دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 1386

دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران (مصوب 1/10/86، اصلاحيه مصوب 24/2/، 1390، اصلاحیه 15/5/1390)

اين دستورالعمل، در اجرای مادۀ 30 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه 1384 مجلس شوراي اسلامي و مادۀ 16 آیین‌نامۀ اجرایی آن مصوب 3/4/1386 هیئت محترم وزیران، توسط بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد و در تاریخ 1/10/86، در 61 ماده، 21 تبصره و 5 پیوست، به تصويب هیئت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد. این دستورالعمل یک ماه پس از تصویب لازم‌الاجرا می‌باشد.

 

فصل اول- کلیات

 

بخش اول: تعاريف

مادۀ 1

اصطلاحات و واژه‌هاي تعريف‌شده در مادۀ يك قانون بازار اوراق بهادار و اساسنامة بورس با همان تعاريف در اين دستورالعمل به‌كار رفته‌اند. ساير اصطلاحات به شرح زير تعريف مي‌شوند:

 1. پذیرش: تطبیق وضعیت اوراق بهادار و ناشر آن با شرایط مندرج در این دستورالعمل جهت فراهم شدن امکان معاملۀ این اوراق در بورس،
 2. متقاضي: شخص حقوقی است كه تقاضاي پذيرش را به بورس ارائه مي‌كند،
 3. فهرست نرخ‌های بورس: سندی رسمی است که به منظور مشخص نمودن اوراق بهادار قابل معامله، معاملات انجام شدۀ اوراق بهادار و قیمت آنها به تفکیک بازارهای اول و دوم، توسط بورس تنظیم و به اطلاع عموم می‌رسد،
 4. تعليق پذيرش: توقف موقت معاملات اوراق بهادار درج شده در فهرست نرخ‌های بورس ناشی از نقض مفاد این دستورالعمل،
 5. لغو پذيرش: حذف قطعی اوراق بهادار پذيرفته شده از فهرست نرخ‌های بورس،
 6. هیئت پذيرش: هیئتي است که به شرح مادۀ 2 این دستورالعمل تشکیل می‌گردد،
 7. مشاور پذیرش: شخصی است که به عنوان رابط اصلی متقاضی و بورس، تمام یا بخشی از وظایف متقاضی در فرآیند پذیرش را به نمایندگی از طرف وی انجام می‌دهد.
 8. امیدنامه: مجموعۀ اطلاعاتی است که بورس ملزم است در زمان درج نام اوراق بهادار در فهرست نرخ‌های بورس، جهت اطلاع عموم در سایت رسمی خود منتشر نماید. فرم نمونۀ این گزارش به تصویب هیئت مدیرۀ بورس می‌رسد.

 

بخش دوم: هیئت پذیرش

مادۀ 2

هیئت پذيرش داراي پنج عضو و يك دبير به شرح زير است:

 1. رئیس هیئت مدیرۀ سازمان یا یک نفر از اعضای هیئت مدیره سازمان به نمایندگی وی؛
 2. رئیس هیئت مدیرۀ بورس یا یک نفر از اعضای هیئت مدیره بورس به نمایندگی وی؛
 3. یک نفر متخصص حسابداری، حسابرسی یا مالی آشنا به صنعت، به پیشنهاد هیئت مدیرۀ کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و تأیید هیئت مدیرۀ سازمان؛
 4. يك نفر متخصص حسابداری، حسابرسی یا مالی آشنا به صنعت، به انتخاب هیئت مدیره سازمان؛
 5. يك نفر متخصص حسابداری، حسابرسی یا مالی آشنا به صنعت، به انتخاب هیئت مدیره بورس؛
 6. مدیرعامل بورس، به عنوان دبير هیئت پذيرش و بدون حق رأی يا يكي از مديران بورس به نمايندگي وي.

تبصرۀ (1): رئیس هيئت‌مديره سازمان یا نمایندۀ وی، رئيس هيئت پذيرش خواهد بود.

تبصرۀ (2): مدت عضویت اشخاص بندهای 3 تا 5 این ماده در هر دوره 2 سال می‌باشد. انتخاب این اشخاص تا حداکثر 3 دورۀ متوالی بلامانع است.

تبصرۀ (3): اشخاص موضوع بندهای 4 و 5 این ماده، پیش از پایان دورۀ تصدی به تشخیص مقام انتخاب کننده و شخص موضوع بند 3 این ماده پیش از پایان دورۀ تصدی، بنا به تشخیص مقام پیشنهاد کننده یا سازمان، با رعایت تشریفات مقرر در بند 3 این ماده قابل تغییر خواهند بود.

تبصرۀ (4): هیئت پذيرش مي‌تواند در صورت لزوم از سایر كارشناسان و همچنین نمایندگان شرکت‌های متقاضي پذیرش براي حضور در جلسات دعوت كند. این اشخاص حق رأی نخواهند داشت.

مادۀ 3

جلسات هیئت پذیرش با حضور حداقل سه عضو، که رئیس سازمان یا نماینده وی یکی از آنهاست، رسمیت می‌یابد. تصمیمات هیئت با رأی موافق حداقل سه نفر، که یکی از آنها باید رئیس سازمان یا نمایندۀ وی باشد، معتبر خواهد بود.

 

فصل دوم- شرایط پذیرش اوراق بهادار

 

بخش اول: بازارها

مادۀ 4

بورس اوراق بهادار تهران دارای دو بازار اول و دوم می‌باشد. بازار اول از دو تابلوی اصلی و فرعی تشکیل شده‌است. پذیرش سهام عادی در بورس، صرفاً در یکی از تابلوهای بازار اول یا در بازار دوم صورت می‌پذیرد. متقاضی در صورت دارا بودن شرایط عمومی پذیرش سهام عادی، با توجه به شرایط خاص پذیرش سهام در هر یک از این بازارها، بایستی تقاضای پذیرش خود در تابلو اصلی یا فرعی بازار اول یا در بازار دوم را به بورس ارائه نماید.

 

بخش دوم: پذیرش سهام عادی

الف- شرایط عمومی

مادۀ 5

سهام عادي براي پذيرش در هر یک از بازارها، بايد داراي شرايط زير باشد:

 1. نزد سازمان ثبت شده باشد.

تبصره: عدم ثبت سهام عادی نزد سازمان، مانع از قبول درخواست پذیرش آن توسط بورس نمی‌باشد. لیکن درج در فهرست نرخ‌های بورس قبل از ثبت آن نزد سازمان امکان‌پذیر نخواهدبود.

 1. محدوديت قانوني مؤثر براي نقل‌وانتقال آن یا اعمال حق رأی توسط صاحبان آن وجود نداشته باشد.
 2. با نام و دارای حق رأی باشد.
 3. تمام بهاي اسمي آن پرداخت شده باشد.

ب- شرایط خاص پذیرش سهام عادی در تابلوی اصلی بازار اول

مادۀ 6

متقاضي پذيرش سهام عادي در تابلوی اصلی بازار اول، بايد داراي شرايط زير باشد:

1- سهامي عام بوده و سرماية ثبت شدة آن از يك هزار ميليارد ريال كمتر نباشد.

2- تمام سرمایة آن منقسم به سهام عادی بوده و امتیاز خاصی برای بعضی سهام‌داران در نظر گرفته نشده باشد.

تبصره: سهام شرکت‌هایی که بخشی از سهام آنها دارای شرایط ویژه باشد، در صورت تأیید هیئت پذیرش، با رعایت مقررات مربوطه قابل پذیرش خواهد بود.

3- حداقل 20 درصد از سهام ثبت‌شدۀ آن شناور بوده و تعداد سهامداران آن حداقل هزار نفر باشد.

تبصره: محاسبة سهام شناور آزاد براساس مصوبة شوراي‌عالي بورس انجام خواهد شد.

4- حداقل بايد سه سال سابقۀ فعاليت در صنعت مربوط داشته و طی این مدت موضوع فعالیت آن تغییر نکرده باشد. همچنين از مدت مأموريت حداقل دو نفر از مديران فعلي آن، حداقل شش ماه سپري شده باشد.

تبصره: هیئت پذيرش مي‌تواند سوابق قبلي فعاليت متقاضياني را كه در اثر ادغام يا تغيير ساختار تشكيل ‌شده‌اند، مشروط بر آن‌كه منطبق با فعاليت فعلي آنها باشد به عنوان سابقه فعاليت بپذيرد. در هر صورت متقاضی باید دارای حداقل یک‌سال سابقۀ فعالیت با ساختار فعلی‌ باشد.

5 – در سه دورۀ مالي متوالی منتهی به پذیرش که حداقل دو دورۀ آن سال مالی کامل باشد، سودآور بوده و همچنين چشم‌انداز روشني از تداوم سودآوری و فعاليت شرکت در صنعت مربوط وجود داشته باشد.

6- زیان انباشته نداشته باشد.

7- براساس آخرین صورت‌های مالی سالانة حسابرسی شده، نسبت حقوق صاحبان سهام به كل دارايي‌ها، حداقل 30 درصد باشد. در مورد متقاضياني كه مشمول مادۀ 8 اين دستورالعمل هستند، نسبت يادشده بر مبناي ضوابط ناظر بر متقاضي، تعيين مي‌شود.

8- اساسنامة متقاضی باید منطبق با اساسنامة نمونة مصوب هیئت مدیرة سازمان و الزامات و شرايط تعيين‌شده توسط سازمان و سایر مراجع ذی‌صلاح، تدوين شده باشد.

9- سود عملیاتی شرکت در دو دورۀ مالی منتهی به پذیرش از کیفیت بالایی برخوردار بوده و مجموع جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی آن طی این دوره‌ها مثبت باشد.

10- گزارش حسابرس در مورد صورت‌هاي مالي دو دورۀ مالی منتهی به پذیرش، عدم اظهارنظر يا اظهارنظر مردود نباشد. در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهاي شرط ناشي از عدم انجام تعديلات قابل توجه در درآمدها، هزینه‌ها، سود، زيان، بدهي‌ها و تعهدات متقاضي نباشد.

11- دعاوي حقوقی له یا علیه شرکت، داراي اثر با اهميت بر صورت‌هاي مالي، وجود نداشته باشد.

12- به تأیید حسابرس، از سیستم اطلاعات حسابداري (از جمله حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده) مطلوب و متناسب با فعالیت خود و شرایط پذیرش در بورس (از جمله توانایی تهیه و افشای اطلاعات مالی به موقع و قابل اتکاء) برخوردار باشد.

مادۀ 7

اعضاي هيئت‌مديره و مديرعامل متقاضي داراي سابقۀ محكوميت قطعی کیفری یا تخلفاتی مؤثر طبق قوانين و مقررات حاكم بر بازار اوراق بهادار یا سوء شهرت حرفه‌ای نباشند.

مادۀ 8

چنانچه تأسيس و فعاليت متقاضي مشمول رعايت ضوابط خاص يا اخذ مجوزهاي قانوني باشد، متقاضي موظف است علاوه بر رعایت مفاد اين دستورالعمل، موارد يادشده را نیز رعايت نماید.

مادۀ 9

هرگونه انتقال، به استثنای انتقالات قهری، نسبت به بیش از 50 درصد سهام متعلق به سهامداران عمده، منوط به اظهارنظر کتبی بورس و موافقت هیئت پذیرش خواهد بود.

 

ج- شرايط خاص پذيرش سهام عادی در تابلوی فرعی بازار اول

مادۀ 10

  متقاضی پذیرش سهام عادی در تابلوی فرعی بازار اول به استثنای موارد زیر، تابع شرایط خاص پذیرش در تابلوی اصلی بازار اول و مفاد این دستورالعمل است:

1- سهامی عام بوده و سرمایة ثبت شدۀ آن از پانصد میلیارد ریال کمتر نباشد.

2 – درصد سهام شناور و تعداد سهامداران آن به ترتیب کمتر از 15 درصد سرمایۀ ثبت شده و 750 نفر نباشد.

3 – بر اساس آخرین صورت‌های مالی سالانۀ حسابرسی شده، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌ها، حداقل 20 درصد باشد.

4 – در دو دورة مالی منتهی به پذیرش، سودآور بوده و همچنین چشم‌انداز روشنی از تداوم سودآوری و فعالیت شرکت در صنعت مربوط وجود داشته باشد.

5- حداقل بايد سه سال سابقة فعاليت در صنعت مربوطه داشته و طي اين مدت موضوع فعاليت آن تغيير نكرده باشد. همچنين از مدت مأموريت حداقل دونفر از مديران فعلي آن، حداقل شش ماه سپري شده باشد.

6- هيئت‌پذيرش مي‌تواند سوابق قبلي فعاليت متقاضياني را كه در اثر ادغام يا تغيير ساختار تشكيل شده‌اند، مشروط بر آنكه منطبق با فعاليت فعلي آنها باشد به‌عنوان سابقة فعاليت بپذيرد. در هر صورت متقاضي بايد داراي حداقل دوسال سابقة فعاليت با ساختار فعلي باشد.

 

د- شرایط خاص پذیرش سهام عادی در بازار دوم

مادۀ 11

  متقاضی پذیرش سهام عادی در بازار دوم به استثنای موارد زیر، تابع شرایط خاص پذیرش در تابلوی اصلی بازار اول و مفاد این دستورالعمل است:

1- سهامی عام بوده و سرمایة ثبت شدۀ آن از دويست میلیارد ریال کمتر نباشد.

2 – درصد سهام شناور و تعداد سهامداران آن به ترتیب کمتر از 10 درصد سرمایۀ ثبت شده و 250 نفر نباشد.

3 – بر اساس آخرین صورت‌های مالی سالانۀ حسابرسی شده، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌ها، حداقل 15 درصد باشد.

4 – در یک دورة مالی منتهی به پذیرش، سودآور بوده و همچنین چشم‌انداز روشنی از تداوم سودآوری و فعالیت شرکت در صنعت مربوط وجود داشته باشد.

5- به تشخيص هيئت پذيرش حداقل يك بازارگردان داشته باشد.

6- حداقل بايد دوسال سابقة فعاليت در صنعت مربوطه داشته و طي اين مدت موضوع فعاليت آن تغيير نكرده باشد.

7- هيئت پذيرش مي‌تواند سوابق قبلي فعاليت متقاضياني را كه در اثر ادغام يا تغييير ساختار تشكيل شده‌اند، مشروط بر آنكه منطبق با فعاليت فعلي آنها باشد به‌عنوان سابقة فعاليت بپذيرد. در هر صورت متقاضي بايد داراي حداقل يك سال سابقة فعاليت با ساختار فعلي باشد.

 

هـ – شرایط انتقال سهام پذیرفته شده بین بازارها و تابلوها

مادۀ 12

بورس موظف است براساس اطلاعات پایان اسفندماه هر سال، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد، شرکت‌های پذیرفته شده در تابلوی فرعی بازار اول را در صورت احراز شرایط تابلوی اصلی بازار اول و همچنین شرایط زیر، پس از تأیید هیئت پذیرش، به تابلوی اصلی بازار اول منتقل نماید:

1- حداقل یک سال از پذیرش آن‌ها در تابلوی فرعی بازار اول گذشته باشد.

2- حداقل روزهای معاملاتی شرکت از سی و پنج درصد کل روزهای معاملاتی در سال کمتر نبوده و بدون احتساب معاملات عمده، حداقل چهار و نیم درصد از سهام ثبت شدۀ شرکت، در دورة یاد شده معامله شده باشد.

مادۀ 13

بورس موظف است براساس اطلاعات پایان اسفندماه هر سال، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد، شرکت‌های پذیرفته شده در بازار دوم را در صورت احراز شرایط تابلوی فرعی بازار اول و همچنین شرایط زیر، پس از تأیید هیئت پذیرش، به تابلوی فرعی بازار اول منتقل نماید:

1- حداقل یک سال از پذیرش آن‌ها در بازار دوم گذشته باشد.

2- حداقل روزهای معاملاتی شرکت از سی و پنج درصد کل روزهای معاملاتی در سال کمتر نبوده و بدون احتساب معاملات عمده، حداقل سه درصد از سهام ثبت شدۀ شرکت، در دورة یاد شده معامله شده باشد.

مادۀ 14

بورس موظف است براساس اطلاعات پایان اسفندماه هر سال، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد، شرکت‌های پذیرفته‌شده در تابلوی اصلی بازار اول را که شرایط پذیرش در تابلوی مذکور را از دست داده‌اند، پس از تأیید هیئت پذیرش به تابلوی فرعی بازار اول منتقل نماید.

مادۀ 15

بورس موظف است براساس اطلاعات پایان اسفندماه هر سال، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد، شرکت‌های پذیرفته‌شده در تابلوی فرعی بازار اول را که شرایط پذیرش در تابلوی مذکور را از دست داده‌اند، پس از تأیید هیئت پذیرش به بازار دوم منتقل نماید.

 

بخش سوم: پذیرش اوراق مشارکت

مادۀ 16

اوراق مشارکت زیر در صورت دارا بودن شرایط، قابل پذیرش در بورس می‌باشند:

1- اوراق مشاركت منتشره توسط دولت، شرکت‌های دولتی (موضوع ماده 3 قانون نحوۀ انتشار اوراق مشارکت مندرج در ارقام بودجة سالیانه)، بانک مرکزی و شهرداری‌ها،

2- اوراق مشاركت منتشره توسط شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان.

مادۀ 17

اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس باید با نام بوده و از رتبة اعتباری مناسبی به تشخیص هیئت پذیرش برخوردار باشد. هیئت پذیرش مکلف است برای تشخیص مناسب بودن رتبۀ اعتباری اوراق مشارکت متقاضی پذیرش، از خدمات نهادهای مالی مربوط که مجوز فعالیت خود را از سازمان دریافت کرده‌اند استفاده نماید.

تبصره: اوراق مشارکت منتشره توسط وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت پذیرش در بورس نیاز به تعیین رتبۀ اعتباری ندارند.

مادۀ 18

ارزش اسمی اوراق مشارکت متقاضی پذیرش نباید در هر نوبت انتشار کمتر از 100 میلیارد ریال باشد.

مادۀ 19

فاصلة زمانی پذیرش تا سررسید اوراق مشارکت حداقل دو سال باشد.

تبصره: این فاصله در خصوص اوراق مشارکت موضوع تبصرۀ مادۀ 17، به تشخیص هیئت پذیرش می‌تواند تا شش ماه تقلیل یابد.

مادۀ 20

بازار و تابلوی معاملاتی اوراق مشارکت پذیرفته‌شده در بورس براساس رتبه اعتباری آنها توسط هیئت پذیرش تعیین می‌گردد. بورس می‌تواند بازار یا تابلوی مستقلی را به معاملات اوراق بدهی پذیرفته شده، از جمله اوراق مشارکت، اختصاص دهد.

مادۀ 21

معاملات دست دوم اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس، منحصراً در بورس انجام خواهدشد. هیئت پذیرش موظف است از احراز این شرط در زمان پذیرش اوراق مشارکت اطمینان حاصل نماید.

 

فصل سوم- فرآیند پذیرش اوراق بهادار

 

بخش اول: مشاور پذیرش

ماده 22

کلیة درخواست‌های پذیرش اوراق بهادار، به همراه مدارک و مستندات موضوع مادۀ 25 این دستورالعمل، بایستی توسط مشاور پذیرش به بورس ارائه شده و پس از احراز تکمیل مدارک در بورس ثبت گردند.

مادۀ 23

صرفاً شرکت‌های کارگزاری دارای مجوز کارگزار معرف و شرکت‌های تأمین سرمایه می‌توانند مشاور پذیرش باشند.

ماده 24

وظایف و مسئولیت‌های مشاور پذیرش به شرح زیر است:

 • ارائة مشاوره به متقاضی درخصوص پذیرش؛
 • سنجش میزان آمادگی ناشر برای پذیرش؛
 • ارائة مدارک و اطلاعات درخواستی به بورس از طرف ناشر در فرآیند پذیرش؛
 • نظارت بر رعایت مقررات پذیرش توسط ناشر در فرآیند پذیرش؛
 • عرضة اولیة اوراق بهادار پذیرفته‌شده یا ارائۀ مشاوره به ناشر برای تعیین کارگزار عرضة کنندۀ اوراق.

تبصرۀ (1): مشاور پذیرش باید کلیۀ مدارک، اسناد و اطلاعات ارائه شده توسط ناشر را بررسی و تأیید نماید که مدارک کامل بوده و به امضای صاحبان امضای مجاز رسیده و ممهور به مهر ناشر است.

تبصرۀ (2): مشاور پذیرش باید همزمان با تکمیل مدارک پذیرش و ارائۀ آن به بورس، کتباً طی نامه‌ای که به بورس ارائه می‌شود، تصدیق نماید که کلیۀ مقررات قانونی پذیرش تا زمان ارائۀ درخواست پذیرش به بورس، توسط ناشر رعایت گردیده است.

تبصرة (3): روابط مشاور پذيرش و ناشر و حدود وظايف و مسئوليت‌هاي هريك در قرارداد في‌مابين كه مطابق نمونه بورس تنظيم مي‌شود پيش‌بيني شده و يك نسخه از آن به بورس ارسال مي‌شود.

 

بخش دوم: ارائۀ مستندات و مدارک جهت بررسی درخواست پذیرش اوراق بهادار

ماده 25

متقاضي پذیرش بايد فرم درخواست پذیرش خود را به انضمام مدارك زیر در قالب فرم‌های بورس براساس تابلوي موردنظر، از طریق مشاور پذیرش به بورس تسلیم نماید:

1ـ پرسشنامة پذیرش؛

2- اميدنامه؛

3- رسید پرداخت حق پذیرش؛

4- صورت‌‌هاي مالي سالانه مربوط به حداقل سه دورۀ مالي منتهی به تاریخ پذیرش که حداقل دو دورة آن برابر یک سال باشد، به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانوني به تشخیص بورس؛

5- ارائة آخرین صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای شامل صورت‌های مالی شش ماهة حسابرسی شده و صورت‌های مالی سه ماهه؛

6- گزارش پیش‌بینی عملکرد سال مالي جاري و آتي حسابرسي شده به همراه اظهارنظر مقبول یا بدون بندهای شرط اساسی حسابرس در خصوص اطلاعات مزبور؛

7- گزارش هیئت مديره به مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده حداقل برای دو دورة مالي اخير؛

8- صورت‌جلسات مجامع عمومي برای حداقل دو سال اخير و روزنامه‌های رسمی مربوط به آگهی آنها در صورت وجود الزام قانونی؛

9- برنامۀ كسب و كار (Business Plan)، مصوب هيئت‌مديرة شركت، براي حداقل سه سال آينده و براساس فرم‌های بورس؛

10- آخرين اساسنامة ثبت‌شده منطبق با اساسنامة نمونة شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، مصوب هیئت مدیرۀ سازمان، که کلیة تغییرات قبلی مصوب مجامع عمومی فوق‌العاده در آن اعمال شده باشد؛

11- هرگونه تغييرات در اساسنامه طی دو سال مالی اخیر مندرج در روزنامة رسمی و آگهي‌هاي مربوط به تأسيس و ثبت شركت؛

12- فهرست و مشخصات دارندگان اطلاعات نهانی شرکت، موضوع تبصرۀ یک ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار براساس فرم‌های سازمان؛

13- يك نسخه از آخرين مفاصاحساب مالياتي و برگه‌هاي تشخيص ماليات پنج سال گذشته؛

14- مصوبة مجمع عمومي عادی صاحبان سهام مبني بر موافقت با پذيرش اوراق بهادار در بورس؛

15- تأییدیۀ حسابرس در خصوص کفایت سیستم کنترل‌های داخلی شرکت به نحوی که این سیستم متضمن حفظ و رعایت حقوق و منافع سهامداران به صورت یکسان ‌باشد،

16- آخرین نمودار سازمانی مصوب به همراه شرح مختصری از ساختار نیروی انسانی،

17- تصوير آخرين پروانة فعاليت/ بهره‌برداري،

18- سياست تقسيم سود پيشنهادي هيئت مديره براي سال مالي جاري و آتي،

19- ساير اطلاعات مهم به تشخیص ناشر یا درخواست هیئت پذیرش.

تبصره: در فرم درخواست پذیرش، باید قید گردد که متقاضی با آگاهی از الزامات پذیرش و قبول تعهد به آن، درخواست خود را به بورس تسلیم نموده است.

مادۀ 26

صورت‌هاي مالي اصلي و تلفيقي متقاضي بايد طبق مقررات قانونی، استانداردهاي حسابداري و گزارش‌دهی مالی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی ابلاغ شده توسط سازمان تهيه شده باشد. همچنين در زمان ارائۀ درخواست پذیرش و آخرین سال مالی قبل از ارائة درخواست پذیرش، حسابرس شركت بايد از ميان حسابرسان معتمد سازمان انتخاب شده باشد.

مادۀ 27

شرکت موظف است تغييرات با اهمیت در اطلاعات ارائه شده، از جمله تغییرات در اساسنامه، حسابرس، مدیران، دارندگان اطلاعات نهانی، سال مالی و تغییرات سهامداران عمده در دوره بررسي درخواست پذيرش را به اطلاع بورس برساند. درغير اين‌صورت هيئت پذيرش مي‌تواند براساس گزارش بورس، پذيرش اوراق بهادار متقاضي را در هر مرحله‌ای متوقف نماید.

 

بخش سوم: بررسی درخواست پذیرش اوراق بهادار

مادۀ 28

بورس حداکثر ظرف 45 روز پس از تاریخ تکمیل مدارک، گزارش کارشناسی خود حاوی اظهارنظر درخصوص احراز یا عدم احراز شرایط پذیرش توسط ناشر را به انضمام مستندات مربوطه به هیئت پذیرش ارسال می‌نماید. چارچوب گزارش کارشناسی مزبور، به پیشنهاد بورس و تصویب هیئت پذیرش تعیین می‌شود.

مادۀ 29

هیئت پذيرش حداكثر ظرف 45 روز پس از دریافت گزارش و مستندات مربوطه از بورس، نظر كتبي خود را با ذکر دلایل مبني بر تأیید يا رد پذيرش اوراق بهادار، از طريق بورس به متقاضي اعلام مي‌كند. در صورت رد درخواست، متقاضی می‌تواند مراتب اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ تصمیم هیئت پذیرش، به دبیرخانۀ هیئت مدیرۀ سازمان اعلام کند. رأی هیئت مدیرۀ سازمان در ‌خصوص بررسی مجدد موضوع یا تأیید نظر هیئت پذیرش، برای متقاضی، هیئت پذیرش و بورس لازم الاجراست.

مادۀ 30

در صورت تأیید هیئت مدیرۀ سازمان، درخواست متقاضی باید در اولین جلسه هیئت پذیرش مجدداً طرح ‌گردد.

مادۀ 31

در صورتی که درخواست متقاضی برای بار اول یا پس از اجرای رأی تجدید‌نظر هیئت مدیرۀ سازمان در هیئت پذیرش رد گردد، طرح مجدد درخواست متقاضی در هیئت پذیرش حداقل پس از شش ماه و انجام کلیۀ مراحل،   امکان‌پذیر خواهد بود.

مادۀ 32

پذيرش در هر یک از تابلوهای اصلی یا فرعی بازار اول یا در بازار دوم، منوط به احراز تمام شرايط ذکر شده در این دستورالعمل است و هیئت پذیرش نمی‌تواند متقاضی را به صورت مشروط در بورس پذیرش نماید.

تبصره: بورس مکلف است رعایت این ماده توسط متقاضی را قبل از درج احراز نماید.

 

بخش چهارم: درج و عرضۀ اوراق بهادار پذیرفته شده

مادۀ 33

درج نام اوراق بهادار پذیرفته شده در فهرست نرخ‌های بورس، منوط به احراز تمامی موارد تعیین شده توسط هیئت پذیرش می‌باشد. در صورت عدم احراز این موارد ظرف مدت 6 ماه، پذیرش اوراق بهادار در بورس لغو می‌گردد. در صورت لغو پذیرش اوراق بهادار در بورس در مرحله درج، متقاضی پذیرش می‌تواند مجددا تقاضای پذیرش را به بورس ارائه دهد.

مادۀ 34

“عرضۀ سهام پذیرفته شده در بورس باید حداقل 5 روز و حداکثر 6 ماه پس از تاریخ درج در فهرست نرخهای بورس صورت پذیرد. در صورت عدم عرضۀ سهام ظرف مدت مذکور، پذیرش آن در بورس لغو شده و پذیرش مجدد آن منوط به طی فرآیند پذیرش خواهد بود.”

 

فصل چهارم- تداوم پذیرش اوراق بهادار

 

مادۀ 35

شرکتی که اوراق بهادار آن در بورس پذیرفته شده، بايد اصول راهبري شركتی مصوب هیئت مدیرۀ سازمان را رعايت نموده و از تطبيق عمليات شركت با استانداردها، اهداف شركت و قوانين و مقررات مربوط اطمینان حاصل كند. تغيير موضوع اصلي فعاليت اين شركت‌ها صرفاً پس از موافقت هيئت پذيرش امكان‌پذير خواهد بود.

مادۀ 36

ناشر اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس، موظف است مقررات مربوطه از جمله الزامات اين دستورالعمل و ضوابط افشای اطلاعات ناشران مصوب سازمان را رعایت نماید.

مادۀ 37

ناشر اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس، موظف است جهت تسهیل امور سهامداران، حداکثر تا یک‌سال پس از درج اوراق بهادار خود در فهرست نرخ‌های بورس، انجام کلیۀ اقدامات شرکتی خود از جمله توزیع سود را حسب قبول شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویۀ وجوه، به آن شرکت واگذار نماید.

تبصره: ناشرانی که اوراق بهادار آنها قبل از تصویب این دستورالعمل در فهرست نرخ‌های بورس درج شده‌است، حداکثر ظرف مدت 2 سال پس از لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل باید نسبت به اجرای مفاد این ماده اقدام نمایند.

 

فصل پنجم- تعلیق و لغو پذیرش اوراق بهادار

 

بخش اول: تعلیق پذیرش اوراق بهادار

مادۀ 38

در صورت عدم ايفاي تعهدات ناشر، مطابق با مواد 35 و 36 اين دستورالعمل، بورس می‌تواند با رعایت حقوق سهامداران، پذیرش اوراق بهادار پذیرفته‌شده را حداکثر برای مدت 3 ماه به حال تعلیق درآورد. تعلیق اوراق بهادار پذیرفته‌شده برای مدتی بیش از 3 ماه منوط به موافقت هیئت پذیرش خواهد بود. در هر صورت مدت تعلیق موضوع این ماده حداکثر 6 ماه خواهد بود.

مادۀ 39

سازمان می‌تواند در صورت عدم ایفای وظایف ناشر مطابق مواد 35 و 36 این دستورالعمل، دستور تعلیق پذیرش اوراق بهادار پذیرفته‌شده را به بورس صادر نماید. تشخیص مدت تعلیق موضوع این ماده، با سازمان خواهدبود.

مادۀ 40

رفع تعلیق پذیرش اوراق بهادار حسب مورد، منوط به رفع دلایل اعلام شده توسط سازمان، هیئت پذیرش یا بورس می‌باشد.

تبصرۀ (1): در موارد تداوم تعليق پذيرش حسب نظر هیئت پذیرش، موضوع مادۀ 38 این دستورالعمل، چنانچه دلایل اعلام شده توسط هیئت پذیرش از طرف ناشر مرتفع گردد، بورس رأساً نسبت به رفع تعلیق اقدام نموده و مراتب را به همراه گزارش رفع دلایل تعلیق به سازمان و  هیئت پذیرش اعلام می‌نماید.

تبصرۀ (2): در موارد تداوم تعليق پذيرش حسب نظر سازمان، موضوع مادۀ 39 این دستورالعمل، رفع تعلیق پذیرش توسط سازمان به بورس اعلام خواهدشد.

 

بخش دوم: لغو پذیرش اوراق بهادار

ماده 41

پذيرش اوراق بهادار به موجب هر یک از موارد زیر لغو می‌شود:

1- عدم ايفاي تعهدات ناشر درخصوص رعايت مفاد مواد 35 و36 اين دستورالعمل، پس از گذشت شش‌ماه از تاریخ اعلام سازمان یا هیئت پذیرش مبنی بر تعلیق؛

2- در مواردي كه مطابق با بندهاي 1 و 7 مادۀ 6، بندهای 1 و 3 مادۀ 10 و بندهای 1 و 3 مادۀ 11 و مواد 7 و 8 اين دستورالعمل، شرايط تداوم پذيرش وجود نداشته باشد؛

3- در مواردی که بیش از مدت 6 ماه، مفاد بند 3 مادۀ 6 یا بند 2 مادۀ 10 یا بند 2 مادۀ 11 رعایت نشده باشد؛

4- در صورت انحلال يا ورشكستگي ناشر؛

5- در صورتي كه ناشر مشمول ماده 141 لایحة قانون تجارت شده و ظرف مدت دو سال اقدام ناشر منجر به خروج شرکت از شمول ماده 141 لایحة قانون تجارت نشود؛

6- سررسيد اوراق بهادار؛

7- عملکرد شرکت در دو دورۀ مالی متوالي منجر به زیان شده و نتیجۀ عملیات شش ماهۀ بعدی شرکت براساس صورت­های مالی میان دوره­ای حسابرسی شده با در نظر گرفتن بندهای شرط گزارش حسابرس، منتج به سود نشود؛

8- اظهارنظر مردود يا عدم اظهارنظر حسابرس در مورد صورت‌هاي مالي ناشر،

9- عدم رعایت ضوابط اختصاصی پذیرش موضوع مادۀ 59 این دستورالعمل.

مادۀ 42

در صورت وقوع هركدام از موارد ياد شده در مادۀ 41، بورس ضمن ارائة گزارش به هیئت پذیرش مراتب را به ناشر اعلام مي‌كند. ناشر موظف است ظرف سي روز توضيحات خود را به هیئت پذيرش ارائه نماید. در صورتي‌كه هیئت پذيرش تشخيص دهد ناشر قادر به برطرف كردن موارد منجر به لغو پذيرش است، مهلت مشخصي را حسب مورد براي وي در نظر مي‌گيرد.

مادۀ 43

هیئت پذیرش می‌تواند پذیرش اوراق بهادار پذيرفته شده را در دوره‌اي كه به ناشر براي رفع موارد لغو مهلت داده مي‌شود، به حالت تعليق درآورد.

مادۀ 44

در صورت برطرف شدن موارد لغو پذيرش در مهلت در نظر گرفته‌شده، ناشر موظف است گزارش اقدامات خود و همچنين ساير اطلاعات مورد نياز را به بورس ارائه نماید.

مادۀ 45

چنانچه در مهلت پيش‌بيني شده موارد لغو پذيرش رفع نگردد، اوراق بهادار با تصویب هیئت پذیرش از فهرست نرخ‌های بورس بطور قطعی حذف مي‌شود. هیئت پذیرش می‌تواند قبل از لغو پذیرش اوراق بهادار، فرصت حداکثر یک‌سال را برای انجام معاملات آن اوراق در نظر گیرد.

مادۀ 46

بورس، لغو پذيرش اوراق بهادار را حداکثر ظرف یک‌هفته از تاریخ تصویب، طی گزارشی با ذکر دلايل مربوط، به ناشر و سازمان اطلاع مي‌دهد. ناشر می‌تواند مراتب اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ تصمیم هیئت پذیرش، به دبیرخانۀ هیئت مدیره سازمان اعلام کند. رأی هیئت مدیرۀ سازمان در ‌خصوص بررسی مجدد موضوع یا تأیید نظر هیئت پذیرش، برای هیئت پذیرش، بورس و ناشر لازم الاجراست.

تبصره: بورس مكلف است پس از قطعيت لغو پذيرش اوراق بهادار، فهرست اوراق بهادار لغو پذيرش شده را به شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسوية وجوه اعلام نمايد. نقل و انتقال سهامي كه به صورت قطعي لغو پذيرش مي‌شود، در بازار پاية فرابورس ايران انجام خواهد شد.

مادۀ 47

پذیرش مجدد اوراق بهاداری که پذیرش آنها در بورس لغو شده‌است، پس از گذشت دو سال از تاریخ لغو پذیرش با ارائۀ درخواست و احراز شرایط پذیرش امکان‌پذیر خواهدبود. پذيرش اوراق بهاداري كه به موجب مادة 34 اين دستورالعمل لغو پذيرش شده‌اند منوط به سپري شدن مهلت تعيين شده در اين ماده نمي‌باشد.

 

بخش سوم: لغو پذیرش اوراق بهادار به درخواست ناشر

مادۀ 48

ناشر باید درخواست خود مبنی بر لغو پذیرش اوراق بهادار را که به تأیید مجمع عمومی عادی سهامداران رسیده، به همراه صورت‌جلسۀ امضا شدۀ مجمع مذکور به سازمان و بورس ارسال نماید.

مادۀ 49

سهامدارانی که بیش از دو سوم سهام شرکت را در اختیار دارند پس از انجام تشریفات مادۀ 48 و اعلام قصد خود مبنی بر جمع‌آوری سهام شرکت و خروج آن از بورس، به سازمان، بورس و عموم، می‌بایست:

 • حداکثر تا مدت 3 ماه پس از تاریخ اعلام موضوع، حداقل 80 درصد از سهام شرکت پذیرفته شده را تملک نمایند.
 • پس از گذشت مهلت فوق، طی یک دورۀ یک‌ماهه، حداقل 10 درصد از سهام شرکت پذیرفته شده را، مازاد بر 80 درصد بند 1 فوق، حداقل با میانگین موزون قیمت خرید دورۀ 3 ماهۀ فوق تملک نمایند.
 • پس از سپری شدن مهلت مشخص شده در بندهای 1 و 2 فوق، طی یک دورۀ یک‌ماهه، تمامی سهام عرضه‌شده توسط سهامداران باقیمانده را با میانگین موزون قیمت خرید چهارماه گذشته خریداری نمایند.

مادۀ 50

سهامدارانی که قصد خارج نمودن شرکت را از بورس دارند، مکلفند در پايان دورۀ خريد، اطلاعات مربوط به میزان مالکیت خود و خرید اوراق بهادار طی دورۀ پنج ماهه را به همراه تأییدیۀ شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویۀ وجوه، به سازمان و  بورس ارسال نمایند.

مادۀ 51

بورس پس از احراز تكميل فرآيند فوق مكلف است حداكثر ظرف مدت يك ماه مراتب را در جلسة هيئت پذيرش مطرح نمايد. هیئت پذیرش براساس گزارش بورس تاریخ دقیق لغو پذیرش را به بورس و ناشر اعلام می‌کند. لغو پذیرش شرکت می‌بایست توسط بورس به سازمان و عموم اعلام گردد.

مادۀ 52

اوراق بهاداري كه به درخواست ناشر لغو پذيرش شده باشند تا سه سال بعد از تاریخ لغو پذیرش،  قابل پذيرش مجدد در بورس نيستند.

 

فصل ششم- سایر موارد

 

بخش اول: کارمزدها

مادۀ 53

بورس كارمزدهاي زير را از متقاضي و ناشران اوراق بهادار پذيرفته‌شده دريافت مي‌كند:

1- كارمزد پذيرش كه به همراه درخواست پذیرش و تكميل مدارك اوليه دريافت مي‌شود.

2- كارمزد درج كه سالانه براساس سرمايۀ پرداخت شده دريافت مي‌شود.

تبصره: متقاضی پذیرش و ناشری که اوراق بهادار آن در بورس پذیرفته شده‌، موظف است حسب مورد کارمزدهای فوق را بر اساس مصوبۀ هیئت مدیرۀ بورس و حداکثر تا میزان سقف‌های تعیین شده توسط هیئت مدیرۀ سازمان، پرداخت نماید.

 

بخش دوم: سایر مقررات

مادۀ 54

بورس مکلف است پس از لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل حداکثر تا پایان ارديبهشت 87، نسبت به طبقه‌بندی شرکت‌های پذیرفته‌شدۀ موجود براساس مفاد این دستورالعمل اقدام نماید.

مادۀ 55

علاوه بر سهام عادی و اوراق مشارکت، پذيرش سایر اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار خارجي نیز با رعایت مقررات مصوب مراجع ذی‌صلاح، در بورس امکان‌پذیر می‌باشد. بازار و تابلو معاملاتی این اوراق توسط هیئت پذیرش تعیین می‌گردد.

مادۀ 56

شركت‌هايي كه قبل از اجراي اين دستورالعمل در بورس پذيرفته شده‌اند، همچنان پذيرفته‌شده در بورس تلقي مي‌شوند. لیکن از تاريخ لازم‌‌الاجرا شدن اين دستورالعمل، تمام مفاد آن به جز میزان سرمایه موضوع بند 1 مواد 6، 10 و 11 در خصوص آنها مجري است.

تبصره: مهلت احراز شرط میزان سرمایه، موضوع بند 1 مواد 6، 10 و 11 توسط بورس پیشنهاد و به تأیید هيئت پذيرش مي‌رسد.

مادۀ 57

تمام ناشران و مديران ‌آنها، مادام‌كه اوراق بهادارشان در بورس پذيرفته‌شده است، موظف به رعايت مقررات بازار اوراق بهادار از جمله مفاد اين دستورالعمل مي‌باشند.

مادۀ 58

در صورت نقض هر یک از مفاد این دستورالعمل توسط اشخاص ذیربط، بورس موظف است براساس آیین‌نامة انضباطی خود به تخلفات آنها رسیدگی یا حسب مورد نقض مقررات توسط آنها را به مرجع ذی‌صلاح گزارش نماید.

مادۀ 59

ضوابط مشروحۀ زیر جزء لاینفک این دستورالعمل بوده و علاوه بر مفاد دستورالعمل رعایت آنها نیز الزامی است:

 1. شرایط اختصاصی پذیرش سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (پیوست1)،
 2. شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های بیمه (پیوست2)،
 3. شرایط اختصاصی پذیرش شرکت‌های لیزینگ (پیوست 3)،
 4. شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ (پیوست 4) و
 5. شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های دولتی (پیوست5)،

مادۀ 60

در صورت لزوم، این دستورالعمل به ترتیب زیر اصلاح خواهد شد:

 • به پیشنهاد هیئت مدیره بورس یا هیئت پذیرش و تصویب هیئت مدیره سازمان،
 • به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب هیئت مدیره سازمان.

مادۀ 61

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل، مقررات مشروحۀ زیر و کلیۀ مقررات و ضوابط مغایر با این دستورالعمل لغو می‌گردد:

 1. آیین‌نامۀ شرایط و ضوابط پذیرش سهام در بورس اوراق بهادار مصوب 17/5/84 شورای بورس،
 2. آیین‌نامۀ شرایط و ضوابط پذیرش سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در بورس اوراق بهادار مصوب 6/3/81 شورای بورس،
 3. آیین‌نامۀ شرایط و ضوابط پذیرش سهام شرکت‌های بیمه در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 5/12/81 شورای بورس،
 4. آیین‌نامۀ شرایط و ضوابط پذیرش شرکت‌های فعال در اجارۀ بلند مدت (لیزینگ) در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 16/11/82 شورای بورس،
 5. ضوابط طبقه‌بندی شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده و متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 16/6/77 شورای بورس،
 6. شرایط اختصاصی پذیرش شرکت‌هایی که فعالیت اصلی آنها خدمات انفورماتیک باشد مصوب 1/12/73 شورای بورس،
 7. شرایط پذیرش اوراق بهادار شرکت‌های فعال در زمینه‌های خدماتی در بورس مصوب 8/10/82،
 8. ضوابط تعیین حق رسیدگی تقاضای پذیرش سهام شرکت‌ها در بورس مصوب 17/12/77 شورای بورس،
 9. ضوابط اخذ حق درج اوراق بهادار شرکت‌های جدیدالتأسیس در بورس مصوب 2/11/75 شورای بورس،
 10. دستورالعمل پذیرش سهام دولت در بورس در جریان خصوصی‌سازی مصوب 26/9/82 شورای بورس،
 11. آیین‌نامۀ اجرایی هیئت پذیرش اوراق بهادار مصوب 7/6/46 شورای بورس،
 12. شرایط پذیرش اوراق مشارکت موضوع بند ب تبصرۀ 85 قانون برنامۀ دوم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 16/5/74 شورای بورس،
 13. شرایط پذیرش اوراق مشارکت شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 22/5/1380 شورای بورس،
 14. ضوابط پذیرش شرکت‌های نسل سوم در بورس مصوب 18/10/84 شورای بورس،
 15. دستورالعمل پذیرش اوراق مشارکت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براساس آیین‌نامۀ اجرایی مادۀ 17 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح مادۀ 113 قانون برنامۀ سوم، مصوب 7/10/83 شورای بورس.

 

پیوست (1): شرایط اختصاصی پذیرش سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

مادۀ 1– بانك‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از این پس به اختصار بانک و مؤسسه نامیده می‌شوند، با توجه به شرایط اختصاصی زیر در بورس پذیرفته می‌شوند.

مادۀ 2– بانك يا مؤسسه بایستی ضوابط و استانداردهاي تعيين شده از جمله ساختار مالي مناسب صنعت بانكداري را طبق تأييديه بانك مركزي رعايت كرده باشد.

مادۀ 3– بانك يا مؤسسه بايد برنامة عملياتي جامع مشتمل بر اهداف بانك، بازارهاي هدف در مورد تأمين منابع و تخصيص مصارف، رئوس سيستم‌هاي كنترل مديريت، سياست‌ها و تمهيدات پيش‌بيني شده براي مقابله با انواع خطرها (مديريت ريسك)، ساختار سازماني، سيستم نظارتي، تركيب دارايي‌هاي مناسب، نحوة تأمين زيان‌هاي احتمالي و صورت‌هاي مالي برآوردي براي حداقل سه سال فعاليت آتي خود را ارائه نموده و متعهد به پياده كردن و اجراي اين برنامه باشد.

مادۀ 4– نقل و انتقال سهام بانك يا مؤسسه به نوعي باشد كه مغایرتی با قوانین و مقررات مربوطه نداشته باشد.

 

پیوست (2): شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های بیمه

مادۀ 1– نقل و انتقال سهام شرکت بیمه به نوعی باشد که مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته باشد.

مادۀ 2– شركت بيمه نمي‌تواند بيش از پنج درصد سهام ساير شركت‌هاي بيمه پذيرفته شده در بورس را خريداري نمايد.

تبصره: خريداري سهام يك شركت بيمه پذيرفته شده در بورس با هدف ادغام، فقط پس از ارائة برنامة ادغام توسط شرکت بيمه سرمايه‌گذار به بورس و اخذ موافقت، امكان‌پذير خواهد بود.

مادۀ 3– سرمايه‌گذاري شركت‌هاي بيمه در سهام شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس براساس “آيين‌نامة سرمايه‌گذاري مؤسسات بيمه “مصوب شوراي عالي بيمه صورت خواهد پذیرفت.

مادۀ 4– در زمان پذيرش، شرکت بیمه بایستی برنامة جامع عملياتي، شامل اهداف مؤسسه، بازارهاي هدف، تمهيدات بيمة اتكايي و نحوة حصول به اهداف مورد نظر را حداقل براي سه سال آينده ارائه نمايد.

 

پیوست (3): شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های لیزینگ

مادۀ 1– بايستي همواره حداقل يك سوم سهام شركت‌، متعلق به بانك‌ها یا شركت‌هاي پذيرفته شده‌اي در بورس باشد كه لیزینگ به منظور اعطاي تسهيلات جهت فروش محصولات آن‌ها تأسيس شده است.

مادۀ 2– شرکت بايستي از نظر کفایت سرمایه و ترکیب تسهیلات داده شده، همواره در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد.

مادة 3- شركت بايستي ضوابط و استانداردهاي تعيين‌شده از جمله ساختار مالي مناسب صنعت ليزينگ را رعايت كرده باشد.

 

پیوست (4): شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ

مادۀ 1– شركت‌هايی كه منابع مالي در اختيار خود را منحصراً صرف سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار و سپرده‌هاي بانكي نموده و عهده‌دار تجهيز و به‌كارگيري آن مي‌باشند، در دو گروه طبقه‌بندي مي‌شوند:

 • شركت‌ سرمايه‌گذاري: شرکتی‌ که هدف آن از خرید اوراق بهادار، اعمال مدیریت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر نمی‌باشد.
 • شركت‌ هلدینگ: شرکتی كه با سرمایه‌گذاری در شركت‌ سرمايه‌پذير جهت کسب انتفاع، آن‌قدر حق رأی کسب می‌کند که برای کنترل عملیات شرکت، هیئت مدیره را انتخاب کند و یا در انتخاب اعضای هیئت مدیره مؤثر باشد.

مادۀ 2– مصرف منابع در شرکت‌های سرمایه‌گذاری با توجه به محدودیت‌های زیر انجام شده‌باشد:

 • در هنگام پذيرش و تا زماني كه نام شركت در فهرست نرخ‌هاي بورس درج است، همواره بايد حداقل 80 درصد از منابع مالی بلند مدت شرکت (مجموع بدهی‌های بلند مدت و حقوق صاحبان سهام) به سرمايه‌گذاري در سهام شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس، اوراق مشاركت و سپرده‌هاي بانكي تخصيص يابد.
 • این شركت‌ها نبايد بيش از 10 درصد منابع خود را به مصرف خريد سهام يك شركت برسانند. همچنین سرمايه‌گذاري در هر شركت نباید از 10 درصد سرماية شركت سرمايه‌پذير بيشتر باشد.

تبصره: شركت‌هاي سرمايه‌گذار موظف‌اند در صورت رساندن ميزان سرمايه‌گذاري خود در شركت‌هاي سرمايه‌پذير به سقف فوق، مراتب را به سازمان و بورس اعلام نمايند.

مادۀ 3– در شرکت‌های هلدینگ در هنگام پذيرش و تا زماني كه نام آنها در فهرست نرخ‌هاي بورس درج است، همواره باید حداقل 80 درصد از منابع مالي بلند مدت شركت (مجموع بدهی‌های بلند مدت و حقوق صاحبان سهام) به سرمايه‌گذاري در بنگاه‌هاي اقتصادي، اوراق مشاركت و سپرده‌هاي بانكي تخصيص يافته‌باشد.

مادۀ 4– خرید اموال منقول و غيرمنقول منحصراً به منظور استفادة جاري و نه به قصد فروش، در حد نیازهاي متعارف بلامانع بوده و اين شركت‌ها نمي‌توانند در خريد و فروش كالا به قصد انتفاع مشاركت نمايند.

 

پیوست (5): شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های دولتی و سرمایه‌گذاری‌های استانی

مادۀ 1– در خصوص شركت‌های دولتی که مقرر گردیده سهام آنها در جریان برنامه‌های خصوصی‌سازی از طریق بورس واگذار شود، و همچنين شركتهاي سرمايه‌گذاري استاني در صورت تأیید سودآوری بالقوۀ شرکت توسط هیئت پذیرش، رعایت شرط دورۀ سودآوری الزامی نیست.