آیین نامه نحوه تنظیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی مصوب 1368

آیین نامه نحوه تنظیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی مصوب 8/12/1368

فصل اول – قراردادهای پیمانکاران

ماده 1

حق بیمه کارکنان شاغل درپیمانهائی که براساس فهارس پایه وزارت برنامه و بودجه منعقد شده یا می شوند و تمام یا قسمتی از اعتبار آن از محل اعتبارات عمرانی تامین می گردد مشمول این آئین نامه خواهد بود.

ماده 2

پیمانکاران مشمول این آئین نامه مکلفند طبق مقررات ماده 29 قانون تامین اجتماعی و آئین نامه مربوطه، صورت مزد ماهانه کارکنان شاغل در هر پیمان را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد تهیه و پس از تایید ناظر مقیم یا دستاه نظارت یا دستگاه اجرایی به واحدهای سازمان تامین اجتماعی تسلیم و رسید مور دنیاز جهت ارائه به کارفرما موضوع تبصره این ماده را دریافت نمایند.

تبصره 1 – تائید صورت مزد ماهانه توسط دستگاه نظارت و دستگاه اجرائی رافع مسئولیت پیمانکار در مور صحت و سقم صورت مزد از نظر تعداد و مبلغ و دستمزد روزهای کارکرد نخواهد بود.

تبصره2 – صدور دستور پرداخت توسط دستگاه اجرائی و پرداخت هر صورت وضعیت به پیمانکار موکول به تسلیم رسید دریافت صورت مزد ماههای قبل کارکنان شاغل پیمانکار توسط سازمان تامین اجتماعی و رعایت سایر مقررات این آئین نامه می باشد.

تبصره3 – سازمان تامین اجتماعی مکلف است پس از دریافت صورت مزد موضوع ماده 2 بلافاصله رسید لازم را تهیه و تحویل پیمانکار نماید.

ماده 3

حق بیمه پیمانهائی که از تاریخ 16/4/1363 منعقد شده یا می شوند مقطوعا” به میزان 6% کارکرد پیمانکار تعیین می گردد که بشرح ماده 4 توسط ذی حسابیها به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می شود.

ماده 4

از هر صورت وضعیت معادل 6/1/ درصد بابت حق بیمه سهم کارکنان پیمانکار کسر و معادل 4/4/ درصد مبلغ صورت وضعیت نیز بابت حق بیمه سهم کارفرما از محل اعتبار طرح مربوطه برداشت شده و مجموعا” مبالغ مربوط بلافاصله به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می گردد.

ماده 5

پیمانهائی که قبل از تاریخ 16/4/1363 تحویل موقت گردیده و 2/3 درصد از صورت وضعیتهای پیمانکار و پراخت آن در وجه سازمان تامین اجتماعی به منزله رقم قطعی حق بیمه قرارداد تلقی می گردد.

تبصره – استرداد مابه التفاوت رقم 2/3% تا5% ( 18% ) مکسوره از صورت وضعیت های پیمانکار موکول به تسلیم صورتهای مزد کارکنان شاغل در دوره اجرای پیمان به سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.

ماده 6

حق بیمه پیمانهائی که قبل از تاریخ 16/4/1363 منعقد و کار اجرائی آن از تاریخ مزبور ادامه داشته است برای صورت وضعیتهای تسلیم شده تا تاریخ 16/4/1363 به میزان 2/3 درصد کارکرد پیمانکار و جهت صورت وضعیتهای از تاریخ مذکور به میزان 6% ( شش درصد ) کارکرد پیمانکار مقطوعا” تعیین می گردد که بشرح زیر توسط ذیحسابها به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می شود.

الف – حق بیمه 2/3 درصد مذکور در این ماده از هر صورت وضعیت پیمانکار کسر و در وجه سازمان تامین احتماعی پرداخت می گردد.

ب – بابت حق بیمه 6درصد مذکور در این ماده از هر صورت وضعیت پیمانکار معادل 2/3 درصد کسر و معادل 8/2 درصد مبلغ صورت وضعیت نیز از محل اعتبار طرح مربوط برداشت شده ومجموعا” مبالغ مربوط، بلافاصله به حساب سازمان تامین اجتماعی .

ماده 7

قراردادهائی که در فصاله 16/4/1363 تا تاریخ ابلاغ بخشنامه شماره 2510/54/9055 –1 وزارت برنامه و بودجه با ضرائب بالا سری متفاوت یا ضرائب تعیین شده در بخشنامه مذکور منعقد گردیده و پیمانکار فرم موضوع بند7 بخشنامه شماره 2510 را تایید ننموده است ، پیمان با همان ضریب مندرج در قرارداد ادامه یافته و بر حسب آن که ضریب بالاسری براساس بخشنامه شماره 6900/54/16520 -1 مورخ 20/12/1360 وزارت برنامه و بودجه و یا غیر از آن تعیین شده باشد به ترتیب مشمول بند ب ماده 6 یا ماده 3 و همچنین سایر مفاد این آئین نامه خواهند بود.

ماده 8

پرداخت هر یک از صورت وضعیتهای آتی موضوع ماده 6 موکول به اجرای مقررات ماده 2 آئین نامه خواهد بود.

تبصره – در مورد کارکردهای قبل از تاریخ 16/4/1363، پیمانکاران بایستی حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ ابلاغ آئین نامه صورتهای مزد گذشته خود را تهیه( در صورتی که قبلا” تهیه ننموده اند ) و در صورت عدم دسترسی به ناظر مقیم وقت مستقیما” صورتهای مزد مذکور را به سازمان تامین اجتماعی تسلیم نموده و ظرف همین مدت تکلیف پرداخت حق بیمه صورت وضعیتهای گذشته را روشن نمایند.

در هر حال پرداخت دومین صورت وضعیت ارسالی پیمانکار بعد از تاریخ ابلاغ این آئین نامه از طرف ذیحسابی ها موکول به رعایت موارد زیر خواهد بود:

الف – تسلیم رسید به سازمان تامین اجتماعی در مورد دریافت صورتهای مزد گذشته از طرف پیمانکار.

ب – مشخص نمودن وضعیت کسورات حق بیمه صورت وضعیتهای گذشته توسط ذیحسابی و در صورت عدم پرداخت، تادیه آن به سازمان تامین اجتماعی

ماده 9

پرداخت صورت وضعیت قطعی پیمانهای فصل اول این آئین موکول به تسلیم گواهی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر دریافت صورتهای مزد ارسالی پیمانکار و همچنین وصول حق بیمه های مکسوره از صورت وضعیتها خواهد بود.

سازمان تامین اجتماعی مکلف است ظرف مدت 15 روز ار تاریخ دریافت استعلام ذیحسابی ها گواهی فوق را تهیه و صادر نماید چنانچه مدارک لازم برای صدور گواهی مذکور به سازمان تسلیم نشده باشد سازمان مکلف است ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت استعلام فوق موضوع را به ذیحسابی اعلام نماید. عدم پاسخ در انقضای مدت مزبور به منزله صدور گواهی فوق تلقی شده و پرداخت صورت وضعیت قطعی پیمانکار بلامانع است.

تبصره – میزان حق بیمه مکسوره در مواد3و4و5و6 بعنوان حق بیمه قطعی هر قرارداد بوده و با پرداخت آن و رعایت سایر شرایط این آئین نامه ( به استثنای آن قسمت از حق بیمه هائی که پرداخت آن به عهده وزارت برنامه و بودجه محول گردیده ) بعنوان مفاصا حساب هر قرارداد تلقی می گردد.

ماده 10

پیمانکاران موضوع این فصل مکلفند صورت مزد کارکنان دفتر مرکزی خود را کماکان طبق مقررات قانون تامین اجتماعی تهیه و به انضمام حق بیمه مربوط و بطور جداگانه به شعبه تامین اجتماعی حوزه عملکرد دفتر مرکزی تسلیم و پرداخت نمایند.

ماده 11

قراردادهائی که بدون استفاده از فهارس پایه یا از محل اعتبارات جاری و یا سایر منابع تامین و منعقد می گردند مشمول مفاد آئین نامه نبوده و پرداخت حق بیمه طبق مقررات سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.

فصل دوم – حق بیمه کارکنان شاغل مهندسان مشاور وکارشناسان در پیمانهای موضوع طرحهای عمرانی که تمام یا قسمتی از اعتبار آن از محل اعتبارات عمرانی تامین و قرارداد آن براساس ضوابط طرحهای عمومی منعقد شده یا می شوند مشمول مقررات این فصل از آئین نامه خواهد بود.

ماده 13

مهندسان مشاور و کارشناسان مشمول این آئین نامه مکلفند طبق ماده 39 قانون تامین اجتماعی و آئین نامه مربوطه، صورت مزد ماهانه کارکنان شاغل در دفتر مرکزی و همچنین نظارت کارگاهی در هر قرارداد را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد تهیه و پس از تائید کارفرما( در مورد کارکنان نظارت کارگاهی ) به سازمان تامین اجتماعی ارائه و رسید مورد نیاز را جهت تسلیم به کارفرما دریافت دارند.

صدور دستور پرداخت توسط دستگاه اجرائی و پرداخت صورتحساب هر ماه یا هر قسط به مهندس مشاور و کارشناس موکول به تسلیم رسید صورت مزد کارکنان شاغل در قرارداد منعقده برای مذت مذکور می باشد.

ماده 14

حق بیمه قراردادهای مهندسان مشاور و یا کارشناسان که بعد از تاریخ 16/4/1363 منعقد شده و یا می شوند مقطوعا” به میزان 14% حق الزحمه مهندسان مشاور و یا کارشناسان تعیین که بشرح ماده 15 توسط ذی حسابیها به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می شود.

ماده 15

از هر صورت حساب مهندس مشاور و یا کارشناس معاد 6/3 درصد بابت حق بیمه سهم کارکنان مهندس مشاور و یا کارشناس کسر و معادل 4/10 درصد نیز بابت حق بیمه سهم کارفرما از محل اعتبار طرح مربوط برداشت و مبالغ مربوط مجموعا” بلافاصله به حساب سازمان تایمن اجتماعی واریز می گردد.

ماده 16

حق بیمه قراردادهای مهندسان مشاور و یا کارشناسان که قبل از تاریخ 16/4/1363 منعقد گردیده اند و تا تارخی ابلاغ این اصلاحیه مفاصا حساب آن صادر نشده است، بشرح زیر به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می گردد.

الف – حق بیمه مربوط به صورت حسابهائی که قبل از تاریخ 16/4/1363 تسلیم گردیده باشد برای عملکرد قبل از فروردین ماه 1357 طبق مقررات تامین اجتماعی و برای عملکرد از فروردین ماه 1357 به بعد مقوطعا” به میزان 3 درصد صورتحساب تعیین می گردد که از هر صورتحساب مهندس مشاور و یا کارشناس کسر و در وجه سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود و در مورد پرداخت مابه التفاوت موضوع بند3 مصوبه شماره 5171 ش ف مورخ 20/3/1357 شورای تامین اجتماعی نیز مطابق قسمت آخر ماده 44 آئین نامه عمل خواهد شد.

ب – حق بیمه مربوط به صورتحسابهایی که از تاریخ 16/4/1363 تسلیم شده و یا می شوند مقوطعا” به میزان 14 درصد صورتحساب تعیین می گردد که از هر صورتحساب مهندس مشاور و یا کارشناس معادل 3 درصد کسر و معاد 11درصد صورتحساب نیز توسط ذیحسابها از اعتبار طرح برداشت و مجموعا” بلافاصله به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می گردد.

ماده 17

میزان حق بیمه مذکور در موادر 14و15و16 بعنوان حق بیمه هر قرارداد بوده و با پرداخت آن و رعایت سایر شرایط این ائین نامه ( به استثنای آن قسمت از حق بیمه هائی که پرداخت آن به عهده وزارت برنامه و بودجه محل گردیده است ) بعنوان مفاصا حساب هر قرارداد تلقی می گردد.

ماده 18

پرداخت آخرین صورتحساب یا قسط هر قرارداد مهندسان مشاور یا کارشناسان موکول به گواهی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر دریافت صورتهای مزد ارسالی و همچنین وصول حق بیمه های مکسوره از صورتحسابها خواهد بود. سازمان تامین اجتماعی مکلف است ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت استعلام ذیحسابی گواهی به سازمان تسلیم نشده باشد سازمان مکلف است ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت استعلام فوق موضوع را به ذیحسابی ها اعلام نماید. عدم پاسخ در انقضای مدت مزبور به منزله صدور گواهی فوق تلقی شده و پرداخت آخرین صورتحساب یا قسط مهندس مشاور یا کارشناس بلامانع بوده.

فصل سوم – سایر موارد

ماده 19

مقررا مربوط به قراردادهای بیست میلیون ریالی و کمتر موضوع مصوبات مورخ 18/8/1361 و 5/11/1362 شورای علای تامین اجتماعی ( بخشنامه شماره 124و1/124 درآمد ) برای کارکردهای تا پایان سال 1363 معتبر و از اول سال 1364 مشمول مقررات آئین نامه خواهد بود.

ماده 20

دستگاههای اجرائی مکلفند یک نسخه از قراردادهای منعقده را بلافاصله جهت واحدهای سازمان تامین اجتماعی ارسال نمایند.

ماده 21

قراردادهائی که قبل از ابلاغ بخشنامهشماره 27/17254/ -3 مورخ 17/10/1363 وزارت امور اقتصادی و دارائی بر اساس مفاد ماده 10 مصوب 8912 مورخ 16/4/1363 هیات وزیران نسبت به آنها تسویه حساب به عمل آمده عینا” معتبر می باشد.

ماده 22

قراردادهائی که پیمانکار و یامشاور آن خارجی باشد از شمول ضوابط این آئین نامه مستثنی بوده و تابع مقررات سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.

ماده 23

مفاد این ماده مربوط به تعداد فصول و مواد و تاریخ تصویب آن در شورای عالی تامین اجتماعی می باشد.

ماده 24

در صورتی که مابه التفاوت ناشی از افزایش حق بیمه صورت وضعیت و یا صورت حسابهای تسلیم شده به کارفرما، در فاصله زمانی 16/4/1363 لغایت 29/12/1363 ( که به موجب آئین نامه نحوه وصرت مزد میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی ایجاد و پرداخت آن به عهده وزارت برنامه و بودجه خواهد بود. سازمان تامین اجتماعی مابه التفاوت موضوع این ماده را در سالهای آتی هنگام تنظیم بودجه به وزارت برنامه و بودجه جهت پیش بینی اعتبار در لایحه منعکس می نماید.

ماده 25

واریز حق بیمه های موضوع آئین نامه نحوه تسلیم صورت مزد میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی و این اصلاحیه به حساب سازمان تامین اجتماعی و تعهد وزارت برنامه و بودجه( موضوع ماده 24 و قسمت آخر بندالف ماده 16 ) یا رعایت سایر شرایط آئین نامه مذکور واصلاحیه آن در حکم مفاصال حساب بوده و نگهداری 5 درصد و آخرین قسط موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی موردی ندارد.