گواهینامه های ارزشیابی مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در نظام ارزیابی مشاغل

دستورالعمل شماره ۱۱۸۹۴ مورخ ۱۳۸۹ معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی راجع به احتساب گواهینامه های ارزشیابی مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در نظام ارزیابی مشاغل

دستورالعمل احتساب گواهینامه های ارزشیابی مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در نظام ارزیابی مشا مشاغل و طرح های طبقه بندی مشاغل
با عنایت به سیاست‌های کلان دولت جمهوری اسلامی و به ویژه برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی سیاسی و فرهنگی که ارتقاء بهره‌وری از اهمیت خاص برخوردار بوده و ارتقاء مهارتهای فنی و حرفه ای نیروی کار از عوامل اصلی در این باره محسوب می گردد. و با توجه به لزوم بازنگری و اصلاح نظام ارزیابی مشاغل پس از ۲۵ سال و لحاظ نمودن گواهینامه های مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در آن و جایگزینی گواهینامه های فوق الذکر بابت کمبود شرایط احراز شغل از نظر تحصیل و تجربه به استناد آیین نامه ایجاد مراکز کارآموزی و جوار کارگاهی و بین کارگاهی مصوب هیئت محترم دولت و آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون کار و در راستای اعمال مهارت محوری که از جمله سیاست های راهبردی وزارت کار و امور اجتماعی می باشد ضوابط احتساب گواهینامه های مهارت صادره از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در این دستورالعمل سازمان نامیده می‌شود را در طرحهای طبقه بندی مشاغل به شرح زیر اعلام میدارد:

1-گواهینامه های مهارت سازمان متناسب با نوع و مدت آموزش معادل با عامل مهارت در نظام ارزیابی مشاغل از نظر تجربه و تحصیل خواهد بود.

2- امتیاز هر ساعت آموزش مندرج در گواهینامه های مهارت سازمان معادل یک دهم امتیاز در نظام ارزیابی مشاغل می باشد

3- متناسب با امتیازات متعلق به گواهینامه های مهارت این امتیازات جهت جایگزینی کمبود تجربه و تحصیل مورد نیاز به شغل محاسبه می گردد.
تبصره: ساعات آموزش گواهینامه های مهارت سازمان و این امتیازات متعلق به آن جهت جایگزینی کمبود تحصیل، بر حسب ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی طرح‌های طبقه بندی مشاغل در خصوص جایگزینی تجربه به جای کمبود تحصیل محاسبه خواهد شد.

4- باقیمانده امتیازات دارندگان گواهینامه های مهارت سازمان پس از تکمیل شرایط احراز شغل در ارتقا و جابجایی های شغلی آتی محاسبه خواهد شد.

5- دارندگان گواهینامه های مهارتی که گواهینامه های آن از طریق شرکت در آزمونهای ادواری طبق ضوابط سازمان صادر شده است نیز مشمول این دستورالعمل خواهند بود.

6- در مورد آن عده کارکنانی که به علت نداشتن شرایط احراز شغل و یا کمبود بخشی از آن( در موقع استخدام- تطبیق با طرح- ارتقاء شغل) مشمول کسر از مزد سنوات شده‌اند کارفرما مکلف است ظرف مدت سه ماه با هماهنگی اداره کل کار و امور اجتماعی و ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای ترتیب شرکت انان در دوره‌های آموزشی را متناسب با نوع شغل مورد تصدی فراهم آورد. بدیهی است پس از طی دوره لازم و اخذ گواهینامه مربوط کارفرما مجاز به ادامه کسر از مزد سنوات آنان نخواهد بود مگر آنکه کارگر زگذی ربط از همکاری و حضور در دوره آموزشی خودداری نموده ویا در آزمون مربوط موفقیت حاصل نمایدو یا امکان تشکیل دوره از سوی سازمان فراهم نشود.

7- احتساب گواهینامه های مهارت سازمان موضوع این دستورالعمل منوط به کمبود داشتن از نظر شرایط احراز شغل و نیز مرتبط بودن دوره آموزشی با شغل مورد تصدی با تأیید کمیته طبقه بندی مشاغل خواهد بود.
تبصره: در موارد بروز اختلاف از نظر مرتبط یا غیر مرتبط بودن دوره آموزشی با وظایف شغل نظر سازمان با توجه به استانداردهای شغلی مهارت ملاک بوده و در صورت عدم پذیرش قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف طبق تبصره ۳ ماده ۴۹ قانون کار خواهد بود.

8- با رعایت شرایط و ضوابط مربوط به ارتقاء شغل طبق دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دارندگان گواهینامه های مهارت سازمان در اولویت خواهند بود.

9- احتساب گواهینامه های مهارت سازمان جهت جایگزینی به جای عوامل تجربه و تحصیل به ترتیب مندرج در جداول مربوطه در نظام ارزیابی مشاغل صورت خواهد گرفت. لاکن درمورد آن عده ای از گواهینامه های مهارت سازمان که با توجه به کیفیت، مدت و نوع دوره و حسب ضوابط اعلام شده معادل خاصی از نظر تجربه( و به تبع ان از نظر تحصیل) برای آن لحاظ شده است همچنان به اعتبار خود باقی بوده و این دوره ها عبارتند از:

الف- دوره آموزش ۱۸ ماهه تربیت مربی            معادل 8 سال تجربه

ب- دوره آموزشی ۱۸ ماهه کارگر ماهر             معادل ۷ سال تجربه

ج- دوره آموزشی ۹ ماهه کارگر درجه یک          معادل ۶ سال تجربه

د- دوره آموزشی 6 ماهه کارگر درجه ۲             معادل ۴ سال تجربه

تبصره: چنانچه در آینده طبق ضوابط سازمان تغییراتی در عنوان کیفیت، مدت آموزش و دیگر عوامل مربوط به دوره های مهارتی و به تبع آن در گواهینامه های مهارتی ایجاد شود این تغییرات در نظام ارزیابی و دستورالعمل‌های مربوط حسب مورد اعمال خواهد شد.

10- کارگاه هایی که اقدام به تهیه و تدوین نظام های رتبه بندی و ارزشیابی شاغلان در کنار نظام ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل در چارچوب پیمان های دسته جمعی مینمایند، گواهینامه های مهارت می تواند به عنوان یکی از عوامل و شاخص های ارزیابی در اعطای رتبه و امتیازات ارزشیابی کارکنان لحاظ شود.

11- شاغلین که در حین خدمت بر مبنای نیاز به سفارش کارفرما دوره آموزشی از کد استاندارد شغل آموزش برخوردار است را با موفقیت طی کنند و گواهینامه مهارت سازمان را دریافت نمایند از امتیاز مربوط بر اساس این دستورالعمل بهره مند خواهند شد.

ابراهیم نظری جلالی معاون روابط کار