لايحه قانوني لغو معافيت حقوق و عوارض گمركي كالاهاي و ارده بجزاير خليج فارس مصوب 1358

لايحه قانوني لغو معافيت حقوق و عوارض گمركي كالاهاي و ارده بجزاير خليج فارس مصوب 1358/6/13

ماده واحده – قانون مصوب 1349/12/23 مربوط به معافيت حقوق و عوارض گمركي كالاهائي كه بمنظور استفاده و مصرف و فروش وارد بعضي از جزائر خليج فارس ميشود از تاريخ تصويب اين ماده واحده ملغي ميگردد.

نخست وزير