لایحه قانونی لغو معافیت حقوق و عوارض گمركی كالاهای و ارده بجزایر خلیج فارس مصوب 1358

لایحه قانونی لغو معافیت حقوق و عوارض گمركی كالاهای و ارده بجزایر خلیج فارس مصوب 1358/6/13

ماده واحده – قانون مصوب 1349/12/23 مربوط به معافیت حقوق و عوارض گمركی كالاهائی كه بمنظور استفاده و مصرف و فروش وارد بعضی از جزائر خلیج فارس میشود از تاریخ تصویب این ماده واحده ملغی میگردد.

نخست وزیر