آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب 1389 شورای عالی حفاظت فنی

آئین نامه ایمنی امور پیمانكاری

هدف:
به استناد مواد 13، 85 و 91 قانون كار جمهوری اسلامی ایران هدف از تهیه این آیین نامه عبارتست از:
* تعریف الزامات ایمنی (كه باید توسط پیمانكار در محیط های كار رعایت گردد)
* توجه به قوانین و مقررات ایمنی در فعالیت های پیمانكاری
* ایجاد روشی برای پایش عملكرد ایمنی آنها و تشریح مدیریت ایمنی پیمانكاران به منظور بهبود مستمر عملكرد ایمنی پیمانكاران در تمام فعالیت های محوله
* ایمن سازی محیط كار و كاهش حوادث ناشی از كار به منظور صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی كشور
دامنه كابرد
این آیین نامه تمام فعالیت های پیمانكاری در كشور را كه مشمول قانون كار جمهوری اسلامی ایران می شوند تحت پوشش قرار می دهد.

فصل اول : تعاریف
كارفرما/ مقاطعه دهنده:
شخص حقیقی با حقوقی است كه اجرای عملیات موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارك پیمان به پیمانكار واگذار می نماید، در ضمن نمایندگان ایشان در حكم كارفرما می باشند.
پیمانكار/ مقاطعه كار
شخص حقیقی یا حقوقی ذیصلاحی است كه براساس اسناد و مدارك پیمان، مسئولیت اجرای عملیات پیمان را به عهده می گیرد
قرارداد/ پیمان:
پیمانی است مكتوب فی مابین كارفرمان با پیمانكار اصلی یا پیمانكار اصلی با پیمانكار فرعی یا مابین پیمانكاران فرعی با یكدیگر كه بیان كننده تعهدات و التزام طرفین قرارداد در موضوع پیمان آنان است. در قرارداد پیمانكاری مواردی از قبیل مشخصات طرفین قرارداد، موضوع، مبلغ، مدت پیمان، تعهدات و اختیارات كارفرما و پیمانكار و فسخ یا خاتمه پیمان مشخص می شود.
پیمانكار اصلی:
شخص حقیقی یا حقوقی ذیصلاحی است كه براساس اسناد و مدارك پیمان به عنوان مجری اصلی موضوع پیمان شناخته می شود.
پیمانكار فرعی:
شخص حقیقی یا حقوقی ذیصلاحی است كه پیمانكار اصلی با وی برای انجام بخشی از امور، قرارداد منعقد نموده و پیمانكار مربوطه ملزم به اجرای تعهدات براساس اسناد و مدارك موضوع پیمان می باشد.
صاحب كار:
شخصی است حقیقی یا حقوقی كه مالك یا قائم مقام قانونی مالك كارگاه بوده و انجام یك یا چند نوع از عملیات یا فعالیت كارگاه را به یك یا چند پیمانكار محول می نماید كه در این حالت مطابق تعریف بند اول كارفرما یا مقاطعه دهنده نامیده می شود، و در صورتی كه خود رأسأ یك یا تعدادی كارگر را در كارگاه متعلق به خود بر طبق ماده 2 قانون كار به كار گمارد از نظر این قانون كارفرما محسوب می گردد.

فصل دوم : مقررات

ماده 1

 مطابق ماده 13 قانون كار مقاطعه دهنده (كارفرما) مكلف است قرارداد خود را با مقاطعه كار (پیمانكار) به نحوی منعقد نماید كه در آن مقاطعه كار (پیمانكار) متعهد گردد كه تمامی مقررات قانون كار و آیین نامه های مربوط به این قانون را در مورد كاركنان خود اعمال نماید.

ماده 2

پیمانكاران می بایست صلاحیت انجام كار خود را از نظر ایمنی از وزارت كار و امور اجتماعی اخذ نمایند.

تبصره – نحوه تأیید صلاحیت پیمانكاران در دستورالعمل اجرایی كه به همین منظور توسط شورای عالی حفاظت فنی تدوین می گردد، لحاظ خواهد شد.

ماده 3

كارفرما بایستی با پیمانكارانی قرارداد منعقد نماید كه صلاحیت انجام كار آنان از نظر ایمنی توسط وزارت كار و امور اجتماعی تأیید شده باشد.

ماده 4

پیمانكاران اصلی و فرعی مكلفند كلیه قوانین و مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشتی كار را در طول عملیات پیمان رعایت نمایند.

ماده 5

 كلیه مسئولیت ها و تعهدات طرفین پیمان در مورد ایمنی باید صراحتأ در متن قرارداد لحاظ گردد.

ماده 6

در هنگام عقد قرارداد لازم است هزینه های مربوط به امور ایمنی محاسبه و در متن قرارداد لحاظ نموده و پیمانكار از ابتدای قرارداد با نظارت كارفرما موظف به اجرای آن گردد.

ماده 7

در هنگام عقد قرارداد پیمانكاری لازم است امكانات و منابع مورد نیاز برای انجام اقدامات كنترلی و پیشگیرانه مرتبط با ایمنی حسب مورد توسط طرفین تأمین گردد.

ماده 8

 كارفرما می بایست بر ارائه آموزشهای مورد نیاز در زمینه های ایمنی از طریق مراجع ذیصلاح به پرسنل تحت پوشش پیمانكاران اصلی و فرعی با توجه به نوع فعالیت، نظارت نماید.

ماده 9

 كارفرما مكلف است با توجه به قوانین و آیین نامه های موجود و مفاد قرارداد فی مابین، بر عملكرد ایمنی كلیه پیمانكاران خود نظارت نماید.

ماده 10

هرگاه صاحب كار اجرای كلیه عملیات پیمان را از ابتدا تا پایان كار كلأ به یك پیمانكار محول نماید، پیمانكار مسئول اجرای مقررات مرتبط با حفاظت فنی و ایمنی در كارگاه خواهد بود.

ماده 11

هرگاه پیمانكار اصلی با موافقت كارفرما اجرای قسمت های مختلف عملیات پیمان را مطابق مفاد قراردادی به پیمانكار یا پیمانكاران دیگر محول نماید، هر پیمانكار در محدوده پیمان خود مسئول اجرای كلیه مقررات مرتبط بوده و پیمانكار اصلی مسئول نظارت و ایجاد هماهنگی بین آن ها خواهد بود.

ماده 12

هرگاه صاحب كار اجرای عملیات پیمان را به پیمانكاران مختلف محول نماید، هر پیمانكار در محدوده پیمان خود، مسئول اجرای مقررات مرتبط خواهد بود و صاحب كار مسئول ایجاد هماهنگی بین آن ها می باشد.

ماده 13

 پیمانكاران ملزم به ثبت آمار و ارایه گزارش حوادث ناشی از كار به كارفرما جهت ارسال به اداره كار و اموراجتماعی محل مطابق دستورالعمل اجرای تبصره یك ماده 95 قانون كار جمهوری اسلامی ایران می باشند.

این آیین نامه مشتمل بر 2 فصل و 13 ماده به استناد مواد 85، 91 قانون كار جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 3 /12 /1388 شورای عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ 5 /3 /1389 به تصویب وزیر كار و امور اجتماعی رسیده است.