قانون راجع به رفع محدودیت زمانی قانون راجع به ترانزیت كالا از كشتی به گمركات داخل كشور بدون اخذ سپرده نقدی‌ و ضمانتنامه بانكی مصوب 1360

قانون راجع به رفع محدودیت زمانی قانون راجع به ترانزیت كالا از كشتی به گمركات داخل كشور بدون اخذ سپرده نقدی‌ و ضمانتنامه بانكی مصوب 1360/3/17

ماده واحده – مدت مقرر در قانون ترانزیت كالا از كشتی به گمركات داخل كشور بدون اخذ سپرده نقدی و ضمانتنامه بانكی تا پایان جنگ تحمیلی‌عراق علیه ایران، تمدید میگردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم دیماه یكهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1362/10/26 به تأیید ‌شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – اكبر هاشمی