آییننامه معاملات شركت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمركی ایران مصوب 1364

هیئت ویران در جلسه مورخ 20 / 6 / 1364 بنا به پیشنهاد شماره 37 / 696 / 8101 مورخ 3 / 5 / 1364 وزارت امور اقتصادی و دارائی و به استناد بند ب ماده 22‌اساسنامه شركت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمركی ایران موضوع لایحه قانونی ملی‌ كردن سهام شركت سهامی انبارهای عمومی مصوب 20 / 2 / 1359 ‌شورای انقلاب آئیننامه معاملات شركت مذكور را بشرح زیر تصویب نمودند:

آئیننامه معاملات شركت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمركی ایران مصوب 1364,06,20

فصل اول – نصاب معاملات

ماده یك 

معاملات به سه دسته جزئی، متوسط و عمده تقسیم میشوند.
‌الف – معاملات جزئی
‌معاملاتی است كه مبلغ آن از پانصد هزار ریال تجاوز نكند.
ب – معاملات متوسط
‌معاملاتی است كه مبلغ آن از پانصد هزار ریال بیشتر و از پنج میلیون ریال تجاوز نكند.
ج – معاملات عمده
‌معاملاتی است كه مبلغ آن از پنج میلیون ریال بیشتر باشد.

تبصره یك ‌مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزئی و متوسط مبلغ معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد میباشد.

تبصره دو ‌مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزیابی كارشناس منتخب دستگاه میباشد.

فصل دوم – روش انجام معاملات

ماده دو 

‌در مورد معاملات جزئی مأمور خرید باید به فروشندگان كالا با انجام دهندگان كار مورد احتیاج مراجعه و پس از تحقیق كامل از بهای كالا یا كار مورد نیاز معامله را‌ با رعایت صرفه شركت انجام دهد، مأمور خرید باید ذیل فاكتور را با قید نام و نام خانوادگی، سمت و تاریخ و ذكر اینكه معامله با كمترین بهای ممكن انجام شده‌است امضاء كند.

ماده سه 

‌در مورد معاملات متوسط مأمور خرید باید از فروشندگان كالا یا انجام ‌دهندگان كار مورد احتیاج كه عده آنها كمتر از سه نفر نباشد از هر كدام روی برگ جداگانه ‌استعلام بهای كتبی بعمل آورد، به این ترتیب كه مأمور خرید نوع كالای یا كار مورد معامله و مقدار و مشخصات آنرا بطور كامل در برگ استعلام بهاء تعیین و ‌فروشنده كالای یا انجام ‌دهنده كار حداقل بهای آراء با قید مدت اعتبار بهای اعلام شده در آن تصریح و با ذكر كامل نشانی خود و تاریخ امضاء نماید، مأمور خرید ‌باید ذیل برگهای استعلام بهاء اعلام نماید كه استعلام بوسیله او بعمل آمده با قید تاریخ و نام و نام خانوادگی و سمت خود امضاء نماید.

تبصره یك ‌در مواردیكه فروشنده یا انجام دهنده كار در محل كمتر از سه نفر باشد، مأمور خرید مراتب را باید گزارش نماید تا كمیسیون معاملات تصمیم مقتضی را اتخاذ ‌نماید.

تبصره دو ‌مأمور خرید باید با توجه به مدتیكه فروشندگان كالا یا انجام‌ دهندگان كار در برگ استعلام بهاء برای اعتبار بهای پیشنهاد شده ذكر كرده‌اند، طوری اقدام نماید كه بعلت انقضای مدت خسارتی ایجاد نشود، ضمناً در صورتیكه مأمور خرید استعلام بهاء حداقل را عادله تشخیص دهد، معامله را انجام خواهد داد.

ماده چهار 

‌در مورد معاملات عمده شركت باید از طریق مناقصه عمومی یا مناقصه محدود با تشخیص مدیر عامل اقدام نماید.

الف مناقصه عمومی

ماده پنج 

‌آگهی مناقصه یك نوبت در روزنامه رسمی كشور و از یك تا سه نوبت باقتضای اهمیت معامله در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار محل منتشر میگردد:

تبصره ‌در صورت لزوم آگهی علاوه بر انتشار آگهی در داخل كشور موضوع در خارج از كشور نیز آگهی خواهد شد و نسخه ‌ای از آگهی بوسیله وزارت امور خارجه بهر‌یك از سفارتخانه‌های ممالك مربوطه در تهران و یك نسخه هم به سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در ممالك مربوطه در خارج از طریق وزارت مذكور ارسال خواهد شد.

ماده شش 

‌در آگهی مناقصه نكات زیر ذكر میشود:
‌الف – نوع و مقدار كالا و كار با ذكر مشخصات.
ب – مدت، محل و نحوه تحویل كالا یا انجام كار و ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردیكه طرف معامله در تحویل تأخیر نماید.
ج – تصریح بر اینكه بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص یا بر اساس درصد كسر یا اضافه نسبت به واحد بهای اعلام شده تعیین و در پاكت لاك و مهر شده ‌تسلیم شركت شود.
‌د – مدت قبول و محل تسلیم پیشنهادها.
ﮬ – میران سپرده شركت در مناقصه باید بطور نقد بحساب سپرده شركت در بانك واریز و رسید آن به ضمیمه پیشنهاد تسلیم شود.
و میزان تضمین حسن انجام معامله به ترتیب دریافت و استرداد آن.
‌ز – حداكثر مدتیكه برای بررسی پیشنهادها و تشخیص حائز حداقل و ابلاغ به برنده مناقصه ضرورت دارد.
ح – روز و ساعت و محل قرائت پیشنهادها همچنین مجاز بودن حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در كمیسیون مناقصه.
ط – میزان پیش‌ پرداخت در صورتیكه به تشخیص دستگاه مناقصه‌ گزار پرداخت آن به برنده مناقصه لازم باشد و ترتیب پرداخت و واریز آن.
ی – محل توزیع یا فروش نقشه‌ها و برگ شرایط عمومی و مشخصات دیگر مورد لزوم.
ك – محل توزیع نمونه‌های ضمانتنامه و قرارداد اگر تهیه آن لازم باشد كه در اینصورت ضمانتنامه عیناً مطابق نمونه باید تنظیم و نمونه قرارداد نیز با قید ‌اینكه مورد قبول است، باید امضاء و ضمیمه پیشنهاد شود.
ل – تصریح اینكه شركت در قبول پیشنهادها و انعقاد قرارداد و یا رد آنها دارای اختیارات تام میباشد.
م – شركت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تكالیف دستگاه مناقصه‌ گزار موضوع این آئیننامه میباشد.

ماده هفت 

‌در صورتیكه ذكر شرایط خاصی علاوه بر آنچه در ماده شش ذكر شده لازم تشخیص داده شود، مشروط بر اینكه با قوانین و مفاد این آئیننامه مغایر نباشد، ‌شركت میتواند در متن آگهی یا در نقشه‌ها و برگ شرایط و مشخصات درج نماید، چنانچه مواردیكه باید در آگهی ذكر شود مفصل باشد، میتوان در آگهی‌ تصریح نمود كه نقشه‌ها و برگ شرایط عمومی و مشخصات و نظایر آن در محل معینی موجود است و پیشنهاد دهندگان باید یك نسخه از آنرا دریافت و با قید ‌قبول امضاء و یا پیشنهاد خود را ضمیمه و تسلیم نمایند، ولی منظور داشتن امتیازات جدید برای برنده مناقصه هنگام انعقاد قرارداد یا اجرای قرارداد بهر عنوان‌ ممنوع میباشد.

ماده هشت ‌كمیسیون مناقصه در صورتیكه برنده مناقصه حاضر به انجام معامله نشود، سریعاً سپرده او را ضبط همچنین سپرده نفر دوم در صورتیكه از انجام معامله امتناع‌ نماید را ضبط خواهد نمود، ضمناً شركت میتواند مقدار كالا یا كار مورد معامله را تا بیست و پنج درصد افزایش یا كاهش دهد، مشروط بر اینكه كلیه محاسبات‌ فنی نسبت به این افزایش یا كاهش متناسب و قابل تطبیق باشد.

ماده نه 

‌كمیسیون مناقصه به پیشنهادات مبهم و مشروط و بدون سپرده و پیشنهاداتیكه بعد از انقضای مهلت مقرر در آگهی برسد ترتیب اثر نخواهد داد و شركت در رد ‌هر یك یا تمام پیشنهادها مختار است.

ماده ده 

‌هزینه ثبت قرارداد در دفاتر اسناد رسمی و همچنین هر گونه مالیات و عوارض به عهده برنده مناقصه خواهد بود و آنچه كه بصورت تكلیفی بایستی [به] وسیله‌ شركت كسر و وصول گردد، طبق قوانین و مقررات مربوطه عمل خواهد شد.

ماده یازده 

‌كمیسیون مناقصه در مورد مناقصه مكلف به رعایت موارد زیر میباشد:
‌الف – مدت قبول پیشنهادها در مورد آگهیهائیكه در داخل كشور منتشر میشود از تاریخ اولین نوبت انتشار از ده روز نباید كمتر باشد و در مورد آگهیهائیكه ‌در خارج از كشور طبق تبصره ماده پنج منتشر میشود از شصت روز نباید كمتر تعیین شود.
ب – در صورتیكه به تشخیص شركت نوع معامله ایجاب كند كه نقشه یا برگ شرایط و مشخصات و نمونه‌های ضمانتنامه و قرارداد و مدارك دیگری تهیه ‌شود، قبل از نشر آگهی باید آنها را تهیه كند.
ج – میزان پیش‌پرداخت نباید از بیست و پنج درصد مبلغ معامله تجاوز كند و منحصراً در قبال ضمانتنامه بانكی پرداخت خواهد شد.
‌د – میزان سپرده شركت در مناقصه با توجه به موضوع و خصوصیات معامله نباید از پنج درصد مبلغ برآوردی معامله كمتر باشد ولی در صورتیكه میزان سپرده ‌به ماخذ فوق از یك میلیون ریال بیشتر شود، كمیسیون میتواند میزان سپرده را به مبلغ متناسب كه از یك میلیون ریال كمتر نباشد تقلیل دهد.
ﮬ – حداقل میزان تضمین حسن انجام معامله كه باید قبل از انعقاد قرارداد اخذ شود در مورد معاملاتیكه موضوع آن انجام امور ساختمانی یا باربری یا فروش ‌ماشین‌آلات باشد، پنج درصد و در مورد سایر معاملات ده درصد مبلغ معامله میباشد و باید بصورت نقد به حساب سپرده بانكی شركت تحویل شود، در مورد ‌معاملات ساختمانی و برابری علاوه بر پنج درصد مذكور شركت باید از هر پرداخت معادل ده درصد كسر و به حساب سپرده بابت تضمین حس انجام معامله ‌منظور كند.

ب مناقصه محدود (‌دعوتنامه)

ماده دوازده

‌دعوتنامه شركت در مناقصه محدود برای اشخاصی ارسال میشود كه صلاحیت آنها برای شركت در مناقصه مورد نظر قبلا تشخیص داده شده و نام آنها در فهرستواجدین صلاحیت درج شده باشد.

ماده سیزده 

‌تشخیص صلاحیت بر اساس میزان سرمایه، ماشین‌آلات، لوازم كار، كادر فنی، تخصص، سابقه كار و عمل و سایر شرایط خواهد بود كه به اقتضای نوع معامله‌ وسیله اعضاء كمیسیون تشخیص صلاحیت (‌هیئت مدیره) شركت تعیین میشود و این ضوابط در آگهی منتشره مناقصه اعلام خواهد شد.

ماده چهارده 

‌در مواردیكه تشخیص صلاحیت وسیله دستگاههای دولتی بعمل آمده خصوصاً در مورد مسائل و معاملات پیمانكاری راه و ساختمان و تأسیسات ومشاورین، درجه‌ بندی و تعیین صلاحیت آن در دستگاه دولتی و وزارت برنامه و بودجه مورد عمل خواهد بود، شركت میبابد، منحصراً از فهرست واجدین‌ صلاحیت مربوط استفاده نماید.

ماده پانزده 

‌دعوتنامه شركت در مناقصه محدود باید برای پنج نفر اشخاصیكه نام آنها در فهرست واجدین صلاحیت برای معامله مورد نظر مندرج است ارسال گردد، مگر ‌آنكه در فهرست مزبور حداكثر معاملاتیكه در زمان واحد میتوان به یك شخص واگذار نمود پیش‌بینی ‌شده باشد كه در اینصورت از كسانیكه معاملاتواگذاری به آنها از نصاب مذكور تجاوز كرده باشد، دعوت بعمل نخواهد آمد.

ماده شانزده 

‌مقررات مربوط به مناقصه عمومی در صورتیكه با مقررات مناقصه محدود مغایر باشد در مناقصه محدود نیز لازم‌الرعایه است.

ج كمیسیون مناقصه

ماده هفده 

‌كمیسیون مناقصه از پنج نفر بشرح زیر تشكیل میشود:
1 –
معاون اداری و مالی 2 – معاون فنی (‌طرحها و برنامه‌ها) 3 – مدیر مالی 4 – مدیر یا رئیس اداره تداركات 5 – رئیس واحد متقاضی.

تبصره ‌در صورتیكه حضور یك نفر كارشناس متخصص در كمیسیون مناقصه ضرورت داشته باشد با انتخاب مدیر عامل كارشناس تعیین و در كمیسیون شركت خواهد ‌كرد.

ماده هجده 

‌در صورتیكه در مدت مقرر آگهی مناقصه از طرف فروشندگان یا انجام ‌دهندگان پیشنهادی نرسیده باشد، شركت مناقصه را تجدید و یا موضوع را برای اتخاذ‌ تصمیم به كمیسیون ماده (‌هفتاد و یك) قانون محاسبات عمومی احاله خواهد داد.

ماده نوزده

‌پیشنهادات واصله با حضور كلیه اعضاء كمیسیون مفتوح، رسیدگی و بشرح زیر اتخاذ تصمیم خواهد شد.
‌الف – در صورتیكه در مدت مقرر پیشنهاد رسیده باشد كمیسیون تشكیل میشود و پیشنهادهای رسیده را اعم از اینكه یك یا بیشتر باشد مفتوح و رسیدگی و ‌بشرح زیر اتخاذ تصمیم خواهد نمود در صورتیكه به نظر كمیسیون مناقصه كمترین بهای پیشنهاد شده (‌یا بهای پیشنهاد شده در موردیكه فقط یك پیشنهاد ‌رسیده باشد) عادله باشد كمیسیون پیشنهاد دهنده را به عنوان برنده مناقصه اعلام خواهد نمود و در غیر اینصورت میتواند اظهار نظر كند كه مناقصه تجدید یا‌ حداقل از سه نفر استعلام بهاء شود و نتیجه آن در كمیسیون مطرح گردد در صورتیكه حداقل بهای بدست آمده در استعلام بهاء كمتر از حداقل بهای پیشنهاد شده ‌در مناقصه باشد كمیسیون پیشنهاد دهنده حداقل بها در استعلام را حائز حداقل اعلام میكند مگر اینكه تفاوت این دو بها كمتر از پنج درصد باشد كه در اینصورت اگر پیشنهاد دهنده حداقل در مناقصه حاضر باشد به حداقل بهای بدست آمده در استعلام معامله را انجام دهد بعنوان برنده مناقصه اعلام خواهد شد ودر صورتیكه حداقل بهای بدست آمده در استعلام برابر یا بیشتر از حداقل بهای پیشنهاد شده در مناقصه باشد یا در استعلام بها كسی داوطلب معامله نباشد یا‌ تعداد داوطلبان كمتر از سه نفر باشد كمیسیون میتواند پیشنهاد دهنده حداقل در مناقصه را بعنوان برنده مناقصه اعلام كند، یا رأی به تجدید مناقصه دهد.
ب – در صورتیكه پیشنهاد دهندگان و استعلام ‌دهندگان كمتر از سه نفر باشند و بهای بدست آمده برابر یا كمتر از حداقل بهای پیشنهاد شده و یا فهرست بهایوزارت برنامه و بودجه باشد، پیشنهاد دهنده حداقل را كمیسیون میتواند بعنوان برنده اعلام نماید.

ماده بیست 

‌شركت باید قبل از روز افتتاح پیشنهادات شاخص قیمتهای مربوط به مورد مناقصه را به وسائل مقتضی و مطمئن بطور محرمانه تهیه نموده و در پاكت لاك و مهر شده در اختیار كمیسیون مناقصه جهت بررسی و تطبیق با قیمتهای رسیده قرار دهد.

ماده بیست و یك

‌در مواردیكه كمیسیون مناقصه رأی به تجدید مناقصه بدهد احاله موضوع برای اتخاذ تصمیم دیگر به كمیسیون مقرر در ماده (‌هفتاد و یك) قانون محاسبات‌عمومی بلامانع است.

ماده بیست و دو 

‌در مواردیكه موضوع مناقصه چند نوع كالا یا كار باشد و هر گاه در شرایط مناقصه اختیار تفكیك مورد معامله برای شركت پیش‌بینی نشده باشد، كمیسیون‌مناقصه میتواند شخصی را كه بهای پیشنهادی او در مجموع كمتر است، برنده مناقصه اعلام نماید.

د اجرای نظر كمیسیون مناقصه

ماده بیست و سه

‌به محض اعلام برنده مناقصه وسیله كمیسیون مناقصه، شركت باید نتیجه را به برنده ابلاغ كند كه برای انجام معامله مراجعه نماید و در صورتیكه بین اعضاء ‌كمیسیون اختلافی در زمینه موارد مناقصه وجود داشته باشد، باید مراتب جهت اخذ تصمیم نهائی به هیئت مدیره شركت گزارش شود.

تبصره ‌احكام ابلاغ مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم در مورد ابلاغ نتیجه مناقصه مجری خواهد بود.

ماده بیست و چهار

‌در مواردیكه كمیسیون مناقصه برنده مناقصه را اعلام كرده باشد سپرده او و سپرده شخصی كه پیشنهاد او در مرتبه دوم با رعایت مفاد قسمت اخیر ماده بیست و‌پنج قرارداد نگاهداری و سپرده سایر پیشنهاد دهندگان مسترد خواهد شد.

ماده بیست و پنج

‌در صورتیكه برنده مناقصه از تاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف مدت ده روز (‌باستثنای ایام تعطیل) نسبت به سپرده تضمین حسن انجام معامله و انعقاد قرارداد ‌اقدام نكند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده شركت در مناقصه او به نفع شركت ضبط خواهد شد و مراتب به شخصی كه پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار‌دارد به شرطی كه تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده مناقصه از مبلغ سپرده بیشتر نباشد، ابلاغ میگردد، اگر او هم از تاریخ ابلاغ ظرف مدت ده روز (‌باستثنای‌ایام تعطیل) نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله و انعقاد قرارداد اقدام نكند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده او هم ضبط و مراتب برای اتخاذ ‌تصمیم نهائی به كمیسیون مقرر در ماده (‌هفتاد و یك) قانون محاسبات عمومی ارجاع خواهد شد.

تبصره ‌در صورتیكه طرف معامله در خارج از كشور اقامت دارد مدت مقرر حداكثر تا یكماه تعیین میشود، مراتب باید در آگهی مناقصه یا برگ شرایط آن ذكر شده‌ باشد.

ماده بیست و شش

‌مأموران مسئول در شركت موظفند با توجه به مدت مقرر در آگهی یا دعوتنامه مناقصه برای ابلاغ نتیجه به برنده بنحوی اقدام نمایند كه بعلت انقضای مدت خسارتی‌ متوجه شركت نشود، و الا مورد تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

ماده بیست و هفت

‌در صورتیكه حائز حداقل بهاء در مناقصه بیش از یكنفر باشد و بین آنها نسبت به انجام معامله با یكی از آنها توافق نشود، حق تقدم با برنده‌ای خواهد بود كه در ‌محل انجام كار سكونت دارد، در صورتیكه در یك شرایط باشند، كمیسیون برنده را از طریق قرعه‌ كشی انتخاب خواهد نمود.

فصل سوم – انعقاد قرارداد

ماده بیست و هشت

‌در معاملاتیكه تحویل مورد معامله در مهلت مقرر در ماده (‌بیست و پنج) این آئیننامه مقدور نباشد، شركت باید قرارداد با برنده مناقصه منعقد نماید.

ماده بیست و نه

‌در قرارداد نكات زیر باید قید گردد:
‌الف – نام متعاملین (‌طرفین معامله)
ب – نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات كامل آن.
ج – مدت انجام تعهد و محل و شرایط تحویل مورد معامله.
‌د – ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردیكه برنده مناقصه در انجام تعهدات جزئاً یا كلا تأخیر نماید.
ﮬ – الزام تحویل كالا بر طبق نمونه ممهور در صورتیكه تهیه این نمونه لازم باشد، در اینصورت نمونه كالا باید با مهر و امضاء طرفین معامله ممهور و نزد‌ شركت بماند.
و اقرار برنده مناقصه باینكه از مشخصات كالا یا كار مورد معامله و مقتضیات محل تحویل كالا یا انجام كار اطلاع كامل دارد.
‌ز – اختیار شركت نسبت به افزایش یا كاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان بیست و پنج درصد مقدار مندرج در قرارداد.
ح – بهای مورد معامله و ترتیب پرداخت آن در مواردیكه انجام كار بر اساس واحد بهاء باشد، بهای مورد معامله برآورد و در قرارداد ذكر میشود ولی بهای ‌كارهای انجام یافته بر اساس واحد بهاء احتساب و پرداخت خواهد شد.
ط – مبلغ پیش پرداخت و ترتیب واریز آن در صورتیكه در شرایط مناقصه ذكر شده باشد.
ی – میزان تضمین حسن انجام معامله و نحوه وصول آن و ترتیب استرداد آن بر اساس شرایط مناقصه.
ك – مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و تحویل قطعی بر اساس شرایط مناقصه.
ل – اقرار به عدم شمول ممنوعیت در معاملات دولتی.
م – سایر تعهدات مندرج در شرایط مناقصه و شرایطی كه مورد توافق طرفین معامله قرار گیرد، مشروط بر اینكه متضمن امتیازاتی علاوه بر آنچه كه در شرایط ‌مناقصه ذكر شده برای فروشنده نباشد.
ن – رعایت و استفاده از فرم پیمان و سایر شرایط عمومی پیمان و فرمها و مدلهائی كه وسیله وزارت برنامه و بودجه برای استفاده دستگاه‌های اجرائی ابلاغ شده‌است.

فصل چهارم ترتیب تحویل كالا یا خدمت

ماده سی 

‌تحویل مورد معامله بشرح زیر انجام میشود:
‌الف – در مورد معاملات جزئی بوسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده كار حسب مورد.
ب – در مورد معاملات متوسط بوسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده كار و نماینده قسمت تقاضا كننده.
ج – در مورد معاملات عمده بوسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده كار و نماینده قسمت تقاضا كننده و نماینده دیگری كه از طرف شركت تعیین خواهد‌ شد.

تبصره یك ‌تحویل مورد معامله در موارد مندرج در بندهای (ب) و (ج) این ماده با تنظیم صورتمجلس باید انجام شود و پس از اینكه مسلم شد كالا یا كار دارای تمام‌ مشخصات لازم میباشد، مراتب و مقدار آن در صورتمجلس تحویلی ذكر و از طرف مسئولان مربوط با ذكر نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ باید امضاء شود،‌ در مورد بند (‌الف) گواهی تطبیق مشخصات كالا یا كار به عهده انباردار یا تحویل گیرنده كار میباشد.

تبصره دو –در مواردیكه تشخیص مشخصات مورد معامله محتاج بصیرت و تخصص باشد، نماینده قسمت تقاضا كننده از بین كسانی باید انتخاب شوند كه دارای اطلاعات ‌كافی در این خصوص باشد و این مسئولیت را عهده‌ دار خواهد بود.

ماده سی و یك

‌برای كالای تحویل شده در تمام موارد باید قبض انبار كه دارای شماره مسلسل باشد، صادر گردد و پس از امضای انباردار در دفتر انبار ثبت و شماره ثبت دفتر انبار ‌روی قبض قید خواهد شد.

تبصره ‌در مواردیكه كالا به انبار تحویل نمیگردد، حسب مورد باید بوسیله تحویل گیرنده تكالیف مربوط به انباردار انجام شود و رسید یا صورتمجلس مربوط مبنای ‌صدور قبض و حواله انبار خواهد شد.

ماده سی و دو 

‌در صورتی كه در شرایط معامله یا شرایط عمومی پیمان برای تحویل مورد معامله علاوه بر آنچه كه در مواد (‌سی) و (‌سی و یك) تعیین شده، تكالیف دیگری نیز ‌پیش‌بینی شده باشد، باید اجراء شود.

ماده سی و سه

‌در مواردیكه بین مسئولان تحویل مورد معامله مذكور در بندهای (ب) و (ج) ماده (‌سی) از لحاظ مشخصات و سایر مسائل مربوط به كار یا كالائی كه باید ‌تحویل گرفته شود، اختلاف نظر باشد هر یك از مسئولان مذكور نظر خود را در صورتمجلس قید خواهند كرد و ترتیب انجام تحویل مورد معامله از طرف هیئت ‌مدیره شركت ضمن جلب نظر افراد بصیر و مطلع تعیین خواهد شد.

فصل پنجم مزایده

ماده سی و چهار

‌در مورد معاملات جزئی مأمور فروش مكلف است به داوطلبان معامله مراجعه و پس از تحقیق كامل از بهاء با رعایت صرفه شركت معامله را انجام دهد و سند‌مربوطه را با تعهد اینكه معامله با بیشترین بهای ممكن انجام شده است و با ذكر نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ امضاء كند.

ماده سی و پنج

‌در مورد معاملات متوسط حراج بشرح زیر انجام خواهد شد:
‌الف – اطلاعات كلی در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روز و ساعت و محل حراج و سایر شرایطی كه لازم باشد باید با آگهی در روزنامه و در‌ صورت ضرورت بوسائل و طرق انتشاراتی دیگر از طریق رادیو یا تلویزیون یا الصاق آگهی در معابر به اطلاع عموم برسد.
ب – مورد معامله باید قبلا بوسیله كارشناس منتخب شركت ارزیابی شود و حراج از بهای تعیین شده شروع گردد و بخریداری كه بالاترین بهاء را پیشنهاد كند، ‌واگذار شود و اگر حداقل به قیمت ارزیابی شده داوطلب پیدا نشود، مجدداً باید ارزیابی شود.

ماده سی و شش

‌در مورد معاملات عمده انتشار آگهی مزایده بشرح زیر بعمل میآید:
‌الف – در آگهی مزایده شرایطی كه طبق این آئیننامه برای آگهی مناقصه پیش‌بینی شده، در صورتیكه با عمل مزایده منطبق باشد، باید رعایت شود.
ب – مقرراتیكه در این آئیننامه در مورد ترتیب تشكیل كمیسیون مناقصه و اتخاذ تصمیم در كمیسیون مذكور و اجرای تصمیم كمیسیون و انعقاد قرارداد و ‌تحویل مورد معامله معین شده در صورتیكه با عمل مزایده منطبق باشد، باید اجراء شود.

فصل ششم ترك مناقصه یا مزایده

ماده سی و هفت

‌در موارد زیر شركت میتواند معاملات را بدون رعایت ترتیب مناقصه یا مزایده انجام دهد:

الف در مورد معاملاتی كه طرف معامله وزارتخانه یا موسسه یا شركت دولتی و یا شهرداریها و یا موسسات وابسته بآنها باشد.

تبصره ‌فروشنده باید مورد معامله را در اختیار داشته یا تولیدكننده یا انجام دهنده آن باشد یا اینكه وظیفه تهیه و فروش مورد معامله را بعهده داشته باشد.

ب در مورد خرید كالاها از نمایندگان انحصاری اعم از دولتی یا غیر دولتی با نرخ دولتی و یا سایر كالاهائیكه از طرف دولت برای آنها تعیین نرخ شده باشد.

ج در مورد خرید یا اجاره اموال غیر منقول.

تبصره ‌در مواردیكه نماینده انحصاری فروش كالاهای ساخت كارخانجات خارجی یا داخلی كالا را موجود نداشته باشد یا به نرخ اعلام شده از طرف ذیصلاح نفروشد‌ شركت میتواند كالاهای مورد نیاز را از سایر فروشندگان با رعایت مقررات این آئیننامه خریداری كنند و در صورتیكه كالا را از نماینده انحصاری فروش یا‌ كارخانه داخلی با نرخ بیشتری خریداری كنند، باید مراتب را به وزارت بازرگانی اعلام نماید.

د در مورد خرید كالاهای مورد مصرف روزانه كه در محل نرخ ثابتی از طرف دولت یا شهرداریها و سایر مراجع قانونی برای آنها تعیین شده باشد.

ﮬ در مورد كرایه حمل و نقل هوائی، دریائی، هزینه مسافرت و نظایر آنها در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.

و در مورد خرید ادوات و ابزار و وسائل فنی و همچنین قطعات یدكی برای تعویض یا تكمیل لوازم و تجهیزات ماشین‌آلات موجود و نظائر آن.

ز در مورد چاپ و صحافی مطبوعات و انتشارات شركت (‌طبق ضوابطی كه از طرف دولت تعیین میشود).

ماده سی و هشت

‌در مواردیكه انجام مناقصه یا مزایده به تشخیص هیأتی مركب از مدیر عامل و دو نفر به انتخاب مجمع عمومی میسر یا به مصلحت نباشد میتوان معامله را بطریق دیگری انجام داد و در اینصورت هیأت مزبور با رعایت صلاح و صرفه شركت، نحوه انجام اینگونه معاملات را هر مورد یا بطور كلی برای یك نوع كالا‌ یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.

تبصره ‌كمیسیون موضوع ماده (‌سی و هشت) این آئیننامه با حضور كلیه اعضاء رسمیت دارد و تصمیمات با اكثریت اعضاء معتبر خواهد بود و كلیه مراجعات به‌ كمیسیون ترك مناقصه یا مزایده باید از طریق هیئت مدیره یا كمیسیون مناقصه انجام گیرد.

فصل هفتم مقررات عمومی

ماده سی و نه

‌اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آئیننامه در كمیسیون مذكور در ماده (‌سی و هشت) با حضور طرف قرارداد مطرح و بررسی و توافق خواهد شد، این‌ توافق قطعی و لازم‌الاجراء است و در صورت عدم حصول توافق، مدعی میتواند به دادگاه صلاحیتدار دادگستری مراجعه نماید.

ماده چهل 

‌در مورد مناقصه كارهای ساختمانی و تأسیساتی، هرگاه كارهای جدیدی كه قیمت آن در فهرست بهاء پیش‌بینی نشده در ضمن عمل پیش بیاید، بهای واحد آن‌ كارها به تناسب قیمتهای اولیه از طرف كارشناسانیكه توسط شركت انتخاب میگردند، تعیین و به موافقت پیمانكار و به تصویب كمیسیون مناقصه خواهد‌ رسید، ولی مبلغ كل كارهای جدید كه بدین ترتیب عمل میشود نباید از بیست درصد برآورد اولیه پیمان تجاوز كند.

ماده چهل و یك

‌دریافت ضمانتنامه بانكی یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی به عنوان سپرده شركت در مناقصه یا مزایده و یا تضمین حسن انجام معامله بلامانع میباشدودر هر صورت به تشخیص مدیر عامل شركت قابل تبدیل به یكدیگر میباشد.

تبصره ‌ترتیب دریافت و نگهداری و استرداد ضمانتنامه بانكی و اوراق قرضه دولتی یا اسناد خزانه طبق دستورالعملی است كه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی ‌صادر میشود.

ماده چهل و دو 

‌شركت باید مایحتاج خود را بموقع پیش‌بینی و در فصل مناسب تهیه كند

نخست‌وزیر – ‌میرحسین موسوی