آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394

هیأت وزیران در جلسه 10 /4 /1394 به پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (ت) ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظامی مالی كشور – مصوب 1394 – آیین نامه اجرایی بند مزبور را به شرح زیر تصویب كرد:

آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور – مصوب 1394

ماده 1

 وارد‌كنندگان كالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی با استفاده از اعتبارات اسنادی (LC) و ثبت برات اسنادی (با تعهد بانك) در صورت تمایل به ترخیص با حداقل اسناد، باید درخواست ترخیص با حداقل اسناد را به بانك عامل منعكس نمایند.

ماده 2

 بانك ‌های عامل مجازند پس از اخذ حداقل اسناد (اصل قبض انبار به اضافه رونوشت اسناد حمل ظهرنویسی شده توسط بانك یا تصویر پیش‌ فاكتور اولیه و تصویر بارنامه) و همچنین اخذ تعهد لازم جهت ارائه اصل اسناد ظرف مهلت سه ماهه و همچنین توافق با واردكننده در خصوص نحوه تسویه ریالی و در صورت قبول كلیه مسئولیت های مترتبه از سوی واردكننده در رابطه با عدم تطابق اسناد با شرایط اعتبار اسنادی و ثبت سفارش و پیش ‌فاكتور برات اسنادی، نسبت به صدور گواهی بلامانع بودن ترخیص كالا پس از ثبت در درگاه (پرتال) ارزی به گمرك از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی موضوع بند «ج» ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور اقدام نمایند.

ماده 3

 گمرك جمهوری اسلامی ایران مكلف است پس از بلامانع اعلام شدن ترخیص كالا به وسیله بانك عامل، با اخذ اصل قبض انبار، اصل ترخیصیه و تصویر سایر اسناد مندرج در ماده (2) و تعهد سه ماهه جهت ارائه اصل اسناد ظهرنویسی شده به وسیله بانك و دریافت حقوق ورودی با رعایت جزء (2) بند (ت) ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت ‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور و سایر مقررات نسبت به ترخیص كالا اقدام نماید.

ماده 4 

 وارد‌كنندگان كالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی با استفاده از حواله باید در صورت تمایل به ترخیص از طریق حداقل اسناد، در زمان انجام حواله، درخواست ترخیص به روش حداقل اسناد را به بانك عامل منعكس نمایند. بانك های‌ عامل مكلفند به محض دریافت صددرصد معادل ریالی ارز مربوطه و وثایق مربوطه طبق مقررات پس از ثبت در درگاه (پرتال) ارزی ظرف (48) ساعت مراتب را از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی موضوع بند (ج) ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت ‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور جهت ترخیص كالا با حداقل اسناد به گمرك اعلام نمایند.

ماده 5

 در خصوص واردكنندگانی كه بدون استفاده از ساز و كار بانكی اقدام به واردات می ‌كنند گمرك جمهوری اسلامی ایران می ‌تواند با حداقل اسناد در چارچوب مقررات مربوط نسبت به ترخیص كالاها اقدام نماید.

ماده 6

 به گمرك جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌ شود كالاهایی را كه یكبار با مجوز سازمان ملی استاندارد ایران وارد و ترخیص شده است، در موارد بعدی با ارائه گواهینامه مذكور (همان كالا با همان مشخصات) با تأیید سازمان یادشده بدون نیاز به اخذ مجوز جدید با رعایت سایر مقررات، ترخیص نماید. سازمان ملی استاندارد ایران در موارد ذیل، گواهینامه ثبت واردات مواد اولیه، تجهیزات حد واسط و اجزاء و قطعات ماشین ‌آلات خط تولید اعطاء می‌ نماید:
1- واردات مواد اولیه و تجهیزات مزبور توسط واحدهای تولیدی در حد نیاز سالانه آنها
2- شركتهای بازرگانی كه مبادرت به واردات مواد اولیه برای واحدهای تولیدی می‌ نمایند، با ارائه قرارداد بین شركت و واحد تولیدی قبل از ثبت سفارش محموله های وارداتی

تبصره 1– مدت اعتبار گواهینامه مذكور دو سال از زمان صدور خواهد بود. حق نمونه برداری تصادفی از محموله و آزمون برای سازمان ملی استاندارد ایران محفوظ بوده و در صورت مشاهده عدم انطباق این امتیاز سلب و از محموله‌ های وارداتی آتی آن واحد نمونه ‌برداری می ‌گردد.

تبصره 2– مفاد این ماده غیر از موارد مندرج در بند (2) شامل شركت های بازرگانی كه مبادرت به واردات اقلام مذكور نمایند، نمی شود.

تبصره 3– كالاهایی كه از نظر ایمنی و بهداشت حایز اهمیت بوده و فهرست آن هر سال توسط سازمان ملی استاندارد ایران اعلام می‌ گردد، از شمول تسهیلات فوق‌ الذكر مستثنی می ‌باشد.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور