دستورالعمل اجرای تاسیس مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی

دستورالعمل اجرایی تاسیس مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی

در اجراي ماده 110 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و به منظور گسترش آموزشهاي فني و حرفه اي و تامين نيروي انساني ماهر مورد نياز مبني بر اينكه “كليه كارفرمايان واحد هاي صنعتي، توليدي و خدماتي مكلفند در ايجاد مراكز  آموزش جواركارگاهي و بين كارگاهي با سازمان آموزش فني و حرفه اي وزارت كار و امور اجتماعي همكاري لازم را بعمل آورند.” و پيرو تصويب نامه هيئت وزيران به شماره 52162/ت511ه  مورخ 12/11/1371 و به استناد تبصره 2 ماده واحده مذكور دستورالعمل ايجاد و تاسيس مراكز جواركارگاهي و بين كارگاهي به شرح زير مي باشد:

كليات و تعاريف

سازمان:  سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي.

مركز آموزش جوار كارگاهي:  مركزي است كه از لحاظ تجهيزات آموزشي مستقل از خط توليد بوده و يك واحد به تنهايي و يا چند واحد به اشتراك مي توانند آن را تاسيس و اداره نمايند.

مركز آموزش بين كارگاهي:  مركزي است كه در آن امرآموزش با استفاده از امكانات خط توليد انجام مي گيرد.

مربي:  فردي است كه ضمن احراز شرايط مربيگري، توانايي انتقال دانش فني به كارآموزان از جمله استفاده از تجهيزات كارگاه آموزش و فنآوري روز و همچنين توانايي انجام ارزشيابي طي دوره و پايان دوره را مطابق  استانداردهاي  مهارت و آموزشي داشته باشد.

كارگاه  آموزشي: مكاني است كه براي اجراي برنامه هاي آموزش فني و حرفه اي تجهيز شده است و كارآموزان در آنجا مهارت هاي لازم را بر اساس استانداردهاي مصوب كسب مي نمايند.

كارآموز: فردي است كه به منظور فراگيري مهارت در دوره آموزشي معيني براي كسب مهارت هاي شغل يا ارتقاي كيفيت كاري شركت مي نمايد.

بنگاه اقتصادي:  واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي مي باشند كه به توليد محصول يا ارائه خدمت مشغول اند.

رشته غالب:  به رشته اي غالب مي گويند كه بيشترين درخواست برگزاري دوره را مطابق با تقويم آموزشي ارائه  شده در طرح توجيهي بنگاه اقتصادي جهت دريافت پروانه بهره برداري داشته باشد.

ادارات كل:  ادارات كل  آموزش فني و حرفه اي مستقر در 31 استان كشور مي باشد كه تحت نظام سازمان آموزش فني  و حرفه اي كشور فعاليت مي نمايند.

مركز آموزش:  مركز آموزش بين كارگاهي يا جوار كارگاهي مي باشد كه سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور پروانه         بهره برداري آن را با شرايط مشخص به بنگاه اقتصادي اهدا مي نمايد.

گواهينامه:  عنوان اختصاري “گواهينامه مهارت آموزش فني و حرفه اي” است كه بر اساس ضوابط ارزشيابي مهارت براي كارآموزان و نيروي كار توسط سازمان صادر مي گردد.

گواهي حضور در دوره:   چنانچه دوره آموزشي فاقد استاندارد آموزشي كه هنوز مورد تاييد سازمان قرار نگرفته است يا بخشي از استاندارد آموزشي  باشد كه در قالب استانداردهاي آموزشي “شايستگي” و “آموزش در صنايع” كد استاندارد دريافت نكرده باشد در اينصورت گواهي حضور در دوره با رعايت الزامات ذيل صادر مي گردد.

 • رعايت پيشنيازهاي مورد نياز دوره لحاظ گردد.
 • الزامات ايمني فني و بهداشتي دوره لحاظ گردد.
 • آزمون پايان دوره توسط مربي انجام شود (فقط به افراد پذيرفته شده گواهي حضور اعطاء مي گردد).

استاندارد شغل: مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گويند در بعضي از موارد استاندارد حرفه اي نيز گفته مي شود.

استاندارد آموزش: نقشه ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل.

كد استاندارد: مجموعه اي از اعداد قراردادي مي باشند كه توسط سازمان بين المللي طبقه بندي مشاغل به منظور هماهنگي براي تفكيك رشته ها و زير مجموعه هر رشته تعيين شده است، معمولا در كشورهاي مختلف براي مصارف ملي تغييراتي در اين كدها منظور مي شود.

رشته  آموزشي: مجموعه برنامه هاي آموزشي مربوط به فراگيري چند حرفه هم خانواده مي باشد.

حرفه  آموزشي: مجموعه مهارت هاي مورد نياز يك شغل را حرفه آموزشي مي نامند.

طول دوره آموزشي: حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي.

شايستگي: توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد.

موافقت اصولي: موافقت اوليه با درخواست بنگاه اقتصادي به منظور تاسيس مركز آموزش مي باشد و به دارنده آن مطابق اين دستورالعمل در صورت احراز شرايط پروانه تاسيس و بهره برداري  اعطا مي گردد.

پروانه تاسيس و بهره برداري: مجوز تاسيس و بهره برداري از مركز آموزش كه توسط كميته آموزش در صنايع  به  بنگاه اقتصادي داده مي شود.

كميته آموزش در صنايع:  كميته اي است كه به منظور بررسي و ارائه پروانه تاسيس و بهره برداري مركز آموزش به درخواست بنگاه هاي اقتصادي، نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي كارآموزي مراكز آموزش، تصويب ضوابط آموزشهاي ضمن كار و بررسي هزينه هاي كارآموزي جهت اعمال معافيت هاي قانوني با تركيب ذيل تشكيل مي گردد:

1-نماينده وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي.

2-رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و يا نماينده تام الاختيار سازمان.

3- نماينده وزارتخانه ذيربط.

4-يك نفر نماينده كارفرما.

مسئول آموزش بنگاه اقتصادي: فردي مطلع به امر آموزش جهت برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزشي مورد  نياز كارفرمايان كه در بنگاه اقتصادي مشغول فعاليت است.

ارزشيابي:  فرايند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير، كه شامل سه بخش عملي، كتبي عملي و اخلاق حرفه اي خواهد بود.

صلاحيت حرفه اي مربيان: حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي، كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار      مي رود.

آزمونگر: آزمونگر فردي است با ويژگي مورد تاييد سازمان كه توانايي انجام ارزشيابي مهارت كارآموزان (عملي –كتبي يا پروژه ) با حفظ استانداردها را دارا مي باشد.

كميته نظارت آموزش در صنايع استاني:  كميته اي است كه تحت نظارت كميته آموزش در صنايع و بر اساس مصوبات آن عمل خواهد نمود و با تركيب و وظايف ذيل تشكيل مي گردد:

1-مدير كل استان (رئيس كميته نظارت استان).

2- معاون آموزش اداره كل.

3- رئيس آموزش و پژوهش اداره كل.

4-  رئيس اداره سنجش و ارزشيابي اداره كل.

4- مسئول آموزش در صنايع اداره كل (دبير كميته نظارت استاني).

وظايف كميته نظارت آموزش در صنايع استاني

 • ارائه موافقت نامه اصولي پس از بررسي مدارك، مستندات و طرح توجيهي بنگاه اقتصادي.
 • ارسال مدارك تاييد شده به كميته آموزش در صنايع پس از بررسي و حصول اطمينان از احراز شرايط پروانه تاسيس مركز آموزش.
 • نظارت بر توافق نامه هاي همكاري آموزشي بين بنگاههاي اقتصادي.
 • برنامه ريزي و نظارت بر اجراي آموزش و برگزاري آزمون در مراكز آموزش.
 • بررسي و تاييد دوره هاي آموزشي برگزار شده در بنگاه هاي اقتصادي در سطح استان.

ضوابط و مقررات صدور و تمديد پروانه تاسيس مركز آموزش

الف – صدور موافقت اصولي  مركز آموزش جوار كارگاهي و بين كارگاهي

هر بنگاه اقتصادي داراي پروانه كسب براي واحدهاي صنفي و پروانه ثبت شركتها براي واحدهاي صنعتي كه داراي مسئول آموزش باشد، لازم است درخواست ايجاد مركز آموزش خود را با ارائه طرح توجيهي به اداره كل استان ارسال نمايد و كارشناس آموزش در صنايع اداره كل استان ضمن بررسي طرح توجيهي از محل بازديد نموده و در صورت نظر مساعد، موافقت اصولي بر اساس فرم شماره8 با امضاي مدير كل استان به بنگاه اقتصادي داده مي شود. مدت اعتبار موافقت اصولي مذكور حداكثر شش ماه مي باشد.

ب – صدور  پروانه بهره برداري  مركز آموزش جوار كارگاهي و بين كارگاهي

پس از دريافت موافقت نامه اصولي در صورت احراز نظر بنگاه مبني بر شرايط صدور پروانه بهره برداري و با اعلام بنگاه اقتصادي به اداره كل استان پس از بازديدِ معاون آموزش اداره كل استان به همراه كارشناس آموزش در صنايع اداره كل، در صورت احراز شرايط در كميته نظارت آموزش در صنايع استان، مدارك لازم خواسته شده به كميته آموزش در صنايع ارسال و در صورت تاييد، پروانه بهره برداري مركز آموزش توسط كميته آموزش در صنايع  صادر مي گردد. مدت اعتبار پروانه مذكور 3 سال از تاريخ صدور مي باشد.

شرايط صدور پروانه بهره برداري مركز آموزش جوار كارگاهي

امكانات و تجهيزات لازم ايجاد  مركز آموزش جوار كارگاهي در بنگاه اقتصادي به شرح زير مي باشد:

الف – كلاس (كلاسهاي) تئوري: به ازاء تا 300 نفر پرسنل حداقل يك كلاس با ظرفيت 12 نفر با مشخصات حداقل عرض 4 متر و مساحت كل  22 متر مربع لازم مي باشد.

تبصره 1:  از 300 تا 800 نفر پرسنل وجود حداقل دو كلاس،  از 800 تا 1300 نفر پرسنل وجود حداقل 3 كلاس و بيش از 1300 نفر پرسنل  وجود  حداقل 4 كلاس  با مشخصات ياد شده ضروري است.

تبصره2: در صورت برگزاري كلاسهاي تئوري بيش از 12 نفر كارآموز مساحت كلاس آموزشي به ازاء هر نفر كارآموز يك متر مربع افزوده مي شود.

وسايل و تجهيزات و شرايط كلاس تئوري

 • تخته وايت برد به عرض حداقل 3 متر.
 • ويدئو پرژكتور يا LCD .
 • صندلي دسته دار كار آموز (حداقل 12 عدد).
 • ميز و صندلي استاد.
 • وسايل سرمايشي و گرمايشي و تهويه مطبوع مناسب.
 • نور كافي ، رنگ مناسب ، نداشتن آلودگي صوتي و بهداشتي.
 • تجهيزات ايمني شامل كپسول آتش نشاني و…

ب – –كتابخانه و سالن مطالعه

كتابخانه مركز  آموزش جوار كارگاهي از امكانات زير برخوردار مي باشد:

 • حداقل مساحت كتابخانه 20 متر مربع است.
 • حداقل به ازاء هر شاغل يك عنوان كتاب( 50% عمومي و 50% تخصصي) وجود داشته باشد.
 • وجود جزوات تخصصي، مقالات، مجلات تخصصي، CD  آموزشي و نرم افزارهاي آموزشي به تعداد كافي.

ج – كارگاه  آموزشي

 • مركز آموزش جوار كارگاهي مي بايست حداقل يك كارگاه آموزشي مجهز به تجهيزات كافي در رشته/ رشته هاي مورد تقاضا با ضريب تجهيز حداقل 5/. مطابق با استاندارد/ استانداردهاي آموزشي مورد نظر را دارا باشد.

حداقل مساحت كارگاه متناسب با نوع رشته كارگاه غالب با لحاظ ضريب تجهيز و بر اساس فرم شماره 11 و تعداد كارآموز مندرج در استاندارد آموزشي مي باشد.

مثال:  جهت محاسبه حداقل اندازه مساحت كارگاه تاسيسات با ضريب تجهيز 5/0 داريم:

متر مربع24=(مساحت هر نفر در رشته تاسيسات)4*(تعداد كارآموز استاندارد)12*(ضريب تجهيز)5/0

 • لا زم است كارگاه داراي نور كافي، ايمني كامل شامل (كلاه، دستكش، عينك و غيره حسب مورد به تعداد كارآموز به علاوه 2 عدد(جهت مربي و كمك مربي)، كپسول آتش نشاني و جعبه كمك هاي اوليه)، امكانات ايمني در زمينه برق گرفتگي، مسموميت ناشي از گازهاي سمي (در رشته هاي خاص)، تاسيسات الكتريكي استاندارد و موارد مرتبط مطابق با استاندارد باشد.

تبصره1:  بديهي است تنها رشته هايي مجوز برگزاري در مركز آموزش جوار كارگاهي را دريافت مي نمايند كه بر اساس نظر مربي مربوطه و تاييد مسئول يا كارشناس آموزش در صنايع اداره كل، تجهيزات، امكانات و مواد مصرفي مورد نياز مطابق توانايي هاي مورد نظر در استاندارد دوره را به اندازه كافي در كارگاه آموزشي داشته باشند. (فرم شماره 7)

تبصره2:  در صورت برگزاري  دوره در مركز آموزش حداكثر تعداد كار آموز شركت كننده در كارگاه مي بايست برابر با ضريب تجهيزات موجود در تعداد نفرات استاندارد دوره آموزشي باشد. بديهي است در غير اينصورت كارگاه بايد در چند نوبت برگزار گردد.

د – دفتر  آموزش

از جمله مكانهايي كه لازم است در مركز آموزش لحاظ شود ايجاد دفتر آموزش با امكانات زير مي باشد:

 • حداقل مساحت دفتر آموزش 20 متر مربع.
 • داراي حداقل يك ميز و تعدادي صندلي مناسب.
 • كمد جهت نگهداري پرونده هاي آموزشي كارآموزان.

نكته: پرونده هاي آموزش بايد داراي اطلاعات كامل پرسنلي، عكس، تصوير آخرين مدرك تحصيلي كارآموزان، تصوير گواهينامه هاي آموزشي گذرانده شده، فرم هاي نياز سنجي و دوره هاي آموزشي طي شده باشد.

 • در خصوص كارآموزان غير پرسنل بنگاه اقتصادي قرار دادن متن توافقنامه آموزشي با بنگاه در پرونده كارآموز الزامي مي باشد.

شرايط صدور پروانه بهره برداري مركز آموزش بين كارگاهي

امكانات و تجهيزات لازم ايجاد مركز آموزش بين كارگاهي در بنگاه اقتصادي به شرح زير مي باشد:

الف – كلاس (كلاسهاي)تئوري

به ازاء تا  300  نفر پرسنل حداقل يك كلاس با ظرفيت 12 نفر با مشخصات حداقل عرض 4 متر و حداقل مساحت 22 متر مربع لازم مي باشد.

تبصره 1:  از 300 تا 800 نفر پرسنل وجود حداقل دو كلاس، از 800 تا 1300 نفر پرسنل وجود حداقل 3 كلاس و بيش از 1300 نفر پرسنل وجود حداقل 4 كلاس  با مشخصات ياد شده ضروري است.

تبصره 2: در صورت برگزاري كلاسهاي تئوري بيش از 12 نفر كارآموز مساحت كلاس آموزشي به ازاء هر نفر كارآموز يك متر مربع افزوده مي شود.

تبصره3: بديهي است تنها رشته هايي مجوز برگزاري در مركز آموزش بين كارگاهي را دريافت مي نمايند كه متناسب با توانايي هاي مورد نظر در استاندارد آموزشي دوره و نيز تعداد كارآموزان و بر اساس نظر مربي مربوطه و تاييد كارشناس آموزش در صنايع اداره كل، به اندازه كافي تجهيزات، امكانات و مواد مصرفي مورد نياز در خط توليد را داشته باشند.

وسايل و تجهيزات و شرايط كلاس تئوري

 • تخته وايت برد به عرض حداقل 3 متر.
 • ويدئو پرژكتور يا LCD.
 • صندلي دسته دار كار آموز (حداقل 12 عدد).
 • ميز و صندلي استاد.
 • وسايل سرمايشي و گرمايشي و تهويه مطبوع مناسب.
 • نور كافي، رنگ مناسب، نداشتن آلودگي صوتي و بهداشتي.
 • تجهيزات ايمني شامل كپسول آتش نشاني و….

ب- دفتر  آموزش:

از جمله مكانهايي كه لازم است در مركز آموزش لحاظ شود ايجاد دفتر آموزش مي باشد.

 • حداقل مساحت دفتر آموزش 20 متر مربع.
 • داراي حداقل يك ميز و تعدادي صندلي مناسب.
 • كمد جهت نگهداري پرونده هاي آموزشي كارآموزان.

نكته: پرونده هاي آموزش بايد داراي اطلاعات كامل پرسنلي، عكس، تصوير آخرين مدرك تحصيلي كارآموزان، تصوير گواهينامه هاي آموزشي گذرانده شده، فرم هاي نياز سنجي و دوره هاي آموزشي طي شده باشد.

 • در خصوص كارآموزان غير پرسنل بنگاه اقتصادي قرار دادن متن توافقنامه آموزشي با بنگاه در پرونده كارآموز الزامي مي باشد.

شرايط تمديد پروانه:

جهت تمديد پروانه با ارسال درخواست بنگاه به اداره كل استان و در صورت احراز شرايط دستورالعمل اجرايي جاري پس از طي مراحل قانوني نسبت به تمديد پروانه مركز اقدام خواهد شد.

فرآيند تاسيس مركز

 1. بنگاه اقتصادي متقاضي تاسيس مركز آموزش بايد درخواست خود را به همراه فرم شماره 1  به اداره كل استان تحويل نمايد.
 2. مسئول آموزش در صنايع اداره كل جهت بررسي و ارائه توضيحات و فرم هاي لازم حداكثر 10 روز كاري پس از درخواست بنگاه از بنگاه بازديد و فرم شماره 6 را تكميل مي نمايد.
 3. ارائه طرح توجيهي تكميل شده (فرم شماره 9) به اداره كل استان توسط بنگاه اقتصادي.
 4. حداكثر 10 روز كاري پس از دريافت طرح توجيهي از بنگاه اقتصادي هيئت نظارت آموزش در صنايع استان نسبت به عدم تاييد مركز با ذكر دلايل و يا تاييد با صدور موافقت اصولي (فرم8) اقدام نمايد.
 5. بنگاه اقتصادي موظف است پس از اخذ موافقت اصولي، حداكثر تا مدت 6 ماه نسبت به تامين مكان مورد نظر و تكميل و ارسال فرمهاي شماره 2 ، 3 ،4 ، 5 و تصاوير كلاسهاي تئوري، كارگاه هاي آموزشي، كتابخانه،  ساختمان آموزش، پلان مركز آموزش با جزئيات كامل، چيدمان تجهيزات آموزشي در كلاس ها و كارگاه هاي مذكور به كميته نظارت استان اقدام نمايد در غير اينصورت موافقت اصولي وي ملغي خواهد شد.
 6. حداكثر پس از 10 روز كاري از دريافت اعلام آمادگي بنگاه اقتصادي، كميته نظارت مي بايست معاون آموزش و مسئول آموزش در صنايع اداره كل را جهت بازديد از مكان آموزشي معرفي شده اعزام نمايند. چنانچه مركز از سوي كميته نظارت تاييد نگردد، نواقص موجود مي بايست به اطلاع بنگاه اقتصادي رسانده تا رفع شود.(فرم10 تكميل شود)
 7. كميته نظارت استان در صورت تاييد، مراتب را به همراه فرمهاي تكميل شده مربوطه، گزارش بازديد و عكسهاي اخذ شده از مركز به دفتر امور آموزش در صنايع سازمان جهت طرح موضوع در كميته آموزش در صنايع با امضا مدير كل ارسال مي نمايد.
 8. كميته آموزش در صنايع مي بايست حداكثر يكماه پس از دريافت مستندات از كميته نظارت آموزش در صنايع استان، نسبت به بررسي مدارك دريافتي اقدام و در صورت تاييد نشدن، موارد جهت اصلاح، عودت داده شود و در صورت تاييد، نسبت به صدور پروانه تاسيس و بهره برداري مركز آموزش مبادرت نمايد.
 9. چنانچه اشكالاتي در مركز آموزش مذكور از سوي كميته تشخيص داده شود، مراتب از طريق اداره كل به اطلاع بنگاه رسيده و بنگاه اقتصادي مي بايست نواقص ياد شده را برطرف نموده و نتايج حاصله را به منظور بازديد مجدد توسط معاون آموزش و مسئول آموزش در صنايع استان و طي مجدد مراحل فوق به اداره كل اعلام نمايند.
 10. پس از صدور پروانه بهره برداري مركز، پروانه مذكور به اداره كل ارسال شده تا با هماهنگي با بنگاه اقتصادي در روز افتتاح مركز، به بنگاه اقتصادي تقديم شود.

شرايط بنگاه اقتصادي

بنگاه اقتصادي بايد داراي شرايط ذيل باشد:

 1. پروانه ثبت شركت و يا كدصنفي.
 2. مسئول آموزش و چارت مناسب آموزشي.
 3. نداشتن منع قانوني فعاليت (با نظر كميته نظارت صنايع استان).
 4. فعال بودن بنگاه اقتصادي.

تبصره: درصورت لغو پروانه تاسيس مركز آموزش به عللي همچون عدم همكاري موثر، تغيير كاربري محل آموزش، مراتب جهت بازپرداخت مبالغ دريافتي بابت معافيتهاي ايجاد، توسعه و تجهيز به دستگاههاي مربوطه اعلام مي گردد.

وظايف و اختيارات بنگاه اقتصادي به شرح ذيل مي باشد:

 • درخواست صدور پروانه تاسيس مركز آموزش و ارائه مدارك لازم طي تشريفات قانوني مطابق اين دستورالعمل.
 • معرفي مكان و محل مناسب كه از لحاظ ايمني، بهداشتي، تجهيزاتي و وسايل لازم مورد تاييد كميته نظارت آموزش در صنايع استان باشد.
 • اخذ مجوز قبل از هرگونه تغيير محل ساختمان، تغيير كاربري از كميته نظارت آموزش در صنايع استان.
 • معرفي مسئول آموزش واجد شرايط براي مركز آموزش به كميته نظارت آموزش در صنايع استان (جهت تاييد).
 • تاييد صلاحيت مربيان انتخاب شده از طرف بنگاه.

نحوه احراز صلاحيت مربيان

مربيان لازم است داراي شرايط عمومي و اختصاصي ذيل باشند:

الف) شرايط عمومي:

 1. مسلمان يا پيرو يكي از اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
 2. دارا بودن صلاحيت فرهنگي و سياسي.
 3. عدم اشتهار به فساد و تجاهر به فسق.
 4. عدم اعتياد به مواد مخدر.
 5. عدم سابقه محكوميت كيفري موثر.
 6. دارا بودن سلامت جسمي متناسب با حرفه مورد آموزش.
 7. دارا بودن گواهي پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم يا معافيت تحصيلي براي آقايان.

ب) شرايط اختصاصي شامل:

دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي و همچنين توانائيهاي عمومي، فني و تخصصي لحاظ شده در استاندارد هاي آموزشي مصوب مربوطه.

 • مسئوليت بررسي و تاييد صلاحيت اختصاصي مربيان بر عهده مسئول آموزش بنگاه اقتصادي مي باشد.
 • مسئول آموزش بنگاه اقتصادي در صورت احراز صلاحيت عمومي و اختصاصي مربي، طبق ضوابط ابلاغي مورد نظر، ضمن بكارگيري وي موظف است كپي مدارك مربوط به شرح ذيل را پس از برابر اصل نمودن در مركز نگهداري نمايد و حداكثر تا ده روز پس از بكارگيري مربي يك نسخه از آنها را به دبيرخانه كميته نظارت آموزش در صنايع استان ارائه نمايد:
 • تمام صفحات شناسنامه.
 • پشت و روي كارت ملي.
 • آخرين مدرك تحصيلي.
 • گواهي عدم سابقه محكوميت كيفري موثر.
 • كارت پايان خدمت يا معافيت دائم و يا معافيت تحصيلي(آقايان).

نظارت و بازرسي و مقررات مربوط به لغو پروانه تاسيس و تعطيلي مركز  آموزش

نظارت و بازرسي مركز  آموزش شامل بررسي موارد ذيل مي گردد:

 • رعايت تجهيزات، مواد مصرفي و ابزار مطابق استانداردهاي آموزشي مصوب سازمان.
 • تطبيق فعاليت مركز با رشته غالب فرم شماره 3 و 7 ب، در خصوص رشته در حال اجرا.
 • رعايت دستورالعمل هاي حفاظت و ايمني و بهداشت در محيط كارگاه و مركز در چارچوب ضوابط ابلاغي.
 • رعايت ساعات دوره هاي آموزشي مطابق استاندارد آموزشي مصوب و يا توافق نامه هاي همكاري.
 • رعايت احراز شرايط اختصاصي و عمومي مربيان بر اساس مدارك و مستندات مثبته.
 • حضور مربي داراي ابلاغ حرفه اي آموزشي مربوطه در كارگاه.
 • رعايت شئونات اسلامي.
 • چگونگي بايگاني سوابق دوره هاي آموزشي و پرونده هاي آموزشي كاركنان.
 • نظارت و بازرسي در امور مراكز آموزش جوار كارگاهي /بين كارگاهي متناسب با موضوعات فوق الذكر توسط مسئول آموزش در صنايع استان و يا افراد واجد صلاحيت در حرفه مربوط صورت مي پذيرد(فرم12). اين افراد بايد داراي معرفي نامه (كارت شناسائي مخصوص بازرسي) صادره از طرف سازمان باشند.
 • بازرسان در صورت مشاهده هرگونه تخلفي، ضمن درج موضوع در دفتر بازرسي مركز آموزش مراتب را به كميته نظارت استان گزارش مي نمايند.
 • تخلفاتي كه با اعلام كميته نظارت آموزش صنايع استاني منجر به لغو پروانه تاسيس مركز آموزش از سوي كميته آموزش در صنايع مي گردد عبارتند از:
 • تغيير محل مركز آموزش بدون كسب مجوز از كميته نظارت آموزش در صنايع استان.
 • تغيير كاربري محل معرفي شده.
 • آموزش افراد غير مجاز.
 • عدم همكاري آموزشي به مدت يك سال.
 • دريافت مجوز آموزشي از ساير سازمان ها و موسسات در صورتي كه محل اين مركز آموزش، جهت دريافت مجوز جديد معرفي شود.

مقررات عمومي

 • نسخه اصلي پروانه تاسيس و بهره برداري بايد در دفتر مدير مركز آموزش نصب گردد.
 • دو عدد تابلو با طرح اعلامي از طرف سازمان تهيه شود بطوري كه يك عدد بر سر درب ورودي مركز آموزش و ديگري در محل درب اصلي بنگاه اقتصادي نصب گردد.
 • كليه شاغلين بنگاه اقتصادي بايستي داراي پرونده آموزشي باشند و كليه اطلاعات پرسنلي، دوره هاي گذارنده شده و دوره هاي مورد نياز ارتقاء شغلي را در آن درج نمايند.
 • انجام آزمون ارزشيابي پايان دوره كارآموزان و صدور گواهي نامه مهارت به عهده سازمان است.
 • كليه مراكز آموزش كه قبل از تصويب اين دستورالعمل داير شده اند موظفند از تاريخ ابلاغ ظرف مدت يك سال شرايط خود را با اين دستورالعمل تطبيق دهند.
 • چنانچه مركز آموزش تقاضاي برگزاري دوره /دوره هاي جديد كه جزء رشته/رشته هاي غالب(بر اساس فرم شماره 3) مصوب در پروانه تاسيس نمي باشد را نمايد، در اين صورت مركز آموزش پس از تجهيز كارگاه مطابق با استاندارد دوره آموزشي مورد تقاضا نسبت به تكميل  و ارسال فرم شماره 7 الف اقدام نموده و پس از بازديد و بررسي و تاييد اداره كل بر اساس فرم شماره 7ب مجوز اجراي دوره را دريافت مي نمايد.

مقررات مربوط به كارآموزان

 • سن كارآموز براي شركت در دوره هاي آموزشي مطابق استاندارد آموزشي مصوب مربوط مي باشد.
 • حداقل ميزان مدرك تحصيلي كارآموزان جهت شركت در دوره هاي آموزشي بر اساس استانداردهاي آموزشي مصوب سازمان در حرفه مربوطه تعيين مي شود.
 • بنگاه اقتصادي موظف است هزينه ثبت نام كارآموز را در شروع دوره به شماره حسابي كه سازمان اعلام مي نمايد(خزانه داري كل) واريز و رسيد آن را به مركز  آموزش فني و حرفه اي مربوطه تحويل نمايد.

وظايف و فعاليتهاي مركزآموزش و سازمان

وظايف متقابل سازمان و مركز

پس از ايجاد مركزآموزش، سازمان و بنگاه اقتصادي متعهد مي شوند تا زمينه همكاري هاي متقابل را فراهم آورده و در جهت افزايش توانمندي هاي منابع انساني دو طرف كه در نهايت منجر به افزايش بهره وري خواهد شد گام بردارند. از جمله موارد همكاري كه مي توان در جهت نيل به اهداف، مد نظر قرار داد بشرح زير مي باشد:

الف )وظايف مركز آموزش

به منظور تامين منابع انساني مورد نياز در بنگاه اقتصادي، فعاليت هاي آموزشي در مراكز آموزش در بنگاه ذينفع به شرح زير صورت مي پذيرد:

الف)  آموزش كارگران مبتدي.

ب)  آموزش كارگران شاغل به منظور باز آموزي، تكميل و ارتقاء مهارت و تعليم تخصصهاي پيشرفته همگام با تغييرات تكنولوژي.

ج) آموزش كارگران تغيير شغل يافته.

1- مدت آموزش در هر رشته كارآموزي مطابق با استانداردهاي تاييد شده از طرف سازمان مي باشد. در صورت عدم وجود استاندارد آموزشي، اين استانداردها مي تواند با همكاري بنگاه اقتصادي و سازمان تهيه و مورد استفاده قرار گيرد.

2- مراكز آموزش جوار كارگاهي و بين كارگاهي مي توانند علاوه بر آموزش پرسنل خود بر اساس توافق نامه منعقده  آموزش شاغلين ديگر بنگاه هاي اقتصادي را نيز بر عهده گيرند. بديهي است آموزش افراد غير پرسنل بنگاه اقتصادي مركز آموزش بدون توافقنامه آموزشي با بنگاه هاي اقتصادي ديگر تخلف محسوب مي شود.

3 – در خصوص دوره هاي آموزشي فاقد استاندارد كه مورد درخواست مركز مي باشد تجهيزات مورد نياز در دوره اول بر اساس نظر مربي و در صورت برگزاري دوره هاي بعدي مطابق با استاندارد مي باشد.

4-  در صورت نياز،  مركز تربيت مربي همكاري لازم را در جهت تامين و تربيت مربيان مورد نياز مراكز آموزش به عمل خواهد آورد.

5-مركز آموزش مكلف است جهت انجام ارزشيابي و آزمون، اطلاعات مورد نياز مربوط به اجراي دوره كارآموزي را به اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان ارسال دارد.

تبصره: در صورتيكه بر اساس تقاضاي بنگاه اقتصادي دوره اي فاقد استاندارد، براي اولين بار بخواهد اجرا گردد و زمان نيز براي تهيه استاندارد مربوطه كافي نباشد دوره مي تواند برگزار گردد و در پايان دوره پس از برگزاري آزمون گواهي حضور در دوره (گواهي حضور در دوره) براساس فرم شماره 13 توسط اداره آموزش ارائه گردد. در صورتيكه اين دوره ها مجدد تقاضا شود انجام دوره بدون استاندارد مصوب سازمان امكان پذيرنخواهد بود.

 • مراكز آموزش مي توانند در جهت تامين نرم افزار آموزشي (استاندارد هاي آموزشي، كتب و جزوات، فيلم و اسلايد هاي آموزشي و وسائل كمك آموزشي) مورد نياز از امكانات موجود سازمان استفاده نمايند.
 • تهيه و تدوين نيازسنجي آموزش براساس استانداردهاي سازمان.
 • تنظيم جدول زمانبندي آموزشي.
 • ارائه گزارش تنظيمي به مسئول آموزش در صنايع منطقه.
 • تامين وسيله اياب و ذهاب مربي در صورت استفاده از مربيان سازمان.
 • همكاري افراد متخصص مركز آموزش با سازمان به منظور تهيه و تدوين استانداردهاي آموزشي مورد نياز براساس دانش و تكنولوژي نوين.

ب – وظايف سازمان

 1. بررسي نيازهاي آموزشي ارائه شده از سوي مركز آموزش.
 2. در اولويت قراردادن آموزش هاي مورد نياز اين مراكز آموزشي نسبت به ديگر درخواستهاي صنايع.
 3. تخصيص مربي شايسته به مركز با نظر مسئول آموزش بنگاه اقتصادي.
 4. اخذ آزمون بر اساس آموزش هاي ارائه شده و اعطاي گواهينامه معتبر بين المللي به افراد قبول شده در آزمون.
 5. برنامه ريزي در جهت اجراي رشته هاي آموزشي مورد نياز فاقد امكانات برگزاري در ساير فضاهاي آموزشي.
 6. معرفي بنگاه اقتصادي داراي مركز آموزش به سازمان امور مالياتي كشور جهت برخورداري از هرگونه تشويق و معافيت قانوني.
 7.  آموزش مربيان مركز جهت ارتقاء مهارت و افزايش توانمندي ها.