قانون اصلاح پاره ‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ‌ها و سایر كاركنان مصوب 1379

قانون اصلاح پاره ‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ‌ها و سایر كاركنان مصوب 1379,02,13با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 

بندهای ماده (88) قانون استخدام كشوری حذف و عبارت زیر جایگزین آن می‌ شود: ‌
ماده 88 – دریافت بیش از یك حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه یا مستمری یا بازخرید خدمت برای ایام واحد خدمت از سازمانها و صندوقهای ‌مربوط به وزارتخانه‌ ها، مؤسسات، شركتهای دولتی، شهرداریها و مؤسسات تابعه و یا وابسته به آنها و همچنین مؤسسات غیردولتی كه بیش از بیست و ‌پنج درصد (25%) سرمایه یا بودجه سالانه آنها به تشخیص هیأت وزیران از محل درآمد عمومی تأمین می‌ شود ممنوع است.

‌ماده 2 

در ماده (81) و (82) و تبصره (1) ماده (87) قانون استخدام كشوری مصوب 31 /3 /1345 و بند (پ) ماده واحده قانون اصلاح قوانین و‌ مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 25 /11 /1374 جز در مورد حقوق وظیفه كه به علت انفصال یا محرومیت از حقوق اجتماعی مستخدم برقرار ‌می ‌شود ، میزان چهار پنجم به تمام حقوق وظیفه یا حقوق بازنشستگی اصلاح می‌ گردد.

‌ماده 3 

دولت موظف است كمك هزینه عائله مندی كاركنان شاغل ، از كار افتاده و یا بازنشسته را در صورت فوت ، به همسر دائم آنها ، مادامی كه ‌در قید حیات باشند بپردازد.

ماده 4 

در بند (ت) ماده (86) قانون استخدام كشوری عبارت بعد از «‌عیال دائمی متوفی» حذف می‌ گردد.

ماده 5 

قانون اصلاح تبصره (2) ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث كارمندان مصوب 28 آذرماه 1338 و برقراری حقوق‌ وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 2 /10 /1363 به شرح زیر اصلاح می‌ شود:
1 – در بند (ب) قانون مذكور پس از كلمه «‌شوهر» كلمه «‌حرفه» حذف می‌ گردد.
2 – تبصره (2) قانون مذكور حذف می‌ گردد و تبصره (3) به تبصره (2) تبدیل می ‌یابد.

ماده 6 

عبارت دو سوم مندرج در ماده (1) و بند (ج) و تبصره (2) ماده (2) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 23 /6 /1373 و محدودیت حداكثر پرداخت در حقوق بازنشستگی و وظیفه حذف می ‌گردند و در هر حالت معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی كه ‌ملاك كسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی مبنای تعیین حقوق بازنشستگی یا وظیفه خواهد ‌بود.

ماده 7 

ماده (1) و بند (1) ماده (3) قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌ های ضروری به كاركنان دولت مصوب 26 /2 /1375 و ‌اصلاحیه آن مصوب 16 /8 /1376 به ترتیب زیر اصلاح می‌ گردد:
– به كاركنان شاغل مذكور در قوانین فوق الاشاره هنگام بازنشستگی ، از كارافتادگی یا فوت در مقابل كلیه سوابق خدمت دولتی به ازای هر سال خدمت‌ معادل یك ماه آخرین حقوق و فوق‌ العاده ‌های دریافتی كه ملاك كسور بازنشستگی است به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت می ‌شود.
– كمك هزینه ازدواج در مورد ازدواج دائم خود و فرزندان مستخدمین شاغل، بازنشسته از كار افتاده و متوفی فقط یك ‌بار حسب مورد.

ماده 8 

تبصره (3) ماده (3) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13 /6 /1370 موضوع اعطاء دو گروه بالاتر در مورد مستخدمینی ‌كه به سبب انجام وظیفه فوت و یا از كارافتاده شده و یا بشوند نیز لازم ‌الاجراء است. ‌

ماده 9 (اصلاحی 30ˏ08ˏ1385)

 مستخدمان موضوع تبصره(2) ماده(133) و مواد(143) و (144) قانون استخدام كشوری و همچنین آن دسته از كاركنان مشمول قانون استخدام كشوری و شركتهای دولتی و یا كاركنان دستگاههای دارای مقررات استخدامی خاص كه طبق مقررات مربوط به سایر دستگاهها اعم از دولتی و یا غیردولتی مأمور یا منتقل شده یا بشوند، درصورتی كه بازنشسته یا ازكارافتاده یا فوت شده یا بشوند، معدل تمام حقوق و مزایای مستمر دریافتی آنان كه بابت آن كسور بازنشستگی پرداخت نموده‌اند در دو سال آخر خدمت مشروط براین كه از حداكثر حقوق موضوع لایحه قانونی مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 1358 همان سال بازنشستگی و ازكارافتادگی و فوت تجاوز ننماید مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه خواهد بود. درصورتی كه در تعیین حقوق بازنشستگی یا وظیفه و یا فوت، حقوق قبلی بازنشسته طبق قوانین و مقررات مربوط بیشتر باشد، ملاك پرداخت در تعیین حقوق بازنشستگی‌حقوق بیشترخواهد بود.

ماده 10 

این قانون در مورد كلیه مشمولین مندرج در ماده (1) قانون نظام هماهنگ بازنشستگی و وظیفه و تبصره‌ های آن مصوب 23 /6 /1373 كه ‌بازنشسته، فوت و یا از كارافتاده می ‌شوند از تاریخ 1 /1 /1379 لازم‌ الاجراء می ‌باشد و هرگونه قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این ‌قانون لغو می ‌گردد. ‌

تبصره – قسمت اول ماده (7) موضوع پاداش پایان خدمت در مورد كاركنانی كه از 1 /1 /1379 بازنشسته، فوت و یا از كارافتاده می ‌شوند‌ لازم ‌الاجراء می ‌باشد. ‌

ماده 11 

بار مالی ناشی از اجراء این قانون از محل كسور بازنشستگی مربوطه و سرمایه ‌گذاری و سود سپرده ‌گذاری ‌های كسور بازنشستگی‌ مشتركین (‌اعم از موجودیهای صندوق، بدهیهای دولت و مازاد طراز مثبت صندوق) از سوی صندوق‌ های ذی ربط و سایر منابع زیر تأمین خواهد شد:
– بندهای (‌د) و (ه) ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه.
– بند (هـ) تبصره (4) و قسمت دوم بند (ی) تبصره (10) قانون بودجه سال1379 كل كشور.
– قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌ های ضروری به كاركنان دولت و اصلاحیه آن مصوب 26 /2 /1375 و 16 /9 /1376 .
– ردیف ‌های حقوقی به جای مانده كاركنانی كه بازنشسته، فوت و یا از كارافتاده می ‌شوند، در سال مربوطه از طریق برگشت به خزانه دولت.
– كسور بازنشستگی مربوطه (‌مواد «1»، «2»، «4»، «5» و «6» این قانون كه از آن كسور بازنشستگی دریافت می‌ شود.) ‌

ماده 12 

به دولت اجازه داده می ‌شود نرخ كسور بازنشستگی كلیه كاركنان بخش دولتی اعم از كشوری و لشكری را به صورت یكسان و حداكثر تا ‌نه درصد (9%) سهم كاركنان و یك و نیم برابر آن سهم دولت تصویب و اجراء نماید و عدم تصویب آن مانع اجرای این قانون نخواهد بود. ‌

ماده 13 

در صورت نیاز به دستورالعمل ‌های اجرائی حسب مورد، توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (‌برای نیروهای مسلح) وزارت ‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكی (‌برای مشمولین تأمین اجتماعی) و سازمان امور اداری و استخدامی كشور برای سایر مشمولین این قانون تهیه و‌ ابلاغ خواهد گردید.

قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده در جلسه علنی روز سه‌ شنبه مورخ سیزدهم اردیبهشت ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی و ماده (86) آئین ‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی واصل ‌نگردیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اكبر ناطق نوری