قانون راجع به رفع محدوديت زماني قانون راجع به ترانزيت كالا از كشتي به گمركات داخل كشور بدون اخذ سپرده نقدي‌ و ضمانتنامه بانكي مصوب 1360

قانون راجع به رفع محدوديت زماني قانون راجع به ترانزيت كالا از كشتي به گمركات داخل كشور بدون اخذ سپرده نقدي‌ و ضمانتنامه بانكي مصوب 1360/3/17

ماده واحده – مدت مقرر در قانون ترانزيت كالا از كشتي به گمركات داخل كشور بدون اخذ سپرده نقدي و ضمانتنامه بانكي تا پايان جنگ تحميلي‌عراق عليه ايران، تمديد ميگردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم ديماه يكهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1362/10/26 به تأييد ‌شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي