دستورالعمل اجرای تاسیس مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی

دستورالعمل اجرایی تاسیس مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی

در اجرای ماده 110 قانون كار جمهوری اسلامی ایران و به منظور گسترش آموزشهای فنی و حرفه ای و تامین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز مبنی بر اینكه “كلیه كارفرمایان واحد های صنعتی، تولیدی و خدماتی مكلفند در ایجاد مراكز  آموزش جواركارگاهی و بین كارگاهی با سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت كار و امور اجتماعی همكاری لازم را بعمل آورند.” و پیرو تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 52162/ت511ه  مورخ 12/11/1371 و به استناد تبصره 2 ماده واحده مذكور دستورالعمل ایجاد و تاسیس مراكز جواركارگاهی و بین كارگاهی به شرح زیر می باشد:

كلیات و تعاریف

سازمان:  سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور وابسته به وزارت كار و امور اجتماعی.

مركز آموزش جوار كارگاهی:  مركزی است كه از لحاظ تجهیزات آموزشی مستقل از خط تولید بوده و یك واحد به تنهایی و یا چند واحد به اشتراك می توانند آن را تاسیس و اداره نمایند.

مركز آموزش بین كارگاهی:  مركزی است كه در آن امرآموزش با استفاده از امكانات خط تولید انجام می گیرد.

مربی:  فردی است كه ضمن احراز شرایط مربیگری، توانایی انتقال دانش فنی به كارآموزان از جمله استفاده از تجهیزات كارگاه آموزش و فنآوری روز و همچنین توانایی انجام ارزشیابی طی دوره و پایان دوره را مطابق  استانداردهای  مهارت و آموزشی داشته باشد.

كارگاه  آموزشی: مكانی است كه برای اجرای برنامه های آموزش فنی و حرفه ای تجهیز شده است و كارآموزان در آنجا مهارت های لازم را بر اساس استانداردهای مصوب كسب می نمایند.

كارآموز: فردی است كه به منظور فراگیری مهارت در دوره آموزشی معینی برای كسب مهارت های شغل یا ارتقای كیفیت كاری شركت می نماید.

بنگاه اقتصادی:  واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی می باشند كه به تولید محصول یا ارائه خدمت مشغول اند.

رشته غالب:  به رشته ای غالب می گویند كه بیشترین درخواست برگزاری دوره را مطابق با تقویم آموزشی ارائه  شده در طرح توجیهی بنگاه اقتصادی جهت دریافت پروانه بهره برداری داشته باشد.

ادارات كل:  ادارات كل  آموزش فنی و حرفه ای مستقر در 31 استان كشور می باشد كه تحت نظام سازمان آموزش فنی  و حرفه ای كشور فعالیت می نمایند.

مركز آموزش:  مركز آموزش بین كارگاهی یا جوار كارگاهی می باشد كه سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور پروانه         بهره برداری آن را با شرایط مشخص به بنگاه اقتصادی اهدا می نماید.

گواهینامه:  عنوان اختصاری “گواهینامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای” است كه بر اساس ضوابط ارزشیابی مهارت برای كارآموزان و نیروی كار توسط سازمان صادر می گردد.

گواهی حضور در دوره:   چنانچه دوره آموزشی فاقد استاندارد آموزشی كه هنوز مورد تایید سازمان قرار نگرفته است یا بخشی از استاندارد آموزشی  باشد كه در قالب استانداردهای آموزشی “شایستگی” و “آموزش در صنایع” كد استاندارد دریافت نكرده باشد در اینصورت گواهی حضور در دوره با رعایت الزامات ذیل صادر می گردد.

 • رعایت پیشنیازهای مورد نیاز دوره لحاظ گردد.
 • الزامات ایمنی فنی و بهداشتی دوره لحاظ گردد.
 • آزمون پایان دوره توسط مربی انجام شود (فقط به افراد پذیرفته شده گواهی حضور اعطاء می گردد).

استاندارد شغل: مشخصات شایستگی ها و توانمندی های مورد نیاز برای عملكرد موثر در محیط كار را گویند در بعضی از موارد استاندارد حرفه ای نیز گفته می شود.

استاندارد آموزش: نقشه ی یادگیری برای رسیدن به شایستگی های موجود در استاندارد شغل.

كد استاندارد: مجموعه ای از اعداد قراردادی می باشند كه توسط سازمان بین المللی طبقه بندی مشاغل به منظور هماهنگی برای تفكیك رشته ها و زیر مجموعه هر رشته تعیین شده است، معمولا در كشورهای مختلف برای مصارف ملی تغییراتی در این كدها منظور می شود.

رشته  آموزشی: مجموعه برنامه های آموزشی مربوط به فراگیری چند حرفه هم خانواده می باشد.

حرفه  آموزشی: مجموعه مهارت های مورد نیاز یك شغل را حرفه آموزشی می نامند.

طول دوره آموزشی: حداقل زمان و جلسات مورد نیاز برای رسیدن به یك استاندارد آموزشی.

شایستگی: توانایی انجام كار در محیط ها و شرایط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد.

موافقت اصولی: موافقت اولیه با درخواست بنگاه اقتصادی به منظور تاسیس مركز آموزش می باشد و به دارنده آن مطابق این دستورالعمل در صورت احراز شرایط پروانه تاسیس و بهره برداری  اعطا می گردد.

پروانه تاسیس و بهره برداری: مجوز تاسیس و بهره برداری از مركز آموزش كه توسط كمیته آموزش در صنایع  به  بنگاه اقتصادی داده می شود.

كمیته آموزش در صنایع:  كمیته ای است كه به منظور بررسی و ارائه پروانه تاسیس و بهره برداری مركز آموزش به درخواست بنگاه های اقتصادی، نظارت بر حسن اجرای برنامه های كارآموزی مراكز آموزش، تصویب ضوابط آموزشهای ضمن كار و بررسی هزینه های كارآموزی جهت اعمال معافیت های قانونی با تركیب ذیل تشكیل می گردد:

1-نماینده وزیر تعاون كار و رفاه اجتماعی.

2-رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور و یا نماینده تام الاختیار سازمان.

3- نماینده وزارتخانه ذیربط.

4-یك نفر نماینده كارفرما.

مسئول آموزش بنگاه اقتصادی: فردی مطلع به امر آموزش جهت برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی مورد  نیاز كارفرمایان كه در بنگاه اقتصادی مشغول فعالیت است.

ارزشیابی:  فرایند جمع آوری شواهد و قضاوت در مورد آنكه یك شایستگی بدست آمده است یا خیر، كه شامل سه بخش عملی، كتبی عملی و اخلاق حرفه ای خواهد بود.

صلاحیت حرفه ای مربیان: حداقل توانمندی های آموزشی و حرفه ای، كه از مربیان دوره آموزش استاندارد انتظار      می رود.

آزمونگر: آزمونگر فردی است با ویژگی مورد تایید سازمان كه توانایی انجام ارزشیابی مهارت كارآموزان (عملی –كتبی یا پروژه ) با حفظ استانداردها را دارا می باشد.

كمیته نظارت آموزش در صنایع استانی:  كمیته ای است كه تحت نظارت كمیته آموزش در صنایع و بر اساس مصوبات آن عمل خواهد نمود و با تركیب و وظایف ذیل تشكیل می گردد:

1-مدیر كل استان (رئیس كمیته نظارت استان).

2- معاون آموزش اداره كل.

3- رئیس آموزش و پژوهش اداره كل.

4-  رئیس اداره سنجش و ارزشیابی اداره كل.

4- مسئول آموزش در صنایع اداره كل (دبیر كمیته نظارت استانی).

وظایف كمیته نظارت آموزش در صنایع استانی

 • ارائه موافقت نامه اصولی پس از بررسی مدارك، مستندات و طرح توجیهی بنگاه اقتصادی.
 • ارسال مدارك تایید شده به كمیته آموزش در صنایع پس از بررسی و حصول اطمینان از احراز شرایط پروانه تاسیس مركز آموزش.
 • نظارت بر توافق نامه های همكاری آموزشی بین بنگاههای اقتصادی.
 • برنامه ریزی و نظارت بر اجرای آموزش و برگزاری آزمون در مراكز آموزش.
 • بررسی و تایید دوره های آموزشی برگزار شده در بنگاه های اقتصادی در سطح استان.

ضوابط و مقررات صدور و تمدید پروانه تاسیس مركز آموزش

الف – صدور موافقت اصولی  مركز آموزش جوار كارگاهی و بین كارگاهی

هر بنگاه اقتصادی دارای پروانه كسب برای واحدهای صنفی و پروانه ثبت شركتها برای واحدهای صنعتی كه دارای مسئول آموزش باشد، لازم است درخواست ایجاد مركز آموزش خود را با ارائه طرح توجیهی به اداره كل استان ارسال نماید و كارشناس آموزش در صنایع اداره كل استان ضمن بررسی طرح توجیهی از محل بازدید نموده و در صورت نظر مساعد، موافقت اصولی بر اساس فرم شماره8 با امضای مدیر كل استان به بنگاه اقتصادی داده می شود. مدت اعتبار موافقت اصولی مذكور حداكثر شش ماه می باشد.

ب – صدور  پروانه بهره برداری  مركز آموزش جوار كارگاهی و بین كارگاهی

پس از دریافت موافقت نامه اصولی در صورت احراز نظر بنگاه مبنی بر شرایط صدور پروانه بهره برداری و با اعلام بنگاه اقتصادی به اداره كل استان پس از بازدیدِ معاون آموزش اداره كل استان به همراه كارشناس آموزش در صنایع اداره كل، در صورت احراز شرایط در كمیته نظارت آموزش در صنایع استان، مدارك لازم خواسته شده به كمیته آموزش در صنایع ارسال و در صورت تایید، پروانه بهره برداری مركز آموزش توسط كمیته آموزش در صنایع  صادر می گردد. مدت اعتبار پروانه مذكور 3 سال از تاریخ صدور می باشد.

شرایط صدور پروانه بهره برداری مركز آموزش جوار كارگاهی

امكانات و تجهیزات لازم ایجاد  مركز آموزش جوار كارگاهی در بنگاه اقتصادی به شرح زیر می باشد:

الف – كلاس (كلاسهای) تئوری: به ازاء تا 300 نفر پرسنل حداقل یك كلاس با ظرفیت 12 نفر با مشخصات حداقل عرض 4 متر و مساحت كل  22 متر مربع لازم می باشد.

تبصره 1:  از 300 تا 800 نفر پرسنل وجود حداقل دو كلاس،  از 800 تا 1300 نفر پرسنل وجود حداقل 3 كلاس و بیش از 1300 نفر پرسنل  وجود  حداقل 4 كلاس  با مشخصات یاد شده ضروری است.

تبصره2: در صورت برگزاری كلاسهای تئوری بیش از 12 نفر كارآموز مساحت كلاس آموزشی به ازاء هر نفر كارآموز یك متر مربع افزوده می شود.

وسایل و تجهیزات و شرایط كلاس تئوری

 • تخته وایت برد به عرض حداقل 3 متر.
 • ویدئو پرژكتور یا LCD .
 • صندلی دسته دار كار آموز (حداقل 12 عدد).
 • میز و صندلی استاد.
 • وسایل سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع مناسب.
 • نور كافی ، رنگ مناسب ، نداشتن آلودگی صوتی و بهداشتی.
 • تجهیزات ایمنی شامل كپسول آتش نشانی و…

ب – –كتابخانه و سالن مطالعه

كتابخانه مركز  آموزش جوار كارگاهی از امكانات زیر برخوردار می باشد:

 • حداقل مساحت كتابخانه 20 متر مربع است.
 • حداقل به ازاء هر شاغل یك عنوان كتاب( 50% عمومی و 50% تخصصی) وجود داشته باشد.
 • وجود جزوات تخصصی، مقالات، مجلات تخصصی، CD  آموزشی و نرم افزارهای آموزشی به تعداد كافی.

ج – كارگاه  آموزشی

 • مركز آموزش جوار كارگاهی می بایست حداقل یك كارگاه آموزشی مجهز به تجهیزات كافی در رشته/ رشته های مورد تقاضا با ضریب تجهیز حداقل 5/. مطابق با استاندارد/ استانداردهای آموزشی مورد نظر را دارا باشد.

حداقل مساحت كارگاه متناسب با نوع رشته كارگاه غالب با لحاظ ضریب تجهیز و بر اساس فرم شماره 11 و تعداد كارآموز مندرج در استاندارد آموزشی می باشد.

مثال:  جهت محاسبه حداقل اندازه مساحت كارگاه تاسیسات با ضریب تجهیز 5/0 داریم:

متر مربع24=(مساحت هر نفر در رشته تاسیسات)4*(تعداد كارآموز استاندارد)12*(ضریب تجهیز)5/0

 • لا زم است كارگاه دارای نور كافی، ایمنی كامل شامل (كلاه، دستكش، عینك و غیره حسب مورد به تعداد كارآموز به علاوه 2 عدد(جهت مربی و كمك مربی)، كپسول آتش نشانی و جعبه كمك های اولیه)، امكانات ایمنی در زمینه برق گرفتگی، مسمومیت ناشی از گازهای سمی (در رشته های خاص)، تاسیسات الكتریكی استاندارد و موارد مرتبط مطابق با استاندارد باشد.

تبصره1:  بدیهی است تنها رشته هایی مجوز برگزاری در مركز آموزش جوار كارگاهی را دریافت می نمایند كه بر اساس نظر مربی مربوطه و تایید مسئول یا كارشناس آموزش در صنایع اداره كل، تجهیزات، امكانات و مواد مصرفی مورد نیاز مطابق توانایی های مورد نظر در استاندارد دوره را به اندازه كافی در كارگاه آموزشی داشته باشند. (فرم شماره 7)

تبصره2:  در صورت برگزاری  دوره در مركز آموزش حداكثر تعداد كار آموز شركت كننده در كارگاه می بایست برابر با ضریب تجهیزات موجود در تعداد نفرات استاندارد دوره آموزشی باشد. بدیهی است در غیر اینصورت كارگاه باید در چند نوبت برگزار گردد.

د – دفتر  آموزش

از جمله مكانهایی كه لازم است در مركز آموزش لحاظ شود ایجاد دفتر آموزش با امكانات زیر می باشد:

 • حداقل مساحت دفتر آموزش 20 متر مربع.
 • دارای حداقل یك میز و تعدادی صندلی مناسب.
 • كمد جهت نگهداری پرونده های آموزشی كارآموزان.

نكته: پرونده های آموزش باید دارای اطلاعات كامل پرسنلی، عكس، تصویر آخرین مدرك تحصیلی كارآموزان، تصویر گواهینامه های آموزشی گذرانده شده، فرم های نیاز سنجی و دوره های آموزشی طی شده باشد.

 • در خصوص كارآموزان غیر پرسنل بنگاه اقتصادی قرار دادن متن توافقنامه آموزشی با بنگاه در پرونده كارآموز الزامی می باشد.

شرایط صدور پروانه بهره برداری مركز آموزش بین كارگاهی

امكانات و تجهیزات لازم ایجاد مركز آموزش بین كارگاهی در بنگاه اقتصادی به شرح زیر می باشد:

الف – كلاس (كلاسهای)تئوری

به ازاء تا  300  نفر پرسنل حداقل یك كلاس با ظرفیت 12 نفر با مشخصات حداقل عرض 4 متر و حداقل مساحت 22 متر مربع لازم می باشد.

تبصره 1:  از 300 تا 800 نفر پرسنل وجود حداقل دو كلاس، از 800 تا 1300 نفر پرسنل وجود حداقل 3 كلاس و بیش از 1300 نفر پرسنل وجود حداقل 4 كلاس  با مشخصات یاد شده ضروری است.

تبصره 2: در صورت برگزاری كلاسهای تئوری بیش از 12 نفر كارآموز مساحت كلاس آموزشی به ازاء هر نفر كارآموز یك متر مربع افزوده می شود.

تبصره3: بدیهی است تنها رشته هایی مجوز برگزاری در مركز آموزش بین كارگاهی را دریافت می نمایند كه متناسب با توانایی های مورد نظر در استاندارد آموزشی دوره و نیز تعداد كارآموزان و بر اساس نظر مربی مربوطه و تایید كارشناس آموزش در صنایع اداره كل، به اندازه كافی تجهیزات، امكانات و مواد مصرفی مورد نیاز در خط تولید را داشته باشند.

وسایل و تجهیزات و شرایط كلاس تئوری

 • تخته وایت برد به عرض حداقل 3 متر.
 • ویدئو پرژكتور یا LCD.
 • صندلی دسته دار كار آموز (حداقل 12 عدد).
 • میز و صندلی استاد.
 • وسایل سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع مناسب.
 • نور كافی، رنگ مناسب، نداشتن آلودگی صوتی و بهداشتی.
 • تجهیزات ایمنی شامل كپسول آتش نشانی و….

ب- دفتر  آموزش:

از جمله مكانهایی كه لازم است در مركز آموزش لحاظ شود ایجاد دفتر آموزش می باشد.

 • حداقل مساحت دفتر آموزش 20 متر مربع.
 • دارای حداقل یك میز و تعدادی صندلی مناسب.
 • كمد جهت نگهداری پرونده های آموزشی كارآموزان.

نكته: پرونده های آموزش باید دارای اطلاعات كامل پرسنلی، عكس، تصویر آخرین مدرك تحصیلی كارآموزان، تصویر گواهینامه های آموزشی گذرانده شده، فرم های نیاز سنجی و دوره های آموزشی طی شده باشد.

 • در خصوص كارآموزان غیر پرسنل بنگاه اقتصادی قرار دادن متن توافقنامه آموزشی با بنگاه در پرونده كارآموز الزامی می باشد.

شرایط تمدید پروانه:

جهت تمدید پروانه با ارسال درخواست بنگاه به اداره كل استان و در صورت احراز شرایط دستورالعمل اجرایی جاری پس از طی مراحل قانونی نسبت به تمدید پروانه مركز اقدام خواهد شد.

فرآیند تاسیس مركز

 1. بنگاه اقتصادی متقاضی تاسیس مركز آموزش باید درخواست خود را به همراه فرم شماره 1  به اداره كل استان تحویل نماید.
 2. مسئول آموزش در صنایع اداره كل جهت بررسی و ارائه توضیحات و فرم های لازم حداكثر 10 روز كاری پس از درخواست بنگاه از بنگاه بازدید و فرم شماره 6 را تكمیل می نماید.
 3. ارائه طرح توجیهی تكمیل شده (فرم شماره 9) به اداره كل استان توسط بنگاه اقتصادی.
 4. حداكثر 10 روز كاری پس از دریافت طرح توجیهی از بنگاه اقتصادی هیئت نظارت آموزش در صنایع استان نسبت به عدم تایید مركز با ذكر دلایل و یا تایید با صدور موافقت اصولی (فرم8) اقدام نماید.
 5. بنگاه اقتصادی موظف است پس از اخذ موافقت اصولی، حداكثر تا مدت 6 ماه نسبت به تامین مكان مورد نظر و تكمیل و ارسال فرمهای شماره 2 ، 3 ،4 ، 5 و تصاویر كلاسهای تئوری، كارگاه های آموزشی، كتابخانه،  ساختمان آموزش، پلان مركز آموزش با جزئیات كامل، چیدمان تجهیزات آموزشی در كلاس ها و كارگاه های مذكور به كمیته نظارت استان اقدام نماید در غیر اینصورت موافقت اصولی وی ملغی خواهد شد.
 6. حداكثر پس از 10 روز كاری از دریافت اعلام آمادگی بنگاه اقتصادی، كمیته نظارت می بایست معاون آموزش و مسئول آموزش در صنایع اداره كل را جهت بازدید از مكان آموزشی معرفی شده اعزام نمایند. چنانچه مركز از سوی كمیته نظارت تایید نگردد، نواقص موجود می بایست به اطلاع بنگاه اقتصادی رسانده تا رفع شود.(فرم10 تكمیل شود)
 7. كمیته نظارت استان در صورت تایید، مراتب را به همراه فرمهای تكمیل شده مربوطه، گزارش بازدید و عكسهای اخذ شده از مركز به دفتر امور آموزش در صنایع سازمان جهت طرح موضوع در كمیته آموزش در صنایع با امضا مدیر كل ارسال می نماید.
 8. كمیته آموزش در صنایع می بایست حداكثر یكماه پس از دریافت مستندات از كمیته نظارت آموزش در صنایع استان، نسبت به بررسی مدارك دریافتی اقدام و در صورت تایید نشدن، موارد جهت اصلاح، عودت داده شود و در صورت تایید، نسبت به صدور پروانه تاسیس و بهره برداری مركز آموزش مبادرت نماید.
 9. چنانچه اشكالاتی در مركز آموزش مذكور از سوی كمیته تشخیص داده شود، مراتب از طریق اداره كل به اطلاع بنگاه رسیده و بنگاه اقتصادی می بایست نواقص یاد شده را برطرف نموده و نتایج حاصله را به منظور بازدید مجدد توسط معاون آموزش و مسئول آموزش در صنایع استان و طی مجدد مراحل فوق به اداره كل اعلام نمایند.
 10. پس از صدور پروانه بهره برداری مركز، پروانه مذكور به اداره كل ارسال شده تا با هماهنگی با بنگاه اقتصادی در روز افتتاح مركز، به بنگاه اقتصادی تقدیم شود.

شرایط بنگاه اقتصادی

بنگاه اقتصادی باید دارای شرایط ذیل باشد:

 1. پروانه ثبت شركت و یا كدصنفی.
 2. مسئول آموزش و چارت مناسب آموزشی.
 3. نداشتن منع قانونی فعالیت (با نظر كمیته نظارت صنایع استان).
 4. فعال بودن بنگاه اقتصادی.

تبصره: درصورت لغو پروانه تاسیس مركز آموزش به عللی همچون عدم همكاری موثر، تغییر كاربری محل آموزش، مراتب جهت بازپرداخت مبالغ دریافتی بابت معافیتهای ایجاد، توسعه و تجهیز به دستگاههای مربوطه اعلام می گردد.

وظایف و اختیارات بنگاه اقتصادی به شرح ذیل می باشد:

 • درخواست صدور پروانه تاسیس مركز آموزش و ارائه مدارك لازم طی تشریفات قانونی مطابق این دستورالعمل.
 • معرفی مكان و محل مناسب كه از لحاظ ایمنی، بهداشتی، تجهیزاتی و وسایل لازم مورد تایید كمیته نظارت آموزش در صنایع استان باشد.
 • اخذ مجوز قبل از هرگونه تغییر محل ساختمان، تغییر كاربری از كمیته نظارت آموزش در صنایع استان.
 • معرفی مسئول آموزش واجد شرایط برای مركز آموزش به كمیته نظارت آموزش در صنایع استان (جهت تایید).
 • تایید صلاحیت مربیان انتخاب شده از طرف بنگاه.

نحوه احراز صلاحیت مربیان

مربیان لازم است دارای شرایط عمومی و اختصاصی ذیل باشند:

الف) شرایط عمومی:

 1. مسلمان یا پیرو یكی از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 2. دارا بودن صلاحیت فرهنگی و سیاسی.
 3. عدم اشتهار به فساد و تجاهر به فسق.
 4. عدم اعتیاد به مواد مخدر.
 5. عدم سابقه محكومیت كیفری موثر.
 6. دارا بودن سلامت جسمی متناسب با حرفه مورد آموزش.
 7. دارا بودن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم یا معافیت تحصیلی برای آقایان.

ب) شرایط اختصاصی شامل:

دارا بودن حداقل مدرك تحصیلی و همچنین توانائیهای عمومی، فنی و تخصصی لحاظ شده در استاندارد های آموزشی مصوب مربوطه.

 • مسئولیت بررسی و تایید صلاحیت اختصاصی مربیان بر عهده مسئول آموزش بنگاه اقتصادی می باشد.
 • مسئول آموزش بنگاه اقتصادی در صورت احراز صلاحیت عمومی و اختصاصی مربی، طبق ضوابط ابلاغی مورد نظر، ضمن بكارگیری وی موظف است كپی مدارك مربوط به شرح ذیل را پس از برابر اصل نمودن در مركز نگهداری نماید و حداكثر تا ده روز پس از بكارگیری مربی یك نسخه از آنها را به دبیرخانه كمیته نظارت آموزش در صنایع استان ارائه نماید:
 • تمام صفحات شناسنامه.
 • پشت و روی كارت ملی.
 • آخرین مدرك تحصیلی.
 • گواهی عدم سابقه محكومیت كیفری موثر.
 • كارت پایان خدمت یا معافیت دائم و یا معافیت تحصیلی(آقایان).

نظارت و بازرسی و مقررات مربوط به لغو پروانه تاسیس و تعطیلی مركز  آموزش

نظارت و بازرسی مركز  آموزش شامل بررسی موارد ذیل می گردد:

 • رعایت تجهیزات، مواد مصرفی و ابزار مطابق استانداردهای آموزشی مصوب سازمان.
 • تطبیق فعالیت مركز با رشته غالب فرم شماره 3 و 7 ب، در خصوص رشته در حال اجرا.
 • رعایت دستورالعمل های حفاظت و ایمنی و بهداشت در محیط كارگاه و مركز در چارچوب ضوابط ابلاغی.
 • رعایت ساعات دوره های آموزشی مطابق استاندارد آموزشی مصوب و یا توافق نامه های همكاری.
 • رعایت احراز شرایط اختصاصی و عمومی مربیان بر اساس مدارك و مستندات مثبته.
 • حضور مربی دارای ابلاغ حرفه ای آموزشی مربوطه در كارگاه.
 • رعایت شئونات اسلامی.
 • چگونگی بایگانی سوابق دوره های آموزشی و پرونده های آموزشی كاركنان.
 • نظارت و بازرسی در امور مراكز آموزش جوار كارگاهی /بین كارگاهی متناسب با موضوعات فوق الذكر توسط مسئول آموزش در صنایع استان و یا افراد واجد صلاحیت در حرفه مربوط صورت می پذیرد(فرم12). این افراد باید دارای معرفی نامه (كارت شناسائی مخصوص بازرسی) صادره از طرف سازمان باشند.
 • بازرسان در صورت مشاهده هرگونه تخلفی، ضمن درج موضوع در دفتر بازرسی مركز آموزش مراتب را به كمیته نظارت استان گزارش می نمایند.
 • تخلفاتی كه با اعلام كمیته نظارت آموزش صنایع استانی منجر به لغو پروانه تاسیس مركز آموزش از سوی كمیته آموزش در صنایع می گردد عبارتند از:
 • تغییر محل مركز آموزش بدون كسب مجوز از كمیته نظارت آموزش در صنایع استان.
 • تغییر كاربری محل معرفی شده.
 • آموزش افراد غیر مجاز.
 • عدم همكاری آموزشی به مدت یك سال.
 • دریافت مجوز آموزشی از سایر سازمان ها و موسسات در صورتی كه محل این مركز آموزش، جهت دریافت مجوز جدید معرفی شود.

مقررات عمومی

 • نسخه اصلی پروانه تاسیس و بهره برداری باید در دفتر مدیر مركز آموزش نصب گردد.
 • دو عدد تابلو با طرح اعلامی از طرف سازمان تهیه شود بطوری كه یك عدد بر سر درب ورودی مركز آموزش و دیگری در محل درب اصلی بنگاه اقتصادی نصب گردد.
 • كلیه شاغلین بنگاه اقتصادی بایستی دارای پرونده آموزشی باشند و كلیه اطلاعات پرسنلی، دوره های گذارنده شده و دوره های مورد نیاز ارتقاء شغلی را در آن درج نمایند.
 • انجام آزمون ارزشیابی پایان دوره كارآموزان و صدور گواهی نامه مهارت به عهده سازمان است.
 • كلیه مراكز آموزش كه قبل از تصویب این دستورالعمل دایر شده اند موظفند از تاریخ ابلاغ ظرف مدت یك سال شرایط خود را با این دستورالعمل تطبیق دهند.
 • چنانچه مركز آموزش تقاضای برگزاری دوره /دوره های جدید كه جزء رشته/رشته های غالب(بر اساس فرم شماره 3) مصوب در پروانه تاسیس نمی باشد را نماید، در این صورت مركز آموزش پس از تجهیز كارگاه مطابق با استاندارد دوره آموزشی مورد تقاضا نسبت به تكمیل  و ارسال فرم شماره 7 الف اقدام نموده و پس از بازدید و بررسی و تایید اداره كل بر اساس فرم شماره 7ب مجوز اجرای دوره را دریافت می نماید.

مقررات مربوط به كارآموزان

 • سن كارآموز برای شركت در دوره های آموزشی مطابق استاندارد آموزشی مصوب مربوط می باشد.
 • حداقل میزان مدرك تحصیلی كارآموزان جهت شركت در دوره های آموزشی بر اساس استانداردهای آموزشی مصوب سازمان در حرفه مربوطه تعیین می شود.
 • بنگاه اقتصادی موظف است هزینه ثبت نام كارآموز را در شروع دوره به شماره حسابی كه سازمان اعلام می نماید(خزانه داری كل) واریز و رسید آن را به مركز  آموزش فنی و حرفه ای مربوطه تحویل نماید.

وظایف و فعالیتهای مركزآموزش و سازمان

وظایف متقابل سازمان و مركز

پس از ایجاد مركزآموزش، سازمان و بنگاه اقتصادی متعهد می شوند تا زمینه همكاری های متقابل را فراهم آورده و در جهت افزایش توانمندی های منابع انسانی دو طرف كه در نهایت منجر به افزایش بهره وری خواهد شد گام بردارند. از جمله موارد همكاری كه می توان در جهت نیل به اهداف، مد نظر قرار داد بشرح زیر می باشد:

الف )وظایف مركز آموزش

به منظور تامین منابع انسانی مورد نیاز در بنگاه اقتصادی، فعالیت های آموزشی در مراكز آموزش در بنگاه ذینفع به شرح زیر صورت می پذیرد:

الف)  آموزش كارگران مبتدی.

ب)  آموزش كارگران شاغل به منظور باز آموزی، تكمیل و ارتقاء مهارت و تعلیم تخصصهای پیشرفته همگام با تغییرات تكنولوژی.

ج) آموزش كارگران تغییر شغل یافته.

1- مدت آموزش در هر رشته كارآموزی مطابق با استانداردهای تایید شده از طرف سازمان می باشد. در صورت عدم وجود استاندارد آموزشی، این استانداردها می تواند با همكاری بنگاه اقتصادی و سازمان تهیه و مورد استفاده قرار گیرد.

2- مراكز آموزش جوار كارگاهی و بین كارگاهی می توانند علاوه بر آموزش پرسنل خود بر اساس توافق نامه منعقده  آموزش شاغلین دیگر بنگاه های اقتصادی را نیز بر عهده گیرند. بدیهی است آموزش افراد غیر پرسنل بنگاه اقتصادی مركز آموزش بدون توافقنامه آموزشی با بنگاه های اقتصادی دیگر تخلف محسوب می شود.

3 – در خصوص دوره های آموزشی فاقد استاندارد كه مورد درخواست مركز می باشد تجهیزات مورد نیاز در دوره اول بر اساس نظر مربی و در صورت برگزاری دوره های بعدی مطابق با استاندارد می باشد.

4-  در صورت نیاز،  مركز تربیت مربی همكاری لازم را در جهت تامین و تربیت مربیان مورد نیاز مراكز آموزش به عمل خواهد آورد.

5-مركز آموزش مكلف است جهت انجام ارزشیابی و آزمون، اطلاعات مورد نیاز مربوط به اجرای دوره كارآموزی را به اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان ارسال دارد.

تبصره: در صورتیكه بر اساس تقاضای بنگاه اقتصادی دوره ای فاقد استاندارد، برای اولین بار بخواهد اجرا گردد و زمان نیز برای تهیه استاندارد مربوطه كافی نباشد دوره می تواند برگزار گردد و در پایان دوره پس از برگزاری آزمون گواهی حضور در دوره (گواهی حضور در دوره) براساس فرم شماره 13 توسط اداره آموزش ارائه گردد. در صورتیكه این دوره ها مجدد تقاضا شود انجام دوره بدون استاندارد مصوب سازمان امكان پذیرنخواهد بود.

 • مراكز آموزش می توانند در جهت تامین نرم افزار آموزشی (استاندارد های آموزشی، كتب و جزوات، فیلم و اسلاید های آموزشی و وسائل كمك آموزشی) مورد نیاز از امكانات موجود سازمان استفاده نمایند.
 • تهیه و تدوین نیازسنجی آموزش براساس استانداردهای سازمان.
 • تنظیم جدول زمانبندی آموزشی.
 • ارائه گزارش تنظیمی به مسئول آموزش در صنایع منطقه.
 • تامین وسیله ایاب و ذهاب مربی در صورت استفاده از مربیان سازمان.
 • همكاری افراد متخصص مركز آموزش با سازمان به منظور تهیه و تدوین استانداردهای آموزشی مورد نیاز براساس دانش و تكنولوژی نوین.

ب – وظایف سازمان

 1. بررسی نیازهای آموزشی ارائه شده از سوی مركز آموزش.
 2. در اولویت قراردادن آموزش های مورد نیاز این مراكز آموزشی نسبت به دیگر درخواستهای صنایع.
 3. تخصیص مربی شایسته به مركز با نظر مسئول آموزش بنگاه اقتصادی.
 4. اخذ آزمون بر اساس آموزش های ارائه شده و اعطای گواهینامه معتبر بین المللی به افراد قبول شده در آزمون.
 5. برنامه ریزی در جهت اجرای رشته های آموزشی مورد نیاز فاقد امكانات برگزاری در سایر فضاهای آموزشی.
 6. معرفی بنگاه اقتصادی دارای مركز آموزش به سازمان امور مالیاتی كشور جهت برخورداری از هرگونه تشویق و معافیت قانونی.
 7.  آموزش مربیان مركز جهت ارتقاء مهارت و افزایش توانمندی ها.