آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب 1389 شورای عالی حفاظت فنی

آئين نامه ايمني امور پيمانكاري

هدف:
به استناد مواد 13، 85 و 91 قانون كار جمهوري اسلامي ايران هدف از تهيه اين آيين نامه عبارتست از:
* تعريف الزامات ايمني (كه بايد توسط پيمانكار در محيط هاي كار رعايت گردد)
* توجه به قوانين و مقررات ايمني در فعاليت هاي پيمانكاري
* ايجاد روشي براي پايش عملكرد ايمني آنها و تشريح مديريت ايمني پيمانكاران به منظور بهبود مستمر عملكرد ايمني پيمانكاران در تمام فعاليت هاي محوله
* ايمن سازي محيط كار و كاهش حوادث ناشي از كار به منظور صيانت از نيروي انساني و منابع مادي كشور
دامنه كابرد
اين آيين نامه تمام فعاليت هاي پيمانكاري در كشور را كه مشمول قانون كار جمهوري اسلامي ايران مي شوند تحت پوشش قرار مي دهد.

فصل اول : تعاريف
كارفرما/ مقاطعه دهنده:
شخص حقيقي با حقوقي است كه اجراي عمليات موضوع پيمان را براساس اسناد و مدارك پيمان به پيمانكار واگذار مي نمايد، در ضمن نمايندگان ايشان در حكم كارفرما مي باشند.
پيمانكار/ مقاطعه كار
شخص حقيقي يا حقوقي ذيصلاحي است كه براساس اسناد و مدارك پيمان، مسئوليت اجراي عمليات پيمان را به عهده مي گيرد
قرارداد/ پيمان:
پيماني است مكتوب في مابين كارفرمان با پيمانكار اصلي يا پيمانكار اصلي با پيمانكار فرعي يا مابين پيمانكاران فرعي با يكديگر كه بيان كننده تعهدات و التزام طرفين قرارداد در موضوع پيمان آنان است. در قرارداد پيمانكاري مواردي از قبيل مشخصات طرفين قرارداد، موضوع، مبلغ، مدت پيمان، تعهدات و اختيارات كارفرما و پيمانكار و فسخ يا خاتمه پيمان مشخص مي شود.
پيمانكار اصلي:
شخص حقيقي يا حقوقي ذيصلاحي است كه براساس اسناد و مدارك پيمان به عنوان مجري اصلي موضوع پيمان شناخته مي شود.
پيمانكار فرعي:
شخص حقيقي يا حقوقي ذيصلاحي است كه پيمانكار اصلي با وي براي انجام بخشي از امور، قرارداد منعقد نموده و پيمانكار مربوطه ملزم به اجراي تعهدات براساس اسناد و مدارك موضوع پيمان مي باشد.
صاحب كار:
شخصي است حقيقي يا حقوقي كه مالك يا قائم مقام قانوني مالك كارگاه بوده و انجام يك يا چند نوع از عمليات يا فعاليت كارگاه را به يك يا چند پيمانكار محول مي نمايد كه در اين حالت مطابق تعريف بند اول كارفرما يا مقاطعه دهنده ناميده مي شود، و در صورتي كه خود رأسأ يك يا تعدادي كارگر را در كارگاه متعلق به خود بر طبق ماده 2 قانون كار به كار گمارد از نظر اين قانون كارفرما محسوب مي گردد.

فصل دوم : مقررات

ماده 1

 مطابق ماده 13 قانون كار مقاطعه دهنده (كارفرما) مكلف است قرارداد خود را با مقاطعه كار (پيمانكار) به نحوي منعقد نمايد كه در آن مقاطعه كار (پيمانكار) متعهد گردد كه تمامي مقررات قانون كار و آيين نامه هاي مربوط به اين قانون را در مورد كاركنان خود اعمال نمايد.

ماده 2

پيمانكاران مي بايست صلاحيت انجام كار خود را از نظر ايمني از وزارت كار و امور اجتماعي اخذ نمايند.

تبصره – نحوه تأييد صلاحيت پيمانكاران در دستورالعمل اجرايي كه به همين منظور توسط شوراي عالي حفاظت فني تدوين مي گردد، لحاظ خواهد شد.

ماده 3

كارفرما بايستي با پيمانكاراني قرارداد منعقد نمايد كه صلاحيت انجام كار آنان از نظر ايمني توسط وزارت كار و امور اجتماعي تأييد شده باشد.

ماده 4

پيمانكاران اصلي و فرعي مكلفند كليه قوانين و مقررات، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي حفاظت فني و بهداشتي كار را در طول عمليات پيمان رعايت نمايند.

ماده 5

 كليه مسئوليت ها و تعهدات طرفين پيمان در مورد ايمني بايد صراحتأ در متن قرارداد لحاظ گردد.

ماده 6

در هنگام عقد قرارداد لازم است هزينه هاي مربوط به امور ايمني محاسبه و در متن قرارداد لحاظ نموده و پيمانكار از ابتداي قرارداد با نظارت كارفرما موظف به اجراي آن گردد.

ماده 7

در هنگام عقد قرارداد پيمانكاري لازم است امكانات و منابع مورد نياز براي انجام اقدامات كنترلي و پيشگيرانه مرتبط با ايمني حسب مورد توسط طرفين تأمين گردد.

ماده 8

 كارفرما مي بايست بر ارائه آموزشهاي مورد نياز در زمينه هاي ايمني از طريق مراجع ذيصلاح به پرسنل تحت پوشش پيمانكاران اصلي و فرعي با توجه به نوع فعاليت، نظارت نمايد.

ماده 9

 كارفرما مكلف است با توجه به قوانين و آيين نامه هاي موجود و مفاد قرارداد في مابين، بر عملكرد ايمني كليه پيمانكاران خود نظارت نمايد.

ماده 10

هرگاه صاحب كار اجراي كليه عمليات پيمان را از ابتدا تا پايان كار كلأ به يك پيمانكار محول نمايد، پيمانكار مسئول اجراي مقررات مرتبط با حفاظت فني و ايمني در كارگاه خواهد بود.

ماده 11

هرگاه پيمانكار اصلي با موافقت كارفرما اجراي قسمت هاي مختلف عمليات پيمان را مطابق مفاد قراردادي به پيمانكار يا پيمانكاران ديگر محول نمايد، هر پيمانكار در محدوده پيمان خود مسئول اجراي كليه مقررات مرتبط بوده و پيمانكار اصلي مسئول نظارت و ايجاد هماهنگي بين آن ها خواهد بود.

ماده 12

هرگاه صاحب كار اجراي عمليات پيمان را به پيمانكاران مختلف محول نمايد، هر پيمانكار در محدوده پيمان خود، مسئول اجراي مقررات مرتبط خواهد بود و صاحب كار مسئول ايجاد هماهنگي بين آن ها مي باشد.

ماده 13

 پيمانكاران ملزم به ثبت آمار و ارايه گزارش حوادث ناشي از كار به كارفرما جهت ارسال به اداره كار و اموراجتماعي محل مطابق دستورالعمل اجراي تبصره يك ماده 95 قانون كار جمهوري اسلامي ايران مي باشند.

اين آيين نامه مشتمل بر 2 فصل و 13 ماده به استناد مواد 85، 91 قانون كار جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 3 /12 /1388 شوراي عالي حفاظت فني تدوين و در تاريخ 5 /3 /1389 به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيده است.