دستورالعمل اجرایی آیین‌ نامه ایمنی امور پیمانكاری مصوب 1397

دستورالعمل اجرایی آیین‌ نامه ایمنی امور پیمانكاری مصوب 1397,07,21

شورای عالی حفاظت فنی در جلسه مورخ ۲۶ /۴ /۱۳۹۷ به استناد تبصره ماده (۲) آیین‌ نامه ایمنی امور پیمانكاری ـ كه بر اساس پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی در تاریخ ۵ /۳ /۱۳۸۹ به تصویب وزیر كار و امور اجتماعی وقت رسیده است ـ دستورالعمل اجرایی آن آیین ‌نامه را بشرح زیر تهیه نموده است:

۱ ـ تعاریف

ـ 1 – متقاضی
شخص حقیقی یا حقوقی است كه دارای تائیدیه صلاحیت حرفه ‌ای از مراجع قانونی مورد تائید وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی می ‌باشد.

ـ 2 ـ تشخیص صلاحیت ایمنی
فرآیندی است كه در آن صلاحیت ایمنی متقاضی با توجه به شاخص های مندرج در آیین‌ نامه ایمنی امور پیمانكاری و این دستورالعمل توسط كمیته های ذی ربط احراز می ‌گردد.

ـ 3 ـ كمیته بدوی تشخیص صلاحیت استانی
كمیته ‌ای است كه وظیفه تشخیص و تأیید صلاحیت ایمنی اشخاص متقاضی اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانكاری را در چارچوب آیین ‌نامه ایمنی امور پیمانكاری و این دستورالعمل در سطح استان دارد (محل تشكیل جلسات این كمیته در اداره كل استان می ‌باشد).

ـ 4 ـ كمیته تجدیدنظر استانی
كمیته‌ ای است كه به منظور بررسی و تجدیدنظر در تصمیمات متخذه «كمیته بدوی استانی تشخیص صلاحیت» در محل اداره كل استان تشكیل می ‌شود.

ـ 5 ـ كمیته نظارت و بررسی
كمیته ‌ای است كه به منظور نظارت عالی بر حسن اجرای این دستورالعمل و عملكرد كمیته‌ های استانی و مبادی ذیربط و اتخاذ تصمیمات لازم حسب تشخیص در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی (اداره كل بازرسی كار) تشكیل می ‌شود.

ـ 6 ـ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانكاری
مدركی است كه بر اساس مقررات آیین ‌نامه ایمنی امور پیمانكاری به منظور اعلام صلاحیت ایمنی متقاضی از سوی كمیته استانی تشخیص صلاحیت استانی یا كمیته تجدیدنظر استانی برای پیمانكار واجد شرایط از طریق سامانه صادر می‌ گردد.

ـ 7 ـ معرفی نامه (گواهی موقت)
در صورتی كه متقاضی فاقد پیمان فعال در هنگام درخواست صدور گواهینامه باشد، صرفاً به منظور شركت متقاضی در مناقصات، معرفی‌ نامه ‌ای با مدت اعتبار دو ماه از سوی اداره كل استان برای دستگاه برگزاركننده مناقصه برابر دستورالعمل ‌های ابلاغی اداره كل بازرسی كار از طریق سامانه صادر می‌ گردد.

ـ 8 ـ سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانكاران سراسر كشور
سامانه ‌ای كه كلیه فرآیندهای اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانكاری (ثبت نام متقاضی تا صدور گواهینامه) صرفاً از طریق آن انجام می‌ گیرد، نشانی سامانه مذكور https://svcc.mcls.gov.ir و مالكیت معنوی و پایگاه اطلاعاتی آن (سرور) متعلق به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی (اداره كل بازرسی كار) می ‌باشد.

ـ 9 ـ اداره كل استان:
اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان محل ثبت شركت (اقامتگاه قانونی) و یا محل سكونت متقاضی حقیقی

۲ ـ ساختار و وظایف

ـ 1 ـ كمیته بدوی تشخیص صلاحیت استانی متشكل از افراد زیر می ‌باشد:

الف) مدیر روابط كار استان به عنوان رئیس كمیته

ب) رئیس بازرسی كار اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان به عنوان دبیر كمیته

ج) رئیس گروه تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت كار استان و در صورت نبودن آن گروه در استان، رابط آموزشی مورد تائید مركز تحقیقات و تعلیمات، حفاظت فنی و بهداشت كار ستاد

د) نماینده كانون عالی كارفرمایی در استان

هـ) نماینده تشكل ‌های عالی كارگری در استان

تبصره ۱ ـ در صورتی كه استان فاقد نمایندگان مورد اشاره در بندهای (د، هـ) باشد، اعضای مذكور توسط كانون عالی كارفرمایی/ تشكل عالی كارگری مربوطه ظرف مدت یك ماه پس از مكاتبه باید معرفی و در صورت عدم معرفی در مدت مذكور، افراد یاد شده توسط مدیركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان انتخاب می‌ گردند.

تبصره ۲ ـ جلسات با حضور حداقل ۴ نفر از اعضاء، رسمی و رأی اكثریت حاضرین ملاك است.

تبصره ۳ ـ در صورت تساوی آراء (موافق و مخالف) جلسه بعدی با حضور همه اعضاء تشكیل خواهد شد.

تبصره ۴: احكام اعضای تشكلات توسط مدیركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان برای مدت دو سال صادر می ‌گردد.

تبصره ۵ ـ رأی كمیته تشخیص صلاحیت، حداكثر ظرف مدت ۱۵ روز كاری (منطبق قوانین موضوعی) از تاریخ ابلاغ رسمی، قابل تجدیدنظر است.

ـ 2 ـ كمیته تجدیدنظر استانی متشكل از افراد زیر است:

الف) مدیركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان به عنوان ریاست كمیته

ب) رئیس بازرسی كار استان به عنوان دبیر كمیته

ج) بازرس كار منتخب (مسلط به امور مرتبط) با معرفی رئیس اداره بازرسی كار و تائید مدیركل استان

د) نماینده كانون عالی كارفرمایی در استان (به انتخاب كانون عالی كارفرمایی)

هـ) نماینده تشكل‌ های عالی كارگری در استان (به انتخاب تشكل عالی كارگری)

تبصره ۱ ـ جلسات با حضور حداقل ۴ نفر از اعضاء، رسمی و رأی اكثریت حاضرین ملاك است.

تبصره ۲ ـ در صورت تساوی آراء (موافق و مخالف) جلسه بعدی با حضور همه اعضا تشكیل خواهد شد.

تبصره ۳ ـ آراء كمیته تجدیدنظر پس از صدور، قطعی و لازم الاجرا است و ظرف مدت ۱۰ روز كاری به متقاضی ابلاغ می ‌گردد.

تبصره ۴ ـ احكام اعضاء توسط مدیركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان برای مدت دو سال صادر می‌ گردد.

ـ 3 ـ وظایف اداره بازرسی كار استان در اجرای این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف) انجام نظارت و بازرسی از پروژه‌ های فعال پیمانكاران از جنبه رعایت آیین‌ نامه ‌ها و دستورالعمل‌ های حفاظت فنی و بهداشت كار.

ب) نظارت و رسیدگی به شكایات و گزارشات واصله.

تبصره ـ تشكیل پرونده برابر دستورالعمل ‌های ابلاغی قابل واگذاری به مبادی تعیین شده بر اساس ضوابط و مقررات جاری كشور می ‌باشد. مبادی تعیین شده موظفند، برابر دستورالعمل‌ های ابلاغی اداره كل بازرسی كار موارد لازم را اجرایی نمایند و اداره كل استان موظف است، در صورت گزارش مستند هرگونه تخلف از سوی مبادی تعیین شده برخورد قانونی برابر دستورالعمل‌ های ابلاغی اداره كل بازرسی كار بعمل آورد.

ج) شناسایی پیمانكاران فاقد گواهینامه صلاحیت ایمنی و ارجاع پرونده ‌های آن ‌ها به مراجع قضایی و پیگیری آن به منظور جلوگیری از ادامه فعالیت آنان مطابق مقررات.

ـ 4 ـ كمیته نظارت و بررسی از افراد زیر تشكیل می ‌گردد:

الف) مدیركل بازرسی كار و دبیر شورای عالی حفاظت فنی (رئیس كمیته)

ب) رئیس مركز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت كار

ج) رئیس اداره برنامه ریزی و نظارت بر عملكرد اداره كل بازرسی كار (دبیر كمیته)

د) بازرس كار منتخب (مسلط به امور مرتبط) اداره كل بازرسی كار

ه) كارشناس حقوقی اداره كل بازرسی كار

و) نماینده كانون عالی كارفرمایی

ز) نماینده تشكل عالی كارگری

تبصره ۱ ـ در صورت لزوم برای رسیدگی برخی موضوعات نماینده مطلع اداره كل استان حضور خواهد یافت.

تبصره ۲ ـ جلسـات با حضور حداقل ۴ نفر از اعضاء، رسمی و رأی اكثریت حاضرین ملاك است.

تبصره ۳ ـ احكام اعضاء توسط رئیس شورای عالی حفاظت فنی برای مدت دو سال صادر می ‌گردد.

ـ 5 ـ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانكاری شامل مشخصات زیر می ‌باشد:

الف) نام شخص حقیقی/ حقوقی

ب) كد ملی شخص حقیقی

ج) شماره و تاریخ ثبت و شناسه شركت (حقوقی)

د) كد كارگاه بیمه شده (دفتر مركزی) ویژه اشخاص حقوقی

ه) نشانی و كد پستی

و) تلفن ثابت، همراه، دورنگار و پست الكترونیكی پیمانكار

ز) زمینه فعالیت پیمانكار با ذكر مرجع ذیصلاح طبق مندرجات برگه صلاحیت پیمانكاری و یا كارت پیمانكار شخص حقیقی

ح) مدت اعتبار گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

ط) درج شرایط تمدید، تعلیق و ابطال گواهینامه، زمان ارائه مدارك مربوطه جهت تمدید گواهینامه و نیز درج بندهای 1 ـ 5 و 2 ـ 5 و 3 ـ 5 دستورالعمل در پشت گواهینامه

تبصره ۱ ـ این گواهینامه با امضای مدیركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان به مدت (۲) سال از تاریخ صدور، معتبر خواهد بود.

تبصره ۲ ـ انجام كار در استان ‌های غیر از استان صادركننده گواهینامه مذكور منوط به اطلاع كتبی به اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان محل فعالیت و استفاده از كارگران آموزش دیده در زمینه ایمنی می ‌باشد.

ـ 2 – شاخص‌ های صدور معرفی نامه به شرح زیر است:

ـ 6 ـ 2 ـ صرفاً برای آن دسته از پیمانكاران فاقد پیمان فعال، معرفی نامه صادر می‌ گردد.

ـ 6 ـ 2 ـ معرفینامه پس از ثبت اطلاعات متقاضی در سامانه مربوطه و ارائه مستندات لازم برابر دستورالعمل ابلاغی صرفاً جهت شركت در مناقصه، ظرف 3 روز كاری از طریق سامانه توسط اداره كل استان ممهور شده صادر می‌ گردد.

ـ 6 ـ 2 ـ معرفی نامه با امضای رئیس بازرسی كار، به مدت 2 ماه از تاریخ صدور، معتبر خواهد بود.

ـ 6 ـ 2 ـ معرفی نامه صرفاً برای شركت در مناقصات به دستگاه مناقصه‌ گذار ارائه می ‌گردد.

ـ 6 ـ 2 ـ متقاضی مكلف است نتیجه مناقصه را در سامانه ثبت نماید.

ـ 6 ـ 2 ـ متقاضی معرفی ‌نامه پس از برنده شدن در مناقصات، مكلف است نسبت به اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانكاری اقدام نماید.

۳ ـ مدارك مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانكاری:

الف) تصویر گواهی تائید صلاحیت حرفه‌ ای پیمانكاری از مراجع ذیصلاح

تبصره ـ متقاضیان موظفند برای انجام كار، گواهینامه صلاحیت حرفه‌ ای پیمانكاری از مراجع قانونی مورد تائید وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی (اداره كل بازرسی كار) اخذ نمایند؛ در شرایطی كه متقاضیان حقیقی فاقد مرجع ذی ‌صلاح برای تائید صلاحیت انجام كار باشند، موظفند از انجمنهای صنفی یا مجامع صنفی تخصصی گواهی فعالیت را ارائه نمایند و در صورتی كه انجمنهای صنفی یا مجامع صنفی تخصصی نیز وجود نداشت؛ موظفند مدرك معتبری دال بر داشتن توان علمی، فنی، تجربی، مهارتی و اجرایی نوع فعالیت ارائه نمایند.

ب) سوابق كاری پیمانكار

تبصره ۱ ـ دارا بودن پیمان و قرارداد فعال از شروط لازم برای بررسی صدور گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانكاری می‌ باشد. بر همین اساس متقاضیان موظفند ضمن معرفی نشانی مكان پروژه، اطلاعات مورد نیاز آن از قبیل موضوع فعالیت و مدت قرارداد و نیز تعداد كارگران و حوادث رخ داده در چهار سال اخیر را در سامانه مربوطه درج نمایند.

تبصره ۲ ـ كمیته تشخیص صلاحیت استانی موظف است، استعلامات لازم برای بررسی وجود قراردادهای فعال را برابر دستورالعمل‌ های ابلاغی اداره كل بازرسی كار اخذ نمایند.

ج) تصویر گواهی آموزش ایمنی كارفرمایان، كارگران و كارآموزان در رشته مربوطه وفق مفاد آیین ‌نامه ‌ی آموزش ایمنی كارفرمایان، كارگران و كارآموزان و شیوه نامه جامع آموزش ایمنی پیمانكاران در كلیه پیمان‌ های فعال

تبصره ۱ ـ آموزش ایمنی كارفرمایان، حداقل برای یكی از اعضای هیأت مدیره ترجیحاً با اولویت مدیرعامل الزامی می ‌باشد.

تبصره ۲ ـ برای صدور معرفی نامه، شركت در دوره آموزش ایمنی كارفرمایی الزامی است.

د) فهرست تجهیزات و لوازم ایمنی متناسب با نوع كار در صورت وجود طبق قرارداد/ پیمان

ه) تصویر شناسنامه و كارت ملی (برای مدیرعامل شخص حقوقی و كارفرمای شخص حقیقی)

و) رونوشت جدول شماره 20 اظهارنامه مالیاتی سال قبل از سازمان امور مالیاتی كشور (جدول درآمد ناخالص پیمانكاری)

ز) معرفی مسئول ایمنی برای پیمانكاران فعال بر اساس آیین ‌نامه بكارگیری مسئولین ایمنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی و نیز دستورالعمل ‌های ابلاغی اداره كل بازرسی كار

ح) ارائه تعهد كتبی مبنی بر تهیه مستندات لازم در خصوص مدیریت ریسك ایمنی (شناسایی خطر، ارزیابی ریسك و اقدامات كنترلی) از پروژه ‌های فعال بر اساس دستورالعمل ابلاغی اداره كل بازرسی كار.

ط) آگهی تاسیس شركت، اساسنامه شركت و آگهی آخرین تغییرات شركت (برای اشخاص حقوقی)

ی) نشانی پستی معتبر دفتر مركزی پیمانكار با ارائه سند ملكی و یا اجاره ‌نامه معتبر با كد رهگیری.

تبصره ـ در صورتی كه اشخاص حقیقی فاقد دفتر كار باشند، الزاماً باید نشانی محل سكونت خود را ارائه نمایند.

ك) لیست بیمه كارگران شاغل در پروژه فعال.

۴ ـ فرآیند اجرایی تائید صلاحیت ایمنی
مراحل ذیل به منظور اجرای فرآیند بررسی تایید صلاحیت ایمنی متقاضی ضروری است:

ـ 4 ـ تهیه مدارك مورد نیاز (مطابق بند 2 دستورالعمل) جهت صدور گواهی تائید صلاحیت ایمنی پیمانكاری توسط متقاضی

ـ 4 ـ ارائه گواهی‌ های آموزشی وفق شیوه ‌نامه ‌های جامع آموزش ایمنی پیمانكاران و مسئولیـن ایمنی از طریق مجریان آموزشی ذی‌ صـلاح و بارگـذاری آن در سـامانه توسط متقاضی.

تبصره ۱ ـ متقاضیان موظفند؛ هنگام ثبت نام نشانی دفتر مركزی (محل استان ثبت شركت) را در سامانه مربوطه وارد نمایند و در صورتی كه متقاضیانی كه دارای شعبات مختلف در شهرهای سراسر كشور می ‌باشند؛ صرفاً نشانی دفتر مركزی (محل استان ثبت شركت) را ثبت نمایند.

تبصره ۲ ـ برای آن دسته از متقاضیانی كه خارج از محل ثبت شركت پیمان دارند، برای آموزش ایمنی دوره كارگری، مجریان آموزشی ذی صلاح (محل استان ثبت شركت) می ‌توانند با هماهنگی مجریان آموزشی ذیصلاح سایر استان‌ ها (محل استان فعالیت) نسبت به برگزاری دوره‌ های آموزشی اقدام نمایند.

تبصره ۳ ـ متقاضیانی كه مراحل آموزشی را طی ننموده ‌اند (عدم وجود گواهینامه آموزشی كارگران، كارفرمایان و مسئولین ایمنی و تاییدهای آموزشی مربوطه) پرونده آنها قابل طرح در كمیته‌ های مربوطه این دستورالعمل نمی ‌باشد (در صورت تعداد بالای كارگران در پیمان‌ های فعال، تعیین اولویت آموزش‌ های ایمنی كارگری با توجه به ریسك خطر بر عهده ادارات استانی با هماهنگی مركز تحقیقات و تعلیمات، حفاظت فنی و بهداشت كار می ‌باشد).

ـ 4 ـ ثبت، تكمیل و نیز ارسال اطلاعات كامل برای درخواست صدور گواهی تائید صلاحیت ایمنی از طرف پیمانكار و یا نماینده قانونی وی از طریق سامانه.

ـ 4 ـ ارائه مدارك لازم برابر اصل به اداره كل استان مربوطه توسط مبادی تعیین حداكثر 48 ساعت كاری.

تبصره ـ مبادی تعیین شده در صورت كامل نبودن مدارك و شرایط متقاضیان، موظفند نسبت به اعلام نقایص اقدام و متقاضی موظف است در اسرع وقت جهت رفع نقایص اقدام نماید (در صورت كامل بودن مدارك، پرونده الكترونیكی به اداره كل استان مربوطه ارسال خواهد شد).

ـ 4 ـ بررسی پرونده های ارسالی و ارجاع آن به بازرس كار شهرستان ‌های كشور بر اساس موقعیت مكانی پیمان ‌های فعال از طریق سامانه مربوطه توسط اداره كل كار استان حداكثر ظرف مدت 48 ساعت كاری.

ـ 4 ـ بازدید از تجهیزات و امكانات ایمنی پیمانكار و ارائه گزارش به كمیته استانی تشخیص صلاحیت توسط بازرس كار (محل فعالیت) از طریق سامانه مربوطه ظرف مدت حداكثر 15 روزكاری ( در صورت وجود پیمان یا قرارداد).

تبصره ۱ ـ كلیه متقاضیان در صورت وجود پیمان، موظفند كلیه اطلاعات مرتبط مورد نیاز پیمان ‌های فعال را در سامانه مربوطه ثبت نمایند.

تبصره ۲ ـ در صورت مشاهده مغایرت موارد ایمنی توسط بازرس كار در پروژه‌ های اعلامی متقاضی، نامبرده موظف است در قالب گزارش و ابلاغیه موارد نقص را اعلام و متقاضی در اسرع وقت رفع نقص نماید و در صورت عدم مشاهده مغایرت موارد ایمنی با ارسال گزارش و درج آن در سامانه به كمیته تشخیص صلاحیت استانی ارسال ‌نمایند.

ـ 4 ـ بررسی پرونده در كمیته تشخیص صلاحیت ظرف مدت حداكثر 72 ساعت كاری

تبصره ۱ ـ جلسات كمیته تشخیص هر هفته یك بار به صورت منظم برگزار می ‌گردد.

تبصره ۲ ـ در صورتی كه بررسی پرونده متقاضی در كمیته تشخیص صلاحیت استانی با مخالفت اكثریت آرا مواجه گردید؛ پرونده با ذكر دلایل به متقاضی عودت داده می ‌شود و در صورت اعتراض، متقاضی مهلت دارد حداكثر ظرف مدت ۱۵ روز كاری اعتراض خود را به كمیته تجدیدنظر استانی از طریق سامانه ارسال نماید.

تبصره ۳ ـ پس از رفع نقص و اعلام آن توسط متقاضی، لازم است گزارش بازرس كار به كمیته استانی تجدیدنظر جهت بررسی ارسال گردد.

ـ 4 ـ صدور گواهی تائید صلاحیت ایمنی پیمانكاری بنا به تشخیص كمیته استانی از طریق سامانه توسط اداره كل استان ظرف مدت حداكثر 48 ساعت كاری

۵ ـ موارد تمدید، تعلیق و ابطال گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

ـ 5 ـ تمدید
متقاضی دارای گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی، مكلف است 2 ماه قبل از انقضای مدت اعتبار گواهینامه خود، نسبت به تمدید آن برابر دستورالعمل‌ های صادره اداره كل بازرسی كار اقدام نماید.

ـ 5 ـ تعلیق:
در موارد زیر گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی بنا به تشخیص كمیته استانی (تشخیص صلاحیت و تجدیدنظر)، به شرح ذیل از یك الی 6 ماه تعلیق می‌ گردد و پیمانكار حق هیچ گونه انعقاد قرارداد جدید تا اتمام مهلت تعیین شده را ندارد:

الف) عدم ارسال اطلاعات لازم مانند گزارش حوادث و سایر موارد مربوطه پس از یك بار اخطار كتبی به مدت 1 ماه.

ب) عدم حضور مسئول ایمنی تائید صلاحیت شده در پروژه، عدم اجرای مدیریت ریسك ایمنی در پروژه‌ ها، بكارگیری كارگران فاقد گواهی آموزش ایمنی و عدم وجود كمیته حفاظت فنی و بهداشت كار در كارگاه‌ های 25 نفر به بالا و عدم رعایت آیین‌ نامه‌ های مصوب شورای عالی حفاظت فنی پس از یك بار اخطار كتبی به مدت 2 ماه.

ج) عدم ارائه تصویر قرارداد/ پیمان جدید/ تمدید پیمان، ارائه گواهینامه یا معرفی نامه مخدوش و غیرمعتبر از زمان كشف تخلف به تشخیص كمیته استانی پس از یك بار اخطار كتبی به مدت یك الی 3 ماه.

د) بروز حادثه منجر به فوت، قطع عضو یا نقص عضو در اثر عدم رعایت آیین ‌نامه ‌های مصوب شورای عالی حفاظت فنی بنا به گزارش بازرس كار مبنی بر قصور كارفرما به مدت یك الی 6 ماه.

ـ 5 ـ ابطال
گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی در صورت تكرار موارد مندرج در بخش تعلیق حسب مورد با نظر كمیته بدوی تشخیص صلاحیت استانی این دستورالعمل 6 ماه الی 2 سال جهت ابطال به كمیته استانی (تجدیدنظر) ارایه می‌ گردد و پس از صدور رأی ابطال، پیمانكار فاقد تائید صلاحیت ایمنی تلقی می‌ گردد.

تبصره ۱ ـ اداره كل استان موظف است، ظرف دو هفته نسبت به ابلاغ رأی كمیته تجدیدنظر استان به كارفرما (مقاطعه دهنده) و پیمانكار (مقاطعه كار) اقدام نماید.

تبصره ۲ ـ متقاضی می‌ تواند در صورت اعتراض به رأی كمیته تجدیدنظر استانی مبنی بر ابطال گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانكاری نسبت به ارائه درخواست تجدیدنظر ظرف مدت یك ماه از ابلاغ رأی به كمیته نظارت و بررسی اقدام نماید.

تبصره ۳ ـ در صورت تكرار موارد تعلیق و ابطال، نظر كمیته نظارت و بررسی در خصوص اعتبار گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانكاری نافذ خواهد بود.

۶ ـ مقررات عمومی

ـ 6 ـ پیمانكار مكلف است در صورت عقد قرارداد پیمان جدید یا تمدید پیمان و یا تغییر در شرایط پیمان، قبل از شروع به كار، ضمن ثبت آن در سامانه یك نسخه از تصویر مفاد پیمان را به اداره كل استان تحویل نماید.

ـ 6 ـ پیمانكار مكلف است حداكثر 2 ماه قبل از انقضای مدت اعتبار گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی، نسبت به تحویل مدارك مورد نیاز جهت تمدید برابر دستورالعمل ‌های صادره از اداره كل بازرسی كار اقدام نماید.

ـ 6 ـ مسئولیت كارفرما و پیمانكار در خصوص انجام امور ایمنی و هزینه‌ های مربوط به آن باید در مفاد قرارداد/ پیمان با رعایت مواد 5، 6 و 7 آئین نامه ایمنی امور پیمانكاری به صراحت ذكر گردد.

ـ 6 ـ در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا عدم همراهی از سوی مبادی تعیین شده برابر دستورالعمل‌ های صادره اداره كل بازرسی اقدامات قانونی توسط اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان مربوطه صورت گیرد.

این دستورالعمل در ۶ بند و ۳۳ تبصره و ضمایم مربوطه در تاریخ ۲۱ /۷ /۱۳۹۷ به تصویب سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی رسیده است و جایگزین دستورالعمل مورخ ۱۷ /۱۱ /۱۳۹۰ می‌ گردد.

سرپرست وزارت تعاون، كار ورفاه اجتماعی ـ انوشیروان محسنی بندپی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی
اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان ……..
معرفی نامه
دستگاه برگزاركننده مناقصه
با سلام و احترام
در اجرای تبصره ماده (۲) آیین نامه ایمنی امور پیمانكاری، مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۸۸ شورای عالی حفاظت فنی، صلاحیت شركت ……………….. به مدیریت ………………………….. در كمیته تشخیص صلاحیت ایمنی استان مورد بررسی قرار گرفت. نظر به اینكه مطابق اظهارات و مدارك ارایه شده توسط متقاضی، شركت در حال حاضر فاقد قرارداد پیمانكاری در مرحله اجرا می باشد و بدین ترتیب امكان بازرسی و ارزیابی نحوه فعالیت فراهم نبوده است؛ با عنایت به مستندات موجود در پرونده، صلاحیت ایمنی پیمانكار به مدت دو ماه صرفاً برای شركت در مناقصه مورد موافقت قرار می گیرد. پیمانكار مكلف است در صورت عقد هرگونه قرارداد پیمانكاری، مراتب را به این اداره كل اطلاع دهد و مراحل تكمیلی برای اخذ گواهینامه اصلی را پس از برنده شدن در مناقصه، پیگیری و اقدام نماید.
دستگاه های برگزاركننده مناقصات مكلفند جهت احراز اصالت معرفی نامه، به سامانه گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی به نشانی https://svcc.mcls.gov.ir مراجعه و استعلام لازم را اخذ نمایند.
نام و نام خانوادگی
رئیس بازرسی كار

جمهوری اسلامی ایران
وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعی
اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعی استان ……..
گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانكاری
در اجرای تبصره ماده (2) آیین نامه ایمنی امور پیمانكاری، مصوب 3 /12 /1388 شـورای عالـی حفاظت فنی، صـدور گواهینـامه تایـیـد صلاحیت ایمنـی به شخـص حقیقی/ حقوقی …………………………………….. با مشخصات زیر:
1 ـ نام مدیرعامل/ فرد حقیقی
2 ـ كد ملی فرد حقیقی (در صورت حقیقی بودن)
3 ـ كد كارگاه (دفتر مركزی) ویژه اشخاص حقوقی:
3 ـ نشانی و كد پستی
4 ـ تلفن ثابت، همراه، دورنگار و پست الكترونیكی
5 ـ شماره و تاریخ ثبت و شناسه شركت (حقوقی)
با موضوع فعالیت در زمینه زیر:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
در كمیته تشخیص صلاحیت ایمنی استان مورد تائید قرار گرفت.
این گواهینامه به مدت 2 سال از تاریخ صدور اعتبار دارد.
دستگاه های برگزاركننده مناقصات مكلفند جهت احراز اصالت معرفی نامه، به سامانه گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی به نشانی https://svcc.mcls.gov.ir مراجعه و استعلام لازم را اخذ نمایند.
نام و نام خانوادگی
مدیركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی

موارد مندرج در پشت گواهینامه
شرایط تمدید، تعلیق و ابطال گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

الف ـ تمدید
متقاضی دارای گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی، مكلف است دو ماه قبل از انقضای مدت اعتبار گواهینامه خود، نسبت به تمدید آن برابر دستورالعمل های صادره اداره كل بازرسی كار اقدام نماید.

ب ـ تعلیق
در موارد زیر گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی بنا به تشخیص كمیته استانی (تشخیص صلاحیت و تجدیدنظر)، به شرح ذیل از یك الی ۶ ماه تعلیق می گردد و پیمانكار حق هیچگونه انعقاد قرارداد جدید تا اتمام مهلت تعیین شده را ندارد:
الف) عدم ارسال اطلاعات لازم مانند گزارش حوادث و سایر موارد مربوطه پس از یك بار اخطار كتبی به مدت ۱ ماه .
ب) عدم حضور مسئول ایمنی تائید صلاحیت شده در پروژه، عدم اجرای مدیریت ریسك ایمنی در پروژه ها، بكارگیری كارگران فاقد گواهی آموزش ایمنی و عدم وجود كمیته حفاظت فنی و بهداشت كار در كارگاه های ۲۵ نفر به بالا و عدم رعایت آیین نامه های مصوب شورای عالی حفاظت فنی پس از یك بار اخطار كتبی به مدت ۲ ماه .
ج) عدم ارائه تصویر قرارداد/ پیمان جدید/ تمدید پیمان، ارائه گواهینامه یا معرفی نامه مخدوش و غیرمعتبر از زمان كشف تخلف به تشخیص كمیته استانی پس از یك بار اخطار كتبی به مدت یك الی ۳ ماه.
د) بروز حادثه منجر به فوت، قطع عضو یا نقص عضو در اثر عدم رعایت آیین نامه های مصوب شورای عالی حفاظت فنی بنا به گزارش بازرس كار مبنی بر قصور كارفرما به مدت یك الی ۶ ماه.
ج ـ ابطال
گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی در صورت تكرار موارد مندرج در بخش «تعلیق» حسب مورد با نظر كمیته بدوی تشخیص صلاحیت استانی این دستورالعمل ۶ ماه الی ۲ سال جهت ابطال به كمیته استانی (تجدیدنظر) ارایه می گردد و پس از صدور رأی ابطال، پیمانكار فاقد تائید صلاحیت ایمنی تلقی می گردد.

تبصره ۱ ـ اداره كل استان موظف است ظرف دو هفته نسبت به ابلاغ رأی كمیته تجدیدنظر استان به كارفرما (مقاطعه دهنده) و پیمانكار (مقاطعه كار) اقدام نماید.

تبصره ۲ ـ متقاضی می تواند در صورت اعتراض به رأی كمیته تجدیدنظر استانی مبنی بر ابطال گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانكاری، نسبت به ارائه درخواست تجدیدنظر ظرف یكماه از ابلاغ رأی به كمیته نظارت و بررسی اقدام نماید.

تبصره ۳ ـ در صورت تكرار موارد تعلیق و ابطال نظر كمیته نظارت و بررسی در خصوص اعتبار گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانكاری نافذ خواهد بود.