آیین نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار مصوب 1364

هیئت وزیران در جلسه مورخ 30 / 4 / 1364 بنا به پیشنهاد شماره 52841 مورخ 17 / 4 / 64 وزارت كار و امور اجتماعی و باستناد تبصره 1 ماده 3 قانون ‌شوراهای اسلامی كارقانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب ۱۳۶۳ مصوب 8 / 11 / 63 مجلس شورای اسلامی، آئیننامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی كار را بشرح زیر تصویب نمودند:

آئین‌نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی كار مصوب 1364,04,30با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 

‌در اجرای ماده 1 قانون شوراهای اسلامی كار در واحدهای تولیدی، صنعتی، كشاورزی و خدمات كه بیش از 35 نفر شاغل دائم مشمول قانون كار (‌صنعتی و‌كشاورزی) داشته باشند شورای اسلامی كار كه در این آئیننامه به اختصار شورا نامیده میشود، توسط وزارت كار و امور اجتماعی تشكیل میگردد.

تبصره 1 – ‌ملاك تعیین تعداد كاركنان هر واحد فهرست حقوقی ماه گذشته كاركنان قبل از تشكیل شورا و در صورت اختلاف فهرست حقوقی سه ماه قبل از انتخابات ‌میباشد.

تبصره 2 – ‌تعیین نوع فعالیت واحد مطابق تعریفی است كه در اساسنامه آن واحد قید گردیده است.

تبصره 3 – ‌از نظر این آئیننامه شاغل دائم به افرادی اطلاق میشود كه در یكی از مشاغل دائم واحد مربوطه مشغول فعالیت باشند.

ماده 2 

‌واحدهائی كه كار عمده آنها فصلی است، چنانچه فصل كار آنها در دو سال متوالی در هر سال كمتر از 6 ماه نباشد مبنا[بنا] به تشخیص وزارت كار و امور اجتماعی و ‌با رعایت ماده یك این آئیننامه می‌توانند نسبت به تشكیل شورا اقدام نمایند.

ماده 3 

‌تشخیص شركتهای بزرگ دولتی و همچنین زمان تشكیل شورا در آنها با كسب نظر از دستگاه مربوطه به عهده شورای عالی كار (‌موضوع ماده 55 قانون كار)‌ میباشد.

ماده 4 (اصلاحی 27ˏ03ˏ1369(

بمنظور انتخاب اعضاء شورا، مجمع عمومی كاركنان موضوع تبصره ( 1 ) ماده ( 1 ) قانون كه تعیین كننده خط مشی شورا در چارچوب قانون و آئیننامه اجرائی آن می باشد، از كلیه كاركنان واحد كه دارای تابعیت ایران می باشند، باستثناء مدیریت تشكیل می شود.

تبصره – ‌منظور از مدیریت در این آئیننامه، اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره، مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل و مدیر واحد میباشد.

ماده 5 

‌وزارت كار و امور اجتماعی جهت تشكیل شورا و نظارت بر انتخاب آن نماینده‌ای تعیین و به كاركنان و مدیریت واحد معرفی می‌نماید.

ماده 6 

‌نماینده وزارت كار و امور اجتماعی با هماهنگی مدیریت و از طریق نشر آگهی، كاركنان واحد را به تشكیل اولین مجمع عمومی جهت انتخاب نماینده مجمع در‌ هیئت تشخیص صلاحیت دعوت می‌نماید.

تبصره 1 (اصلاحی 27ˏ03ˏ1369)– انتخابات جهت تعیین نماینده مجمع عمومی كاركنان در هیأت تشخیص صلاحیت داوطلبان با حضور حداقل 1/2 كاركنان واحد انجام می گیرد و فردی كه بیشترین رأی را كسب نماید بعنوان نماینده كاركنان در هیأت تشخیص صلاحیت شركت می كند.

تبصره 2 – ‌نماینده كاركنان در هیئت تشخیص نباید داوطلب عضویت در شورا باشد.

ماده 7 

‌وزارت كار و امور اجتماعی برای تشكیل مجمع عمومی كاركنان و انتخاب اعضاء شورا اقدامات زیر را از طریق مقتضی و با جلب همكاری كاركنان و مدیریت‌ واحدها انجام خواهد داد:
‌الف – توجیه و راهنمائی كاركنان واحد در مورد قانون شوراها و آئیننامه‌های مربوط.
ب – فراهم آوردن زمینه تشكیل مجمع عمومی و دعوت كاركنان برای شركت در آن.
ج – تعیین دقیق تعداد اعضاء مجمع عمومی در اجرای تبصره 1 ماده 1 و ماده 15 قانون.
‌د – تعیین تعداد اعضاء شورای اسلامی (‌موضوع ماده 17 قانون).
ﮬ – تعیین محل و زمان انتخابات پس از هماهنگی با مدیریت
‌و – دریافت اسامی كاندیداهای عضویت در شورای اسلامی و ارائه آن به هیئت تشخیص صلاحیت.
‌ز – همكاری با هیأت تشخیص صلاحیت جهت تهیه اطلاعات و مدارك مورد نیاز.
ح – نصب كلیه آگهیها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات و تشكیل مجمع عمومی در محل مناسب.
ط – اقدام لازم جهت تشكیل جلسه مجمع عمومی به منظور انتخاب اعضاء شورا حداكثر ظرف یكماه پس از پایان مهلت اعلام داوطلبی با توجه به مواد 10 و12 این آئیننامه.
ی – تهیه صندوقهای رأی و برگه‌های انتخابات و مهر هیئت نظارت بر انتخابات.
ك – اعلام اسامی كاندیداهای عضویت در شورای اسلامی پس از تأیید هیئت تشخیص صلاحیت و حداقل یك هفته قبل از تشكیل مجمع عمومی.

تبصره 1 – ‌مدیریت واحد در جهت تأمین امكانات لازم برای برگزاری صحیح انتخابات با نماینده وزارت كار و امور اجتماعی همكاری می‌نماید.

تبصره 2 – ‌داوطلبان عضویت در شورا، موظفند حداكثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ انتشار آگهی، مراتب داوطلبی خود را كتباً به واحد كار و امور اجتماعی محل اعلام و‌رسید دریافت نمایند.

ماده 8 

‌چنانچه پس از ایجاد فرصتهای پیش‌بینی شده در قانون و این آئیننامه بدلیل عدم كفایت تعداد كاندیداها عدم تشكیل مجمع عمومی و یا عدم حصول حد‌ نصاب لازم در رأی‌گیری (‌موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون) تشكیل شورای اسلامی كار میسر نگردد، انتخابات برای یك سال به تعویق خواهد افتاد.

ماده 9 

‌نماینده وزارتخانه مربوطه در هیأت تشخیص صلاحیت موضوع بند 2 تبصره ماده 2 قانون در مورد واحدهای دولتی و وابسته به دولت نماینده وزارتخانه‌ای ‌خواهد بود كه واحد تابع یا وابسته به آن میباشد و در مورد نهادها و بخش خصوصی نماینده وزارتخانه ‌ایست كه فعالیت آن واحد در حیطه نظارت آن وزارت ‌قرار دارد.

ماده 10 

‌هیئت تشخیص صلاحیت موظف است حداكثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ پایان مهلت اعلام داوطلبی، نسبت به بررسی صلاحیت داوطلبان و اعلام نتیجه آن‌اقدام نماید.

تبصره – ‌هیئت می‌تواند در رابطه با صلاحیت داوطلبان با توجه به شرایط مندرج در ماده 2 قانون بطرق مقتضی تحقیق نماید و نظرات آن با اكثریت آراء قطعی است.

تبصره 2 (الحاقی 27ˏ03ˏ1369)– چنانچه پس از بررسی هیأت تشخیص صلاحیت مشخص شد كه تعداد كاندیداهای واجد شرایط از یك و نیم برابر تعداد اعضای اصلی و علی البدل مورد نیاز كمتر است ، وزارت كار و امور اجتماعی مجدداً آگهی اعلام داوطلبی را حداكثر ظرف یكهفته صادر خواهد كرد.

ماده 11 

‌هیئتهای تشخیص صلاحیت در مورد افرادی كه قبل از 22 بهمن‌ ماه سال 57 عضو هیئت مدیره سندیكا و یا نماینده كارگران در واحدها بوده‌اند برای احراز شرط ‌اعتقاد و التزام عملی آنها به اسلام و ولایت فقیه وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی دقت لازم معمول خواهند داشت.

ماده 12 

 ‌مجمع عمومی حداكثر پس از 15 روز از اعلام نظر هیأت تشخیص صلاحیت تشكیل و با رعایت تبصره 2 ماده 1 قانون تحت نظارت هیأت نظارت بر انتخابات (‌موضوع ماده 13 این آئیننامه) نسبت به انتخاب اعضاء شورا رأی‌ گیری بعمل خواهد آورد.

ماده 13 

‌وزارت كار و امور اجتماعی در اجرای ماده 3 قانون به منظور حسن جریان امر انتخابات شوراها، از هیأت تشخیص صلاحیت بعنوان هیئت نظارت بر انتخابات ‌دعوت بعمل میآورد.

ماده 14 

‌تعداد نمایندگان منتخب مجمع عمومی كاركنان در شورا با توجه به مواد 1 و 17 قانون به نسبت‌های مقرر در زیر خواهد بود.
‌از 36 نفر تا 150 نفر 2 نفر عضو اصلی 2 نفر عضو علی‌البدل
‌از 151 نفر تا 500 نفر 4 نفر عضو اصلی 3 نفر عضو علی‌البدل
‌از 501 نفر تا 1000 نفر 6 نفر عضو اصلی 4 نفر عضو علی‌البدل
‌از 1001 نفر تا 5000 نفر 8 نفر عضو اصلی 5 نفر عضو علی‌البدل
‌از 5000 نفر به بالا 10 نفر عضو اصلی 6 نفر عضو علی‌البدل

تبصره (اصلاحی 27ˏ03ˏ1369)– در صورتیكه در این انتخابات اعضای اصلی و علی البدل مورد نیاز انتخاب نشوند، انتخابات مرحله دوم با شركت دو برابر افراد مورد نیازاز میان داوطلبانی كه بیشترین رأی را آورده اند انجام می گیرد.

ماده 15 

‌نماینده مدیریت در شورا كه حتی‌الامكان یكی از افراد مورد اشاره در تبصره ماده 5 خواهد بود حداكثر ظرف مدت یك هفته از تاریخ اتمام انتخاب نمایندگان ‌مجمع عمومی تعیین و كتباً به وزارت كار و امور اجتماعی معرفی میشود.

ماده 16 

‌اخذ رأی بصورت مستقیم و مخفی بوده و هر یك از شركت‌كنندگان فقط حق دادن یك رأی را خواهند داشت.

تبصره 1 – ‌هر یك از كاركنان شركت‌كننده در مجمع عمومی، ورقه سفیدی را كه به امضاء و مهر هیئت نظارت رسیده باشد دریافت و با نوشتن نام و نام خانوادگی افراد مورد ‌نظر خود (‌حداكثر به تعداد اعضاء اصلی و علی‌البدل شورا) آنرا در صندوق رأی‌گیری خواهد انداخت.

تبصره 2 – ‌كاركنانی كه سواد نوشتن نداشته باشند، میتوانند از افراد با سواد مورد اعتماد خویش كمك بگیرند.

ماده 17 

‌پس از شمارش آراء، صورتجلسه‌ای در پنج نسخه با امضاء هیئت نظارت تنظیم و حائزین اكثریت آراء با رعایت ماده 15 به ترتیب به عنوان اعضاء اصلی و‌علی‌البدل تعیین میگردند، یك نسخه از صورتجلسه تنظیمی به وزارت كار و امور اجتماعی و یك نسخه به مدیریت و یك نسخه به هیئت تشخیص موضوع ‌ماده 22 قانون و یك نسخه به شورا تسلیم و نسخه پنجم نیز جهت اطلاع كاركنان در واحد مربوطه الصاق خواهد شد.

تبصره – ‌در صورت تساوی آراء تقدم و تأخیر به قید قرعه تعیین میشود.

ماده 18 

‌معترضین به انتخابات می‌توانند حداكثر ظرف یك هفته بعد از برگزاری انتخابات اعتراض خود را به هیئت نظارت اعلام نمایند و هیئت مذكور موظف است ‌حداكثر ظرف مدت پنج روز به موضوع رسیدگی و نظر قطعی خود را در مورد صحت و سقم اعتراضات واصله اعلام نماید.

تبصره – ‌در صورت ابطال كلیه و یا قسمتی از انتخابات نسبت به تجدید یا تكمیل قسمت باطل شده اقدام و كلیه مراحل مذكور در این آئیننامه برای آن تكرار میشود.

ماده 19 

‌شورا حداكثر پس از یك هفته از خاتمه مراحل انتخابات جهت انجام وظایف مندرج در تبصره 4 ماده 3 قانون تشكیل جلسه می‌دهد چنانچه رئیس، نایب رئیس ‌یا منشی شورا به سمتهای ریاست، مدیریت عامل، خزانه ‌داری شركتهای تعاونی یا عضویت شوراهای شهر، شهرستان، استان و یا نمایندگی مجلس شورای ‌اسلامی درآیند شورا می‌تواند نسبت به تجدید انتخاب رئیس، نایب رئیس و منشی اقدام نماید.

ماده 20 

‌شورای اسلامی كار، پس از ثبت در وزارت كار و امور اجتماعی، دارای شخصیت حقوقی بوده و مدت اعتبار آن دو سال خواهد بود.

ماده 21 

‌در موارد ابهام این آئیننامه نظر وزارت كار و امور اجتماعی لازم ‌الرعایه خواهد بود.

ماده 22 

‌وزارتخانه‌ها، واحدهای دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی در جهت حسن اجرای قانون شوراها، همكاریهای لازم را با وزارت كار بعمل آورده و در‌صورت نیاز، تجهیزات و نیروی انسانی لازم را در ختیار آن قرار خواهند داد.

ماده 23 

 ‌مهلتهای مقرر در این آئین‌نامه بدون احتساب ایام تعطیل خواهد بود.

نخست‌وزیر – میرحسین موسوی