تحصيلات سابقه تجربي از آنان كسرگرديده است ، درصورت اخذمدرك تحصيلي لازم و يا گواهينــامه آمــوزشي درحيــن كــار ، ســوابق مـزبور متناسب با مدرك تحصيلي يا گواهينامه آموزشي ارائـه شده از تاريخ ارائـه به آنان مسترد ومزد سوابق كسر شده از تاريخ اخيرالذكر در باره آنان برقرار خواهد شد .

مزدسوابق كسرشده عبارت از رقم ريالي مزبور درهنگام تطبيق با شغل موردتصدي به اضافه تاثير درصدهاي افزايش مزدناشي از مصوبات شوراي عالي كار درسالهاي بعداز تطبيق تا زمان ارائـه مدارك است .

ماده ۳ 

دوره هاي آموزشي فني وحرفه اي سازمان آموزش فني وحرفه اي وزارت كار وامور اجتماعي بترتيب آنچه كه درضوابط شماره ۴۶۶۰/ ن مورخ ۲۴/۲/۱۳۷۳ اعلام گرديــده است ( و پيوست اين دستورالعمل ميباشد ) جايگزين شرايط احراز شغل پيش بيني شده براي مشاغل از نظر تجربه خواهد گرديد.

تبصره ۱ : سايرگواهينامه هاي‏آموزش فني وحرفه اي و يا تخصصي كه ازطريق مراجع رسمي صادرو يا تاييد شده باشند با نظر كميته طبقه بندي مشاغل ( ازجهت مرتبط بودن با شغل) بازاء هرده ساعت آموزش معادل يك ماه تجربه شغلي تلقي ميشوند . حداكثر تجربه اي كه به اين طريق محاسبه مي گردد ۳ سال است.

تبصره ۲ : در صورتيكه بدلايلي‏ امكان تعيين ساعات آموزشي ميسر نباشد اين جايگزيني متناسب با مدت ونوع آموزش واهميت گواهينامه مربوطه انجام مي شوند .

تبصره ۳ : در صورتيكه برخي دوره هاي آموزشي تخصصي موضوع تبصره هاي فوق بتواند جايگزين بيش از ۳ سال تجـربــه شوند ، موضوع پس از پيشنهاد مديريت وكميته طبقه بندي مشاغل بايد به تاييد اداره كل طبقه بندي مشاغل ، مزد وبهره وري برسد .

تبصره ۴ : چنانچه ضوابط ديگري راجع به جايگزيني دوره هاي آموزشي به جاي تجربه از سوي وزارت كار واموراجتماعي اعلام شود ، حسب مورد ملاك اعتبار خواهد بود.

ماده ۴ 

سوابق كاركاركنان ‏درخارج‏ ازكارگاه محل خدمت در صورتيكه مرتبط بودن آن با شغل موردتاييدكميته طبقه بندي مشاغل باشد جهت جانشيني شرايط احراز شغل از لحاظ كمبودتحصيل به ترتيب مقرر در اين دستورالعمل محاسبه مي گردد.

احتساب اين سوابق براي محاسبه مزد سنوات پايه هاي گذشته با توجه به ضوابط اين دستورالعمل با موافقت مديريت امكان پذير خواهدبود .

تبصره : سوابق كاركاركنان در كارگاههاي تابعه يك شخصيت حقوقي درصورت انتقال آنان از يك كارگاه به كارگاه ديگر ، دراحتساب سوابق خدمت وتجربه آنان منظور خواهدشد.

تعيين مزد مبنا ( مزدسنوات گذشته و مزدشغل ) هنگام تطبيق وضع

ماده ۵ 

مزدپايه سنوات بابت خدمت گذشته كاركنان تازمان تطبيق پس از كسر سوابق جايگزيـن شده بابت كمبود مدرك تحصيلي موضوع ماده ۲ ، براساس جدول ضميمه ( كه تا پايان سال ۱۳۸۵ تنظيم شده است ) محاسبه و بعنوان مزدسنوات گذشته (مزد پايه سنواتي قبل ازاجراي طرح ) درمورد آنان منظور خواهدشد . افزايش مزد سنوات ( پايه ) تابع مصوبات بعدي شوراي عالي كار است.

تبصره : حق جبهه افراد نيزحسب مـوردبه اين مــزد سنـوات افـزوده شـده ليكن در تعيين مابه التفاوت احتمالي ناشي از اجراي طرح ملاك محاسبه قرار نمي گيرد .

ماده ۶ 

با اجراي اين طرح تعيين مزد شغل كليه كاركنان مشمول براساس جدول مزد كه براساس ضـوابط و روشهــاي مــوردعمل اداره كل نظارت بـرنظامهاي جبران خدمت تنظيم وتاييد مي شود صورت خواهدگرفت . اين جدول كه حاوي مزد شغل گروهها و نرخ پايه سنوات آتي هرگروه است جزء لاينفك طرح بوده وپس از اجراي آن نيز ماخذ تعيين مزدافراد مشمول هنگام استخدام ، ارتقاء وجابجايي هاي شغلي است . تغييرات بعدي در جدول مزدبستگي به تصميمات شوراي عالي كاردراين زمينه دارد.

تبصره : درصورتيكه جدول مزد موضوع اين ماده در شرايطي بلحاظ كمبود عرضه دربازار كارنتواند پاسخگوي ضرورت هاي كارگاه براي جذب ونگهداري متصديان مشاغل مدير ومتخصصين همطراز ومشابه گردد با پيشنهاد مديريت و بررسي وتاييد اداره كل نظارت برنظامهاي جبران خدمت ، ميتوان متصديان مشاغل مزبور را از شمول جدول مزد مستثني نمود .

ماده ۷

درصورتيكه پس از اجراي طرح مزد مبناي برخي از افراد به نسبت مزد ثابت قبل از اجراي طرح كاهش يابد مابه التفاوت مزد قبلي با مزد جديد به عنوان تفاوت تطبيق درباره آنان برقرار مي شود.اين تفاوت تطبيق طي چهار نوبت اعطاي پايه كه بر اساس مصوبات شورايعالي كار يا ساير مراجع ذيصلاح اعلام مي شود مستهلك شده وباقيمانده احتمالي كماكان جدا از مزد گروه وپايه به آنان پرداخت خواهد شد.

ماده ۸ 

به كاركناني كه خدمت سربازي را قبل از استخدام در كارگاه انجام داده اند باموافقت مديريت معادل ريالي يك پايه با نرخ تعيين شده براي هرگروه ( برطبق جدول مزد) قابل اعطاست .

تبصره : مدت خدمت سربازي درموردكسانيكه خدمت مزبوررادرحين اشتغال دركارگاه انجام داده اند ، برطبق تبصره ماده ۱۴ و ماده ۱۹ قانون كار جزء خدمت آنان دركارگاه محسوب مي شود .

شرايط ترفيع ، ارتقاء ، جابجايي شغلي ، استخدام ، احراز رتبه

ماده ۹‌ 

از اول‏سال ۱۳۸۷ به بعد ، درصورت تصويب شوراي عالي كار ( يا سايرمراجع ذيصلاح ) به ازاء يك سال خدمت ، مزد پايه سنواتي تعيين شده براي هرگروه ، به مزد سنوات كاركنان اضافه مي شود .

تبصره : اعطاي پايه سنوات اضافي جز آنچه كه در اين دستورالعمل پيش بيني شده و ياممكن است برطبق ضوابط قانوني مقرر شوند به هيچ وجه مجاز نيست .

ماده ۱۰ 

پس از اجراي طرح و تطبيق كاركنان با آن ( به ترتيب مقرر در ماده يك ) هرگونه استخدام ، ارتقاء يا جابجايي شغلي موكول به داشتن شرايط احراز شغل از نظر تجربه و تحصيل ( به ترتيب پيش بيني شده در شناسنامه شغلي مربوطه ) خواهد بود .

تبصره ۱ : درموردمشمولين اين ماده كه فاقد مدرك تحصيلي لازم بوده ولي داراي تجربه كافي براي جايگزيني تحصيل باشند و تجربه بتواند پاسخگوي كمبودتحصيل پيش بيني شده در شرايط احراز شغل شود سابقه خدمت تجربي به ترتيب مقرر درجدول موضوع ماده ۲ و يادوره آموزش به ترتيب مقرر درماده ۳ مي تواندجايگزين كمبودتحصيل شود . اعاده سوابق كسر شده از اين بابت نيز براساس شرايط مندرج در تبصره ۲ ماده ۲ عملي است .

تبصره ۲ : درمورد مشمولين اين ماده كه داراي تحصيلات بالاتر از مدرك تحصيلي پيش بيني شده براي تصدي شغل جديد بوده ولي فاقد تجربه لازم باشند به شرط آنكه ارتباط رشته تحصيلي با شغل پيشنهادي مورد تاييد كميته طبقه بندي مشاغل كارگاه قرار گيرد . معادل هر سال تحصيل بالاتر از شرايط احراز مي تواند جايگزين يكسال كمبود تجربه شود ، اين جايگزيني در هر حال بايد بتواند كمبود تجربه را كاملا” جبران كند .

تبصره ۳ : مشاغلي كه براي تصدي آنها برابر مقررات وضوابط مدارك و رشته هاي تحصيلي خاص پيش بيني گرديده باشد مشمول تبصره ۱ اين ماده نبوده و بايد براساس ضوابط پيش بيني شده عمل شود .

تبصره ۴ : درمورد برخي مشاغل تخصصي كه عرضه آنها در بازاركار با كمبود روبروست به شرط داشتن مدرك تحصيلي لازم با تاييد مديريت و كميته طبقه بندي مشاغل ميتوان استثنائاَ ازكمبود تجربه صرفنظر كرداستفاده از اين تبصره تنها يكبار در طول خدمت فرد مجاز خواهد بود .

احراز رتبه اين افراد موكول به تكميل سابقه تجربي آنان در شغل مربوط است .

ماده ۱۱

در صورت وجود شرايط زير ورعايت مفادماده ۱۰ كاركنان را ميتوان از گروه شغلي مربوطه به گروه شغلي بالاتر ارتقاء داد . منظور از ارتقاء قرارگرفتن فرد در شغلي در گروه بالاتر است .

الف – موافقت مديريت با ارتقاء

ب   – وجود شغل بلاتصدي در گروه بالاتر

ج   – تــاييـد كميته طبقه بندي مشاغل در مـورد دارابودن شرايط احراز لازم شاغل جهت تصدي شغل جديد ( براساس ضوابط طرح و مقررات اين دستورالعمل ) .

د   – درصورت لزوم گذارندن حداكثرر دوره سه ماهه آزمايشي با مزد و مزاياي شغل جديد ، مدت خدمت آزمايشي بايد در حكم صادره قيد شود در غيراين صورت حكم قطعي تلقي مي گردد .

ماده ۱۲ 

مزدشغل كاركناني كه ارتقاء مي يابند ، مزدشغل گروه موردارتقاء است . درمورد تعيين ميزان مزدسنوات اين افراد به ترتيب زيرعمل مي شود :

الف – چنانچه داراي شرايط احراز كامل گروه جديد از نظر تجربه و تحصيل باشند ، مزد سنوات آنان همان مزدسنوات قبل از ارتقاء است .

ب   – درصورتي كه به لحاظ كمبودتحصيل براساس تبصره ماده ۱۰ مشمول كسر سوابق شدند ، معادل ريالي سال هاي كسرشده با استفاده از جدول پيوست وتغييرات بعدي آن از مزد سنوات آنان كسر مي گردد .

تبصره ۱ : افزايش هاي بعدي مزد سنوات كاركناني كه ارتقاء مي يابند ، متناسب با گروه جديد تابع مصوبات شوراي عالي كار خواهد بود.

تبصره ۲ : در هيچ شرايطي ارتقاء نبايد موجب كاهش مزدمبناي كارگر ( به نسبت مزد قبلي ) شود مگر آنكه اين امر كتبا” موردموافقت وي قرار گرفته باشد .

ماده ۱۳

تغيير شغل با حفظ گروه با پيشنهاد مديريت و تاييد كميته طبقه بندي مشاغل و در صورت داشتن شرايط احراز و به شرطي كه مانع ارتقاء شغل آتي فردنشود و وي قادر به انجام وظايف محوله در شغل جديد باشد بلامانع است .

تبصره ۱ : تغيير‏شغل هريك از كاركنان در صورتي كه منجر به تنزل گروه گردد موكول به اعلام موافقت كتبي آنان است . مزد شغل اين افراد پس از تنزل ، مزد شغل گروه جديد و مزد سنوات آنان ، همان مزد سنوات قبل از تغيير شغل است ، لكن افزايش هاي بعدي مزد سنوات متناسب با گروه جديد ، تابع مصوبات شوراي عالي كار خواهد بود.

ضمنا” درصورتي كه قبلا” سوابقي بابت كمبود تحصيل از اين قبيل افراد كسرشده باشدو درشغل جديد داراي شرايط تحصيلي آن شغل باشند استرداد سوابق كسرشده به آنان از تاريخ تغيير شغل مطابق با تبصره ۲ ماده ۲ صورت خواهد گرفت .

تبصره ۲ : تنزل گروه شغلي كاركنان به دلايل پزشكي درصورت صدور راي كميسيون پزشكي سازمان تامين اجتماعي دال برنامتناسب بودن شغل موردتصدي و عدم توانايي وي به انجام‏آن ، در صورت موافقت‏كتبي فردذيربط امكان پذيربوده‏ و ‏در اين صورت مزد وي‏ به طريق‏ مذكور درتبصره يك درشغلي كه بانظرمديريت وتاييدكميته طبقه بندي مشاغل براي وي تعيين مي شود درگروه جديد محاسبه و پرداخت خواهد شد ومبلغ كاهش دستمـزد ناشي از تنزل گروه نيز جدا ازمزد گروه وپايه مي بايد به عنوان مابه التفاوت مزدبه وي پرداخت شود . ضمنا” غرامت متعلقه طبق مقررات سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي گردد .

توضيح : مشمولين تبصره يك ماده ۹۲ قانون كار تابع حكم تبصره مذكور ميباشند .

ماده ۱۴ 

به منظور تقويت‏ انگيزه هاي شغلي وارتقاء كميت وكيفيت كار دربين كاركنان وپويايي هرچه بيشتر طرح طبقه بندي مشاغل پس از اجراي طرح به ازاء هرچهار سال تجربه مازاد برشرايط احراز شغل ، يك رتبه درگروه مربوطه به كاركنان اعطا مي شود .

تبصره ۱ : آن بخش از سوابق تجربي كه در اجراي ضوابط اين دستورالعمل جايگزين كمبود تحصيل شده اند در محاسبه سابقه تجربي اين ماده منظور نمي شود .

تبصره ۲ : عوامل زير مي تواند جايگزين تجربه مقرر در اين ماده شوند .

الف – هرسال تحصيل مازاد برشرايط احراز تحصيل معادل يكسال تجربه

ب   – هرده ساعت دوره آموزشي مرتبط با شغل معادل يك ماه تجربه

ج   -علاوه بر موارد الف و ب مديريت با توجه به نحوه عملكرد هريك از افراد و نقشي كه درپيشبرداهداف سازماني و ارائه مطلوب خدمات و ايفاي وظايف شغلي دارند مي تواند باتوجه به سيستم ارزيابي عملكرد وشايستگي كاركنان اعطاي رتبه را سه سال يكبار تعيين نمايد .

تبصره ۳: در اعطاي رتبه تاييد كميته طبقه بندي مشاغل صرفا” از نظر ارتباط تجربه با شغل مـوردتصـدي و نيز رعايت تبصره يك و همچنين حصول شرايط مقرر در بندهاي “الـف” و ” ب ” تبصره ۲ اين ماده ضروري است .

تبصره ۴ : تاخير در اعطاي رتبه هريك از افراد با پيشنهاد مديريت و تاييد كميته انضباط كار كارگاه بنابه دلايل انضباطي حداكثر به مدت يكسال براي هر رتبه امكان پذير است .

تبصره ۵ : در صورت اقتضا كارگاه ميتواند با هماهنگي و تاييد اداره كل نظارت برنظامهاي جبران خدمت ضوابط ديگري را براي اعطاي رتبه به موقع اجرا بگذارد.

ماده ۱۵ 

در صورت تغيير شغل هريك از كاركنان ، تعيين رتبه جديد بايستي مجددا” براساس ضوابط ماده ۱۴ صورت گيرد .

ماده ۱۶ 

نرخ هر رتبه معادل حاصلضرب امتياز در گروه مربوطه ( طبق جدول پيوست ) در ضريب ريالي جدول مزد است .

تبصره ۱ : نــرخ رتبــه ‏، جــزيـي ‏از مزدگروه فــرد تلقــي شــده و بخشـي ازمزدمبناي وي را تشكيل مي دهد.

تبصره ۲ : تاريخ اجراي رتبه ۱/۱/۱۳۸۶ مي باشد .

مـزايـا :

ماده ۱۷ 

با اجراي ‏طرح طبقه بندي مشاغل به دليل آن كه براي تعيين گروه شغلي ومزدشغلي ، عوامل اصلي‏ متشكله ‏شغل ‏مانندمهارت و مسئوليت و فعاليتهاي فكري وجسمي وعوامل فرعي آنها ملاك عمل بوده و امتيازلازم به شغل تعلق گرفته است ، لذاپس ازاجراي طرح كليه پرداختهاي مستمر كه تاقبل از تصويب طرح در ارتباط با شرايط شغلي و به تبع شغل دركارگاه پرداخت گرديده است مانند حق جذب ، فوق العاده شغل و امثال آن بــه همراه مــزدكاركنان در بـودجه اجراي طرح طبقه بندي مشاغل ( مزد ثابت ) منظور گرديده و ازتاريخ تصويب نهايي طرح به بعد هيچگونه مزايايي جز آنچه كه به ترتيب زير مقرر ميشود پرداخت نخواهد شد .

الف – حق مسكن‏، خواربار ، حق اولاد ، كمك هاي جنسي ، بن خواربار ، اياب وذهاب ، انواع پاداش‏، عيدي ونظايرآنها كه برطبق ضوابط قانوني مربوطه يا عرف و روال كارگاه پرداخت مي شوند .

ب   – حق شيفت ، نوبتكاري ، شبكاري ، اضافه كاري ، فوق العاده ماموريت وفوق العاده كارايي و نظاير آنها كه باتوجه به ضوابط مقرر در قانون كار پرداخت مي شود.

ج   -حق اشعه بر طبق ضوابط قانوني مربوطه .

ه   – امتيازات پست سرپرستي و سختي كار براساس عوامل ارزيابي تعيين وبراساس دستورالعملهاي پيوست به كاركنان ذيربط تعلق خواهد گرفت .

تبصره : علاوه برمزاياي مذكور در اين ماده براي شاغلين مشاغل تخصصي كه زمينه عرضه آنها دربازار كار با كمبود مواجه است يا مشاغلي كه بنا به ماهيت ويژه وظايف ، سختي و صعوبت كار ويا شرايط نامساعد محيط كار انگيزه و تمايل براي تصدي آنها ضعيف است ومتناسب با وضعيت شغل وميزان نياز كارگاه به اينگونه شغل ها ، ميتوان مزايايي را باموافقت مديريت و تاييد كميته طبقه بندي مشاغل و تصويب وزارت كار و امور اجتماعي تحت عنوان فوق العاده جذب ( بازاركار ) برقرار وپرداخت نمود .

ميزان اين فوق العاده در هر حال نبايد بيشتر از مزد شغل گروه مربوط باشد ليكن در موردمشاغل تخصصي يا درسطوح مديران ، با ارائه دلايل توجيحي تا ۵/۱ برابر مزد شغل گروه مربوط نيز ميتواند مورد درخواست وتصويب قرار گيرد .

استفاده هريك از شاغلين از فوق العاده مقرر در اين تبصره موكول به داشتن شرايط احراز كامل شغل از نظر تجربه وتحصيل است.

موارد مختلف :

ماده ۱۸ 

در صورت‏ايجادمشاغلي‏دركارگاه كه در طرح مصوب پيش بيني نشده باشند ، مراتب توسط مديريت به وزارت كار واموراجتماعي اعلام وپس از تاييد اداره كل نظارت برنظامهاي جبران خدمت با نظارت اداره كل مذكور ارزيابي و به طرح الحاق خواهد شد .

ماده ۱۹ 

با اجراي طرح براي هر يك از شاغلين احكام جديد طبق فرم نمونه پيوست ممهور به مهر واحد مربوط وامضاء مقام مسئول با رعايت ساير ضوابط صادر و به آنان ابلاغ و نسخه اي از آن در پرونده پرسنلي شاغل ذيربط ضبط مي شود.

ماده ۲۰ 

درصورت‏بروز هرگونه ‏اختلاف در مراحل اجراي طرح در وهله اول كميته طبقه بندي مشاغل به موضوع رسيدگي نموده و درصورت عدم حصول نتيجه دراجراي تبصره ۳ ماده ۴۹ قانون كار موضوع جهت اتخاذ تصميم نهايي به وزارت كار وامور اجتماعي ارجاع مي گردد .