قانون اساسنامه شركت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395

قانون اساسنامه شركت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395,04,13با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل اول – كلیات و تعاریف

ماده ۱ 

به منظور انجام امور ملی و حاكمیتی خدمات پستی از تاریخ تصویب این قانون (اساسنامه) عنوان «شركت پست جمهوری اسلامی ایران» به «شركت ملی پست جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام می یابد و در این اساسنامه به اختصار «شركت» نامیده می شود.

ماده ۲ 

در این اساسنامه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می روند:

الف – وزارت : وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

ب – كمیسیون : كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

پ – بخش پست : فعالیت ها و عملیات مرتبط با ارائه خدمات پستی است.

ت – خدمات پستی : هر گونه خدمت ارتباطی است كه دارای حداقل یكی از فرآیندهای قبول، پردازش، ارسال و توزیع و تحویل مرسوله پستی باشد.

ث – كارور (اپراتور): آن دسته از فعالان حقوقی دارای پروانه در ارائه خدمات پستی كه همه یا بخشی از فرآیندهای پستی را رأساً و با استفاده از امكانات خود در نقاط كشور ارائه می كنند.

ج – مرسوله پستی : هر چیز قابل ارسال فیزیكی یا مجازی و اسناد و مدارك اعم از نوشته های چاپی، دست نوشته یا الكترونیك، كالا، اشیاء و اوراق و حواله های مالی، ابلاغیه، اطلاعیه های خدمات شهری از قبیل قبوض آب و فاضلاب، برق، گاز، تلفن ثابت و سیار و عوارض شهرداری كه دارای نشانی فرستنده یا گیرنده است.

تبصره ۱ – مرجع تعیین وزن و ابعاد مرسولات پستی و خدماتی حسب نیاز جامعه و یا توصیه های اتحادیه جهانی پستی بعد از تصویب این قانون، كمیسیون می باشد.

تبصره ۲ – مرسولات و محمولات پستی موضوع این اساسنامه مشمول قوانین و مقررات مرتبط با حمل بار و صدور بارنامه نمی باشد.

چ – پست نامه : به مرسولات پستی با اولویت و بدون اولویت، نامه ها، كارتهای پستی، مطبوعات و بسته های كوچك، نوشته های ویژه روشندلان، كیسه های مخصوص حاوی روزنامه ها، نشریات دوره ای، كتب و اسناد چاپ شده مشابه، به نشانی یك گیرنده و یك مقصد واحد گرفته می شود.

ح – خدمات پایه پستی : پست نامه های بدون اولویت و امانات پستی تا وزن مصوب كمیسیون است كه الزاماً باید به تمامی مردم در سراسر كشور با كیفیت مطلوب و تعرفه استطاعت پذیر، عرضه شود.

خ – امانات پستی : بسته های حاوی كالا و اشیاء تا وزن مصوب كمیسیون است كه دارای نشانی فرستنده و گیرنده می باشد.

د – پست مالی: خدمات پستی مبتنی بر نقل و انتقال و مدیریت وجوه بر اساس موافقتنامه سرویس های پرداخت پستی پیش بینی شده در احكام اتحادیه جهانی پست با تصویب كمیسیون و در چهارچوب مقررات بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران است.

ماده ۳ 

شركت دارای شخصیت مالی، اداری و حقوقی مستقل است و در چهارچوب این اساسنامه و قوانین و مقررات شركتهای دولتی اداره می شود.

ماده ۴ 

مركز اصلی شركت در تهران می باشد و در استان ها می تواند برای انجام وظایف قانونی خود، بر اساس قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات كشوری و متناسب با وظایف و مسؤولیت ها با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور واحد سازمانی استانی ایجاد كند.

فصل دوم – وظایف و اختیارات شركت

ماده ۵ 

وظایف و اختیارات شركت عبارت است از:

– تدوین راهبردها و سیاست ها، اهداف كلان و برنامه های اجرائی شركت، جهت توسعه و بهبود ارائه خدمات پایه پستی و ارائه خدمات غیرپایه پستی در مناطق محروم و سایر مناطق كشور بر اساس مصوبات كمیسیون مادامی كه بخش خصوصی (سایر كارورها) تمایلی به سرمایه گذاری و فعالیت در این مناطق نداشته باشد.

۲ – بررسی و مطالعه فضای كسب و كار و شناخت نیازهای پستی جامعه و ایجاد زمینه های لازم برای توسعه و به كارگیری فناوری های نوین، انتقال دانش فنی و حمایت از توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی در زمینه های تخصصی مرتبط با اهداف و وظایف شركت با رعایت مصوبات كمیسیون

– ارائه خدمات پایه پستی در سراسر كشور با التزام به ارائه خدمات غیرپایه پستی در مناطق محروم و سایر مناطق كشور مادامی كه بخش خصوصی (سایر كارورها) تمایلی به سرمایه گذاری و فعالیت در این مناطق نداشته باشد.

تبصره – تشخیص عدم وجود و تمایل بخش خصوصی و كیفیت مطلوب و مورد انتظار در شاخصهای مرتبط با سرعت، دقت و امنیت خدمات بر اساس مصوبات كمیسیون بر عهده كمیسیون مذكور می باشد.

۴ – ایجاد زمینه ارائه خدمات نوین پستی در چهارچوب مصوبات كمیسیون

۵ – عضویت در نهادها و انجمن ها و اتحادیه های تخصصی ملی، منطقه ای و بین المللی و شركت در مجامع، گردهمایی ها و همایش های مربوط، در زمینه های مرتبط با وظایف شركت به نمایندگی از طرف وزارت

– تأمین زیرساخت های لازم برای ارتقای امنیت خدمات پستی

– تهیه طرح و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستی برای مصارف جاری و یادبود، هماهنگ با فرهنگ و آرمان انقلاب اسلامی ایران، در جهت نشر و بیان مواضع آن در داخل و خارج كشور، قبول مشتركین تمبر و مدیریت بر رسانه های اعتباردهی به دستگاههای نقش تمبر

۸ – مدیریت نشانی مكانهای كشور مبتنی بر بانك اطلاعاتی شناسه (كد) پستی ده رقمی موضوع قانون الزام اختصاص شماره ملی و شناسه پستی برای كلیه اتباع ایرانی مصوب ۱۷ /۲ /۱۳۷۶ و به هنگام سازی اطلاعات مرتبط با شناسه پستی و ایجاد پایگاه نشانی استاندارد مبتنی بر اطلاعات جغرافیایی (GNAF)

۹ – ایجاد امكان بهره برداری دارندگان پروانه فعالیت، دستگاههای اجرائی و سایر متقاضیان از بانك اطلاعات شناسه پستی ده رقمی با رعایت قوانین و مقررات مربوط

تبصره – ارائه خدمات صندوق پست فیزیكی – الكترونیكی در چهارچوب قوانین و مقررات كشور بدون ایجاد انحصار توسط شركت مجاز است و ارائه این خدمات به منزله انحصار توسط شركت نیست.

10 – انجام عملیات تجزیه و مبادلات كلیه مرسولات و محموله های پستی بین المللی در دفاتر مبادله بین الملل (هاب پستی) بر اساس مصوبات كمیسیون

۱۱ – نظارت بر قبول، حمل و رهسپاری و توزیع كلیه مرسولات خرید و فروش اینترنتی و همچنین مدیریت وجوه حاصله در سطح داخلی و بین المللی (درگاه) به منظور تحقق شاخصهای سرعت، دقت و امنیت مطابق استانداردهای تعیین شده

تبصره – راهبری شركت حاكمیتی خدمات هواپیمایی پیام كه صد در صد (100%) سهام آن به این شركت تعلق دارد با وزارت است.

فصل سوم – اركان شركت

ماده ۶ 

شركت دارای اركان زیر است:
الف – مجمع عمومی
ب – هیأت مدیره
پ – بازرس قانونی (حسابرس)

ماده ۷ 

مجمع عمومی شركت مركب از اعضای زیر می باشد:
۱ – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس مجمع عمومی)
۲ – وزیر امور اقتصادی و دارایی
۳ – رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور

ماده 8 

جلسات مجامع عمومی مطابق قانون تجارت برای استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی (حسابرس) و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و سایر موضوعاتی كه با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع عمومی ذكر شده است و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه، برنامه ها و خط مشی سالانه شركت و سایر موضوعاتی كه با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع عمومی قید شده است، بنا به نظر رئیس مجمع یا به تقاضای مدیرعامل شركت و یا بازرس قانونی (حسابرس) و با دعوت كتبی رئیس مجمع عمومی شركت تشكیل می شود و با حضور تمام اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات اتخاذ شده در هر صورت با آراء موافق حداكثر اعضاء در مجمع عمومی معتبر است.
دعوتنامه مجمع عمومی با ذكر تاریخ و محل تشكیل و دستور جلسه، حداقل دو هفته قبل از تشكیل مجمع عمومی ابلاغ می شود. سوابق مربوط به موضوعاتی كه در دستور جلسه قرار دارد باید همراه دعوتنامه برای اعضای مجمع عمومی ارسال شود.

تبصره – نحوه تشكیل، نصاب اعضاء و نصاب آراء مجمع عمومی فوق العاده تابع ضوابط مجمع عمومی است.

ماده ۹ 

وظایف و اختیارات مجمع عمومی عبارت است از:

۱ – تعیین و تصویب خط مشی و برنامه های كلان شركت با رعایت قوانین و مقررات مربوط

۲ – اتخاذ تصمیم در مورد ساختار كلان و پستهای تشكیلاتی شركت

– نصب و عزل مدیرعامل شركت به ترتیب مقرر در این اساسنامه

– بررسی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملكرد سالانه، صورت های مالی و بودجه پیشنهادی هیأت مدیره

تبصره – گزارش عملكرد سالانه هیأت مدیره و صورتهای مالی شركت و گزارش بازرس قانونی (حسابرس) باید حداقل دو هفته قبل از تشكیل جلسه در اختیار تمامی اعضاء در مجمع عمومی قرار گیرد.

۵ – انتخاب بازرس قانونی (حسابرس) و تعیین حق الزحمه

۶ – تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی، استخدامی و رفاهی شركت و تغییرات آن بر اساس پیشنهادهای واصله از سوی هیأت مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط

تبصره – استفاده از آیین نامه های مالی، معاملاتی، استخدامی و رفاهی موجود شركت پست جمهوری اسلامی ایران به مدت حداكثر یك سال از تاریخ ابلاغ اساسنامه، برابر قوانین و مقررات جاری مجاز می باشد.

۷ – تصویب سایر آیین نامه های مورد نیاز شركت و تغییرات آنها با رعایت قوانین و مقررات مربوط

8– تعیین روزنامه كثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شركت

۹ – اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیأت مدیره در مورد مطالبات لاوصول و ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور با رعایت قوانین و مقررات مربوط

۱۰– اتخاذ تصمیم برای تحصیل وام و یا اعتبار داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط

۱۱ – اتخاذ تصمیم درباره سایر موضوعاتی كه طبق قوانین و مقررات مربوط در صلاحیت مجمع عمومی شركت می باشد و در این اساسنامه ذكر نشده است.

ماده 10 

هیأت مدیره شركت از پنج عضو تشكیل می شود. ریاست هیأت مدیره بر عهده مدیرعامل شركت است.

تبصره – اعضای هیأت مدیره با حكم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مدت دو سال منصوب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 11 

مدیرعامل شركت كه معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب مجمع عمومی و با حكم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مدت دو سال منصوب می شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

ماده ۱۲ 

در صورت استعفاء، بازنشستگی، فوت و یا به هر دلیل دیگری كه ادامه همكاری هر یك از اعضای هیأت مدیره میسر نباشد، حداكثر ظرف مدت دو ماه و با رعایت ترتیبات مقرر در مواد (۱۰) و (۱۱) جانشین وی تعیین و منصوب می شود.

ماده ۱۳ 

نحوه تشكیل و اداره جلسات در اولین جلسه به تصویب هیأت مدیره می رسد.

ماده ۱۴ 

وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر تعیین می شود:

۱ – پیشنهاد خط مشی و برنامه های كلان شركت به مجمع عمومی

۲ – تصویب برنامه های عملیاتی شركت با رعایت قوانین و مقررات مربوط

۳ – بررسی، تأیید و پیشنهاد بودجه و گزارش عملكرد سالانه و صورتهای مالی شركت و ارائه آن به مجمع عمومی

۴ – بررسی و پیشنهاد در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور با رعایت اصل یكصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ارائه آن به مجمع عمومی

۵– تأیید آیین نامه های مالی، معاملاتی، استخدامی و رفاهی شركت و ارائه آن به مجمع عمومی

۶ – تأیید ضوابط لازم برای عقد قرارداد و استفاده از خدمات فنی و تخصصی كارشناسان، اشخاص حقیقی و حقوقی به شكل ساعتی و كار معین

۷ – تصویب حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و تمامی فعالیت های شركت

۸ – تعیین صاحب امضای مجاز از میان اعضای هیأت مدیره

– بررسی و پیشنهاد ساختار كلان شركت و تشكیلات تفصیلی و ارائه آن به مجمع عمومی

۱۰ – تأیید مطالبات مشكوك الوصول و بررسی و پیشنهاد درباره مطالبات لاوصول برای اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی

۱۱ – بررسی و پیشنهاد وام و اعتبار به مجمع عمومی

12 – اتخاذ تصمیم درباره ارائه خدمات پستی و انجام معاملات در قالب عقود مشاركتی به منظور تبدیل دارایی های غیرمولد و راكد شركت به دارایی های مولد با رعایت قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25 /3 /1387

ماده 15 

مدیرعامل شركت بالاترین مقام اجرائی و اداری شركت است كه بر تمامی واحدهای شركت ریاست دارد و مسؤول حسن جریان امور و اموال و منافع شركت است و می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یك از اعضای هیأت مدیره و یا مدیران شركت تفویض كند. مدیرعامل شركت دارای وظایف و اختیارات زیر است:

۱ – اداره امور شركت و اجرای مصوبات ابلاغی و مندرجات این اساسنامه، آیین نامه های صادره و بودجه مصوب

۲ – تهیه و تدوین خط مشی، سیاست های كلی و برنامه های شركت و ارائه آن به هیأت مدیره

۳ – تهیه آیین نامه های مالی، اداری و استخدامی شركت و ارائه آن به هیأت مدیره

۴ – تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ارائه آن به هیأت مدیره

۵ – نصب و عزل مدیران شركت

۶ – معرفی امضاهای مجاز به مراجع ذی ربط

۷ – امضای تمامی قراردادها و چكها و اسناد و اوراق مالی تعهدآور شركت

تبصره 1 – تمامی چكها، اسناد و اوراق مالی و قراردادها و اسناد تعهدآور شركت باید به امضای مدیرعامل شركت یا نماینده مجاز وی و یكی از اعضای هیأت مدیره به انتخاب هیأت مدیره برسد. تمامی چكها علاوه بر اشخاص یاد شده به امضای ذی حساب و یا نماینده وی می رسد و با مهر شركت معتبر است.

تبصره ۲ – صاحبان امضای مجاز چكها، اسناد و اوراق مالی، قراردادها و اسناد درآمد استانی با تصویب هیأت مدیره تعیین می شوند.

ماده ۱۶ 

شركت دارای بازرس قانونی (حسابرس) است كه با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تصویب مجمع عمومی برای مدت یك سال انتخاب می شود و تا زمانی كه جانشین وی انتخاب نشده باشد به وظایف خود طبق قوانین و مقررات مربوط ادامه می دهد.

فصل چهارم – امور مالی

ماده ۱۷ 

سال مالی شركت از اول فروردین ماه شروع و تا پایان اسفند ماه همان سال می باشد.

ماده 18 

منابع درآمد شركت عبارتند از:
1 – درآمدهای حاصله از عرضه خدمات پستی
2 – سایر درآمدها در چهارچوب قوانین و مقررات

ماده ۱۹ 

شركت موظف است در موقع تهیه و تنظیم بودجه سالانه حداكثر سه درصد (۳%) از آن را به امر توسعه، تحقیق، آموزش و روابط بین الملل در راستای تحقق اهداف موضوع ماده (۵) این اساسنامه اختصاص دهد.

ماده ۲۰ 

صورتهای مالی شركت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر در اختیار بازرس قانونی (حسابرس) قرار داده شود.

ماده 21 

شركت مكلف است هر سال معادل ده درصد (10%) سود ویژه خود را به منظور افزایش بنیه مالی به عنوان اندوخته قانونی منظور نماید تا اندوخته یادشده معادل سرمایه ثبت شده شركت گردد.

ماده ۲۲ 

شركت می تواند هر سال علاوه بر اندوخته قانونی معادل بیست درصد (۲۰%) سود ویژه شركت را به عنوان اندوخته احتیاطی منظور نماید و پس از آنكه میزان اندوخته به یك دهم سرمایه بالغ گردید، احتساب اندوخته احتیاطی منوط به تصمیم مجمع عمومی خواهد بود.

ماده ۲۳ 

شركت مكلف است با رعایت قوانین و مقررات، حساب جاری مربوط به ارزهای خارجی را در یكی از بانكهای داخلی یا خارجی مورد تأیید بانك مركزی افتتاح كند و تمام درآمدهای ارزی شركت را كه حاصل تسویه حسابهای ارزی است به این حساب واریز نماید.

ماده ۲۴ 

تصویب صورتهای مالی شركت از طرف مجمع عمومی به منزله مفاصا حساب هیأت مدیره در همان دوره تلقی می شود.

فصل پنجم – سایر مقررات

ماده 25 (اصلاحی 13ˏ04ˏ1395

كمیسیون با متخلفان از این اساسنامه به شرح زیر برخورد می كند:
الف – اخطار كتبی
ب – كاهش مدت اعتبار پروانه
پ – تعلیق با ذكر مدت آن
ت – لغو پروانه

ماده ۲۶ 

كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی كه قبل از تصویب این اساسنامه دارای مجوز و پروانه در زمینه عرضه خدمات پستی بوده اند موظفند حداكثر تا یك سال با نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به انطباق شرایط خود با این اساسنامه اقدام كنند.

تبصره ۱ – تأسیس و ثبت شركتهایی كه موضوع فعالیت آنها عرضه خدمات پستی است بدون موافقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ممنوع است.

تبصره 2 – صدور مجوز راه اندازی، تأسیس و نظارت بر دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و برون سپاری خدمات دولت از طریق وزارت (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) با رعایت قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی صورت می گیرد.

ماده ۲۷ 

به منظور ایجاد رقابت و توسعه بخش پست، وزارت مكلف است حداكثر ظرف مدت یك سال پس از تصویب این اساسنامه نسبت به ساماندهی فعالیت های بخش پست و صدور پروانه برای حداقل دو كارور پستی اقدام كند.
به منظور تحقق این امر، وزارت متبوع مكلف است با همكاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در ساختار سازمانی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با حفظ ساختار موجود معاونت امور پستی اضافه كند.

ماده 28 

وزارت مكلف است طبق ضوابط و مقررات و نرخ تعیین شده از سوی كمیسیون، ارائه خدمات پایه پستی را در سراسر كشور بر اساس مصوبات كمیسیون تضمین كند. مابه التفاوت نرخ تمام شده خدمات و نرخ مصوب كمیسیون از محل اعتبارات سالانه خدمات پایه پستی به شركت پرداخت می شود.

ماده 29 

وزارت مكلف است به منظور ارائه خدمات پایه پستی، سالانه اعتبار لازم را برای ارائه خدمات پایه پستی، از محل حق امتیاز و جریمه های كاروران پستی، مخابراتی موضوع قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز و فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی با واریز وجوه به حساب معین نزد خزانه داری كل كشور تأمین كند.

ماده ۳۰ 

از تاریخ تصویب این قانون دو نفر خبره پستی به انتخاب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان شخص حقیقی به تركیب كمیسیون افزوده می شود.

تبصره – انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شركت و سایر كاروران در تركیب كمیسیون ممنوع است.

ماده 31 

وزارت مكلف است از طریق شركت پست بانك ایران تداوم و استمرار ارائه خدمات پست مالی را در سراسر كشور تضمین كند.

تبصره – اساسنامه جدید پست بانك به عنوان بانك توسعه ای تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) كشور ظرف مدت حداكثر سه ماه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
در اساسنامه جدید ارائه خدمات مذكور و خرده بانكداری در روستاها و مناطق كمتر توسعه یافته مادامی كه این خدمات توسط بخش غیردولتی قابل انجام نباشد، تداوم یافته و حداقل یك شعبه در مراكز شهرستان ها ایجاد می گردد.

ماده ۳۲ 

حل و فصل هر گونه اختلافات احتمالی بین شركت و سایر كاروران پستی دارنده پروانه فعالیت، بر عهده كمیسیون است. كاروران حسب مورد می توانند از طریق مراجع قضائی ذی صلاح به تصمیمات كمیسیون اعتراض كنند.

ماده 33 

از تاریخ لازم الاجراء شدن این اساسنامه كلیه دارایی ها، اموال منقول و غیرمنقول، منابع انسانی، نشانهای تجاری، امتیازات، معافیت ها، مطالبات، بدهیها و تعهدات شركت پست جمهوری اسلامی ایران و سازمان پست دولتی به شركت منتقل می شود.

ماده ۳۴ 

از تاریخ تصویب این قانون، این شركت در گروه (۳) ماده (۲) قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی قرار می گیرد و قانون تشكیل سازمان پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۴ /۲ /۱۳۹۰ و قانون اساسنامه شركت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۴ /۲ /۱۳۶۷ لغو می گردد.

قانون فوق مشتمل بر سی و چهار ماده و پانزده تبصره در جلسه مورخ سیزدهم تیرماه یكهزار و سیصد و نود و پنج كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در تاریخ 6 /5 /1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی