قانون اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395

قانون اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395,04,13با اصلاحات و الحاقات بعدي

فصل اول – كليات و تعاريف

ماده ۱ 

به منظور انجام امور ملي و حاكميتي خدمات پستي از تاريخ تصويب اين قانون (اساسنامه) عنوان «شركت پست جمهوري اسلامي ايران» به «شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران» تغيير نام مي يابد و در اين اساسنامه به اختصار «شركت» ناميده مي شود.

ماده ۲ 

در اين اساسنامه اصطلاحات و عبارات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

الف – وزارت : وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

ب – كميسيون : كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات

پ – بخش پست : فعاليت ها و عمليات مرتبط با ارائه خدمات پستي است.

ت – خدمات پستي : هر گونه خدمت ارتباطي است كه داراي حداقل يكي از فرآيندهاي قبول، پردازش، ارسال و توزيع و تحويل مرسوله پستي باشد.

ث – كارور (اپراتور): آن دسته از فعالان حقوقي داراي پروانه در ارائه خدمات پستي كه همه يا بخشي از فرآيندهاي پستي را رأساً و با استفاده از امكانات خود در نقاط كشور ارائه مي كنند.

ج – مرسوله پستي : هر چيز قابل ارسال فيزيكي يا مجازي و اسناد و مدارك اعم از نوشته هاي چاپي، دست نوشته يا الكترونيك، كالا، اشياء و اوراق و حواله هاي مالي، ابلاغيه، اطلاعيه هاي خدمات شهري از قبيل قبوض آب و فاضلاب، برق، گاز، تلفن ثابت و سيار و عوارض شهرداري كه داراي نشاني فرستنده يا گيرنده است.

تبصره ۱ – مرجع تعيين وزن و ابعاد مرسولات پستي و خدماتي حسب نياز جامعه و يا توصيه هاي اتحاديه جهاني پستي بعد از تصويب اين قانون، كميسيون مي باشد.

تبصره ۲ – مرسولات و محمولات پستي موضوع اين اساسنامه مشمول قوانين و مقررات مرتبط با حمل بار و صدور بارنامه نمي باشد.

چ – پست نامه : به مرسولات پستي با اولويت و بدون اولويت، نامه ها، كارتهاي پستي، مطبوعات و بسته هاي كوچك، نوشته هاي ويژه روشندلان، كيسه هاي مخصوص حاوي روزنامه ها، نشريات دوره اي، كتب و اسناد چاپ شده مشابه، به نشاني يك گيرنده و يك مقصد واحد گرفته مي شود.

ح – خدمات پايه پستي : پست نامه هاي بدون اولويت و امانات پستي تا وزن مصوب كميسيون است كه الزاماً بايد به تمامي مردم در سراسر كشور با كيفيت مطلوب و تعرفه استطاعت پذير، عرضه شود.

خ – امانات پستي : بسته هاي حاوي كالا و اشياء تا وزن مصوب كميسيون است كه داراي نشاني فرستنده و گيرنده مي باشد.

د – پست مالي: خدمات پستي مبتني بر نقل و انتقال و مديريت وجوه بر اساس موافقتنامه سرويس هاي پرداخت پستي پيش بيني شده در احكام اتحاديه جهاني پست با تصويب كميسيون و در چهارچوب مقررات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.

ماده ۳ 

شركت داراي شخصيت مالي، اداري و حقوقي مستقل است و در چهارچوب اين اساسنامه و قوانين و مقررات شركتهاي دولتي اداره مي شود.

ماده ۴ 

مركز اصلي شركت در تهران مي باشد و در استان ها مي تواند براي انجام وظايف قانوني خود، بر اساس قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري و متناسب با وظايف و مسؤوليت ها با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور واحد سازماني استاني ايجاد كند.

فصل دوم – وظايف و اختيارات شركت

ماده ۵ 

وظايف و اختيارات شركت عبارت است از:

– تدوين راهبردها و سياست ها، اهداف كلان و برنامه هاي اجرائي شركت، جهت توسعه و بهبود ارائه خدمات پايه پستي و ارائه خدمات غيرپايه پستي در مناطق محروم و ساير مناطق كشور بر اساس مصوبات كميسيون مادامي كه بخش خصوصي (ساير كارورها) تمايلي به سرمايه گذاري و فعاليت در اين مناطق نداشته باشد.

۲ – بررسي و مطالعه فضاي كسب و كار و شناخت نيازهاي پستي جامعه و ايجاد زمينه هاي لازم براي توسعه و به كارگيري فناوري هاي نوين، انتقال دانش فني و حمايت از توسعه فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي در زمينه هاي تخصصي مرتبط با اهداف و وظايف شركت با رعايت مصوبات كميسيون

– ارائه خدمات پايه پستي در سراسر كشور با التزام به ارائه خدمات غيرپايه پستي در مناطق محروم و ساير مناطق كشور مادامي كه بخش خصوصي (ساير كارورها) تمايلي به سرمايه گذاري و فعاليت در اين مناطق نداشته باشد.

تبصره – تشخيص عدم وجود و تمايل بخش خصوصي و كيفيت مطلوب و مورد انتظار در شاخصهاي مرتبط با سرعت، دقت و امنيت خدمات بر اساس مصوبات كميسيون بر عهده كميسيون مذكور مي باشد.

۴ – ايجاد زمينه ارائه خدمات نوين پستي در چهارچوب مصوبات كميسيون

۵ – عضويت در نهادها و انجمن ها و اتحاديه هاي تخصصي ملي، منطقه اي و بين المللي و شركت در مجامع، گردهمايي ها و همايش هاي مربوط، در زمينه هاي مرتبط با وظايف شركت به نمايندگي از طرف وزارت

– تأمين زيرساخت هاي لازم براي ارتقاي امنيت خدمات پستي

– تهيه طرح و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستي براي مصارف جاري و يادبود، هماهنگ با فرهنگ و آرمان انقلاب اسلامي ايران، در جهت نشر و بيان مواضع آن در داخل و خارج كشور، قبول مشتركين تمبر و مديريت بر رسانه هاي اعتباردهي به دستگاههاي نقش تمبر

۸ – مديريت نشاني مكانهاي كشور مبتني بر بانك اطلاعاتي شناسه (كد) پستي ده رقمي موضوع قانون الزام اختصاص شماره ملي و شناسه پستي براي كليه اتباع ايراني مصوب ۱۷ /۲ /۱۳۷۶ و به هنگام سازي اطلاعات مرتبط با شناسه پستي و ايجاد پايگاه نشاني استاندارد مبتني بر اطلاعات جغرافيايي (GNAF)

۹ – ايجاد امكان بهره برداري دارندگان پروانه فعاليت، دستگاههاي اجرائي و ساير متقاضيان از بانك اطلاعات شناسه پستي ده رقمي با رعايت قوانين و مقررات مربوط

تبصره – ارائه خدمات صندوق پست فيزيكي – الكترونيكي در چهارچوب قوانين و مقررات كشور بدون ايجاد انحصار توسط شركت مجاز است و ارائه اين خدمات به منزله انحصار توسط شركت نيست.

10 – انجام عمليات تجزيه و مبادلات كليه مرسولات و محموله هاي پستي بين المللي در دفاتر مبادله بين الملل (هاب پستي) بر اساس مصوبات كميسيون

۱۱ – نظارت بر قبول، حمل و رهسپاري و توزيع كليه مرسولات خريد و فروش اينترنتي و همچنين مديريت وجوه حاصله در سطح داخلي و بين المللي (درگاه) به منظور تحقق شاخصهاي سرعت، دقت و امنيت مطابق استانداردهاي تعيين شده

تبصره – راهبري شركت حاكميتي خدمات هواپيمايي پيام كه صد در صد (100%) سهام آن به اين شركت تعلق دارد با وزارت است.

فصل سوم – اركان شركت

ماده ۶ 

شركت داراي اركان زير است:
الف – مجمع عمومي
ب – هيأت مديره
پ – بازرس قانوني (حسابرس)

ماده ۷ 

مجمع عمومي شركت مركب از اعضاي زير مي باشد:
۱ – وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات (رئيس مجمع عمومي)
۲ – وزير امور اقتصادي و دارايي
۳ – رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

ماده 8 

جلسات مجامع عمومي مطابق قانون تجارت براي استماع و رسيدگي به گزارش هيأت مديره و بازرس قانوني (حسابرس) و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي و ساير موضوعاتي كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع عمومي ذكر شده است و رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به بودجه، برنامه ها و خط مشي سالانه شركت و ساير موضوعاتي كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع عمومي قيد شده است، بنا به نظر رئيس مجمع يا به تقاضاي مديرعامل شركت و يا بازرس قانوني (حسابرس) و با دعوت كتبي رئيس مجمع عمومي شركت تشكيل مي شود و با حضور تمام اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات اتخاذ شده در هر صورت با آراء موافق حداكثر اعضاء در مجمع عمومي معتبر است.
دعوتنامه مجمع عمومي با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه، حداقل دو هفته قبل از تشكيل مجمع عمومي ابلاغ مي شود. سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور جلسه قرار دارد بايد همراه دعوتنامه براي اعضاي مجمع عمومي ارسال شود.

تبصره – نحوه تشكيل، نصاب اعضاء و نصاب آراء مجمع عمومي فوق العاده تابع ضوابط مجمع عمومي است.

ماده ۹ 

وظايف و اختيارات مجمع عمومي عبارت است از:

۱ – تعيين و تصويب خط مشي و برنامه هاي كلان شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط

۲ – اتخاذ تصميم در مورد ساختار كلان و پستهاي تشكيلاتي شركت

– نصب و عزل مديرعامل شركت به ترتيب مقرر در اين اساسنامه

– بررسي، اظهارنظر و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عملكرد سالانه، صورت هاي مالي و بودجه پيشنهادي هيأت مديره

تبصره – گزارش عملكرد سالانه هيأت مديره و صورتهاي مالي شركت و گزارش بازرس قانوني (حسابرس) بايد حداقل دو هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار تمامي اعضاء در مجمع عمومي قرار گيرد.

۵ – انتخاب بازرس قانوني (حسابرس) و تعيين حق الزحمه

۶ – تصويب آيين نامه هاي مالي، معاملاتي، استخدامي و رفاهي شركت و تغييرات آن بر اساس پيشنهادهاي واصله از سوي هيأت مديره با رعايت قوانين و مقررات مربوط

تبصره – استفاده از آيين نامه هاي مالي، معاملاتي، استخدامي و رفاهي موجود شركت پست جمهوري اسلامي ايران به مدت حداكثر يك سال از تاريخ ابلاغ اساسنامه، برابر قوانين و مقررات جاري مجاز مي باشد.

۷ – تصويب ساير آيين نامه هاي مورد نياز شركت و تغييرات آنها با رعايت قوانين و مقررات مربوط

8– تعيين روزنامه كثيرالانتشار به منظور درج آگهي هاي شركت

۹ – اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيأت مديره در مورد مطالبات لاوصول و ارجاع دعاوي به داوري و تعيين داور با رعايت قوانين و مقررات مربوط

۱۰– اتخاذ تصميم براي تحصيل وام و يا اعتبار داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات مربوط

۱۱ – اتخاذ تصميم درباره ساير موضوعاتي كه طبق قوانين و مقررات مربوط در صلاحيت مجمع عمومي شركت مي باشد و در اين اساسنامه ذكر نشده است.

ماده 10 

هيأت مديره شركت از پنج عضو تشكيل مي شود. رياست هيأت مديره بر عهده مديرعامل شركت است.

تبصره – اعضاي هيأت مديره با حكم وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات به مدت دو سال منصوب مي شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 11 

مديرعامل شركت كه معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات مي باشد با پيشنهاد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و تصويب مجمع عمومي و با حكم وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات به مدت دو سال منصوب مي شود و انتخاب مجدد وي بلامانع است.

ماده ۱۲ 

در صورت استعفاء، بازنشستگي، فوت و يا به هر دليل ديگري كه ادامه همكاري هر يك از اعضاي هيأت مديره ميسر نباشد، حداكثر ظرف مدت دو ماه و با رعايت ترتيبات مقرر در مواد (۱۰) و (۱۱) جانشين وي تعيين و منصوب مي شود.

ماده ۱۳ 

نحوه تشكيل و اداره جلسات در اولين جلسه به تصويب هيأت مديره مي رسد.

ماده ۱۴ 

وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير تعيين مي شود:

۱ – پيشنهاد خط مشي و برنامه هاي كلان شركت به مجمع عمومي

۲ – تصويب برنامه هاي عملياتي شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط

۳ – بررسي، تأييد و پيشنهاد بودجه و گزارش عملكرد سالانه و صورتهاي مالي شركت و ارائه آن به مجمع عمومي

۴ – بررسي و پيشنهاد در مورد صلح و سازش در دعاوي و ارجاع به داوري و تعيين داور با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ارائه آن به مجمع عمومي

۵– تأييد آيين نامه هاي مالي، معاملاتي، استخدامي و رفاهي شركت و ارائه آن به مجمع عمومي

۶ – تأييد ضوابط لازم براي عقد قرارداد و استفاده از خدمات فني و تخصصي كارشناسان، اشخاص حقيقي و حقوقي به شكل ساعتي و كار معين

۷ – تصويب حسابرسي داخلي نسبت به عمليات، معاملات و تمامي فعاليت هاي شركت

۸ – تعيين صاحب امضاي مجاز از ميان اعضاي هيأت مديره

– بررسي و پيشنهاد ساختار كلان شركت و تشكيلات تفصيلي و ارائه آن به مجمع عمومي

۱۰ – تأييد مطالبات مشكوك الوصول و بررسي و پيشنهاد درباره مطالبات لاوصول براي اتخاذ تصميم به مجمع عمومي

۱۱ – بررسي و پيشنهاد وام و اعتبار به مجمع عمومي

12 – اتخاذ تصميم درباره ارائه خدمات پستي و انجام معاملات در قالب عقود مشاركتي به منظور تبديل دارايي هاي غيرمولد و راكد شركت به دارايي هاي مولد با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25 /3 /1387

ماده 15 

مديرعامل شركت بالاترين مقام اجرائي و اداري شركت است كه بر تمامي واحدهاي شركت رياست دارد و مسؤول حسن جريان امور و اموال و منافع شركت است و مي تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط بخشي از وظايف و اختيارات خود را به هر يك از اعضاي هيأت مديره و يا مديران شركت تفويض كند. مديرعامل شركت داراي وظايف و اختيارات زير است:

۱ – اداره امور شركت و اجراي مصوبات ابلاغي و مندرجات اين اساسنامه، آيين نامه هاي صادره و بودجه مصوب

۲ – تهيه و تدوين خط مشي، سياست هاي كلي و برنامه هاي شركت و ارائه آن به هيأت مديره

۳ – تهيه آيين نامه هاي مالي، اداري و استخدامي شركت و ارائه آن به هيأت مديره

۴ – تهيه و تنظيم بودجه سالانه و ارائه آن به هيأت مديره

۵ – نصب و عزل مديران شركت

۶ – معرفي امضاهاي مجاز به مراجع ذي ربط

۷ – امضاي تمامي قراردادها و چكها و اسناد و اوراق مالي تعهدآور شركت

تبصره 1 – تمامي چكها، اسناد و اوراق مالي و قراردادها و اسناد تعهدآور شركت بايد به امضاي مديرعامل شركت يا نماينده مجاز وي و يكي از اعضاي هيأت مديره به انتخاب هيأت مديره برسد. تمامي چكها علاوه بر اشخاص ياد شده به امضاي ذي حساب و يا نماينده وي مي رسد و با مهر شركت معتبر است.

تبصره ۲ – صاحبان امضاي مجاز چكها، اسناد و اوراق مالي، قراردادها و اسناد درآمد استاني با تصويب هيأت مديره تعيين مي شوند.

ماده ۱۶ 

شركت داراي بازرس قانوني (حسابرس) است كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط و تصويب مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب مي شود و تا زماني كه جانشين وي انتخاب نشده باشد به وظايف خود طبق قوانين و مقررات مربوط ادامه مي دهد.

فصل چهارم – امور مالي

ماده ۱۷ 

سال مالي شركت از اول فروردين ماه شروع و تا پايان اسفند ماه همان سال مي باشد.

ماده 18 

منابع درآمد شركت عبارتند از:
1 – درآمدهاي حاصله از عرضه خدمات پستي
2 – ساير درآمدها در چهارچوب قوانين و مقررات

ماده ۱۹ 

شركت موظف است در موقع تهيه و تنظيم بودجه سالانه حداكثر سه درصد (۳%) از آن را به امر توسعه، تحقيق، آموزش و روابط بين الملل در راستاي تحقق اهداف موضوع ماده (۵) اين اساسنامه اختصاص دهد.

ماده ۲۰ 

صورتهاي مالي شركت بايد با رعايت استانداردهاي حسابداري تهيه و در موعد مقرر در اختيار بازرس قانوني (حسابرس) قرار داده شود.

ماده 21 

شركت مكلف است هر سال معادل ده درصد (10%) سود ويژه خود را به منظور افزايش بنيه مالي به عنوان اندوخته قانوني منظور نمايد تا اندوخته يادشده معادل سرمايه ثبت شده شركت گردد.

ماده ۲۲ 

شركت مي تواند هر سال علاوه بر اندوخته قانوني معادل بيست درصد (۲۰%) سود ويژه شركت را به عنوان اندوخته احتياطي منظور نمايد و پس از آنكه ميزان اندوخته به يك دهم سرمايه بالغ گرديد، احتساب اندوخته احتياطي منوط به تصميم مجمع عمومي خواهد بود.

ماده ۲۳ 

شركت مكلف است با رعايت قوانين و مقررات، حساب جاري مربوط به ارزهاي خارجي را در يكي از بانكهاي داخلي يا خارجي مورد تأييد بانك مركزي افتتاح كند و تمام درآمدهاي ارزي شركت را كه حاصل تسويه حسابهاي ارزي است به اين حساب واريز نمايد.

ماده ۲۴ 

تصويب صورتهاي مالي شركت از طرف مجمع عمومي به منزله مفاصا حساب هيأت مديره در همان دوره تلقي مي شود.

فصل پنجم – ساير مقررات

ماده 25 (اصلاحي 13ˏ04ˏ1395

كميسيون با متخلفان از اين اساسنامه به شرح زير برخورد مي كند:
الف – اخطار كتبي
ب – كاهش مدت اعتبار پروانه
پ – تعليق با ذكر مدت آن
ت – لغو پروانه

ماده ۲۶ 

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه قبل از تصويب اين اساسنامه داراي مجوز و پروانه در زمينه عرضه خدمات پستي بوده اند موظفند حداكثر تا يك سال با نظارت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نسبت به انطباق شرايط خود با اين اساسنامه اقدام كنند.

تبصره ۱ – تأسيس و ثبت شركتهايي كه موضوع فعاليت آنها عرضه خدمات پستي است بدون موافقت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ممنوع است.

تبصره 2 – صدور مجوز راه اندازي، تأسيس و نظارت بر دفاتر پيشخوان دولت و بخش عمومي غيردولتي و برون سپاري خدمات دولت از طريق وزارت (سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي) با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي صورت مي گيرد.

ماده ۲۷ 

به منظور ايجاد رقابت و توسعه بخش پست، وزارت مكلف است حداكثر ظرف مدت يك سال پس از تصويب اين اساسنامه نسبت به ساماندهي فعاليت هاي بخش پست و صدور پروانه براي حداقل دو كارور پستي اقدام كند.
به منظور تحقق اين امر، وزارت متبوع مكلف است با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در ساختار سازماني، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با حفظ ساختار موجود معاونت امور پستي اضافه كند.

ماده 28 

وزارت مكلف است طبق ضوابط و مقررات و نرخ تعيين شده از سوي كميسيون، ارائه خدمات پايه پستي را در سراسر كشور بر اساس مصوبات كميسيون تضمين كند. مابه التفاوت نرخ تمام شده خدمات و نرخ مصوب كميسيون از محل اعتبارات سالانه خدمات پايه پستي به شركت پرداخت مي شود.

ماده 29 

وزارت مكلف است به منظور ارائه خدمات پايه پستي، سالانه اعتبار لازم را براي ارائه خدمات پايه پستي، از محل حق امتياز و جريمه هاي كاروران پستي، مخابراتي موضوع قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز و فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي با واريز وجوه به حساب معين نزد خزانه داري كل كشور تأمين كند.

ماده ۳۰ 

از تاريخ تصويب اين قانون دو نفر خبره پستي به انتخاب وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات به عنوان شخص حقيقي به تركيب كميسيون افزوده مي شود.

تبصره – انتخاب اعضاي هيأت مديره و مديرعامل شركت و ساير كاروران در تركيب كميسيون ممنوع است.

ماده 31 

وزارت مكلف است از طريق شركت پست بانك ايران تداوم و استمرار ارائه خدمات پست مالي را در سراسر كشور تضمين كند.

تبصره – اساسنامه جديد پست بانك به عنوان بانك توسعه اي تخصصي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) كشور ظرف مدت حداكثر سه ماه تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
در اساسنامه جديد ارائه خدمات مذكور و خرده بانكداري در روستاها و مناطق كمتر توسعه يافته مادامي كه اين خدمات توسط بخش غيردولتي قابل انجام نباشد، تداوم يافته و حداقل يك شعبه در مراكز شهرستان ها ايجاد مي گردد.

ماده ۳۲ 

حل و فصل هر گونه اختلافات احتمالي بين شركت و ساير كاروران پستي دارنده پروانه فعاليت، بر عهده كميسيون است. كاروران حسب مورد مي توانند از طريق مراجع قضائي ذي صلاح به تصميمات كميسيون اعتراض كنند.

ماده 33 

از تاريخ لازم الاجراء شدن اين اساسنامه كليه دارايي ها، اموال منقول و غيرمنقول، منابع انساني، نشانهاي تجاري، امتيازات، معافيت ها، مطالبات، بدهيها و تعهدات شركت پست جمهوري اسلامي ايران و سازمان پست دولتي به شركت منتقل مي شود.

ماده ۳۴ 

از تاريخ تصويب اين قانون، اين شركت در گروه (۳) ماده (۲) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي قرار مي گيرد و قانون تشكيل سازمان پست جمهوري اسلامي ايران مصوب ۴ /۲ /۱۳۹۰ و قانون اساسنامه شركت پست جمهوري اسلامي ايران مصوب ۴ /۲ /۱۳۶۷ لغو مي گردد.

قانون فوق مشتمل بر سي و چهار ماده و پانزده تبصره در جلسه مورخ سيزدهم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و پنج كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال در تاريخ 6 /5 /1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي لاريجاني