اساسنامه نمونه کانون کارگران و مدیران بازنشسته موضوع ماده 134 قانون کار مصوب 1372

اساسنامه کانون کارگران بازنشسته استان  

فصل یكم – كلیات

ماده 1 

هدف :

به استناد مادة 134 قانون كار جمهوری اسلامی ایران و در اجرای دستورالعمل مصوب 12/8/1372 وزیر کار و امور اجتماعی و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و پیگیری جهت برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، از کار افتادگی ، خدمات بهداشتی و درمانی ، مراقبتهای پزشکی و سایر موارد مربوط این اساسنامه تدوین می گردد .

ماده2 

نام ، حوزة فعالیت و اقامتگاه قانونی کانون  :

نام كانون :  کانون کارگران بازنشسته استان …………………………………………….. كه در این اساسنامه به اختصار  « کانون » نامیده می‌شود .

حوزة فعالیت کانون-  حوزة جغرافیایی استان  ………………………………………………… می باشد .

اقامتگاه قانونی و محل استقرار دفتر مركزی به شرح ذیل است :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

تلفن ……………………………………………. فاكس …………………………………………….

تبصره – هیأت مدیره می‌تواند هر زمان كه ایجاب نماید ، اقامتگاه قانونی کانون را در محدوده حوزه فعالیت خود تغییر داده و مراتب را همزمان با اطلاع به اعضاء –  از طریقی  كه به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد –  بطور کتبی به وزارت كار و امور اجتماعی نیز اعلام نماید .

ماده 3

وظایف اساسی وعام کانون :

1- کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواسته های مشروع و قانونی بازنشستگان استان.

2- ائتلاف با سایر کانون های استانی به منظور تشکیل کانون عالی .

3- کوشش در جهت بهره مندی اعضا از خدمات بهداشتی ، درمانی و مراقبت های پزشکی .

4- تعیین و معرفی نمایندگان کانون به کمیته بیمه و درمان استان

5- کوشش در جهت ایجاد صندوق تعاون به منظور اعطاء وام های ضروری .

6- همکاری با اتحادیه امکان جهت رفع نیازمندی کالاهای اساسی اعضاء .

7- تعیین و اعزام نماینده به مراجع قانونی .

8- عضوگیری و دریافت حق عضویت از اعضاء .

9- تشکیل کمیته های مختلف تخصصی و استفاده از کارشناسان و مشاوران به منظور بهبود امور مربوط به بازنشستگان .

10- همکاری با سایر تشکلات کارگری . . .

11- خرید و فروش و تبدیل اموال منقول و غیرمنقول کانون مشروط بر آن که به قصد تجارت و جلب نفع نباشد .

12- همکاری با سازمان تامین اجتماعی در جهت پیشبرد بهتر مسایل مربوط به بازنشستگان و مستمری بگیران .

13- همکاری و هماهنگی با نهضت سوادآموزی در جهت ایجاد کلاس های سوادآموزی .

فصل دوم

شرایط عضویت ، تعلیق ، سلب عضویت و منابع مالی کانون

ماده 4 

شرایط عضویت :

کانونهای کارگران بازنشسته شهرستانهای استان در صورت داشتن شرایط ذیل می توانند به عضویت کانون درآیند :

1- قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه وتصمیمات و مصوبات قانونی اركان کانون .

2- پرداخت ورودیه و حق عضویت مطابق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی .

3- داشتن گواهینامه ثبت و گواهی انجام انتخابات معتبر وزارت كار و امور اجتماعی .

تبصره 1- كلیه واجدان شرایط می‌توانند آزادنه عضویت کانون را بپذیرند و هیچكس را نمی‌توان به عضویت در کانون ، مجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود .

تبصره 2- چنانچه واجد شرایط عضویت بودن و تقاضای هریک از کانونهای شهرستان از سوی هیأت مدیره پذیرفته نگردد ؛ عدم صلاحیت کانون مذکور برای عضویت می بایست در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح شود، تصمیمات مجمع عمومی قطعی بوده و بایستی کتبا به اطلاع کانون متقاضی برسد.

تبصره 3 – در صورتی كه هر یك از اعضا شرایط عضویت کانون استان را از دست دهد ؛ از عضویت در کانون مستعفی شناخته می شود ، لیكن ملزم به انجام تعهدات قبلی است .

ماده 5 

موارد تعلیق یا محرومیت از عضویت کانون :

1- عدم پرداخت به موقع حق عضویت تعیین شده با توجه به ماده 7 این اساسنامه (با اعلام مسئولان مالی کانون ) .

2- عدم رعایت مفاد این اساسنامه و توصیه‌ها و تصمیمات قانونی هریك از اركان کانون (باتشخیص هیأت مدیره کانون ).

3- از دست دادن شرایط مندرج در ماده 4 این اساسنامه.

4- آراء قطعی صادره از سوی مراجع قضایی كشور مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی .

تبصره – در موارد بندهای 1و 2 عضویت کانون مورد نظر تا تشكیل مجمع عمومی به حالت تعلیق در
می آید وتارفع تعلیق توسط مجمع عمومی عادی ،حق رای نخواهد داشت.

ماده 6

منابع مالی کانون :

الف – ورودیه برای هر عضو كه فقط برای یك باردریافت می‌گردد و مبلغ آن توسط مجمع عمومی عادی تعیین می گردد .

ب – حق عضویت به میزان ………………………………. ریال ماهیانه/سالیانه كه مبلغ آن توسط مجمع عمومی عادی تعیین می گردد .

ج – كمك ‌های مالی داوطلبانه اعضا در حد توانایی وبه اختیار كمك دهنده .

تبصره 1- قبول و دریافت كمك‌های مالی از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر عضو منوط است به اطلاع كتبی به وزارت كاروامور اجتماعی .

تبصره 2- کانون باید دارای حداقل 2 دفتر با عنوانهای دفتر عضویت و دفتر امور مالی ‌باشد .

تبصره 3- مبالغی كه به عنوان ورودیه و حق عضویت دریافت می‌شود، قابل استرداد نیست.

تبصره 4- هیأت مدیره نمی‌تواند منابع مالی کانون را خارج از حدود مقرر در این اساسنامه به مصرف برساند .

ماده 7

چنانچه هر یك از اعضا در مدت حداكثر 3 ماه بدون عذر موجه از پرداخت حق عضویت خودداری نماید ، از طرف خزانه‌دار به وی اخطار كتبی داده می‌شود . چنانچه از تاریخ اخطار، حداكثر ظرف یك ماه اقدام به پرداخت حق عضویت عقب افتاده ننماید ، با تصویب هیات مدیره، عضویت کانون مذکور، به حالت تعلیق در می آید . اخراج یا قبول مجدد عضویت آنان از اختیارات مجمع عمومی عادی می‌باشد .

تبصره – تشخیص موجه بودن عذر اعضای مورد نظر، با هیأت مدیره خواهد بود .

فصل سوم

اركان کانون

ماده 8

اركان کانون عبارت است از :

1- مجمع عمومی

2- هیأت مدیره

3- بازرس یا بازرسان

الف – مجمع عمومی ، حدود وظایف و اختیارات آن :

ماده 9

مجمع عمومی كه عالی‌ترین ركن کانون است ؛ از اجتماع اعضاء اصلی هیئت مدیره کانونهای کارگران بازنشسته شهرستانهای عضو ، با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی به دو صورت عادی وفوق العاده تشكیل می گردد .

تبصره 1 – برای تشكیل مجامع عمومی عادی وفوق العاده، هیأت مدیره موظف است نسبت به دعوت اعضاء به وسیلة ………………………………………………………………………………………………. و دعوتنامه کتبی كه در آن ، روز ، ساعت ، مكان تشكیل و دستور جلسه بطور روشن قید شده باشد ؛ اقدام نماید. بدیهی است از تاریخ دعوت اعضاء تا تشكیل مجمع عمومی و همچنین بین دو مرحله مجمع عمومی ، باید حداقل 15 روز بدون احتساب ایام تعطیل فاصله باشد و حداكثر این فاصله نباید از 45 روز تجاوز نماید .

تبصره 2 – دعوت مجامع عمومی بر عهده هیات مدیره خواهد بود و در صورت استنكاف هیات مدیره ، بازرس یا بازرسان می توانند راساً نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند . همچنین در صورت خودداری بازرس یا بازرسان ،حداقل یك سوم اعضای کانون می توانند مجمع عمومی را دعوت نمایند.

تبصره 3 – دعوت كنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده ، مكلفند موضوع و تاریخ تشكیل مجمع عمومی را حداقل 15 روزپیش از تشكیل ، طی دعوتنامه كتبی به وزارت كار و امور اجتماعی اعلام  نمایند .

تبصره 4 – اخذ رای در جلسات مجامع عمومی علنی است مگر در مورد انتخاب هیات مدیره ، هیات داوری و بازرسان و سایر مواردی كه مجمع عمومی تصویب نماید؛ به طور كتبی و مخفی به عمل خواهد آمد .

تبصره 5- ارایه مدارك پرداخت حق عضویت از شرایط شركت اعضاء در جلسات مجامع عمومی
می باشد .

تبصره 6 – هر یك از اعضای مجمع عمومی می تواند وكالت یكی دیگر از اعضا را بر عهده گیرد .

ماده 10

مجمع عمومی عادی هر سال یك بار با حضور دست كم نصف بعلاوه یك اعضاء رسمیت
می یابد . چنانچه بار اول به نصاب لازم نرسد ؛ برای بار دوم به همان ترتیب دعوت و با حضور عده حاضر رسمیت خواهد یافت .

تبصره 1 – مجمع عمومی عادی در مواقع ضروری بنا به تشخیص ودعوت هیأت مدیره یا بازرسان یا یك سوم اعضاء ، بطور فوق العاده تشكیل می گردد. این مجمع نیز دارای همان وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و نصاب آن نیز ، همانند مجمع عمومی عادی خواهد بود .

تبصره 2- تصمیمات مجمع عمومی عادی در كلیه مراحل، با اكثریت نصف بعلاوه یك ( اکثریت آراء ) حاضران معتبر است ، مگر در موارد انتخاب هیأت مدیره و بازرسان كه با اكثریت نسبی آرای حاضران نافذ خواهد بود .

ماده 11

وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارتست از :

1- استماع گزارش هیأت مدیره وبازرس یا بازرسان در مورد اقدامات صورت گرفته و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب آن و همچنین اتخـاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای مربوط به برنامـه هـای سـال جاری و آتـی کانون .

2- استماع ، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب یا عدم تصویب گزارش مالی خزانه دار
درخصوص صورتهای مالی سالانه و بودجه آتی کانون .

3- دادن رهنمود و تصویب سیاستهای كلی و تعیین خط مشی و برنامه های آتی کانون.

4- تعیین نحوه اطلاع رسانی به اعضاء درخصوص دعوت به مجمع عمومی وسایر موارد .

5- بررسی و تصویب یا رد تقاضای متقاضیان عضویت در کانون كه صلاحیت آنان از سوی هیأت مدیره تأیید نشده باشد .

6- رسیدگی نهایی به اعتراض كسانی كه طبق مقررات انضباطی این اساسنامه ، عضویت آنان در کانون معلق یا سلب عضویت شده اند .

7- ایجاد كمیته ها و همكاری در جهت تأسیس و تقویت شرکت های تعاونی وسایر مراکز مرتبط .

8- انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان کانون .

9- اتخاذ تصمیم درخصوص پیوستن به کانون عالی کارگران بازنشسته یا خارج شدن از عضویت كانون مذكور .

ماده 12

مجمع عمومی فوق العاده جهت اتخاذ تصمیم در موارد موضوع ماده 15،با حضور دست كم دوسوم اعضا تشكیل خواهد شد . چنانچه بار اول این نصاب حاصل نشود ؛ در مرحلة دوم با حضورحداقل یك سوم اعضاء رسمیت می یابد و در هر حال تصمیمات آن اعم از مرحله اول یا دوم، با اكثریت سه چهارم آراء اعضای حاضر در جلسة معتبر خواهد بود .

ماده 13

وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتست از  :

1- طرح و تصویب اصلاحات اساسنامه .

2- عزل انفرادی یا دسته جمعی هیات مدیره و بازرسان .

3- انحلال کانون و انتخاب هیأت تصفیه.

تبصره – پیشنهادها در زمینه تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه ، باید به طور مشخص در آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده درج شود .

ماده 14

پس از به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر و اعلام رسمیت جلسة‌ مجمع عمومی توسط رئیس یا یكی دیگر از اعضای هیئت مدیره، بلافاصله هیأت رئیسه مجمع عمومی مركب از دست کم یك رئیس، یك یا دو نایب رئیس و یك منشی از بین اعضای حاضر با رأی اكثریت اعضاء انتخاب و ادارة‌ جلسه را بر عهده خواهند گرفت . چنانچه انتخابات هیأت مدیره و بازرسان یا یكی از آنها نیز در دستور كار مجمع عمومی باشد ؛ دو نفر دیگر به عنوان ناظر از بین اعضای حاضر در جلسه با رای اكثریت اعضاء انتخاب می شوند .

تبصره 1- اعضاء هیأت رئیسه مجمع عمومی وهیأت نظارت بر انتخابات نباید كاندیدای عضویت  درهیأت مدیره و بازرسان باشند ( مگر در زمانی كه  حاضران مجمع عمومی كمتر از 20 عضو باشد) .

تبصره 2- برگزار كنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده موظفند فهرست اسامی و مشخصات اعضای کانون را تهیه و پیش از آغاز مجمع عمومی، آن را به امضای اعضای حاضر برسانند.

تبصره 3- هیات رئیسه و هیأت نظارت بر انتخابات ، مكلفند در پایان رای گیری ، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتیب حائزان اكثریت آرا ، اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرسان اصلی و علی البدل را در صورتجلسه مجمع عمومی تعیین نمایند .

تبصره 4- هرگاه در مجمع عمومی ، شور و اخذ تصمیم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نیابد ، هیات رئیسه مجمع با تصویب اكثریت اعضا می تواند اعلام تنفس نموده ، تاریخ جلسه بعدی را كه حداكثر از سه هفته متجاوز نباشد؛ معین كند . تمدید جلسه ، نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم برای تشكیل جلسه همان نصاب قبلی می باشد كه در صورت عدم تشكیل ، در مرحله بعدی ،  مجمع عمومی طبق روال مندرج در این اساسنامه برگزار خواهد شد.

ماده 15

چنانچه اعضای شركت كننده در انتخابات ظرف یك هفته از تاریخ تشكیل مجمع عمومی باذكر دلایل به چگونگی انجام انتخابات كتباً اعتراض نمایند ، هیأت رئیسه و هیات نظارت بر انتخابات مكلف خواهند بود ، حداكثر ظرف یك هفته از تاریخ رویت اعتراض ، به آن رسیدگی و نتیجه را به نحو مقتضی به اطلاع اعضای کانون خصوصاً اعضای معترض برسانند و رونوشت آن را به وزارت كار و امور اجتماعی تسلیم نمایند .

تبصره – چنانچه اعتراض یا اعتراضهای رسیده وارد باشد ، هیأت رییسه وهیات نظارت ، ابطال انتخابات را اعلام و به ترتیب مقرر در اساسنامه ، نسبت به دعوت مجمع عمومی و تجدید انتخابات ، اقدام خواهد شد .

ب – هیأت مدیره و وظایف و اختیارات آن

ماده 16

هیأت مدیره دارای …….. نفر عضو اصلی و ……. نفر عضو علی البدل می باشد که از بین كاندیداهای واجد شرایط، با رأی كتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی ، برای مدت 2 سال انتخاب می گردند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی در صورت حفظ شرایط لازم ، بلامانع است .

ماده 17

هیأت مدیره مكلف است، پس از قطعیت انتخابات ، ظرف یك هفته اولین جلسه خود راتشكیل

و از بین خود، یك رئیس، یك نایب رئیس ، یك خزانه دار و از بین اعضای اصلی  هیأت مدیره یا خارج از آن یك دبیر انتخاب و صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارك مالی و اوراق تعهد آور را طی صورتجلسه ای به اطلاع اعضا برساند و نسخه ای از صورتجلسه مذكور را به همراه مدارك موردنیاز به منظور انجام تشریفات ثبت ، به وزارت كار وامور اجتماعی ارایه نماید .

ماده 18

جلسات عادی هیأت مدیره هر ……………………………………….. یك بار تشكیل و با حضور اكثریت اعضاء رسمیت می یابد . تصمیمات آن با آرا اكثریت اعضای  حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنین برحسب ضرورت، بنا به دعوت رئیس، نایب رئیس یا 3/1 اعضای هیأت مدیره بطور
فوق العاده تشكیل می گردد .

تبصره 1- خدمات هیأت مدیره افتخاری است مگر اینكه مجمع عمومی در این مورد ترتیب دیگری اتخاذ و به تصویب برساند .

تبصره 2- غیبت در چهار جلسه متوالی یا هفت جلسه متناوب ، بدون ارایه عذر موجه بعنوان استعفای شخصی از سمت هیأت مدیره تلقی می گردد و عضو یا اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آرا جانشین عضو مستعفی خواهند شد . تشخیص موجه یا غیرموجه بودن عذر برعهده هیأت مدیره خواهد بود .

ماده 19

هیأت مدیره موظف است حداكثر ظرف یك ماه پس از به ثبت رسیدن مصوبات مجمع عمومی در وزارت كار و امور اجتماعی و دریافت گواهینامه ثبت و سایرمدارك شناسایی کانون، به نام کانون و با امضای مشترك صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارك مالی کانون(رئیس و خزانه دار) ، در بانك رفاه كارگران حساب باز نموده و وجوه متعلق به کانون را در آن واریز نماید

ماده 20

رئیس هیات مدیره و درصورت غیاب نایب رییس و خزانه دار مشتركاً صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارك مالی و كلاً مسئولان اداری و مالی کانون بوده و حفظ كلیه اموال ، دارائی ها ، اسناد ، اوراق بهادار و دفاتر مالی کانون به عهده آنها می باشد .

تبصره – كلیه مكاتبات اداری و اوراق عادی کانون با امضاء رئیس هیات مدیره یا دبیر و ممهور به مهر کانون و كلیه اسناد مالی ، اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهدآور كه به تصویب هیات مدیره رسیده باشند ؛ با امضاء مشترك رئیس هیات مدیره یا دبیر و خزانه دار و ممهور به مهر کانون معتبر خواهد بود .

ماده 21

در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرایط، سلب عضویت یا غیبت غیر موجه در سه جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب ، اعضای علی البدل با توجه به تقدم آرا جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد . هیات مدیره مكلف است نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به وزارت كار و امور اجتماعی اعلام  نماید .

تبصره 1- مادامی كه اكثریت اعضای هیأت مدیره، سمت خود را حفظ نموده باشند، انتخابات تكمیلی برای باقیمانده دوره برگزار می گردد .

 ماده 22 

هیأت مدیره موظف است دست كم دو ماه پیش از پایان دوره اعتبار قانونی، درمورد دعوت مجمع عمومی به منظور تجدید انتخاب مسئولان کانون اقدامات لازم را به عمل آورد .تبصره 2- در صورت استعفا، فوت از دست دادن شرایط یا سلب عضویت اكثریت اعضای هیأت مدیره توسط مجمع عمومی فوق العاده ، انتخابات هیأت مدیره باید تجدید گردد. در این صورت بازرسان یا یك سوم اعضای کانون موظفند مجمع عمومی را جهت انجام انتخابات دعوت نمایند. به هر حال چنانچه ظرف 6 ماه در این زمینه اقدامی صورت نگیرد ؛ بازرسان یا یك سوم اعضا موظف هستند جهت تعیین تكلیف مراتب را به اطلاع وزارت كار و امور اجتماعی برساند.

تبصره – هیأت مدیره پس از پایان دوره ماموریت، تا تعیین هیأت مدیره جدید، مسئول حفظ كلیه دارائیها واموال و اسناد و مدارك کانون خواهد بود .

ماده 23 

سایر وظایف و اختیارات هیأت مدیره :

1- تهیه دفاتر رسمی و قانونی کانون (دفاتر مالی – عضویت).

2- اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی.

3- دعوت مجامع عمومی درموعد مقرر و بررسی و تطبیق شرایط متقاضیان عضویت در کانون .

4- بررسی بودجه و گزارش مالی خزانه دار و پیشنهاد آن به مجمع عمومی .

5- تشكیل مرتب و به موقع جلسات هیأت مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری کانون .

6- تعیین محل اقامتگاه قانونی و دفتر مركزی کانون .

7- انتخاب ومعرفی نماینده به مراجع ذیصلاح برای موارد خاص و معین .

8- بررسی وضع مالی کانون و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه های جاری و ضروری آن .

9- همكاری درجهت تاسیس و تقویت شركتهای تعاونی و ایجاد امكانات رفاهی برای اعضا .

10- وكالت و نمایندگی کانون در مراجع قانونی، حقوقی، قضائی، دستگاههای دولتی و ملی درحدود مقررات این اساسنامه .

11- تهیه گزارش عملكرد هیأت مدیره و ارایه آن به مجمع عمومی .

12- تشكیل كمیته های مختلف (در صورت لزوم ) از قبیل كمیته حل اختلاف ، كمیته عضویت ، كمیته تداركات و پشتیبانی، كمیته امور حقوقی، كمیته رفاهی و سایر كمیته ها .

  ماده 24

رئیس هیأت مدیره دارای وظایف و اختیاراتی به شرح ذیل است :

1- مراقبت در حسن جریان امور کانون و دعوت از اعضای هیأت مدیره به تشكیل مرتب جلسه .

2- اداره جلسات هیأت مدیره وتنظیم صورتجلسه ها با همكاری منشی جلسه .

3- ابلاغ تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره به دبیر و سایر مسئولان کانون ، جهت اجرا و پی گیری آن .

4- امضای كلیه قراردادها و احكام استخدامی كارشناسان، مشاوران، دبیر و سایر مسئولان کانون كه با تصویب هیأت مدیره استخدام یا به كار گمارده خواهند شد .

5- امضای كلیه چك ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار وممهور نمودن آن به مهر کانون .

6- انجام سایر اموری كه به موجب اساسنامه بر عهده رئیس قرار دارد .

تبصره- قسمتی از وظایف رئیس هئیت مدیره كه مربوط به امور اداری می باشد، قابل واگذاری به دبیر کانون خواهد بود .

ماده 25 

دبیرخانه کانون تحت مسئولیت مستقیم دبیر کانون و زیر نظر هیأت مدیره به منظور اداره تشكیلات اجرایی و اجرای مصوبات هیأت مدیره در مركز اصلی کانون دایر و میتواند دارای كاركنانی باشد كه بنا به پیشنهاد رئیس هیأت مدیره یا دبیر و تصویب هیأت مدیره ، به كار گمارده می شوند .

تبصره : چنانچه دبیر كانون عضو هیات مدیره نباشد ، در جلسات هیات مدیره حق رای ندارد .

ماده 26

وظایف و اختیارات دبیر :

1- حفظ و نگهداری كلیه اسناد و مدارك و صورتجلسات و سوابق اعضاء و دفاتر کانون .

2- انجام مكاتبات اداری و جاری کانون .

3- تهیه و صدور و ابلاغ دعوتنامه ها و امضای كارتهای عضویت اعضاء به اتفاق خزانه دار کانون .

4- تهیه دفاتر « عضویت » و « امور مالی » با نظر وزارت كار و امور اجتماعی و همچنین دفاتر اندیكاتور و ثبت و صدور نامه ها .

5- تهیه و تنظیم نشریات مربوط به کانون در حدود قوانین و مقررات .

6- ابلاغ  اساسنامه و بخشنامه ها و شیوه نامه های دولتی و سایر قوانین و مقررات برای آگاهی و استفاده مسئولان و اعضای کانون .

7- مهیا ساختن مكان تشكیل جلسات مجامع عمومی ، هیأت مدیره و بازرسان .

8- ابلاغ مصوبات و تصمیمات اركان کانون و احكام و نامه های واصله از مراجع قانونی و
دستگاه های اداری به مسئولان مربوط .

9- انجام سایر اموری كه به نحوی از انحاء با وظایف دبیرخانه ارتباط دارد .

تبصره- كاركنان دبیرخانه در برابر دبیر و دبیر نیز در برابر هیأت مدیره مسئول هستند .

ماده 27

وظایف واختیارات خزانه دار :

خزانه دار مسئول امور مالی کانون بوده ودارای وظایف واختیاراتی به شرح ذیل است :

1- امضای كلیه چك ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق رئیس هیأت مدیره یا نایب رییس و ممهور نمودن آن به مهر کانون .

2- اداره امور مالی کانون ، تهیه و تنظیم دفاتر واسناد و صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حسابهای کانون .

3- رسیدگی بر صحت اسناد و مدارك تنظیم شده در مورد كلیه دریافتها و پرداختها و تایید و امضای صورتحسابهای مربوط .

4- امضا و صدور كارت عضویت اعضا و به اتفاق رئیس هیأت مدیره یا دبیر .

5- نظارت بر خرید ، فروش ، اجاره و هر نوع عمل مالی ومسؤولیت درحفظ اموال منقول ، غیر منقول ، وجوه ، اسناد ، مدارك مالی وصحت معاملات کانون.

6- ثبت كلیه دریافتی ها وهزینه های کانون در دفاتر رسمی کانون .

7- پیش بینی بودجه و هزینه های یك ساله کانون و تسلیم آن به هیأت مدیره جهت ارایه به مجمع عمومی .

تبصره 1-  خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشكیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی کانون را جهت ارایه به مجمع عمومی تنظیم و پس از امضای خود و رئیس هیأت مدیره ،رونوشت آن را در اختیار بازرسان قرار دهد .

تبصره 2- خزانه دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضای بازرسان، كلیه دفاتر واسناد مالی کانون را برای رسیدگی در محل کانون در ازای رسید و برای مدت معین ، در اختیار آنان قرار دهد .

ج – بازرس یا بازرسان، حدود وظایف واختیارات آنان

ماده 28 

بازرسان کانون ، متشكل از ……. نفر بازرس اصلی ……… نفر بازرس علی البدل كه با رای مستقیم و مخفی اعضا از بین كاندیداهای واجد شرایط عضو کانون برای مدت یك سال انتخاب
می شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی مشروط به حفظ شرایط لازم بلامانع است .

تبصره- در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرایط انتخاب یا سلب عضویت آنها ، بازرس یا بازرسان علی البدل به ترتیب تقدم آرا، برای بقیه دوره جانشین و عهده دار وظایف آنان خواهند بود.

ماده 29

وظایف و اختیارات بازرسان :

1- نظارت بر كلیه اقدامات هیأت مدیره و دبیر در حدود مقررات این اساسنامه همچنین مراقبت در كلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده .

2- رسیدگی و نظارت بر دفاتر و اوراق و اسناد مالی و هزینه های کانون و مراقبت درحسن جریان امور مالی و اداری کانون .

3- پیگیری و رسیدگی به شكایات اعضا و در صورت لزوم تهیه گزارش و ارایه به وزارت كار و امور اجتماعی و همچنین ارایه رونوشت گزارش به هیأت مدیره یا مجمع عمومی (حسب مورد ) .

4- رسیدگی واظهار نظر درمورد گزارش مالی جهت ارایه به مجمع عمومی .

5- اقدام به دعوت و تشكیل مجمع عمومی در صورت لزوم ، با توجه به اختیارات مندرج در این اساسنامه .

6- شرکت در جلسات هیأت مدیره(درصورت لزوم)، بدون داشتن حق رای .

تبصره- بازرسان باید پیش از تاریخ تشكیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی وكلیه محاسبات کانون را رسیدگی و نظر مثبت یا منفی خود را به دبیرخانه کانون تسلیم دارند . همچنین بازرسان ملزم هستند اقدامات خود را حداقل سالی یك بار در مجمع عمومی سالانه بطور كتبی و رسمی گزارش نمایند .

فصل چهارم

سایر مقررات

ماده 30

كاندیداهای عضویت در هیأت مدیره ، هیات داوری و بازرسان باید دارای شرایط زیر باشند :

1- عدم وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی غیرقانونی.

2-  عضویت در کانون کارگران شهرستان مربوطه.

3- حداقل ……………. سال سابقه عضویت در کانون شهرستانی مربوط ، منتهی به زمان كاندیداتوری و ادامه عضویت.

ماده 31 

در صورت بروز اختلاف بین اعضای هیات مدیره با یكدیگر یا هیات مدیره با بازرسان و یا اعضای کانون با هریك از اعضای هیات مدیره یا بازرسان ، حل آن می تواند در وهله اول از طریق هیات داوری صورت گیرد . به این منظور در صورت درخواست هریك از طرفین اختلاف ، مجمع عمومی فوق العاده با رعایت مقررات مربوط تشكیل و از بین خود 3 یا 5 نفر را جهت حل اختلاف انتخاب می نماید. در صورت عدم پذیرش رای هیات داوری از سوی طرفین اختلاف ، مطابق مواد این اساسنامه و مقررات مربوط اقدام می شود . هیات داوری پس از صدور رای خود ، منحل می گردد .

ماده 32

مسئولان کانون ، مكلفند هر نوع مدارك ، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت كار و امور اجتماعی را جهت بررسی در محل کانون یا خارج از آن ، در اختیار وزارت كار و امور اجتماعی قرار دهند .

ماده 33

کانون در موارد زیر منحل می گردد :

1- در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده .

2- در صورت صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی كشور .

تبصره1-  انحلال کانون ، موجب تضییع حق یا اسقاط تكلیف دو طرف قرار داد منعقده قبلی نخواهد بود .

تبصره 2- چنانچه کانون بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاه منحل گردد، مجمع مذكور مكلف است در همان جلسه از بین اعضای با سواد و با سابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب 3 یا 5 نفر بعنوان اعضای هیأت تصفیه اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه، به وزارت كار و امور اجتماعی اعلام نماید .

تبصره 3- چنانچه کانون به لحاظ عدم تجدید انتخابات هیات مدیره در مهلت مقرر قانونی یا براساس رای مراجع قضایی منحل گردد و برگزاری مجمع عمومی فوق العاده امكانپذیر نباشد ، حداكثر ظرف دو هفته بازرسان و رییس هیات مدیره با نظارت وزارت كار و امور اجتماعی این وظیفه را
عهده دار خواهند داشت که درصورت عدم وجود، هیأت تسویه ای مركب از 3 یا 5 نفر از اعضای با سواد و با سابقه و مطلع كانون ، با نظارت وزارت كار و امور اجتماعی تشكیل گردد .

ماده 34 

چنانچه حداكثر تا پایان دوره اعتبار هیات مدیره ، نسبت به برگزاری مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیات مدیره اقدام نشده باشد ؛ بازرسان نسبت به تشكیل مجمع عمومی و انجام انتخابات به اعضا اخطار می دهند . پس از اخطار بازرسان، یك سوم اعضای کانون حداكثر تا شش ماه فرصت دارند نسبت به تشكیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اقدام نمایند و چنانچه در این مدت
( حداكثر 6 ماه پس از پایان دوره اعتبار هیات مدیره ) ، تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد ، بازرسان یا یك سوم اعضای کانون مكلف هستند مراتب را جهت تعیین تكلیف به وزارت كار و امور اجتماعی اعلام نمایند .

ماده 35

هیأت تصفیه مكلف است حداكثر ظرف 6 ماه با هماهنگی و راهنمایی وزارت كار و امور اجتماعی به كلیه حسابهای کانون رسیدگی نموده، لیست كاملی از كلیه دارائیهای کانون شامل اموال منقول و غیر منقول و همچنین صورتی از بدهی های کانون را تهیه نموده، دارائی کانون را پس از تصفیه كلیه حسابهـای بدهكـاران و بستانكـاران و تأدیه بدهی ها، ضمن تنظیم و امضـای صورتجلسه ای مابقی را در صورت مازاد با نظارت وزارت كار و امور اجتماعی در اختیار ………………………………. قرار دهند و در صورت عدم وجود به …………………………………………….  واگذار  شود .

ماده36

هر گونه ابهامی در اجرای مقررات این اساسنامه ،تابع نظر وزارت كار و امور اجتماعی می باشد.

ماده37

هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه ، پس از موافقت وزارت كار و امور اجتماعی قابل اجرا می باشد .

ماده 38

مهلت های مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهای تعطیل خواهد بود .

این اساسنامه در 4 فصل و 38 ماده و ………….. تبصره در تاریخ …………………………… با اكثریت آرا به تصویب مجمع عمومی موسس/ فوق العاده مورخ    /    /   13 كانون كارگران بازنشسته استان …………………………………………. رسید .