دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 1386

دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران (مصوب 1/10/86، اصلاحیه مصوب 24/2/، 1390، اصلاحیه 15/5/1390)

این دستورالعمل، در اجرای مادۀ 30 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی و مادۀ 16 آیین‌نامۀ اجرایی آن مصوب 3/4/1386 هیئت محترم وزیران، توسط بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد و در تاریخ 1/10/86، در 61 ماده، 21 تبصره و 5 پیوست، به تصویب هیئت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. این دستورالعمل یک ماه پس از تصویب لازم‌الاجرا می‌باشد.

 

فصل اول- کلیات

 

بخش اول: تعاریف

مادۀ 1

اصطلاحات و واژه‌های تعریف‌شده در مادۀ یك قانون بازار اوراق بهادار و اساسنامة بورس با همان تعاریف در این دستورالعمل به‌كار رفته‌اند. سایر اصطلاحات به شرح زیر تعریف می‌شوند:

 1. پذیرش: تطبیق وضعیت اوراق بهادار و ناشر آن با شرایط مندرج در این دستورالعمل جهت فراهم شدن امکان معاملۀ این اوراق در بورس،
 2. متقاضی: شخص حقوقی است كه تقاضای پذیرش را به بورس ارائه می‌كند،
 3. فهرست نرخ‌های بورس: سندی رسمی است که به منظور مشخص نمودن اوراق بهادار قابل معامله، معاملات انجام شدۀ اوراق بهادار و قیمت آنها به تفکیک بازارهای اول و دوم، توسط بورس تنظیم و به اطلاع عموم می‌رسد،
 4. تعلیق پذیرش: توقف موقت معاملات اوراق بهادار درج شده در فهرست نرخ‌های بورس ناشی از نقض مفاد این دستورالعمل،
 5. لغو پذیرش: حذف قطعی اوراق بهادار پذیرفته شده از فهرست نرخ‌های بورس،
 6. هیئت پذیرش: هیئتی است که به شرح مادۀ 2 این دستورالعمل تشکیل می‌گردد،
 7. مشاور پذیرش: شخصی است که به عنوان رابط اصلی متقاضی و بورس، تمام یا بخشی از وظایف متقاضی در فرآیند پذیرش را به نمایندگی از طرف وی انجام می‌دهد.
 8. امیدنامه: مجموعۀ اطلاعاتی است که بورس ملزم است در زمان درج نام اوراق بهادار در فهرست نرخ‌های بورس، جهت اطلاع عموم در سایت رسمی خود منتشر نماید. فرم نمونۀ این گزارش به تصویب هیئت مدیرۀ بورس می‌رسد.

 

بخش دوم: هیئت پذیرش

مادۀ 2

هیئت پذیرش دارای پنج عضو و یك دبیر به شرح زیر است:

 1. رئیس هیئت مدیرۀ سازمان یا یک نفر از اعضای هیئت مدیره سازمان به نمایندگی وی؛
 2. رئیس هیئت مدیرۀ بورس یا یک نفر از اعضای هیئت مدیره بورس به نمایندگی وی؛
 3. یک نفر متخصص حسابداری، حسابرسی یا مالی آشنا به صنعت، به پیشنهاد هیئت مدیرۀ کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و تأیید هیئت مدیرۀ سازمان؛
 4. یك نفر متخصص حسابداری، حسابرسی یا مالی آشنا به صنعت، به انتخاب هیئت مدیره سازمان؛
 5. یك نفر متخصص حسابداری، حسابرسی یا مالی آشنا به صنعت، به انتخاب هیئت مدیره بورس؛
 6. مدیرعامل بورس، به عنوان دبیر هیئت پذیرش و بدون حق رأی یا یكی از مدیران بورس به نمایندگی وی.

تبصرۀ (1): رئیس هیئت‌مدیره سازمان یا نمایندۀ وی، رئیس هیئت پذیرش خواهد بود.

تبصرۀ (2): مدت عضویت اشخاص بندهای 3 تا 5 این ماده در هر دوره 2 سال می‌باشد. انتخاب این اشخاص تا حداکثر 3 دورۀ متوالی بلامانع است.

تبصرۀ (3): اشخاص موضوع بندهای 4 و 5 این ماده، پیش از پایان دورۀ تصدی به تشخیص مقام انتخاب کننده و شخص موضوع بند 3 این ماده پیش از پایان دورۀ تصدی، بنا به تشخیص مقام پیشنهاد کننده یا سازمان، با رعایت تشریفات مقرر در بند 3 این ماده قابل تغییر خواهند بود.

تبصرۀ (4): هیئت پذیرش می‌تواند در صورت لزوم از سایر كارشناسان و همچنین نمایندگان شرکت‌های متقاضی پذیرش برای حضور در جلسات دعوت كند. این اشخاص حق رأی نخواهند داشت.

مادۀ 3

جلسات هیئت پذیرش با حضور حداقل سه عضو، که رئیس سازمان یا نماینده وی یکی از آنهاست، رسمیت می‌یابد. تصمیمات هیئت با رأی موافق حداقل سه نفر، که یکی از آنها باید رئیس سازمان یا نمایندۀ وی باشد، معتبر خواهد بود.

 

فصل دوم- شرایط پذیرش اوراق بهادار

 

بخش اول: بازارها

مادۀ 4

بورس اوراق بهادار تهران دارای دو بازار اول و دوم می‌باشد. بازار اول از دو تابلوی اصلی و فرعی تشکیل شده‌است. پذیرش سهام عادی در بورس، صرفاً در یکی از تابلوهای بازار اول یا در بازار دوم صورت می‌پذیرد. متقاضی در صورت دارا بودن شرایط عمومی پذیرش سهام عادی، با توجه به شرایط خاص پذیرش سهام در هر یک از این بازارها، بایستی تقاضای پذیرش خود در تابلو اصلی یا فرعی بازار اول یا در بازار دوم را به بورس ارائه نماید.

 

بخش دوم: پذیرش سهام عادی

الف- شرایط عمومی

مادۀ 5

سهام عادی برای پذیرش در هر یک از بازارها، باید دارای شرایط زیر باشد:

 1. نزد سازمان ثبت شده باشد.

تبصره: عدم ثبت سهام عادی نزد سازمان، مانع از قبول درخواست پذیرش آن توسط بورس نمی‌باشد. لیکن درج در فهرست نرخ‌های بورس قبل از ثبت آن نزد سازمان امکان‌پذیر نخواهدبود.

 1. محدودیت قانونی مؤثر برای نقل‌وانتقال آن یا اعمال حق رأی توسط صاحبان آن وجود نداشته باشد.
 2. با نام و دارای حق رأی باشد.
 3. تمام بهای اسمی آن پرداخت شده باشد.

ب- شرایط خاص پذیرش سهام عادی در تابلوی اصلی بازار اول

مادۀ 6

متقاضی پذیرش سهام عادی در تابلوی اصلی بازار اول، باید دارای شرایط زیر باشد:

1- سهامی عام بوده و سرمایة ثبت شدة آن از یك هزار میلیارد ریال كمتر نباشد.

2- تمام سرمایة آن منقسم به سهام عادی بوده و امتیاز خاصی برای بعضی سهام‌داران در نظر گرفته نشده باشد.

تبصره: سهام شرکت‌هایی که بخشی از سهام آنها دارای شرایط ویژه باشد، در صورت تأیید هیئت پذیرش، با رعایت مقررات مربوطه قابل پذیرش خواهد بود.

3- حداقل 20 درصد از سهام ثبت‌شدۀ آن شناور بوده و تعداد سهامداران آن حداقل هزار نفر باشد.

تبصره: محاسبة سهام شناور آزاد براساس مصوبة شورای‌عالی بورس انجام خواهد شد.

4- حداقل باید سه سال سابقۀ فعالیت در صنعت مربوط داشته و طی این مدت موضوع فعالیت آن تغییر نکرده باشد. همچنین از مدت مأموریت حداقل دو نفر از مدیران فعلی آن، حداقل شش ماه سپری شده باشد.

تبصره: هیئت پذیرش می‌تواند سوابق قبلی فعالیت متقاضیانی را كه در اثر ادغام یا تغییر ساختار تشكیل ‌شده‌اند، مشروط بر آن‌كه منطبق با فعالیت فعلی آنها باشد به عنوان سابقه فعالیت بپذیرد. در هر صورت متقاضی باید دارای حداقل یک‌سال سابقۀ فعالیت با ساختار فعلی‌ باشد.

5 – در سه دورۀ مالی متوالی منتهی به پذیرش که حداقل دو دورۀ آن سال مالی کامل باشد، سودآور بوده و همچنین چشم‌انداز روشنی از تداوم سودآوری و فعالیت شرکت در صنعت مربوط وجود داشته باشد.

6- زیان انباشته نداشته باشد.

7- براساس آخرین صورت‌های مالی سالانة حسابرسی شده، نسبت حقوق صاحبان سهام به كل دارایی‌ها، حداقل 30 درصد باشد. در مورد متقاضیانی كه مشمول مادۀ 8 این دستورالعمل هستند، نسبت یادشده بر مبنای ضوابط ناظر بر متقاضی، تعیین می‌شود.

8- اساسنامة متقاضی باید منطبق با اساسنامة نمونة مصوب هیئت مدیرة سازمان و الزامات و شرایط تعیین‌شده توسط سازمان و سایر مراجع ذی‌صلاح، تدوین شده باشد.

9- سود عملیاتی شرکت در دو دورۀ مالی منتهی به پذیرش از کیفیت بالایی برخوردار بوده و مجموع جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی آن طی این دوره‌ها مثبت باشد.

10- گزارش حسابرس در مورد صورت‌های مالی دو دورۀ مالی منتهی به پذیرش، عدم اظهارنظر یا اظهارنظر مردود نباشد. در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهای شرط ناشی از عدم انجام تعدیلات قابل توجه در درآمدها، هزینه‌ها، سود، زیان، بدهی‌ها و تعهدات متقاضی نباشد.

11- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت، دارای اثر با اهمیت بر صورت‌های مالی، وجود نداشته باشد.

12- به تأیید حسابرس، از سیستم اطلاعات حسابداری (از جمله حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده) مطلوب و متناسب با فعالیت خود و شرایط پذیرش در بورس (از جمله توانایی تهیه و افشای اطلاعات مالی به موقع و قابل اتکاء) برخوردار باشد.

مادۀ 7

اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل متقاضی دارای سابقۀ محكومیت قطعی کیفری یا تخلفاتی مؤثر طبق قوانین و مقررات حاكم بر بازار اوراق بهادار یا سوء شهرت حرفه‌ای نباشند.

مادۀ 8

چنانچه تأسیس و فعالیت متقاضی مشمول رعایت ضوابط خاص یا اخذ مجوزهای قانونی باشد، متقاضی موظف است علاوه بر رعایت مفاد این دستورالعمل، موارد یادشده را نیز رعایت نماید.

مادۀ 9

هرگونه انتقال، به استثنای انتقالات قهری، نسبت به بیش از 50 درصد سهام متعلق به سهامداران عمده، منوط به اظهارنظر کتبی بورس و موافقت هیئت پذیرش خواهد بود.

 

ج- شرایط خاص پذیرش سهام عادی در تابلوی فرعی بازار اول

مادۀ 10

  متقاضی پذیرش سهام عادی در تابلوی فرعی بازار اول به استثنای موارد زیر، تابع شرایط خاص پذیرش در تابلوی اصلی بازار اول و مفاد این دستورالعمل است:

1- سهامی عام بوده و سرمایة ثبت شدۀ آن از پانصد میلیارد ریال کمتر نباشد.

2 – درصد سهام شناور و تعداد سهامداران آن به ترتیب کمتر از 15 درصد سرمایۀ ثبت شده و 750 نفر نباشد.

3 – بر اساس آخرین صورت‌های مالی سالانۀ حسابرسی شده، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌ها، حداقل 20 درصد باشد.

4 – در دو دورة مالی منتهی به پذیرش، سودآور بوده و همچنین چشم‌انداز روشنی از تداوم سودآوری و فعالیت شرکت در صنعت مربوط وجود داشته باشد.

5- حداقل باید سه سال سابقة فعالیت در صنعت مربوطه داشته و طی این مدت موضوع فعالیت آن تغییر نكرده باشد. همچنین از مدت مأموریت حداقل دونفر از مدیران فعلی آن، حداقل شش ماه سپری شده باشد.

6- هیئت‌پذیرش می‌تواند سوابق قبلی فعالیت متقاضیانی را كه در اثر ادغام یا تغییر ساختار تشكیل شده‌اند، مشروط بر آنكه منطبق با فعالیت فعلی آنها باشد به‌عنوان سابقة فعالیت بپذیرد. در هر صورت متقاضی باید دارای حداقل دوسال سابقة فعالیت با ساختار فعلی باشد.

 

د- شرایط خاص پذیرش سهام عادی در بازار دوم

مادۀ 11

  متقاضی پذیرش سهام عادی در بازار دوم به استثنای موارد زیر، تابع شرایط خاص پذیرش در تابلوی اصلی بازار اول و مفاد این دستورالعمل است:

1- سهامی عام بوده و سرمایة ثبت شدۀ آن از دویست میلیارد ریال کمتر نباشد.

2 – درصد سهام شناور و تعداد سهامداران آن به ترتیب کمتر از 10 درصد سرمایۀ ثبت شده و 250 نفر نباشد.

3 – بر اساس آخرین صورت‌های مالی سالانۀ حسابرسی شده، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌ها، حداقل 15 درصد باشد.

4 – در یک دورة مالی منتهی به پذیرش، سودآور بوده و همچنین چشم‌انداز روشنی از تداوم سودآوری و فعالیت شرکت در صنعت مربوط وجود داشته باشد.

5- به تشخیص هیئت پذیرش حداقل یك بازارگردان داشته باشد.

6- حداقل باید دوسال سابقة فعالیت در صنعت مربوطه داشته و طی این مدت موضوع فعالیت آن تغییر نكرده باشد.

7- هیئت پذیرش می‌تواند سوابق قبلی فعالیت متقاضیانی را كه در اثر ادغام یا تغیییر ساختار تشكیل شده‌اند، مشروط بر آنكه منطبق با فعالیت فعلی آنها باشد به‌عنوان سابقة فعالیت بپذیرد. در هر صورت متقاضی باید دارای حداقل یك سال سابقة فعالیت با ساختار فعلی باشد.

 

هـ – شرایط انتقال سهام پذیرفته شده بین بازارها و تابلوها

مادۀ 12

بورس موظف است براساس اطلاعات پایان اسفندماه هر سال، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد، شرکت‌های پذیرفته شده در تابلوی فرعی بازار اول را در صورت احراز شرایط تابلوی اصلی بازار اول و همچنین شرایط زیر، پس از تأیید هیئت پذیرش، به تابلوی اصلی بازار اول منتقل نماید:

1- حداقل یک سال از پذیرش آن‌ها در تابلوی فرعی بازار اول گذشته باشد.

2- حداقل روزهای معاملاتی شرکت از سی و پنج درصد کل روزهای معاملاتی در سال کمتر نبوده و بدون احتساب معاملات عمده، حداقل چهار و نیم درصد از سهام ثبت شدۀ شرکت، در دورة یاد شده معامله شده باشد.

مادۀ 13

بورس موظف است براساس اطلاعات پایان اسفندماه هر سال، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد، شرکت‌های پذیرفته شده در بازار دوم را در صورت احراز شرایط تابلوی فرعی بازار اول و همچنین شرایط زیر، پس از تأیید هیئت پذیرش، به تابلوی فرعی بازار اول منتقل نماید:

1- حداقل یک سال از پذیرش آن‌ها در بازار دوم گذشته باشد.

2- حداقل روزهای معاملاتی شرکت از سی و پنج درصد کل روزهای معاملاتی در سال کمتر نبوده و بدون احتساب معاملات عمده، حداقل سه درصد از سهام ثبت شدۀ شرکت، در دورة یاد شده معامله شده باشد.

مادۀ 14

بورس موظف است براساس اطلاعات پایان اسفندماه هر سال، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد، شرکت‌های پذیرفته‌شده در تابلوی اصلی بازار اول را که شرایط پذیرش در تابلوی مذکور را از دست داده‌اند، پس از تأیید هیئت پذیرش به تابلوی فرعی بازار اول منتقل نماید.

مادۀ 15

بورس موظف است براساس اطلاعات پایان اسفندماه هر سال، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد، شرکت‌های پذیرفته‌شده در تابلوی فرعی بازار اول را که شرایط پذیرش در تابلوی مذکور را از دست داده‌اند، پس از تأیید هیئت پذیرش به بازار دوم منتقل نماید.

 

بخش سوم: پذیرش اوراق مشارکت

مادۀ 16

اوراق مشارکت زیر در صورت دارا بودن شرایط، قابل پذیرش در بورس می‌باشند:

1- اوراق مشاركت منتشره توسط دولت، شرکت‌های دولتی (موضوع ماده 3 قانون نحوۀ انتشار اوراق مشارکت مندرج در ارقام بودجة سالیانه)، بانک مرکزی و شهرداری‌ها،

2- اوراق مشاركت منتشره توسط شركت‌های ثبت شده نزد سازمان.

مادۀ 17

اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس باید با نام بوده و از رتبة اعتباری مناسبی به تشخیص هیئت پذیرش برخوردار باشد. هیئت پذیرش مکلف است برای تشخیص مناسب بودن رتبۀ اعتباری اوراق مشارکت متقاضی پذیرش، از خدمات نهادهای مالی مربوط که مجوز فعالیت خود را از سازمان دریافت کرده‌اند استفاده نماید.

تبصره: اوراق مشارکت منتشره توسط وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت پذیرش در بورس نیاز به تعیین رتبۀ اعتباری ندارند.

مادۀ 18

ارزش اسمی اوراق مشارکت متقاضی پذیرش نباید در هر نوبت انتشار کمتر از 100 میلیارد ریال باشد.

مادۀ 19

فاصلة زمانی پذیرش تا سررسید اوراق مشارکت حداقل دو سال باشد.

تبصره: این فاصله در خصوص اوراق مشارکت موضوع تبصرۀ مادۀ 17، به تشخیص هیئت پذیرش می‌تواند تا شش ماه تقلیل یابد.

مادۀ 20

بازار و تابلوی معاملاتی اوراق مشارکت پذیرفته‌شده در بورس براساس رتبه اعتباری آنها توسط هیئت پذیرش تعیین می‌گردد. بورس می‌تواند بازار یا تابلوی مستقلی را به معاملات اوراق بدهی پذیرفته شده، از جمله اوراق مشارکت، اختصاص دهد.

مادۀ 21

معاملات دست دوم اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس، منحصراً در بورس انجام خواهدشد. هیئت پذیرش موظف است از احراز این شرط در زمان پذیرش اوراق مشارکت اطمینان حاصل نماید.

 

فصل سوم- فرآیند پذیرش اوراق بهادار

 

بخش اول: مشاور پذیرش

ماده 22

کلیة درخواست‌های پذیرش اوراق بهادار، به همراه مدارک و مستندات موضوع مادۀ 25 این دستورالعمل، بایستی توسط مشاور پذیرش به بورس ارائه شده و پس از احراز تکمیل مدارک در بورس ثبت گردند.

مادۀ 23

صرفاً شرکت‌های کارگزاری دارای مجوز کارگزار معرف و شرکت‌های تأمین سرمایه می‌توانند مشاور پذیرش باشند.

ماده 24

وظایف و مسئولیت‌های مشاور پذیرش به شرح زیر است:

 • ارائة مشاوره به متقاضی درخصوص پذیرش؛
 • سنجش میزان آمادگی ناشر برای پذیرش؛
 • ارائة مدارک و اطلاعات درخواستی به بورس از طرف ناشر در فرآیند پذیرش؛
 • نظارت بر رعایت مقررات پذیرش توسط ناشر در فرآیند پذیرش؛
 • عرضة اولیة اوراق بهادار پذیرفته‌شده یا ارائۀ مشاوره به ناشر برای تعیین کارگزار عرضة کنندۀ اوراق.

تبصرۀ (1): مشاور پذیرش باید کلیۀ مدارک، اسناد و اطلاعات ارائه شده توسط ناشر را بررسی و تأیید نماید که مدارک کامل بوده و به امضای صاحبان امضای مجاز رسیده و ممهور به مهر ناشر است.

تبصرۀ (2): مشاور پذیرش باید همزمان با تکمیل مدارک پذیرش و ارائۀ آن به بورس، کتباً طی نامه‌ای که به بورس ارائه می‌شود، تصدیق نماید که کلیۀ مقررات قانونی پذیرش تا زمان ارائۀ درخواست پذیرش به بورس، توسط ناشر رعایت گردیده است.

تبصرة (3): روابط مشاور پذیرش و ناشر و حدود وظایف و مسئولیت‌های هریك در قرارداد فی‌مابین كه مطابق نمونه بورس تنظیم می‌شود پیش‌بینی شده و یك نسخه از آن به بورس ارسال می‌شود.

 

بخش دوم: ارائۀ مستندات و مدارک جهت بررسی درخواست پذیرش اوراق بهادار

ماده 25

متقاضی پذیرش باید فرم درخواست پذیرش خود را به انضمام مدارك زیر در قالب فرم‌های بورس براساس تابلوی موردنظر، از طریق مشاور پذیرش به بورس تسلیم نماید:

1ـ پرسشنامة پذیرش؛

2- امیدنامه؛

3- رسید پرداخت حق پذیرش؛

4- صورت‌‌های مالی سالانه مربوط به حداقل سه دورۀ مالی منتهی به تاریخ پذیرش که حداقل دو دورة آن برابر یک سال باشد، به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی به تشخیص بورس؛

5- ارائة آخرین صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای شامل صورت‌های مالی شش ماهة حسابرسی شده و صورت‌های مالی سه ماهه؛

6- گزارش پیش‌بینی عملکرد سال مالی جاری و آتی حسابرسی شده به همراه اظهارنظر مقبول یا بدون بندهای شرط اساسی حسابرس در خصوص اطلاعات مزبور؛

7- گزارش هیئت مدیره به مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده حداقل برای دو دورة مالی اخیر؛

8- صورت‌جلسات مجامع عمومی برای حداقل دو سال اخیر و روزنامه‌های رسمی مربوط به آگهی آنها در صورت وجود الزام قانونی؛

9- برنامۀ كسب و كار (Business Plan)، مصوب هیئت‌مدیرة شركت، برای حداقل سه سال آینده و براساس فرم‌های بورس؛

10- آخرین اساسنامة ثبت‌شده منطبق با اساسنامة نمونة شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، مصوب هیئت مدیرۀ سازمان، که کلیة تغییرات قبلی مصوب مجامع عمومی فوق‌العاده در آن اعمال شده باشد؛

11- هرگونه تغییرات در اساسنامه طی دو سال مالی اخیر مندرج در روزنامة رسمی و آگهی‌های مربوط به تأسیس و ثبت شركت؛

12- فهرست و مشخصات دارندگان اطلاعات نهانی شرکت، موضوع تبصرۀ یک ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار براساس فرم‌های سازمان؛

13- یك نسخه از آخرین مفاصاحساب مالیاتی و برگه‌های تشخیص مالیات پنج سال گذشته؛

14- مصوبة مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مبنی بر موافقت با پذیرش اوراق بهادار در بورس؛

15- تأییدیۀ حسابرس در خصوص کفایت سیستم کنترل‌های داخلی شرکت به نحوی که این سیستم متضمن حفظ و رعایت حقوق و منافع سهامداران به صورت یکسان ‌باشد،

16- آخرین نمودار سازمانی مصوب به همراه شرح مختصری از ساختار نیروی انسانی،

17- تصویر آخرین پروانة فعالیت/ بهره‌برداری،

18- سیاست تقسیم سود پیشنهادی هیئت مدیره برای سال مالی جاری و آتی،

19- سایر اطلاعات مهم به تشخیص ناشر یا درخواست هیئت پذیرش.

تبصره: در فرم درخواست پذیرش، باید قید گردد که متقاضی با آگاهی از الزامات پذیرش و قبول تعهد به آن، درخواست خود را به بورس تسلیم نموده است.

مادۀ 26

صورت‌های مالی اصلی و تلفیقی متقاضی باید طبق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارش‌دهی مالی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی ابلاغ شده توسط سازمان تهیه شده باشد. همچنین در زمان ارائۀ درخواست پذیرش و آخرین سال مالی قبل از ارائة درخواست پذیرش، حسابرس شركت باید از میان حسابرسان معتمد سازمان انتخاب شده باشد.

مادۀ 27

شرکت موظف است تغییرات با اهمیت در اطلاعات ارائه شده، از جمله تغییرات در اساسنامه، حسابرس، مدیران، دارندگان اطلاعات نهانی، سال مالی و تغییرات سهامداران عمده در دوره بررسی درخواست پذیرش را به اطلاع بورس برساند. درغیر این‌صورت هیئت پذیرش می‌تواند براساس گزارش بورس، پذیرش اوراق بهادار متقاضی را در هر مرحله‌ای متوقف نماید.

 

بخش سوم: بررسی درخواست پذیرش اوراق بهادار

مادۀ 28

بورس حداکثر ظرف 45 روز پس از تاریخ تکمیل مدارک، گزارش کارشناسی خود حاوی اظهارنظر درخصوص احراز یا عدم احراز شرایط پذیرش توسط ناشر را به انضمام مستندات مربوطه به هیئت پذیرش ارسال می‌نماید. چارچوب گزارش کارشناسی مزبور، به پیشنهاد بورس و تصویب هیئت پذیرش تعیین می‌شود.

مادۀ 29

هیئت پذیرش حداكثر ظرف 45 روز پس از دریافت گزارش و مستندات مربوطه از بورس، نظر كتبی خود را با ذکر دلایل مبنی بر تأیید یا رد پذیرش اوراق بهادار، از طریق بورس به متقاضی اعلام می‌كند. در صورت رد درخواست، متقاضی می‌تواند مراتب اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ تصمیم هیئت پذیرش، به دبیرخانۀ هیئت مدیرۀ سازمان اعلام کند. رأی هیئت مدیرۀ سازمان در ‌خصوص بررسی مجدد موضوع یا تأیید نظر هیئت پذیرش، برای متقاضی، هیئت پذیرش و بورس لازم الاجراست.

مادۀ 30

در صورت تأیید هیئت مدیرۀ سازمان، درخواست متقاضی باید در اولین جلسه هیئت پذیرش مجدداً طرح ‌گردد.

مادۀ 31

در صورتی که درخواست متقاضی برای بار اول یا پس از اجرای رأی تجدید‌نظر هیئت مدیرۀ سازمان در هیئت پذیرش رد گردد، طرح مجدد درخواست متقاضی در هیئت پذیرش حداقل پس از شش ماه و انجام کلیۀ مراحل،   امکان‌پذیر خواهد بود.

مادۀ 32

پذیرش در هر یک از تابلوهای اصلی یا فرعی بازار اول یا در بازار دوم، منوط به احراز تمام شرایط ذکر شده در این دستورالعمل است و هیئت پذیرش نمی‌تواند متقاضی را به صورت مشروط در بورس پذیرش نماید.

تبصره: بورس مکلف است رعایت این ماده توسط متقاضی را قبل از درج احراز نماید.

 

بخش چهارم: درج و عرضۀ اوراق بهادار پذیرفته شده

مادۀ 33

درج نام اوراق بهادار پذیرفته شده در فهرست نرخ‌های بورس، منوط به احراز تمامی موارد تعیین شده توسط هیئت پذیرش می‌باشد. در صورت عدم احراز این موارد ظرف مدت 6 ماه، پذیرش اوراق بهادار در بورس لغو می‌گردد. در صورت لغو پذیرش اوراق بهادار در بورس در مرحله درج، متقاضی پذیرش می‌تواند مجددا تقاضای پذیرش را به بورس ارائه دهد.

مادۀ 34

“عرضۀ سهام پذیرفته شده در بورس باید حداقل 5 روز و حداکثر 6 ماه پس از تاریخ درج در فهرست نرخهای بورس صورت پذیرد. در صورت عدم عرضۀ سهام ظرف مدت مذکور، پذیرش آن در بورس لغو شده و پذیرش مجدد آن منوط به طی فرآیند پذیرش خواهد بود.”

 

فصل چهارم- تداوم پذیرش اوراق بهادار

 

مادۀ 35

شرکتی که اوراق بهادار آن در بورس پذیرفته شده، باید اصول راهبری شركتی مصوب هیئت مدیرۀ سازمان را رعایت نموده و از تطبیق عملیات شركت با استانداردها، اهداف شركت و قوانین و مقررات مربوط اطمینان حاصل كند. تغییر موضوع اصلی فعالیت این شركت‌ها صرفاً پس از موافقت هیئت پذیرش امكان‌پذیر خواهد بود.

مادۀ 36

ناشر اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس، موظف است مقررات مربوطه از جمله الزامات این دستورالعمل و ضوابط افشای اطلاعات ناشران مصوب سازمان را رعایت نماید.

مادۀ 37

ناشر اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس، موظف است جهت تسهیل امور سهامداران، حداکثر تا یک‌سال پس از درج اوراق بهادار خود در فهرست نرخ‌های بورس، انجام کلیۀ اقدامات شرکتی خود از جمله توزیع سود را حسب قبول شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویۀ وجوه، به آن شرکت واگذار نماید.

تبصره: ناشرانی که اوراق بهادار آنها قبل از تصویب این دستورالعمل در فهرست نرخ‌های بورس درج شده‌است، حداکثر ظرف مدت 2 سال پس از لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل باید نسبت به اجرای مفاد این ماده اقدام نمایند.

 

فصل پنجم- تعلیق و لغو پذیرش اوراق بهادار

 

بخش اول: تعلیق پذیرش اوراق بهادار

مادۀ 38

در صورت عدم ایفای تعهدات ناشر، مطابق با مواد 35 و 36 این دستورالعمل، بورس می‌تواند با رعایت حقوق سهامداران، پذیرش اوراق بهادار پذیرفته‌شده را حداکثر برای مدت 3 ماه به حال تعلیق درآورد. تعلیق اوراق بهادار پذیرفته‌شده برای مدتی بیش از 3 ماه منوط به موافقت هیئت پذیرش خواهد بود. در هر صورت مدت تعلیق موضوع این ماده حداکثر 6 ماه خواهد بود.

مادۀ 39

سازمان می‌تواند در صورت عدم ایفای وظایف ناشر مطابق مواد 35 و 36 این دستورالعمل، دستور تعلیق پذیرش اوراق بهادار پذیرفته‌شده را به بورس صادر نماید. تشخیص مدت تعلیق موضوع این ماده، با سازمان خواهدبود.

مادۀ 40

رفع تعلیق پذیرش اوراق بهادار حسب مورد، منوط به رفع دلایل اعلام شده توسط سازمان، هیئت پذیرش یا بورس می‌باشد.

تبصرۀ (1): در موارد تداوم تعلیق پذیرش حسب نظر هیئت پذیرش، موضوع مادۀ 38 این دستورالعمل، چنانچه دلایل اعلام شده توسط هیئت پذیرش از طرف ناشر مرتفع گردد، بورس رأساً نسبت به رفع تعلیق اقدام نموده و مراتب را به همراه گزارش رفع دلایل تعلیق به سازمان و  هیئت پذیرش اعلام می‌نماید.

تبصرۀ (2): در موارد تداوم تعلیق پذیرش حسب نظر سازمان، موضوع مادۀ 39 این دستورالعمل، رفع تعلیق پذیرش توسط سازمان به بورس اعلام خواهدشد.

 

بخش دوم: لغو پذیرش اوراق بهادار

ماده 41

پذیرش اوراق بهادار به موجب هر یک از موارد زیر لغو می‌شود:

1- عدم ایفای تعهدات ناشر درخصوص رعایت مفاد مواد 35 و36 این دستورالعمل، پس از گذشت شش‌ماه از تاریخ اعلام سازمان یا هیئت پذیرش مبنی بر تعلیق؛

2- در مواردی كه مطابق با بندهای 1 و 7 مادۀ 6، بندهای 1 و 3 مادۀ 10 و بندهای 1 و 3 مادۀ 11 و مواد 7 و 8 این دستورالعمل، شرایط تداوم پذیرش وجود نداشته باشد؛

3- در مواردی که بیش از مدت 6 ماه، مفاد بند 3 مادۀ 6 یا بند 2 مادۀ 10 یا بند 2 مادۀ 11 رعایت نشده باشد؛

4- در صورت انحلال یا ورشكستگی ناشر؛

5- در صورتی كه ناشر مشمول ماده 141 لایحة قانون تجارت شده و ظرف مدت دو سال اقدام ناشر منجر به خروج شرکت از شمول ماده 141 لایحة قانون تجارت نشود؛

6- سررسید اوراق بهادار؛

7- عملکرد شرکت در دو دورۀ مالی متوالی منجر به زیان شده و نتیجۀ عملیات شش ماهۀ بعدی شرکت براساس صورت­های مالی میان دوره­ای حسابرسی شده با در نظر گرفتن بندهای شرط گزارش حسابرس، منتج به سود نشود؛

8- اظهارنظر مردود یا عدم اظهارنظر حسابرس در مورد صورت‌های مالی ناشر،

9- عدم رعایت ضوابط اختصاصی پذیرش موضوع مادۀ 59 این دستورالعمل.

مادۀ 42

در صورت وقوع هركدام از موارد یاد شده در مادۀ 41، بورس ضمن ارائة گزارش به هیئت پذیرش مراتب را به ناشر اعلام می‌كند. ناشر موظف است ظرف سی روز توضیحات خود را به هیئت پذیرش ارائه نماید. در صورتی‌كه هیئت پذیرش تشخیص دهد ناشر قادر به برطرف كردن موارد منجر به لغو پذیرش است، مهلت مشخصی را حسب مورد برای وی در نظر می‌گیرد.

مادۀ 43

هیئت پذیرش می‌تواند پذیرش اوراق بهادار پذیرفته شده را در دوره‌ای كه به ناشر برای رفع موارد لغو مهلت داده می‌شود، به حالت تعلیق درآورد.

مادۀ 44

در صورت برطرف شدن موارد لغو پذیرش در مهلت در نظر گرفته‌شده، ناشر موظف است گزارش اقدامات خود و همچنین سایر اطلاعات مورد نیاز را به بورس ارائه نماید.

مادۀ 45

چنانچه در مهلت پیش‌بینی شده موارد لغو پذیرش رفع نگردد، اوراق بهادار با تصویب هیئت پذیرش از فهرست نرخ‌های بورس بطور قطعی حذف می‌شود. هیئت پذیرش می‌تواند قبل از لغو پذیرش اوراق بهادار، فرصت حداکثر یک‌سال را برای انجام معاملات آن اوراق در نظر گیرد.

مادۀ 46

بورس، لغو پذیرش اوراق بهادار را حداکثر ظرف یک‌هفته از تاریخ تصویب، طی گزارشی با ذکر دلایل مربوط، به ناشر و سازمان اطلاع می‌دهد. ناشر می‌تواند مراتب اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ تصمیم هیئت پذیرش، به دبیرخانۀ هیئت مدیره سازمان اعلام کند. رأی هیئت مدیرۀ سازمان در ‌خصوص بررسی مجدد موضوع یا تأیید نظر هیئت پذیرش، برای هیئت پذیرش، بورس و ناشر لازم الاجراست.

تبصره: بورس مكلف است پس از قطعیت لغو پذیرش اوراق بهادار، فهرست اوراق بهادار لغو پذیرش شده را به شركت سپرده‌گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویة وجوه اعلام نماید. نقل و انتقال سهامی كه به صورت قطعی لغو پذیرش می‌شود، در بازار پایة فرابورس ایران انجام خواهد شد.

مادۀ 47

پذیرش مجدد اوراق بهاداری که پذیرش آنها در بورس لغو شده‌است، پس از گذشت دو سال از تاریخ لغو پذیرش با ارائۀ درخواست و احراز شرایط پذیرش امکان‌پذیر خواهدبود. پذیرش اوراق بهاداری كه به موجب مادة 34 این دستورالعمل لغو پذیرش شده‌اند منوط به سپری شدن مهلت تعیین شده در این ماده نمی‌باشد.

 

بخش سوم: لغو پذیرش اوراق بهادار به درخواست ناشر

مادۀ 48

ناشر باید درخواست خود مبنی بر لغو پذیرش اوراق بهادار را که به تأیید مجمع عمومی عادی سهامداران رسیده، به همراه صورت‌جلسۀ امضا شدۀ مجمع مذکور به سازمان و بورس ارسال نماید.

مادۀ 49

سهامدارانی که بیش از دو سوم سهام شرکت را در اختیار دارند پس از انجام تشریفات مادۀ 48 و اعلام قصد خود مبنی بر جمع‌آوری سهام شرکت و خروج آن از بورس، به سازمان، بورس و عموم، می‌بایست:

 • حداکثر تا مدت 3 ماه پس از تاریخ اعلام موضوع، حداقل 80 درصد از سهام شرکت پذیرفته شده را تملک نمایند.
 • پس از گذشت مهلت فوق، طی یک دورۀ یک‌ماهه، حداقل 10 درصد از سهام شرکت پذیرفته شده را، مازاد بر 80 درصد بند 1 فوق، حداقل با میانگین موزون قیمت خرید دورۀ 3 ماهۀ فوق تملک نمایند.
 • پس از سپری شدن مهلت مشخص شده در بندهای 1 و 2 فوق، طی یک دورۀ یک‌ماهه، تمامی سهام عرضه‌شده توسط سهامداران باقیمانده را با میانگین موزون قیمت خرید چهارماه گذشته خریداری نمایند.

مادۀ 50

سهامدارانی که قصد خارج نمودن شرکت را از بورس دارند، مکلفند در پایان دورۀ خرید، اطلاعات مربوط به میزان مالکیت خود و خرید اوراق بهادار طی دورۀ پنج ماهه را به همراه تأییدیۀ شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویۀ وجوه، به سازمان و  بورس ارسال نمایند.

مادۀ 51

بورس پس از احراز تكمیل فرآیند فوق مكلف است حداكثر ظرف مدت یك ماه مراتب را در جلسة هیئت پذیرش مطرح نماید. هیئت پذیرش براساس گزارش بورس تاریخ دقیق لغو پذیرش را به بورس و ناشر اعلام می‌کند. لغو پذیرش شرکت می‌بایست توسط بورس به سازمان و عموم اعلام گردد.

مادۀ 52

اوراق بهاداری كه به درخواست ناشر لغو پذیرش شده باشند تا سه سال بعد از تاریخ لغو پذیرش،  قابل پذیرش مجدد در بورس نیستند.

 

فصل ششم- سایر موارد

 

بخش اول: کارمزدها

مادۀ 53

بورس كارمزدهای زیر را از متقاضی و ناشران اوراق بهادار پذیرفته‌شده دریافت می‌كند:

1- كارمزد پذیرش كه به همراه درخواست پذیرش و تكمیل مدارك اولیه دریافت می‌شود.

2- كارمزد درج كه سالانه براساس سرمایۀ پرداخت شده دریافت می‌شود.

تبصره: متقاضی پذیرش و ناشری که اوراق بهادار آن در بورس پذیرفته شده‌، موظف است حسب مورد کارمزدهای فوق را بر اساس مصوبۀ هیئت مدیرۀ بورس و حداکثر تا میزان سقف‌های تعیین شده توسط هیئت مدیرۀ سازمان، پرداخت نماید.

 

بخش دوم: سایر مقررات

مادۀ 54

بورس مکلف است پس از لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل حداکثر تا پایان اردیبهشت 87، نسبت به طبقه‌بندی شرکت‌های پذیرفته‌شدۀ موجود براساس مفاد این دستورالعمل اقدام نماید.

مادۀ 55

علاوه بر سهام عادی و اوراق مشارکت، پذیرش سایر اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار خارجی نیز با رعایت مقررات مصوب مراجع ذی‌صلاح، در بورس امکان‌پذیر می‌باشد. بازار و تابلو معاملاتی این اوراق توسط هیئت پذیرش تعیین می‌گردد.

مادۀ 56

شركت‌هایی كه قبل از اجرای این دستورالعمل در بورس پذیرفته شده‌اند، همچنان پذیرفته‌شده در بورس تلقی می‌شوند. لیکن از تاریخ لازم‌‌الاجرا شدن این دستورالعمل، تمام مفاد آن به جز میزان سرمایه موضوع بند 1 مواد 6، 10 و 11 در خصوص آنها مجری است.

تبصره: مهلت احراز شرط میزان سرمایه، موضوع بند 1 مواد 6، 10 و 11 توسط بورس پیشنهاد و به تأیید هیئت پذیرش می‌رسد.

مادۀ 57

تمام ناشران و مدیران ‌آنها، مادام‌كه اوراق بهادارشان در بورس پذیرفته‌شده است، موظف به رعایت مقررات بازار اوراق بهادار از جمله مفاد این دستورالعمل می‌باشند.

مادۀ 58

در صورت نقض هر یک از مفاد این دستورالعمل توسط اشخاص ذیربط، بورس موظف است براساس آیین‌نامة انضباطی خود به تخلفات آنها رسیدگی یا حسب مورد نقض مقررات توسط آنها را به مرجع ذی‌صلاح گزارش نماید.

مادۀ 59

ضوابط مشروحۀ زیر جزء لاینفک این دستورالعمل بوده و علاوه بر مفاد دستورالعمل رعایت آنها نیز الزامی است:

 1. شرایط اختصاصی پذیرش سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (پیوست1)،
 2. شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های بیمه (پیوست2)،
 3. شرایط اختصاصی پذیرش شرکت‌های لیزینگ (پیوست 3)،
 4. شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ (پیوست 4) و
 5. شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های دولتی (پیوست5)،

مادۀ 60

در صورت لزوم، این دستورالعمل به ترتیب زیر اصلاح خواهد شد:

 • به پیشنهاد هیئت مدیره بورس یا هیئت پذیرش و تصویب هیئت مدیره سازمان،
 • به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب هیئت مدیره سازمان.

مادۀ 61

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل، مقررات مشروحۀ زیر و کلیۀ مقررات و ضوابط مغایر با این دستورالعمل لغو می‌گردد:

 1. آیین‌نامۀ شرایط و ضوابط پذیرش سهام در بورس اوراق بهادار مصوب 17/5/84 شورای بورس،
 2. آیین‌نامۀ شرایط و ضوابط پذیرش سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در بورس اوراق بهادار مصوب 6/3/81 شورای بورس،
 3. آیین‌نامۀ شرایط و ضوابط پذیرش سهام شرکت‌های بیمه در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 5/12/81 شورای بورس،
 4. آیین‌نامۀ شرایط و ضوابط پذیرش شرکت‌های فعال در اجارۀ بلند مدت (لیزینگ) در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 16/11/82 شورای بورس،
 5. ضوابط طبقه‌بندی شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده و متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 16/6/77 شورای بورس،
 6. شرایط اختصاصی پذیرش شرکت‌هایی که فعالیت اصلی آنها خدمات انفورماتیک باشد مصوب 1/12/73 شورای بورس،
 7. شرایط پذیرش اوراق بهادار شرکت‌های فعال در زمینه‌های خدماتی در بورس مصوب 8/10/82،
 8. ضوابط تعیین حق رسیدگی تقاضای پذیرش سهام شرکت‌ها در بورس مصوب 17/12/77 شورای بورس،
 9. ضوابط اخذ حق درج اوراق بهادار شرکت‌های جدیدالتأسیس در بورس مصوب 2/11/75 شورای بورس،
 10. دستورالعمل پذیرش سهام دولت در بورس در جریان خصوصی‌سازی مصوب 26/9/82 شورای بورس،
 11. آیین‌نامۀ اجرایی هیئت پذیرش اوراق بهادار مصوب 7/6/46 شورای بورس،
 12. شرایط پذیرش اوراق مشارکت موضوع بند ب تبصرۀ 85 قانون برنامۀ دوم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 16/5/74 شورای بورس،
 13. شرایط پذیرش اوراق مشارکت شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 22/5/1380 شورای بورس،
 14. ضوابط پذیرش شرکت‌های نسل سوم در بورس مصوب 18/10/84 شورای بورس،
 15. دستورالعمل پذیرش اوراق مشارکت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براساس آیین‌نامۀ اجرایی مادۀ 17 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح مادۀ 113 قانون برنامۀ سوم، مصوب 7/10/83 شورای بورس.

 

پیوست (1): شرایط اختصاصی پذیرش سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

مادۀ 1– بانك‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از این پس به اختصار بانک و مؤسسه نامیده می‌شوند، با توجه به شرایط اختصاصی زیر در بورس پذیرفته می‌شوند.

مادۀ 2– بانك یا مؤسسه بایستی ضوابط و استانداردهای تعیین شده از جمله ساختار مالی مناسب صنعت بانكداری را طبق تأییدیه بانك مركزی رعایت كرده باشد.

مادۀ 3– بانك یا مؤسسه باید برنامة عملیاتی جامع مشتمل بر اهداف بانك، بازارهای هدف در مورد تأمین منابع و تخصیص مصارف، رئوس سیستم‌های كنترل مدیریت، سیاست‌ها و تمهیدات پیش‌بینی شده برای مقابله با انواع خطرها (مدیریت ریسك)، ساختار سازمانی، سیستم نظارتی، تركیب دارایی‌های مناسب، نحوة تأمین زیان‌های احتمالی و صورت‌های مالی برآوردی برای حداقل سه سال فعالیت آتی خود را ارائه نموده و متعهد به پیاده كردن و اجرای این برنامه باشد.

مادۀ 4– نقل و انتقال سهام بانك یا مؤسسه به نوعی باشد كه مغایرتی با قوانین و مقررات مربوطه نداشته باشد.

 

پیوست (2): شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های بیمه

مادۀ 1– نقل و انتقال سهام شرکت بیمه به نوعی باشد که مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته باشد.

مادۀ 2– شركت بیمه نمی‌تواند بیش از پنج درصد سهام سایر شركت‌های بیمه پذیرفته شده در بورس را خریداری نماید.

تبصره: خریداری سهام یك شركت بیمه پذیرفته شده در بورس با هدف ادغام، فقط پس از ارائة برنامة ادغام توسط شرکت بیمه سرمایه‌گذار به بورس و اخذ موافقت، امكان‌پذیر خواهد بود.

مادۀ 3– سرمایه‌گذاری شركت‌های بیمه در سهام شركت‌های پذیرفته شده در بورس براساس “آیین‌نامة سرمایه‌گذاری مؤسسات بیمه “مصوب شورای عالی بیمه صورت خواهد پذیرفت.

مادۀ 4– در زمان پذیرش، شرکت بیمه بایستی برنامة جامع عملیاتی، شامل اهداف مؤسسه، بازارهای هدف، تمهیدات بیمة اتكایی و نحوة حصول به اهداف مورد نظر را حداقل برای سه سال آینده ارائه نماید.

 

پیوست (3): شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های لیزینگ

مادۀ 1– بایستی همواره حداقل یك سوم سهام شركت‌، متعلق به بانك‌ها یا شركت‌های پذیرفته شده‌ای در بورس باشد كه لیزینگ به منظور اعطای تسهیلات جهت فروش محصولات آن‌ها تأسیس شده است.

مادۀ 2– شرکت بایستی از نظر کفایت سرمایه و ترکیب تسهیلات داده شده، همواره در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد.

مادة 3- شركت بایستی ضوابط و استانداردهای تعیین‌شده از جمله ساختار مالی مناسب صنعت لیزینگ را رعایت كرده باشد.

 

پیوست (4): شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ

مادۀ 1– شركت‌هایی كه منابع مالی در اختیار خود را منحصراً صرف سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و سپرده‌های بانكی نموده و عهده‌دار تجهیز و به‌كارگیری آن می‌باشند، در دو گروه طبقه‌بندی می‌شوند:

 • شركت‌ سرمایه‌گذاری: شرکتی‌ که هدف آن از خرید اوراق بهادار، اعمال مدیریت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر نمی‌باشد.
 • شركت‌ هلدینگ: شرکتی كه با سرمایه‌گذاری در شركت‌ سرمایه‌پذیر جهت کسب انتفاع، آن‌قدر حق رأی کسب می‌کند که برای کنترل عملیات شرکت، هیئت مدیره را انتخاب کند و یا در انتخاب اعضای هیئت مدیره مؤثر باشد.

مادۀ 2– مصرف منابع در شرکت‌های سرمایه‌گذاری با توجه به محدودیت‌های زیر انجام شده‌باشد:

 • در هنگام پذیرش و تا زمانی كه نام شركت در فهرست نرخ‌های بورس درج است، همواره باید حداقل 80 درصد از منابع مالی بلند مدت شرکت (مجموع بدهی‌های بلند مدت و حقوق صاحبان سهام) به سرمایه‌گذاری در سهام شركت‌های پذیرفته شده در بورس، اوراق مشاركت و سپرده‌های بانكی تخصیص یابد.
 • این شركت‌ها نباید بیش از 10 درصد منابع خود را به مصرف خرید سهام یك شركت برسانند. همچنین سرمایه‌گذاری در هر شركت نباید از 10 درصد سرمایة شركت سرمایه‌پذیر بیشتر باشد.

تبصره: شركت‌های سرمایه‌گذار موظف‌اند در صورت رساندن میزان سرمایه‌گذاری خود در شركت‌های سرمایه‌پذیر به سقف فوق، مراتب را به سازمان و بورس اعلام نمایند.

مادۀ 3– در شرکت‌های هلدینگ در هنگام پذیرش و تا زمانی كه نام آنها در فهرست نرخ‌های بورس درج است، همواره باید حداقل 80 درصد از منابع مالی بلند مدت شركت (مجموع بدهی‌های بلند مدت و حقوق صاحبان سهام) به سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی، اوراق مشاركت و سپرده‌های بانكی تخصیص یافته‌باشد.

مادۀ 4– خرید اموال منقول و غیرمنقول منحصراً به منظور استفادة جاری و نه به قصد فروش، در حد نیازهای متعارف بلامانع بوده و این شركت‌ها نمی‌توانند در خرید و فروش كالا به قصد انتفاع مشاركت نمایند.

 

پیوست (5): شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های دولتی و سرمایه‌گذاری‌های استانی

مادۀ 1– در خصوص شركت‌های دولتی که مقرر گردیده سهام آنها در جریان برنامه‌های خصوصی‌سازی از طریق بورس واگذار شود، و همچنین شركتهای سرمایه‌گذاری استانی در صورت تأیید سودآوری بالقوۀ شرکت توسط هیئت پذیرش، رعایت شرط دورۀ سودآوری الزامی نیست.