اساسنامه نمونه کانون کارگران و مدیران بازنشسته موضوع ماده 134 قانون کار مصوب 1372

اساسنامه کانون کارگران بازنشسته استان  

فصل يكم – كليات

ماده 1 

هدف :

به استناد مادة 134 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و در اجراي دستورالعمل مصوب 12/8/1372 وزير کار و امور اجتماعي و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و پيگيري جهت برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي ، از کار افتادگي ، خدمات بهداشتي و درماني ، مراقبتهاي پزشکي و ساير موارد مربوط اين اساسنامه تدوين مي گردد .

ماده2 

نام ، حوزة فعاليت و اقامتگاه قانوني کانون  :

نام كانون :  کانون کارگران بازنشسته استان …………………………………………….. كه در اين اساسنامه به اختصار  « کانون » ناميده مي‌شود .

حوزة فعاليت کانون-  حوزة جغرافيايي استان  ………………………………………………… مي باشد .

اقامتگاه قانوني و محل استقرار دفتر مركزي به شرح ذيل است :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

تلفن ……………………………………………. فاكس …………………………………………….

تبصره – هيأت مديره مي‌تواند هر زمان كه ايجاب نمايد ، اقامتگاه قانوني کانون را در محدوده حوزه فعاليت خود تغيير داده و مراتب را همزمان با اطلاع به اعضاء –  از طريقي  كه به تصويب مجمع عمومي رسيده باشد –  بطور کتبي به وزارت كار و امور اجتماعي نيز اعلام نمايد .

ماده 3

وظايف اساسي وعام کانون :

1- کوشش در جهت استيفاي حقوق صنفي و خواسته هاي مشروع و قانوني بازنشستگان استان.

2- ائتلاف با ساير کانون هاي استاني به منظور تشکيل کانون عالی .

3- کوشش در جهت بهره مندي اعضا از خدمات بهداشتي ، درماني و مراقبت هاي پزشکي .

4- تعيين و معرفي نمايندگان کانون به کميته بيمه و درمان استان

5- کوشش در جهت ايجاد صندوق تعاون به منظور اعطاء وام هاي ضروري .

6- همکاري با اتحاديه امکان جهت رفع نيازمندي کالاهاي اساسي اعضاء .

7- تعيين و اعزام نماينده به مراجع قانوني .

8- عضوگيري و دريافت حق عضويت از اعضاء .

9- تشکيل کميته هاي مختلف تخصصي و استفاده از کارشناسان و مشاوران به منظور بهبود امور مربوط به بازنشستگان .

10- همکاري با ساير تشکلات کارگري . . .

11- خريد و فروش و تبديل اموال منقول و غيرمنقول کانون مشروط بر آن که به قصد تجارت و جلب نفع نباشد .

12- همکاري با سازمان تامين اجتماعي در جهت پيشبرد بهتر مسايل مربوط به بازنشستگان و مستمري بگيران .

13- همکاري و هماهنگي با نهضت سوادآموزي در جهت ايجاد کلاس هاي سوادآموزي .

فصل دوم

شرايط عضويت ، تعليق ، سلب عضويت و منابع مالي کانون

ماده 4 

شرايط عضويت :

کانونهای کارگران بازنشسته شهرستانهای استان در صورت داشتن شرايط ذيل مي توانند به عضويت کانون درآيند :

1- قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه وتصميمات و مصوبات قانوني اركان کانون .

2- پرداخت وروديه و حق عضويت مطابق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي .

3- داشتن گواهينامه ثبت و گواهي انجام انتخابات معتبر وزارت كار و امور اجتماعي .

تبصره 1- كليه واجدان شرايط مي‌توانند آزادنه عضويت کانون را بپذيرند و هيچكس را نمي‌توان به عضويت در کانون ، مجبور يا از قبول عضويت آن منع نمود .

تبصره 2- چنانچه واجد شرايط عضويت بودن و تقاضاي هريک از کانونهای شهرستان از سوي هيأت مديره پذيرفته نگردد ؛ عدم صلاحيت کانون مذکور برای عضويت می بايست در اولين جلسه مجمع عمومي مطرح شود، تصميمات مجمع عمومي قطعی بوده و بايستی کتبا به اطلاع کانون متقاضی برسد.

تبصره 3 – در صورتي كه هر يك از اعضا شرايط عضويت کانون استان را از دست دهد ؛ از عضويت در کانون مستعفي شناخته مي شود ، ليكن ملزم به انجام تعهدات قبلي است .

ماده 5 

موارد تعليق يا محروميت از عضويت کانون :

1- عدم پرداخت به موقع حق عضويت تعيين شده با توجه به ماده 7 اين اساسنامه (با اعلام مسئولان مالي کانون ) .

2- عدم رعايت مفاد اين اساسنامه و توصيه‌ها و تصميمات قانوني هريك از اركان کانون (باتشخيص هيأت مديره کانون ).

3- از دست دادن شرايط مندرج در ماده 4 اين اساسنامه.

4- آراء قطعي صادره از سوي مراجع قضايي كشور مبني بر محروميت از حقوق اجتماعي .

تبصره – در موارد بندهاي 1و 2 عضويت کانون مورد نظر تا تشكيل مجمع عمومي به حالت تعليق در
مي آيد وتارفع تعليق توسط مجمع عمومي عادي ،حق راي نخواهد داشت.

ماده 6

منابع مالي کانون :

الف – وروديه براي هر عضو كه فقط براي يك باردريافت مي‌گردد و مبلغ آن توسط مجمع عمومي عادي تعيين مي گردد .

ب – حق عضويت به ميزان ………………………………. ريال ماهيانه/ساليانه كه مبلغ آن توسط مجمع عمومي عادي تعيين مي گردد .

ج – كمك ‌هاي مالي داوطلبانه اعضا در حد توانايي وبه اختيار كمك دهنده .

تبصره 1- قبول و دريافت كمك‌هاي مالي از ساير اشخاص حقيقي و حقوقي غير عضو منوط است به اطلاع كتبي به وزارت كاروامور اجتماعي .

تبصره 2- کانون بايد داراي حداقل 2 دفتر با عنوانهاي دفتر عضويت و دفتر امور مالي ‌باشد .

تبصره 3- مبالغي كه به عنوان وروديه و حق عضويت دريافت مي‌شود، قابل استرداد نيست.

تبصره 4- هيأت مديره نمي‌تواند منابع مالي کانون را خارج از حدود مقرر در اين اساسنامه به مصرف برساند .

ماده 7

چنانچه هر يك از اعضا در مدت حداكثر 3 ماه بدون عذر موجه از پرداخت حق عضويت خودداري نمايد ، از طرف خزانه‌دار به وي اخطار كتبي داده مي‌شود . چنانچه از تاريخ اخطار، حداكثر ظرف يك ماه اقدام به پرداخت حق عضويت عقب افتاده ننمايد ، با تصويب هيات مديره، عضويت کانون مذکور، به حالت تعليق در مي آيد . اخراج يا قبول مجدد عضويت آنان از اختيارات مجمع عمومي عادي مي‌باشد .

تبصره – تشخيص موجه بودن عذر اعضاي مورد نظر، با هيأت مديره خواهد بود .

فصل سوم

اركان کانون

ماده 8

اركان کانون عبارت است از :

1- مجمع عمومي

2- هيأت مديره

3- بازرس يا بازرسان

الف – مجمع عمومي ، حدود وظايف و اختيارات آن :

ماده 9

مجمع عمومي كه عالي‌ترين ركن کانون است ؛ از اجتماع اعضاء اصلی هيئت مديره کانونهای کارگران بازنشسته شهرستانهای عضو ، با هماهنگي وزارت کار و امور اجتماعي به دو صورت عادي وفوق العاده تشكيل مي گردد .

تبصره 1 – براي تشكيل مجامع عمومي عادي وفوق العاده، هيأت مديره موظف است نسبت به دعوت اعضاء به وسيلة ………………………………………………………………………………………………. و دعوتنامه کتبي كه در آن ، روز ، ساعت ، مكان تشكيل و دستور جلسه بطور روشن قيد شده باشد ؛ اقدام نمايد. بديهي است از تاريخ دعوت اعضاء تا تشكيل مجمع عمومي و همچنين بين دو مرحله مجمع عمومي ، بايد حداقل 15 روز بدون احتساب ايام تعطيل فاصله باشد و حداكثر اين فاصله نبايد از 45 روز تجاوز نمايد .

تبصره 2 – دعوت مجامع عمومي بر عهده هيات مديره خواهد بود و در صورت استنكاف هيات مديره ، بازرس يا بازرسان مي توانند راساً نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام نمايند . همچنين در صورت خودداري بازرس يا بازرسان ،حداقل يك سوم اعضاي کانون مي توانند مجمع عمومي را دعوت نمايند.

تبصره 3 – دعوت كنندگان مجامع عمومي عادي يا فوق العاده ، مكلفند موضوع و تاريخ تشكيل مجمع عمومي را حداقل 15 روزپيش از تشكيل ، طي دعوتنامه كتبي به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام  نمايند .

تبصره 4 – اخذ راي در جلسات مجامع عمومي علني است مگر در مورد انتخاب هيات مديره ، هيات داوري و بازرسان و ساير مواردي كه مجمع عمومي تصويب نمايد؛ به طور كتبي و مخفي به عمل خواهد آمد .

تبصره 5- ارايه مدارك پرداخت حق عضويت از شرايط شركت اعضاء در جلسات مجامع عمومي
مي باشد .

تبصره 6 – هر يك از اعضاي مجمع عمومي مي تواند وكالت يكي ديگر از اعضا را بر عهده گيرد .

ماده 10

مجمع عمومي عادي هر سال يك بار با حضور دست كم نصف بعلاوه يك اعضاء رسميت
مي يابد . چنانچه بار اول به نصاب لازم نرسد ؛ براي بار دوم به همان ترتيب دعوت و با حضور عده حاضر رسميت خواهد يافت .

تبصره 1 – مجمع عمومي عادي در مواقع ضروري بنا به تشخيص ودعوت هيأت مديره يا بازرسان يا يك سوم اعضاء ، بطور فوق العاده تشكيل مي گردد. اين مجمع نيز داراي همان وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي مي باشد و ترتيب دعوت و تجديد دعوت و نصاب آن نيز ، همانند مجمع عمومي عادي خواهد بود .

تبصره 2- تصميمات مجمع عمومي عادي در كليه مراحل، با اكثريت نصف بعلاوه يك ( اکثريت آراء ) حاضران معتبر است ، مگر در موارد انتخاب هيأت مديره و بازرسان كه با اكثريت نسبي آراي حاضران نافذ خواهد بود .

ماده 11

وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي عبارتست از :

1- استماع گزارش هيأت مديره وبازرس يا بازرسان در مورد اقدامات صورت گرفته و رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد تصويب آن و همچنين اتخـاذ تصميم نسبت به پيشنهادهاي مربوط به برنامـه هـاي سـال جاري و آتـي کانون .

2- استماع ، رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد تصويب يا عدم تصويب گزارش مالي خزانه دار
درخصوص صورتهاي مالي سالانه و بودجه آتي کانون .

3- دادن رهنمود و تصويب سياستهاي كلي و تعيين خط مشي و برنامه هاي آتي کانون.

4- تعيين نحوه اطلاع رساني به اعضاء درخصوص دعوت به مجمع عمومي وساير موارد .

5- بررسي و تصويب يا رد تقاضاي متقاضيان عضويت در کانون كه صلاحيت آنان از سوي هيأت مديره تأييد نشده باشد .

6- رسيدگي نهايي به اعتراض كساني كه طبق مقررات انضباطي اين اساسنامه ، عضويت آنان در کانون معلق يا سلب عضويت شده اند .

7- ايجاد كميته ها و همكاري در جهت تأسيس و تقويت شرکت هاي تعاوني وساير مراکز مرتبط .

8- انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرسان کانون .

9- اتخاذ تصميم درخصوص پيوستن به کانون عالی کارگران بازنشسته يا خارج شدن از عضويت كانون مذكور .

ماده 12

مجمع عمومي فوق العاده جهت اتخاذ تصميم در موارد موضوع ماده 15،با حضور دست كم دوسوم اعضا تشكيل خواهد شد . چنانچه بار اول اين نصاب حاصل نشود ؛ در مرحلة دوم با حضورحداقل يك سوم اعضاء رسميت مي يابد و در هر حال تصميمات آن اعم از مرحله اول يا دوم، با اكثريت سه چهارم آراء اعضاي حاضر در جلسة معتبر خواهد بود .

ماده 13

وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده عبارتست از  :

1- طرح و تصويب اصلاحات اساسنامه .

2- عزل انفرادي يا دسته جمعي هيات مديره و بازرسان .

3- انحلال کانون و انتخاب هيأت تصفيه.

تبصره – پيشنهادها در زمينه تغيير يا اصلاح مواد اساسنامه ، بايد به طور مشخص در آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده درج شود .

ماده 14

پس از به حد نصاب رسيدن تعداد اعضاي حاضر و اعلام رسميت جلسة‌ مجمع عمومي توسط رئيس يا يكي ديگر از اعضاي هيئت مديره، بلافاصله هيأت رئيسه مجمع عمومي مركب از دست کم يك رئيس، يك يا دو نايب رئيس و يك منشي از بين اعضاي حاضر با رأي اكثريت اعضاء انتخاب و ادارة‌ جلسه را بر عهده خواهند گرفت . چنانچه انتخابات هيأت مديره و بازرسان يا يكي از آنها نيز در دستور كار مجمع عمومي باشد ؛ دو نفر ديگر به عنوان ناظر از بين اعضاي حاضر در جلسه با راي اكثريت اعضاء انتخاب مي شوند .

تبصره 1- اعضاء هيأت رئيسه مجمع عمومي وهيأت نظارت بر انتخابات نبايد كانديداي عضويت  درهيأت مديره و بازرسان باشند ( مگر در زماني كه  حاضران مجمع عمومي كمتر از 20 عضو باشد) .

تبصره 2- برگزار كنندگان مجامع عمومي عادي يا فوق العاده موظفند فهرست اسامي و مشخصات اعضاي کانون را تهيه و پيش از آغاز مجمع عمومي، آن را به امضاي اعضاي حاضر برسانند.

تبصره 3- هيات رئيسه و هيأت نظارت بر انتخابات ، مكلفند در پايان راي گيري ، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتيب حائزان اكثريت آرا ، اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره و بازرسان اصلي و علي البدل را در صورتجلسه مجمع عمومي تعيين نمايند .

تبصره 4- هرگاه در مجمع عمومي ، شور و اخذ تصميم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نيابد ، هيات رئيسه مجمع با تصويب اكثريت اعضا مي تواند اعلام تنفس نموده ، تاريخ جلسه بعدي را كه حداكثر از سه هفته متجاوز نباشد؛ معين كند . تمديد جلسه ، نياز به دعوت و انتشار آگهي مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم براي تشكيل جلسه همان نصاب قبلي مي باشد كه در صورت عدم تشكيل ، در مرحله بعدي ،  مجمع عمومي طبق روال مندرج در اين اساسنامه برگزار خواهد شد.

ماده 15

چنانچه اعضاي شركت كننده در انتخابات ظرف يك هفته از تاريخ تشكيل مجمع عمومي باذكر دلايل به چگونگي انجام انتخابات كتباً اعتراض نمايند ، هيأت رئيسه و هيات نظارت بر انتخابات مكلف خواهند بود ، حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ رويت اعتراض ، به آن رسيدگي و نتيجه را به نحو مقتضي به اطلاع اعضاي کانون خصوصاً اعضاي معترض برسانند و رونوشت آن را به وزارت كار و امور اجتماعي تسليم نمايند .

تبصره – چنانچه اعتراض يا اعتراضهاي رسيده وارد باشد ، هيأت رييسه وهيات نظارت ، ابطال انتخابات را اعلام و به ترتيب مقرر در اساسنامه ، نسبت به دعوت مجمع عمومي و تجديد انتخابات ، اقدام خواهد شد .

ب – هيأت مديره و وظايف و اختيارات آن

ماده 16

هيأت مديره دارای …….. نفر عضو اصلی و ……. نفر عضو علی البدل می باشد که از بين كانديداهاي واجد شرايط، با رأي كتبي و مخفي اعضاي حاضر در جلسه مجمع عمومي عادي ، براي مدت 2 سال انتخاب مي گردند و تجديد انتخاب آنان براي دوره هاي بعدي در صورت حفظ شرايط لازم ، بلامانع است .

ماده 17

هيأت مديره مكلف است، پس از قطعيت انتخابات ، ظرف يك هفته اولين جلسه خود راتشكيل

و از بين خود، يك رئيس، يك نايب رئيس ، يك خزانه دار و از بين اعضاي اصلي  هيأت مديره يا خارج از آن يك دبير انتخاب و صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي و اوراق تعهد آور را طي صورتجلسه اي به اطلاع اعضا برساند و نسخه اي از صورتجلسه مذكور را به همراه مدارك موردنياز به منظور انجام تشريفات ثبت ، به وزارت كار وامور اجتماعي ارايه نمايد .

ماده 18

جلسات عادي هيأت مديره هر ……………………………………….. يك بار تشكيل و با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد . تصميمات آن با آرا اكثريت اعضاي  حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنين برحسب ضرورت، بنا به دعوت رئيس، نايب رئيس يا 3/1 اعضاي هيأت مديره بطور
فوق العاده تشكيل مي گردد .

تبصره 1- خدمات هيأت مديره افتخاري است مگر اينكه مجمع عمومي در اين مورد ترتيب ديگري اتخاذ و به تصويب برساند .

تبصره 2- غيبت در چهار جلسه متوالي يا هفت جلسه متناوب ، بدون ارايه عذر موجه بعنوان استعفاي شخصي از سمت هيأت مديره تلقي مي گردد و عضو يا اعضاي علي البدل به ترتيب تقدم آرا جانشين عضو مستعفي خواهند شد . تشخيص موجه يا غيرموجه بودن عذر برعهده هيأت مديره خواهد بود .

ماده 19

هيأت مديره موظف است حداكثر ظرف يك ماه پس از به ثبت رسيدن مصوبات مجمع عمومي در وزارت كار و امور اجتماعي و دريافت گواهينامه ثبت و سايرمدارك شناسايي کانون، به نام کانون و با امضاي مشترك صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي کانون(رئيس و خزانه دار) ، در بانك رفاه كارگران حساب باز نموده و وجوه متعلق به کانون را در آن واريز نمايد

ماده 20

رئيس هيات مديره و درصورت غياب نايب رييس و خزانه دار مشتركاً صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي و كلاً مسئولان اداري و مالي کانون بوده و حفظ كليه اموال ، دارائي ها ، اسناد ، اوراق بهادار و دفاتر مالي کانون به عهده آنها مي باشد .

تبصره – كليه مكاتبات اداري و اوراق عادي کانون با امضاء رئيس هيات مديره يا دبير و ممهور به مهر کانون و كليه اسناد مالي ، اوراق رسمي بهادار و قراردادهاي تعهدآور كه به تصويب هيات مديره رسيده باشند ؛ با امضاء مشترك رئيس هيات مديره يا دبير و خزانه دار و ممهور به مهر کانون معتبر خواهد بود .

ماده 21

در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرايط، سلب عضويت يا غيبت غير موجه در سه جلسه متوالي يا 5 جلسه متناوب ، اعضاي علي البدل با توجه به تقدم آرا جايگزين عضو يا اعضاي مزبور خواهند شد . هيات مديره مكلف است نتيجه را ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام  نمايد .

تبصره 1- مادامي كه اكثريت اعضاي هيأت مديره، سمت خود را حفظ نموده باشند، انتخابات تكميلي براي باقيمانده دوره برگزار مي گردد .

 ماده 22 

هيأت مديره موظف است دست كم دو ماه پيش از پايان دوره اعتبار قانوني، درمورد دعوت مجمع عمومي به منظور تجديد انتخاب مسئولان کانون اقدامات لازم را به عمل آورد .تبصره 2- در صورت استعفا، فوت از دست دادن شرايط يا سلب عضويت اكثريت اعضاي هيأت مديره توسط مجمع عمومي فوق العاده ، انتخابات هيأت مديره بايد تجديد گردد. در اين صورت بازرسان يا يك سوم اعضاي کانون موظفند مجمع عمومي را جهت انجام انتخابات دعوت نمايند. به هر حال چنانچه ظرف 6 ماه در اين زمينه اقدامي صورت نگيرد ؛ بازرسان يا يك سوم اعضا موظف هستند جهت تعيين تكليف مراتب را به اطلاع وزارت كار و امور اجتماعي برساند.

تبصره – هيأت مديره پس از پايان دوره ماموريت، تا تعيين هيأت مديره جديد، مسئول حفظ كليه دارائيها واموال و اسناد و مدارك کانون خواهد بود .

ماده 23 

ساير وظايف و اختيارات هيأت مديره :

1- تهيه دفاتر رسمي و قانوني کانون (دفاتر مالي – عضويت).

2- اجراي دقيق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي.

3- دعوت مجامع عمومي درموعد مقرر و بررسي و تطبيق شرايط متقاضيان عضويت در کانون .

4- بررسي بودجه و گزارش مالي خزانه دار و پيشنهاد آن به مجمع عمومي .

5- تشكيل مرتب و به موقع جلسات هيأت مديره به منظور رسيدگي به امور جاري کانون .

6- تعيين محل اقامتگاه قانوني و دفتر مركزي کانون .

7- انتخاب ومعرفي نماينده به مراجع ذيصلاح براي موارد خاص و معين .

8- بررسي وضع مالي کانون و اتخاذ تصميم نسبت به هزينه هاي جاري و ضروري آن .

9- همكاري درجهت تاسيس و تقويت شركتهاي تعاوني و ايجاد امكانات رفاهي براي اعضا .

10- وكالت و نمايندگي کانون در مراجع قانوني، حقوقي، قضائي، دستگاههاي دولتي و ملي درحدود مقررات اين اساسنامه .

11- تهيه گزارش عملكرد هيأت مديره و ارايه آن به مجمع عمومي .

12- تشكيل كميته هاي مختلف (در صورت لزوم ) از قبيل كميته حل اختلاف ، كميته عضويت ، كميته تداركات و پشتيباني، كميته امور حقوقي، كميته رفاهي و ساير كميته ها .

  ماده 24

رئيس هيأت مديره داراي وظايف و اختياراتي به شرح ذيل است :

1- مراقبت در حسن جريان امور کانون و دعوت از اعضاي هيأت مديره به تشكيل مرتب جلسه .

2- اداره جلسات هيأت مديره وتنظيم صورتجلسه ها با همكاري منشي جلسه .

3- ابلاغ تصميمات و مصوبات مجامع عمومي و هيأت مديره به دبير و ساير مسئولان کانون ، جهت اجرا و پي گيري آن .

4- امضاي كليه قراردادها و احكام استخدامي كارشناسان، مشاوران، دبير و ساير مسئولان کانون كه با تصويب هيأت مديره استخدام يا به كار گمارده خواهند شد .

5- امضاي كليه چك ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار وممهور نمودن آن به مهر کانون .

6- انجام ساير اموري كه به موجب اساسنامه بر عهده رئيس قرار دارد .

تبصره- قسمتي از وظايف رئيس هئيت مديره كه مربوط به امور اداري مي باشد، قابل واگذاري به دبير کانون خواهد بود .

ماده 25 

دبيرخانه کانون تحت مسئوليت مستقيم دبير کانون و زير نظر هيأت مديره به منظور اداره تشكيلات اجرايي و اجراي مصوبات هيأت مديره در مركز اصلي کانون داير و ميتواند داراي كاركناني باشد كه بنا به پيشنهاد رئيس هيأت مديره يا دبير و تصويب هيأت مديره ، به كار گمارده مي شوند .

تبصره : چنانچه دبير كانون عضو هيات مديره نباشد ، در جلسات هيات مديره حق راي ندارد .

ماده 26

وظايف و اختيارات دبير :

1- حفظ و نگهداري كليه اسناد و مدارك و صورتجلسات و سوابق اعضاء و دفاتر کانون .

2- انجام مكاتبات اداري و جاري کانون .

3- تهيه و صدور و ابلاغ دعوتنامه ها و امضاي كارتهاي عضويت اعضاء به اتفاق خزانه دار کانون .

4- تهيه دفاتر « عضويت » و « امور مالي » با نظر وزارت كار و امور اجتماعي و همچنين دفاتر انديكاتور و ثبت و صدور نامه ها .

5- تهيه و تنظيم نشريات مربوط به کانون در حدود قوانين و مقررات .

6- ابلاغ  اساسنامه و بخشنامه ها و شيوه نامه هاي دولتي و ساير قوانين و مقررات براي آگاهي و استفاده مسئولان و اعضاي کانون .

7- مهيا ساختن مكان تشكيل جلسات مجامع عمومي ، هيأت مديره و بازرسان .

8- ابلاغ مصوبات و تصميمات اركان کانون و احكام و نامه هاي واصله از مراجع قانوني و
دستگاه هاي اداري به مسئولان مربوط .

9- انجام ساير اموري كه به نحوي از انحاء با وظايف دبيرخانه ارتباط دارد .

تبصره- كاركنان دبيرخانه در برابر دبير و دبير نيز در برابر هيأت مديره مسئول هستند .

ماده 27

وظايف واختيارات خزانه دار :

خزانه دار مسئول امور مالي کانون بوده وداراي وظايف واختياراتي به شرح ذيل است :

1- امضاي كليه چك ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق رئيس هيأت مديره يا نايب رييس و ممهور نمودن آن به مهر کانون .

2- اداره امور مالي کانون ، تهيه و تنظيم دفاتر واسناد و صورتجلسات مالي و رسيدگي و حفظ حسابهاي کانون .

3- رسيدگي بر صحت اسناد و مدارك تنظيم شده در مورد كليه دريافتها و پرداختها و تاييد و امضاي صورتحسابهاي مربوط .

4- امضا و صدور كارت عضويت اعضا و به اتفاق رئيس هيأت مديره يا دبير .

5- نظارت بر خريد ، فروش ، اجاره و هر نوع عمل مالي ومسؤوليت درحفظ اموال منقول ، غير منقول ، وجوه ، اسناد ، مدارك مالي وصحت معاملات کانون.

6- ثبت كليه دريافتي ها وهزينه هاي کانون در دفاتر رسمي کانون .

7- پيش بيني بودجه و هزينه هاي يك ساله کانون و تسليم آن به هيأت مديره جهت ارايه به مجمع عمومي .

تبصره 1-  خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشكيل مجمع عمومي سالانه، گزارش مالي کانون را جهت ارايه به مجمع عمومي تنظيم و پس از امضاي خود و رئيس هيأت مديره ،رونوشت آن را در اختيار بازرسان قرار دهد .

تبصره 2- خزانه دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضاي بازرسان، كليه دفاتر واسناد مالي کانون را براي رسيدگي در محل کانون در ازاي رسيد و براي مدت معين ، در اختيار آنان قرار دهد .

ج – بازرس يا بازرسان، حدود وظايف واختيارات آنان

ماده 28 

بازرسان کانون ، متشكل از ……. نفر بازرس اصلي ……… نفر بازرس علي البدل كه با راي مستقيم و مخفي اعضا از بين كانديداهاي واجد شرايط عضو کانون براي مدت يك سال انتخاب
مي شوند و تجديد انتخاب آنان براي دوره هاي بعدي مشروط به حفظ شرايط لازم بلامانع است .

تبصره- در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرايط انتخاب يا سلب عضويت آنها ، بازرس يا بازرسان علي البدل به ترتيب تقدم آرا، براي بقيه دوره جانشين و عهده دار وظايف آنان خواهند بود.

ماده 29

وظايف و اختيارات بازرسان :

1- نظارت بر كليه اقدامات هيأت مديره و دبير در حدود مقررات اين اساسنامه همچنين مراقبت در كليه امور مربوط به دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده .

2- رسيدگي و نظارت بر دفاتر و اوراق و اسناد مالي و هزينه هاي کانون و مراقبت درحسن جريان امور مالي و اداري کانون .

3- پيگيري و رسيدگي به شكايات اعضا و در صورت لزوم تهيه گزارش و ارايه به وزارت كار و امور اجتماعي و همچنين ارايه رونوشت گزارش به هيأت مديره يا مجمع عمومي (حسب مورد ) .

4- رسيدگي واظهار نظر درمورد گزارش مالي جهت ارايه به مجمع عمومي .

5- اقدام به دعوت و تشكيل مجمع عمومي در صورت لزوم ، با توجه به اختيارات مندرج در اين اساسنامه .

6- شرکت در جلسات هيأت مديره(درصورت لزوم)، بدون داشتن حق راي .

تبصره- بازرسان بايد پيش از تاريخ تشكيل مجمع عمومي سالانه، گزارش مالي وكليه محاسبات کانون را رسيدگي و نظر مثبت يا منفي خود را به دبيرخانه کانون تسليم دارند . همچنين بازرسان ملزم هستند اقدامات خود را حداقل سالي يك بار در مجمع عمومي سالانه بطور كتبي و رسمي گزارش نمايند .

فصل چهارم

ساير مقررات

ماده 30

كانديداهاي عضويت در هيأت مديره ، هيات داوري و بازرسان بايد داراي شرايط زير باشند :

1- عدم وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي غيرقانوني.

2-  عضويت در کانون کارگران شهرستان مربوطه.

3- حداقل ……………. سال سابقه عضويت در کانون شهرستانی مربوط ، منتهي به زمان كانديداتوري و ادامه عضويت.

ماده 31 

در صورت بروز اختلاف بين اعضاي هيات مديره با يكديگر يا هيات مديره با بازرسان و يا اعضاي کانون با هريك از اعضاي هيات مديره يا بازرسان ، حل آن مي تواند در وهله اول از طريق هيات داوري صورت گيرد . به اين منظور در صورت درخواست هريك از طرفين اختلاف ، مجمع عمومي فوق العاده با رعايت مقررات مربوط تشكيل و از بين خود 3 يا 5 نفر را جهت حل اختلاف انتخاب مي نمايد. در صورت عدم پذيرش راي هيات داوري از سوي طرفين اختلاف ، مطابق مواد اين اساسنامه و مقررات مربوط اقدام مي شود . هيات داوري پس از صدور راي خود ، منحل مي گردد .

ماده 32

مسئولان کانون ، مكلفند هر نوع مدارك ، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت كار و امور اجتماعي را جهت بررسي در محل کانون يا خارج از آن ، در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار دهند .

ماده 33

کانون در موارد زير منحل مي گردد :

1- در صورت تصويب مجمع عمومي فوق العاده .

2- در صورت صدور رأي قطعي از طرف مراجع قضايي كشور .

تبصره1-  انحلال کانون ، موجب تضييع حق يا اسقاط تكليف دو طرف قرار داد منعقده قبلي نخواهد بود .

تبصره 2- چنانچه کانون بنا به تصويب مجمع عمومي فوق العاه منحل گردد، مجمع مذكور مكلف است در همان جلسه از بين اعضاي با سواد و با سابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب 3 يا 5 نفر بعنوان اعضاي هيأت تصفيه اقدام و نتيجه را ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه، به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام نمايد .

تبصره 3- چنانچه کانون به لحاظ عدم تجديد انتخابات هيات مديره در مهلت مقرر قانوني يا براساس راي مراجع قضايي منحل گردد و برگزاري مجمع عمومي فوق العاده امكانپذير نباشد ، حداكثر ظرف دو هفته بازرسان و رييس هيات مديره با نظارت وزارت كار و امور اجتماعي اين وظيفه را
عهده دار خواهند داشت که درصورت عدم وجود، هيأت تسويه اي مركب از 3 يا 5 نفر از اعضاي با سواد و با سابقه و مطلع كانون ، با نظارت وزارت كار و امور اجتماعي تشكيل گردد .

ماده 34 

چنانچه حداكثر تا پايان دوره اعتبار هيات مديره ، نسبت به برگزاري مجمع عمومي و تجديد انتخابات هيات مديره اقدام نشده باشد ؛ بازرسان نسبت به تشكيل مجمع عمومي و انجام انتخابات به اعضا اخطار مي دهند . پس از اخطار بازرسان، يك سوم اعضاي کانون حداكثر تا شش ماه فرصت دارند نسبت به تشكيل مجمع عمومي و تجديد انتخابات اقدام نمايند و چنانچه در اين مدت
( حداكثر 6 ماه پس از پايان دوره اعتبار هيات مديره ) ، تجديد انتخابات صورت نگرفته باشد ، بازرسان يا يك سوم اعضاي کانون مكلف هستند مراتب را جهت تعيين تكليف به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام نمايند .

ماده 35

هيأت تصفيه مكلف است حداكثر ظرف 6 ماه با هماهنگي و راهنمايي وزارت كار و امور اجتماعي به كليه حسابهاي کانون رسيدگي نموده، ليست كاملي از كليه دارائيهاي کانون شامل اموال منقول و غير منقول و همچنين صورتي از بدهي هاي کانون را تهيه نموده، دارائي کانون را پس از تصفيه كليه حسابهـاي بدهكـاران و بستانكـاران و تأديه بدهي ها، ضمن تنظيم و امضـاي صورتجلسه اي مابقي را در صورت مازاد با نظارت وزارت كار و امور اجتماعي در اختيار ………………………………. قرار دهند و در صورت عدم وجود به …………………………………………….  واگذار  شود .

ماده36

هر گونه ابهامي در اجراي مقررات اين اساسنامه ،تابع نظر وزارت كار و امور اجتماعي مي باشد.

ماده37

هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه ، پس از موافقت وزارت كار و امور اجتماعي قابل اجرا مي باشد .

ماده 38

مهلت هاي مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهاي تعطيل خواهد بود .

اين اساسنامه در 4 فصل و 38 ماده و ………….. تبصره در تاريخ …………………………… با اكثريت آرا به تصويب مجمع عمومي موسس/ فوق العاده مورخ    /    /   13 كانون كارگران بازنشسته استان …………………………………………. رسيد .