آیین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از كار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1373

هیات وزیران در جلسه مورخ 13/6/1373 بنا به پیشنهاد شماره 6906/د مورخ 25/11/1372 سازمان امور اداری و استخدامی كشور ،به استناد تبصره- (9) قانون “حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از كار افتاده و مفقودالاثر‌ انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ـ مصوب 1372ـآیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب كرد:

آیین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از كار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1373,06,13با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 

واژه های اختصاری زیر در این آیین نامه به جای عبارت های (مشروح مربوط به كار می رود :
الف ـ قانون: قانون حالت اشتغـال مستخدمیـن شهیـد ، جانباز از كار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ـ مصوب 1372.
ب ـ دستگاه: كلیـه دستگاه های مشمـول قانون نظـام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ و كلیه نیروهای مسلح.
ج ـ جانباز از كار افتاده كلی و آزادگان جانباز از كار افتاده كلی: كسانی كه حسب مورد بنا به تشخیص مرجع های صالح (بنیاد مستضعفان و جانبازان انقـلاب اسلامـی یا ستاد رسیدگی به امور آزادگان یا مرجع های ذی صلاح نیروهای مسلح ) از كار افتاده كلی شناخته شده و قـادر به كار نباشند.
د ـ شهید و مفقودالاثر: افرادی كه بنا به تایید بنیاد شهید انقلاب اسلامی شهید یا مفقودالاثر شناخته شوند.

تبصره – تعیین شهید و مفقودالاثر در نیروهای مسلح با پیشنهاد كمیسیـون های موضوع ماده (134) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ـ مصوب 1370ـ و ماده (120) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1366ـ و تایید بنیاد شهید انقلاب اسلامی صورت می گیرد. درصورت بروز اختلاف نظر مطابق تدبیر مقام معظم فرماندهی كل قواـ موضوع نامه شماره 5173 مورخ 11/11/1369 ستاد كل نیروهای مسلح ـ اقدام می شود.
هـ ـ پست یا شغل سازمانی با نام: مجموعه مشاغل مرتبط با پست های متناسب با مشاغل قبلی مشمولان قانون است كه بنا به پیشنهاد دستگاه مربوط به تایید مرجع های ذی صلاح تصویب كننده تشكیلات دستگاه مربوط برسد.
و ـ مستخدمان نیروهای مسلح: مستخدمان ثابت و پیمانی نیروهای مسلح.

ماده 2 

شهـدا، مفقودالاثـرها، جانبازان از كار افتاده كلی و آزادگان جانباز از كار افتاده كلی كه حقوق وظیفه یا مستمری آنان حسب مورد براساس قانون واگذاری پرداخت حقوق و مزایای ماهانه وراث شهدا و مفقودین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و كارمندان كشوری به بنیاد شهید انقلاب اسلامی ـ مصوب 1364 ـ برقرار شده یا می شود، مشمول این آیین نامه هستند.

تبصره – اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی و قضات نیز مشمـول این آیین نامه هستند.

ماده 3 

ـ حقوق و مزایای حالت اشتغال آن دسته از شهدا، جانبازان از كار افتاده كلی، آزادگان از كار افتاده كلی و مفقودالاثرهایی كه مستخدم دولت نبوده یا مشمول قانون كار هستند پس از كسر حق بیمه مقرر و واریز آن به صندوق تامین اجتماعی توسط بنیاد شهید انقلاب اسلامی پرداخت می شود.

تبصره – حقوق بازنشستگی، وظیفه یا مستمری افراد یاد شده یا بازماندگان آنها توسط سازمان تامین اجتماعی برقرار و پرداخت می شود.

ماده 4 

كلیه دستگاه ها مكلفند اطلاعات و مدارك مورد نیاز برای ایجاد پست ها یا مشاغل سازمانی با نام را در اختیار مرجع های ذی صلاح تصویب كننده تشكیلات دستگـاه مربوط قراردهند.

تبصره 1 – پسـت ها یا مشاغل یاد شده عـلاوه بر پسـت های سازمانی مصـوب، بـه مجموعه تشكیلات دستگاه ذی ربط افزوده می شود و با فوت عـادی یا رسیدن سنوات خدمت مقـرر و بازنشسته تلقی شدن مشمولان این آیین نامه، پست ها و مشاغل مزبور از مجموعه تشكیلات تفصیلی دستگاه حذف می شود.

تبصره 2 – درصورت ادغام، انحلال یا واگذاری دستگاه ها، پست ها و مشاغل با نام موضوع این ماده به مجموعه تشكیلاتی دستگاه اصلی یا ما در منتقل می شود و در مورد دستگاه هایی كه از دستگاهی جدا و به دستگاه دیگری ملحق می شوند مطابق مصوبه مربوط عمل می شود.

ماده 5‌(اصلاحی 15ˏ08ˏ1379)

از تاریخ تصویب قانون (30/6/1372) حقوق حالت اشتغال مشمولان تبصره (6) قانون همانند مستخدمان شاغل همطراز توسط دستگاه ذی ربط تعیین می شود ، مستخدمان مشمول با رعایت ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل با انتصاب در پستها یا مشاغل با نام به گرو‌ههای مربوط تخصیص می یابند و همواره از امتیاز دو گرو‌ه یا درجه بالاتر از گرو‌ه یا درجه استحقاقی استفاده می كنند. مشمولان یادشده از حقوق، افزایش سنواتی ، فوق العاده شغل، تفاو‌ت تطبیق حقوق (حسب مورد) ،كمك هزینه عائله مندی و او‌لاد، كمك هزینه مسكن درخصوص نیرو‌های مسلح (كه براساس ضوابط مربوط پرداخت می شود) و سـایر مزایای مستمر از جـمله فوق العاده جذب ‌ـ‌ از زمان بـرقراری در مشـاغل مربوط ‌ـ‌ از آغاز استخدام تا رسیدن به شرایط عمومی بازنشستگی با رعایت مقررات مربوط مانند شاغلان مشابه برخوردار می شوند.
حقوق حالت اشتغال، بازنشستگی یا مستمری عائله تحت تكفل آنان حسب مورد توسط بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی پرداخت می‌گردد.

تبصره 1‌(الحاقی 15ˏ08ˏ1379)ـ‌ حقوق حالت اشتغال مشمولان تبصره (1) اصلاحی قانون و ماده (3) این آیین‌نامه نیز براساس ضوابط مقرر در این ماده تعیین می‌گردد.

تبصره 2(اصلاحی 15ˏ08ˏ1379)– آن عده از مشمولان این آیین نامه كه تا پیش از تصویب قانون با سنوات خدمت افزون بر سی سال بازنشسته شده باشند با رعایت مقررات مربوط مشمول تبصره- (4) ماده (2) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت هستند و از افزایش سنواتی مضاعف استفاده می كنند.

ماده 6

بنیاد شهید انقلاب اسلامی مكلف است كسور بازنشستگی موضوع تبصره (3) قانون واگـذاری پرداخت حقـوق و مزایای ماهانـه وراث شهـدا و مفقودان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و كارمندان كشوری به بنیاد شهید انقلاب اسلامی ـ مصوب 1364ـ را به صندوق های دستگاه های ذی ربط مسترد كند.

تبصره ـ در صورتی كه كسور بازنشستگی یادشده صرف پرداخت حقوق مشمـولان قانـون واگذاری پرداخت حقوق و مزایای ماهانه وراث شهدا و مفقودین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و كارمندان كشوری بنیاد شهید انقلاب اسامی شده باشد، بودجـه لازم برای پرداخت حقوق مشمولان این آیین نامه در مورد صندوق های بازنشستگی مربـوط در بودجه كل كشور پیش بینی و پرداخت می شود.

ماده 7 

حقوق حالت اشتغال مشمولان این آیین نامه تا رسیدن به شرایط عمومی بازنشستگی براساس ضوابط و مقررات دستگاه ذی ربط و با رعایت معافیت های مقررـ حسب مـوردـ مشمول برداشت كسور قانونی (بازنشستگی، بیمه و مالیات) است.

تبصره ـ كسور بازنشستگی شهدا و جانبازان از كار افتاده كلی و آزادگان جانباز از كار افتاده كلی و مفقودالاثرها از تاریخ شهادت یا جانبازی یا اسارت یا مفقودالاثرشدن تا تاریخ اجرای قانون طبق ضوابط مربوط و بر مبنای حقوق مستمری یا وظیفه پرداخت شده در این مدت، توسط دولت به صندوق های بازنشستگی مربوط پرداخت می شود.

ماده 8 

در تعیین گروه یا افزایش سنواتی استحقاقـی و عناوین مشابه مشمولان این آیین نامه، مدت استفاده از حقوق وظیفه تا تاریخ تطبیق وضـع با قانون نظام هماهنـگ پرداخت كاركنان دولت به عنوان سابقه خدمت قابل قبول بر مبنای %3 مورد محاسبه قرار می گیرد و پس از آن براساس ماده (8) آیین نامه اجرایی قانـون نظـام هماهنگ پرداخت %5 در هر سال است.

ماده 9 

مشمولان این آیین نامه از تاریخ تصویب قانون بر مبنای آخرین شغل یا پست مورد تصدی زمان اشتغال فقط با استفاده از دو گروه یا درجه بالاتر از گروه یا درجه استحقاقی مربوط موضوع قانون تطبیق داده می شوند و در مواردی كه به موجب تبصره های (3) و(4) ماده (3) قانون نظام هماهنگ پرداخت از امتیاز دو گروه تشویقی برخوردار شـده باشند مجاز به استفاده مضاعف از امتیاز یاد شده نیستند.

ماده 10

ارتقای گروه مستخدمان مشمول این آیین نامه به گروه ها یا درجات یا عناویـن مشابه كه با توجه به مقررات استخدامی مربوط مستلزم كسب امتیازهای خاص (براساس سیستم های امتیازی) یا طی دوره های آموزشی است بدون رعایت شرایط مزبور انجام می شود.

ماده 11

حقوق حالـت اشتغـال آن عـده از مشمولان این آیین نامه كه در زمـان تصــدی مقامات موضوع تبصره – (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت یا همتراز آنان، شهیـد، جانباز از كار افتاده كلی یا آزاده جانباز از كار افتاده كلی شده باشند براساس عدد مبنای مربوط و همانند مقامات شاغل تعیین می شود .

ماده 12

مستخدمان بازنشسته شهید، جانبـاز از كار افتاده كلی، آزاده جانباز از كار افتاده كلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی با استفاده از امتیـاز دو گروه یا درجه بالاتر موضوع قانـون یا قانون نظام هماهنـگ پرداخت همچنـان بازنشسته تلقی می شوند.

ماده 13

در مـواردی كـه جانبازان از كار افتاده كلی و آزادگان جانباز از كار افتاده كلی قبل از رسیدن به شرایط عمومی بازنشستگی فوت كنند از تاریخ فوت تا رسیدن به سن بازنشستگی حقوق وظیفه یا مستمری ذی ربط براساس مقررات استخدامی دستگاه مربوط تعیین و پرداخت می شود.

تبصره ـ در صورتی كه حیات مفقودالاثر موضوع قانون حین استفاده از حقوق حالت اشتغال محرز شود، از زمان احـراز با آنان براساس مقررات مربوط رفتـار می شود.

ماده 14 

در كلیه دستگاه های مشمول این آیین نامه، حقوق وظیفه یا مستمری وراث اناث تحـت تكفل شاهـد كه پس از اختیار شوهر مطلقـه شده اند پس از تاییـد وقـوع طـلاق و ضرورت آن توسط بنیاد شهید انقلاب اسلامی دوباره برقرار می شود.

ماده 15 

وراث قانونی شهدا و مفقودان موضوع قانون چنانچه بیش از یـك شهیـد یا مفقودالاثـر داشتـه باشند فقط می توانند به انتخاب خود از یك حقـوق حالت اشتغال یا وظیفه یا مستمری مورث مربوط استفاده كنند.

ماده 16 

افراد تحت تكفل موضوع تبصره- (2) قانون عبارتند از:
الف ـ فرزندان، نوادگان، یا زوجه دایمی و مادر و پدری كه در كفالت مشمولان این آیین نامه بوده اند ،همچنین نوادگانی كه در كفالت ایشان بوده اند با دارابودن شرایط زیر:
1 ـ فرزندان و نوادگان پسر از بیست سال كمتر داشته باشند مگر اینكه به موجـب مدارك مثبته دریكی از دانشگاه ها یا موسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند كه در این صورت نیز حقوق وظیفه آنان در پایان بیست و پنج سالگی قطع می شود.
2 ـ فرزندان و نوادگان دختر تا بیست سالگی به شرط نداشتن شوهر، ولی اگر به موجب مدارك مثبته در یكی از دانشگاه ها یا موسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشنـد و شوهر نداشته باشند حقوق وظیفه آنان در پایان بیست و پنج سالگی قطع می شود.
3 ـ مادر، به شرط نداشتن شوهر.
4 ـ عیال دایمی، تا زمانی كه شوهر اختیار نكرده باشد.
5 ـ شوهر، در صورتی كه علیل و از كار افتاده و در كفالت عیال خود باشد.
6 ـ فرزندان و نوادگان علیل یا ناقص‌العضو مشمولان این آیین نامه كه قادر به انجام كار نباشند در تمام مدت عمر.
ب ـ برادر و خواهر علیل یا ناقص‌العضو كه در كفالت مشمولان این آیین نامه بوده و قادر به انجام كارنباشند در تمام مدت عمر.
ج ـ خواهر (به شرط نداشتن شوهر) و برادری كه در كفالت مشمولان این آیین نامه بوده اند تا پایان (20) سالگی، مگر اینكه به موجب مدارك مثبته در یكی از دانشگاه ها یا موسسات آموزشـی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند و در این صورت تا پایان بیست و پنج سالگی.

تبصره 1ـ فرزندان دختر و خواهر تحت تكفل در صورتی كه پس از پایان (20) سالگی یا (25) سالگی حسب مورد شوهر نداشته وبا تایید بنیاد شهید انقلاب اسلامی برای تامین زندگی خود درآمدی نداشته باشند، تا زمانی كه درآمد ندارند.

تبصره 2ـ تشخیص مصادیق افراد تحت تكفل پس از طی تشریفات قانونی با دستگاه پرداخت كننده حقوق حالت اشتغال یا بازنشستگی یا وظیفه یا مستمری است.

حسن حبیبی-معاون اول رییس جمهور