ضوابط اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان مشمول قانون کار مصوب 1386

ضوابط اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان مشمول قانون کار

ماده ۱ 

كلیــه كــاركنــان مشمـول قــانــون كــار بــا تــوجــه بــه وظایفــی كه درزمان تصویب طرح (۱/۴/۸۶) تصدی آنرا برعهده دارند با رعایت شرایط احراز پیش بینی شده در شناسنامه شغلی و ضوابط این دستورالعمل با همكاری كمیته طبقه بندی مشاغل با طرح تطبیق خواهندیافت.

منظور از تطبیق وضع انطباق شرایط فرد با شغل مصوب در طرح وتعیین گروه ومزد شغل ومزد سنوات وی در اجرای مفاد این دستورالعمل است.

ماده ۲ 

رعایت شرایط احراز مندرج در شناسنامه های شغلی درمورد متصدیان آنها الزامی است ، لیكن در صورتیكه صرفا” هنگام تطبیق وضع ( در تاریخ مقرر درماه یك ) افرادی از نظر تحصیلات شرایط احراز شغل موردتصدی را نداشته باشند از سوابق تجربی آنان به ترتیب مقرر درجدول ضمیمه این دستورالعمل جایگزین كمبود مدرك تحصیلی خواهد گردیدمعادل ریالی سال های كمبود با استفاده از جدول موضوع ماده۵ ( ازبالا به پایین ) كسرمی گردد. درصورتیكه در این مرحله تمام سابقه تجربی فردنتواند كمبود تحصیل وی را جبران كند این امرمانع از تطبیق وضع او در شغل مربوط نخواهدشد .

تبصره ۱ : گواهینامه های‏آموزشی موضوع ماده ۳ این دستورالعمل درصورت ارتباط با شغل نیز میتواند جایگزین سابقه تجربی مقرر در این ماده شوند .

تبصره ۲: درمورد كاركنانی كه هنگام تطبیق وضع در اجرای این ماده بلحاظ كمبود تحصیلات سابقه تجربی از آنان كسرگردیده است ، درصورت اخذمدرك تحصیلی لازم و یا گواهینــامه آمــوزشی درحیــن كــار ، ســوابق مـزبور متناسب با مدرك تحصیلی یا گواهینامه آموزشی ارائـه شده از تاریخ ارائـه به آنان مسترد ومزد سوابق كسر شده از تاریخ اخیرالذكر در باره آنان برقرار خواهد شد .

مزدسوابق كسرشده عبارت از رقم ریالی مزبور درهنگام تطبیق با شغل موردتصدی به اضافه تاثیر درصدهای افزایش مزدناشی از مصوبات شورای عالی كار درسالهای بعداز تطبیق تا زمان ارائـه مدارك است .

ماده ۳ 

دوره های آموزشی فنی وحرفه ای سازمان آموزش فنی وحرفه ای وزارت كار وامور اجتماعی بترتیب آنچه كه درضوابط شماره ۴۶۶۰/ ن مورخ ۲۴/۲/۱۳۷۳ اعلام گردیــده است ( و پیوست این دستورالعمل میباشد ) جایگزین شرایط احراز شغل پیش بینی شده برای مشاغل از نظر تجربه خواهد گردید.

تبصره ۱ : سایرگواهینامه های‏آموزش فنی وحرفه ای و یا تخصصی كه ازطریق مراجع رسمی صادرو یا تایید شده باشند با نظر كمیته طبقه بندی مشاغل ( ازجهت مرتبط بودن با شغل) بازاء هرده ساعت آموزش معادل یك ماه تجربه شغلی تلقی میشوند . حداكثر تجربه ای كه به این طریق محاسبه می گردد ۳ سال است.

تبصره ۲ : در صورتیكه بدلایلی‏ امكان تعیین ساعات آموزشی میسر نباشد این جایگزینی متناسب با مدت ونوع آموزش واهمیت گواهینامه مربوطه انجام می شوند .

تبصره ۳ : در صورتیكه برخی دوره های آموزشی تخصصی موضوع تبصره های فوق بتواند جایگزین بیش از ۳ سال تجـربــه شوند ، موضوع پس از پیشنهاد مدیریت وكمیته طبقه بندی مشاغل باید به تایید اداره كل طبقه بندی مشاغل ، مزد وبهره وری برسد .

تبصره ۴ : چنانچه ضوابط دیگری راجع به جایگزینی دوره های آموزشی به جای تجربه از سوی وزارت كار واموراجتماعی اعلام شود ، حسب مورد ملاك اعتبار خواهد بود.

ماده ۴ 

سوابق كاركاركنان ‏درخارج‏ ازكارگاه محل خدمت در صورتیكه مرتبط بودن آن با شغل موردتاییدكمیته طبقه بندی مشاغل باشد جهت جانشینی شرایط احراز شغل از لحاظ كمبودتحصیل به ترتیب مقرر در این دستورالعمل محاسبه می گردد.

احتساب این سوابق برای محاسبه مزد سنوات پایه های گذشته با توجه به ضوابط این دستورالعمل با موافقت مدیریت امكان پذیر خواهدبود .

تبصره : سوابق كاركاركنان در كارگاههای تابعه یك شخصیت حقوقی درصورت انتقال آنان از یك كارگاه به كارگاه دیگر ، دراحتساب سوابق خدمت وتجربه آنان منظور خواهدشد.

تعیین مزد مبنا ( مزدسنوات گذشته و مزدشغل ) هنگام تطبیق وضع

ماده ۵ 

مزدپایه سنوات بابت خدمت گذشته كاركنان تازمان تطبیق پس از كسر سوابق جایگزیـن شده بابت كمبود مدرك تحصیلی موضوع ماده ۲ ، براساس جدول ضمیمه ( كه تا پایان سال ۱۳۸۵ تنظیم شده است ) محاسبه و بعنوان مزدسنوات گذشته (مزد پایه سنواتی قبل ازاجرای طرح ) درمورد آنان منظور خواهدشد . افزایش مزد سنوات ( پایه ) تابع مصوبات بعدی شورای عالی كار است.

تبصره : حق جبهه افراد نیزحسب مـوردبه این مــزد سنـوات افـزوده شـده لیكن در تعیین مابه التفاوت احتمالی ناشی از اجرای طرح ملاك محاسبه قرار نمی گیرد .

ماده ۶ 

با اجرای این طرح تعیین مزد شغل كلیه كاركنان مشمول براساس جدول مزد كه براساس ضـوابط و روشهــای مــوردعمل اداره كل نظارت بـرنظامهای جبران خدمت تنظیم وتایید می شود صورت خواهدگرفت . این جدول كه حاوی مزد شغل گروهها و نرخ پایه سنوات آتی هرگروه است جزء لاینفك طرح بوده وپس از اجرای آن نیز ماخذ تعیین مزدافراد مشمول هنگام استخدام ، ارتقاء وجابجایی های شغلی است . تغییرات بعدی در جدول مزدبستگی به تصمیمات شورای عالی كاردراین زمینه دارد.

تبصره : درصورتیكه جدول مزد موضوع این ماده در شرایطی بلحاظ كمبود عرضه دربازار كارنتواند پاسخگوی ضرورت های كارگاه برای جذب ونگهداری متصدیان مشاغل مدیر ومتخصصین همطراز ومشابه گردد با پیشنهاد مدیریت و بررسی وتایید اداره كل نظارت برنظامهای جبران خدمت ، میتوان متصدیان مشاغل مزبور را از شمول جدول مزد مستثنی نمود .

ماده ۷

درصورتیكه پس از اجرای طرح مزد مبنای برخی از افراد به نسبت مزد ثابت قبل از اجرای طرح كاهش یابد مابه التفاوت مزد قبلی با مزد جدید به عنوان تفاوت تطبیق درباره آنان برقرار می شود.این تفاوت تطبیق طی چهار نوبت اعطای پایه كه بر اساس مصوبات شورایعالی كار یا سایر مراجع ذیصلاح اعلام می شود مستهلك شده وباقیمانده احتمالی كماكان جدا از مزد گروه وپایه به آنان پرداخت خواهد شد.

ماده ۸ 

به كاركنانی كه خدمت سربازی را قبل از استخدام در كارگاه انجام داده اند باموافقت مدیریت معادل ریالی یك پایه با نرخ تعیین شده برای هرگروه ( برطبق جدول مزد) قابل اعطاست .

تبصره : مدت خدمت سربازی درموردكسانیكه خدمت مزبوررادرحین اشتغال دركارگاه انجام داده اند ، برطبق تبصره ماده ۱۴ و ماده ۱۹ قانون كار جزء خدمت آنان دركارگاه محسوب می شود .

شرایط ترفیع ، ارتقاء ، جابجایی شغلی ، استخدام ، احراز رتبه

ماده ۹‌ 

از اول‏سال ۱۳۸۷ به بعد ، درصورت تصویب شورای عالی كار ( یا سایرمراجع ذیصلاح ) به ازاء یك سال خدمت ، مزد پایه سنواتی تعیین شده برای هرگروه ، به مزد سنوات كاركنان اضافه می شود .

تبصره : اعطای پایه سنوات اضافی جز آنچه كه در این دستورالعمل پیش بینی شده و یاممكن است برطبق ضوابط قانونی مقرر شوند به هیچ وجه مجاز نیست .

ماده ۱۰ 

پس از اجرای طرح و تطبیق كاركنان با آن ( به ترتیب مقرر در ماده یك ) هرگونه استخدام ، ارتقاء یا جابجایی شغلی موكول به داشتن شرایط احراز شغل از نظر تجربه و تحصیل ( به ترتیب پیش بینی شده در شناسنامه شغلی مربوطه ) خواهد بود .

تبصره ۱ : درموردمشمولین این ماده كه فاقد مدرك تحصیلی لازم بوده ولی دارای تجربه كافی برای جایگزینی تحصیل باشند و تجربه بتواند پاسخگوی كمبودتحصیل پیش بینی شده در شرایط احراز شغل شود سابقه خدمت تجربی به ترتیب مقرر درجدول موضوع ماده ۲ و یادوره آموزش به ترتیب مقرر درماده ۳ می تواندجایگزین كمبودتحصیل شود . اعاده سوابق كسر شده از این بابت نیز براساس شرایط مندرج در تبصره ۲ ماده ۲ عملی است .

تبصره ۲ : درمورد مشمولین این ماده كه دارای تحصیلات بالاتر از مدرك تحصیلی پیش بینی شده برای تصدی شغل جدید بوده ولی فاقد تجربه لازم باشند به شرط آنكه ارتباط رشته تحصیلی با شغل پیشنهادی مورد تایید كمیته طبقه بندی مشاغل كارگاه قرار گیرد . معادل هر سال تحصیل بالاتر از شرایط احراز می تواند جایگزین یكسال كمبود تجربه شود ، این جایگزینی در هر حال باید بتواند كمبود تجربه را كاملا” جبران كند .

تبصره ۳ : مشاغلی كه برای تصدی آنها برابر مقررات وضوابط مدارك و رشته های تحصیلی خاص پیش بینی گردیده باشد مشمول تبصره ۱ این ماده نبوده و باید براساس ضوابط پیش بینی شده عمل شود .

تبصره ۴ : درمورد برخی مشاغل تخصصی كه عرضه آنها در بازاركار با كمبود روبروست به شرط داشتن مدرك تحصیلی لازم با تایید مدیریت و كمیته طبقه بندی مشاغل میتوان استثنائاَ ازكمبود تجربه صرفنظر كرداستفاده از این تبصره تنها یكبار در طول خدمت فرد مجاز خواهد بود .

احراز رتبه این افراد موكول به تكمیل سابقه تجربی آنان در شغل مربوط است .

ماده ۱۱

در صورت وجود شرایط زیر ورعایت مفادماده ۱۰ كاركنان را میتوان از گروه شغلی مربوطه به گروه شغلی بالاتر ارتقاء داد . منظور از ارتقاء قرارگرفتن فرد در شغلی در گروه بالاتر است .

الف – موافقت مدیریت با ارتقاء

ب   – وجود شغل بلاتصدی در گروه بالاتر

ج   – تــاییـد كمیته طبقه بندی مشاغل در مـورد دارابودن شرایط احراز لازم شاغل جهت تصدی شغل جدید ( براساس ضوابط طرح و مقررات این دستورالعمل ) .

د   – درصورت لزوم گذارندن حداكثرر دوره سه ماهه آزمایشی با مزد و مزایای شغل جدید ، مدت خدمت آزمایشی باید در حكم صادره قید شود در غیراین صورت حكم قطعی تلقی می گردد .

ماده ۱۲ 

مزدشغل كاركنانی كه ارتقاء می یابند ، مزدشغل گروه موردارتقاء است . درمورد تعیین میزان مزدسنوات این افراد به ترتیب زیرعمل می شود :

الف – چنانچه دارای شرایط احراز كامل گروه جدید از نظر تجربه و تحصیل باشند ، مزد سنوات آنان همان مزدسنوات قبل از ارتقاء است .

ب   – درصورتی كه به لحاظ كمبودتحصیل براساس تبصره ماده ۱۰ مشمول كسر سوابق شدند ، معادل ریالی سال های كسرشده با استفاده از جدول پیوست وتغییرات بعدی آن از مزد سنوات آنان كسر می گردد .

تبصره ۱ : افزایش های بعدی مزد سنوات كاركنانی كه ارتقاء می یابند ، متناسب با گروه جدید تابع مصوبات شورای عالی كار خواهد بود.

تبصره ۲ : در هیچ شرایطی ارتقاء نباید موجب كاهش مزدمبنای كارگر ( به نسبت مزد قبلی ) شود مگر آنكه این امر كتبا” موردموافقت وی قرار گرفته باشد .

ماده ۱۳

تغییر شغل با حفظ گروه با پیشنهاد مدیریت و تایید كمیته طبقه بندی مشاغل و در صورت داشتن شرایط احراز و به شرطی كه مانع ارتقاء شغل آتی فردنشود و وی قادر به انجام وظایف محوله در شغل جدید باشد بلامانع است .

تبصره ۱ : تغییر‏شغل هریك از كاركنان در صورتی كه منجر به تنزل گروه گردد موكول به اعلام موافقت كتبی آنان است . مزد شغل این افراد پس از تنزل ، مزد شغل گروه جدید و مزد سنوات آنان ، همان مزد سنوات قبل از تغییر شغل است ، لكن افزایش های بعدی مزد سنوات متناسب با گروه جدید ، تابع مصوبات شورای عالی كار خواهد بود.

ضمنا” درصورتی كه قبلا” سوابقی بابت كمبود تحصیل از این قبیل افراد كسرشده باشدو درشغل جدید دارای شرایط تحصیلی آن شغل باشند استرداد سوابق كسرشده به آنان از تاریخ تغییر شغل مطابق با تبصره ۲ ماده ۲ صورت خواهد گرفت .

تبصره ۲ : تنزل گروه شغلی كاركنان به دلایل پزشكی درصورت صدور رای كمیسیون پزشكی سازمان تامین اجتماعی دال برنامتناسب بودن شغل موردتصدی و عدم توانایی وی به انجام‏آن ، در صورت موافقت‏كتبی فردذیربط امكان پذیربوده‏ و ‏در این صورت مزد وی‏ به طریق‏ مذكور درتبصره یك درشغلی كه بانظرمدیریت وتاییدكمیته طبقه بندی مشاغل برای وی تعیین می شود درگروه جدید محاسبه و پرداخت خواهد شد ومبلغ كاهش دستمـزد ناشی از تنزل گروه نیز جدا ازمزد گروه وپایه می باید به عنوان مابه التفاوت مزدبه وی پرداخت شود . ضمنا” غرامت متعلقه طبق مقررات سازمان تامین اجتماعی پرداخت می گردد .

توضیح : مشمولین تبصره یك ماده ۹۲ قانون كار تابع حكم تبصره مذكور میباشند .

ماده ۱۴ 

به منظور تقویت‏ انگیزه های شغلی وارتقاء كمیت وكیفیت كار دربین كاركنان وپویایی هرچه بیشتر طرح طبقه بندی مشاغل پس از اجرای طرح به ازاء هرچهار سال تجربه مازاد برشرایط احراز شغل ، یك رتبه درگروه مربوطه به كاركنان اعطا می شود .

تبصره ۱ : آن بخش از سوابق تجربی كه در اجرای ضوابط این دستورالعمل جایگزین كمبود تحصیل شده اند در محاسبه سابقه تجربی این ماده منظور نمی شود .

تبصره ۲ : عوامل زیر می تواند جایگزین تجربه مقرر در این ماده شوند .

الف – هرسال تحصیل مازاد برشرایط احراز تحصیل معادل یكسال تجربه

ب   – هرده ساعت دوره آموزشی مرتبط با شغل معادل یك ماه تجربه

ج   -علاوه بر موارد الف و ب مدیریت با توجه به نحوه عملكرد هریك از افراد و نقشی كه درپیشبرداهداف سازمانی و ارائه مطلوب خدمات و ایفای وظایف شغلی دارند می تواند باتوجه به سیستم ارزیابی عملكرد وشایستگی كاركنان اعطای رتبه را سه سال یكبار تعیین نماید .

تبصره ۳: در اعطای رتبه تایید كمیته طبقه بندی مشاغل صرفا” از نظر ارتباط تجربه با شغل مـوردتصـدی و نیز رعایت تبصره یك و همچنین حصول شرایط مقرر در بندهای “الـف” و ” ب ” تبصره ۲ این ماده ضروری است .

تبصره ۴ : تاخیر در اعطای رتبه هریك از افراد با پیشنهاد مدیریت و تایید كمیته انضباط كار كارگاه بنابه دلایل انضباطی حداكثر به مدت یكسال برای هر رتبه امكان پذیر است .

تبصره ۵ : در صورت اقتضا كارگاه میتواند با هماهنگی و تایید اداره كل نظارت برنظامهای جبران خدمت ضوابط دیگری را برای اعطای رتبه به موقع اجرا بگذارد.

ماده ۱۵ 

در صورت تغییر شغل هریك از كاركنان ، تعیین رتبه جدید بایستی مجددا” براساس ضوابط ماده ۱۴ صورت گیرد .

ماده ۱۶ 

نرخ هر رتبه معادل حاصلضرب امتیاز در گروه مربوطه ( طبق جدول پیوست ) در ضریب ریالی جدول مزد است .

تبصره ۱ : نــرخ رتبــه ‏، جــزیـی ‏از مزدگروه فــرد تلقــی شــده و بخشـی ازمزدمبنای وی را تشكیل می دهد.

تبصره ۲ : تاریخ اجرای رتبه ۱/۱/۱۳۸۶ می باشد .

مـزایـا :

ماده ۱۷ 

با اجرای ‏طرح طبقه بندی مشاغل به دلیل آن كه برای تعیین گروه شغلی ومزدشغلی ، عوامل اصلی‏ متشكله ‏شغل ‏مانندمهارت و مسئولیت و فعالیتهای فكری وجسمی وعوامل فرعی آنها ملاك عمل بوده و امتیازلازم به شغل تعلق گرفته است ، لذاپس ازاجرای طرح كلیه پرداختهای مستمر كه تاقبل از تصویب طرح در ارتباط با شرایط شغلی و به تبع شغل دركارگاه پرداخت گردیده است مانند حق جذب ، فوق العاده شغل و امثال آن بــه همراه مــزدكاركنان در بـودجه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل ( مزد ثابت ) منظور گردیده و ازتاریخ تصویب نهایی طرح به بعد هیچگونه مزایایی جز آنچه كه به ترتیب زیر مقرر میشود پرداخت نخواهد شد .

الف – حق مسكن‏، خواربار ، حق اولاد ، كمك های جنسی ، بن خواربار ، ایاب وذهاب ، انواع پاداش‏، عیدی ونظایرآنها كه برطبق ضوابط قانونی مربوطه یا عرف و روال كارگاه پرداخت می شوند .

ب   – حق شیفت ، نوبتكاری ، شبكاری ، اضافه كاری ، فوق العاده ماموریت وفوق العاده كارایی و نظایر آنها كه باتوجه به ضوابط مقرر در قانون كار پرداخت می شود.

ج   -حق اشعه بر طبق ضوابط قانونی مربوطه .

ه   – امتیازات پست سرپرستی و سختی كار براساس عوامل ارزیابی تعیین وبراساس دستورالعملهای پیوست به كاركنان ذیربط تعلق خواهد گرفت .

تبصره : علاوه برمزایای مذكور در این ماده برای شاغلین مشاغل تخصصی كه زمینه عرضه آنها دربازار كار با كمبود مواجه است یا مشاغلی كه بنا به ماهیت ویژه وظایف ، سختی و صعوبت كار ویا شرایط نامساعد محیط كار انگیزه و تمایل برای تصدی آنها ضعیف است ومتناسب با وضعیت شغل ومیزان نیاز كارگاه به اینگونه شغل ها ، میتوان مزایایی را باموافقت مدیریت و تایید كمیته طبقه بندی مشاغل و تصویب وزارت كار و امور اجتماعی تحت عنوان فوق العاده جذب ( بازاركار ) برقرار وپرداخت نمود .

میزان این فوق العاده در هر حال نباید بیشتر از مزد شغل گروه مربوط باشد لیكن در موردمشاغل تخصصی یا درسطوح مدیران ، با ارائه دلایل توجیحی تا ۵/۱ برابر مزد شغل گروه مربوط نیز میتواند مورد درخواست وتصویب قرار گیرد .

استفاده هریك از شاغلین از فوق العاده مقرر در این تبصره موكول به داشتن شرایط احراز كامل شغل از نظر تجربه وتحصیل است.

موارد مختلف :

ماده ۱۸ 

در صورت‏ایجادمشاغلی‏دركارگاه كه در طرح مصوب پیش بینی نشده باشند ، مراتب توسط مدیریت به وزارت كار واموراجتماعی اعلام وپس از تایید اداره كل نظارت برنظامهای جبران خدمت با نظارت اداره كل مذكور ارزیابی و به طرح الحاق خواهد شد .

ماده ۱۹ 

با اجرای طرح برای هر یك از شاغلین احكام جدید طبق فرم نمونه پیوست ممهور به مهر واحد مربوط وامضاء مقام مسئول با رعایت سایر ضوابط صادر و به آنان ابلاغ و نسخه ای از آن در پرونده پرسنلی شاغل ذیربط ضبط می شود.

ماده ۲۰ 

درصورت‏بروز هرگونه ‏اختلاف در مراحل اجرای طرح در وهله اول كمیته طبقه بندی مشاغل به موضوع رسیدگی نموده و درصورت عدم حصول نتیجه دراجرای تبصره ۳ ماده ۴۹ قانون كار موضوع جهت اتخاذ تصمیم نهایی به وزارت كار وامور اجتماعی ارجاع می گردد .