آيين نامه اجرايي قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز از كار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 1373

هيات وزيران در جلسه مورخ 13/6/1373 بنا به پيشنهاد شماره 6906/د مورخ 25/11/1372 سازمان امور اداري و استخدامي كشور ،به استناد تبصره- (9) قانون “حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز از كار افتاده و مفقودالاثر‌ انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي ـ مصوب 1372ـآيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز از كار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 1373,06,13با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1 

واژه هاي اختصاري زير در اين آيين نامه به جاي عبارت هاي (مشروح مربوط به كار مي رود :
الف ـ قانون: قانون حالت اشتغـال مستخدميـن شهيـد ، جانباز از كار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي ـ مصوب 1372.
ب ـ دستگاه: كليـه دستگاه هاي مشمـول قانون نظـام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ و كليه نيروهاي مسلح.
ج ـ جانباز از كار افتاده كلي و آزادگان جانباز از كار افتاده كلي: كساني كه حسب مورد بنا به تشخيص مرجع هاي صالح (بنياد مستضعفان و جانبازان انقـلاب اسلامـي يا ستاد رسيدگي به امور آزادگان يا مرجع هاي ذي صلاح نيروهاي مسلح ) از كار افتاده كلي شناخته شده و قـادر به كار نباشند.
د ـ شهيد و مفقودالاثر: افرادي كه بنا به تاييد بنياد شهيد انقلاب اسلامي شهيد يا مفقودالاثر شناخته شوند.

تبصره – تعيين شهيد و مفقودالاثر در نيروهاي مسلح با پيشنهاد كميسيـون هاي موضوع ماده (134) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ـ مصوب 1370ـ و ماده (120) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1366ـ و تاييد بنياد شهيد انقلاب اسلامي صورت مي گيرد. درصورت بروز اختلاف نظر مطابق تدبير مقام معظم فرماندهي كل قواـ موضوع نامه شماره 5173 مورخ 11/11/1369 ستاد كل نيروهاي مسلح ـ اقدام مي شود.
هـ ـ پست يا شغل سازماني با نام: مجموعه مشاغل مرتبط با پست هاي متناسب با مشاغل قبلي مشمولان قانون است كه بنا به پيشنهاد دستگاه مربوط به تاييد مرجع هاي ذي صلاح تصويب كننده تشكيلات دستگاه مربوط برسد.
و ـ مستخدمان نيروهاي مسلح: مستخدمان ثابت و پيماني نيروهاي مسلح.

ماده 2 

شهـدا، مفقودالاثـرها، جانبازان از كار افتاده كلي و آزادگان جانباز از كار افتاده كلي كه حقوق وظيفه يا مستمري آنان حسب مورد براساس قانون واگذاري پرداخت حقوق و مزاياي ماهانه وراث شهدا و مفقودين نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و كارمندان كشوري به بنياد شهيد انقلاب اسلامي ـ مصوب 1364 ـ برقرار شده يا مي شود، مشمول اين آيين نامه هستند.

تبصره – اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و قضات نيز مشمـول اين آيين نامه هستند.

ماده 3 

ـ حقوق و مزاياي حالت اشتغال آن دسته از شهدا، جانبازان از كار افتاده كلي، آزادگان از كار افتاده كلي و مفقودالاثرهايي كه مستخدم دولت نبوده يا مشمول قانون كار هستند پس از كسر حق بيمه مقرر و واريز آن به صندوق تامين اجتماعي توسط بنياد شهيد انقلاب اسلامي پرداخت مي شود.

تبصره – حقوق بازنشستگي، وظيفه يا مستمري افراد ياد شده يا بازماندگان آنها توسط سازمان تامين اجتماعي برقرار و پرداخت مي شود.

ماده 4 

كليه دستگاه ها مكلفند اطلاعات و مدارك مورد نياز براي ايجاد پست ها يا مشاغل سازماني با نام را در اختيار مرجع هاي ذي صلاح تصويب كننده تشكيلات دستگـاه مربوط قراردهند.

تبصره 1 – پسـت ها يا مشاغل ياد شده عـلاوه بر پسـت هاي سازماني مصـوب، بـه مجموعه تشكيلات دستگاه ذي ربط افزوده مي شود و با فوت عـادي يا رسيدن سنوات خدمت مقـرر و بازنشسته تلقي شدن مشمولان اين آيين نامه، پست ها و مشاغل مزبور از مجموعه تشكيلات تفصيلي دستگاه حذف مي شود.

تبصره 2 – درصورت ادغام، انحلال يا واگذاري دستگاه ها، پست ها و مشاغل با نام موضوع اين ماده به مجموعه تشكيلاتي دستگاه اصلي يا ما در منتقل مي شود و در مورد دستگاه هايي كه از دستگاهي جدا و به دستگاه ديگري ملحق مي شوند مطابق مصوبه مربوط عمل مي شود.

ماده 5‌(اصلاحي 15ˏ08ˏ1379)

از تاريخ تصويب قانون (30/6/1372) حقوق حالت اشتغال مشمولان تبصره (6) قانون همانند مستخدمان شاغل همطراز توسط دستگاه ذي ربط تعيين مي شود ، مستخدمان مشمول با رعايت ضوابط طرح طبقه بندي مشاغل با انتصاب در پستها يا مشاغل با نام به گرو‌ههاي مربوط تخصيص مي يابند و همواره از امتياز دو گرو‌ه يا درجه بالاتر از گرو‌ه يا درجه استحقاقي استفاده مي كنند. مشمولان يادشده از حقوق، افزايش سنواتي ، فوق العاده شغل، تفاو‌ت تطبيق حقوق (حسب مورد) ،كمك هزينه عائله مندي و او‌لاد، كمك هزينه مسكن درخصوص نيرو‌هاي مسلح (كه براساس ضوابط مربوط پرداخت مي شود) و سـاير مزاياي مستمر از جـمله فوق العاده جذب ‌ـ‌ از زمان بـرقراري در مشـاغل مربوط ‌ـ‌ از آغاز استخدام تا رسيدن به شرايط عمومي بازنشستگي با رعايت مقررات مربوط مانند شاغلان مشابه برخوردار مي شوند.
حقوق حالت اشتغال، بازنشستگي يا مستمري عائله تحت تكفل آنان حسب مورد توسط بنياد شهيد انقلاب اسلامي و بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي پرداخت مي‌گردد.

تبصره 1‌(الحاقي 15ˏ08ˏ1379)ـ‌ حقوق حالت اشتغال مشمولان تبصره (1) اصلاحي قانون و ماده (3) اين آيين‌نامه نيز براساس ضوابط مقرر در اين ماده تعيين مي‌گردد.

تبصره 2(اصلاحي 15ˏ08ˏ1379)– آن عده از مشمولان اين آيين نامه كه تا پيش از تصويب قانون با سنوات خدمت افزون بر سي سال بازنشسته شده باشند با رعايت مقررات مربوط مشمول تبصره- (4) ماده (2) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت هستند و از افزايش سنواتي مضاعف استفاده مي كنند.

ماده 6

بنياد شهيد انقلاب اسلامي مكلف است كسور بازنشستگي موضوع تبصره (3) قانون واگـذاري پرداخت حقـوق و مزاياي ماهانـه وراث شهـدا و مفقودان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و كارمندان كشوري به بنياد شهيد انقلاب اسلامي ـ مصوب 1364ـ را به صندوق هاي دستگاه هاي ذي ربط مسترد كند.

تبصره ـ در صورتي كه كسور بازنشستگي يادشده صرف پرداخت حقوق مشمـولان قانـون واگذاري پرداخت حقوق و مزاياي ماهانه وراث شهدا و مفقودين نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و كارمندان كشوري بنياد شهيد انقلاب اسامي شده باشد، بودجـه لازم براي پرداخت حقوق مشمولان اين آيين نامه در مورد صندوق هاي بازنشستگي مربـوط در بودجه كل كشور پيش بيني و پرداخت مي شود.

ماده 7 

حقوق حالت اشتغال مشمولان اين آيين نامه تا رسيدن به شرايط عمومي بازنشستگي براساس ضوابط و مقررات دستگاه ذي ربط و با رعايت معافيت هاي مقررـ حسب مـوردـ مشمول برداشت كسور قانوني (بازنشستگي، بيمه و ماليات) است.

تبصره ـ كسور بازنشستگي شهدا و جانبازان از كار افتاده كلي و آزادگان جانباز از كار افتاده كلي و مفقودالاثرها از تاريخ شهادت يا جانبازي يا اسارت يا مفقودالاثرشدن تا تاريخ اجراي قانون طبق ضوابط مربوط و بر مبناي حقوق مستمري يا وظيفه پرداخت شده در اين مدت، توسط دولت به صندوق هاي بازنشستگي مربوط پرداخت مي شود.

ماده 8 

در تعيين گروه يا افزايش سنواتي استحقاقـي و عناوين مشابه مشمولان اين آيين نامه، مدت استفاده از حقوق وظيفه تا تاريخ تطبيق وضـع با قانون نظام هماهنـگ پرداخت كاركنان دولت به عنوان سابقه خدمت قابل قبول بر مبناي %3 مورد محاسبه قرار مي گيرد و پس از آن براساس ماده (8) آيين نامه اجرايي قانـون نظـام هماهنگ پرداخت %5 در هر سال است.

ماده 9 

مشمولان اين آيين نامه از تاريخ تصويب قانون بر مبناي آخرين شغل يا پست مورد تصدي زمان اشتغال فقط با استفاده از دو گروه يا درجه بالاتر از گروه يا درجه استحقاقي مربوط موضوع قانون تطبيق داده مي شوند و در مواردي كه به موجب تبصره هاي (3) و(4) ماده (3) قانون نظام هماهنگ پرداخت از امتياز دو گروه تشويقي برخوردار شـده باشند مجاز به استفاده مضاعف از امتياز ياد شده نيستند.

ماده 10

ارتقاي گروه مستخدمان مشمول اين آيين نامه به گروه ها يا درجات يا عناويـن مشابه كه با توجه به مقررات استخدامي مربوط مستلزم كسب امتيازهاي خاص (براساس سيستم هاي امتيازي) يا طي دوره هاي آموزشي است بدون رعايت شرايط مزبور انجام مي شود.

ماده 11

حقوق حالـت اشتغـال آن عـده از مشمولان اين آيين نامه كه در زمـان تصــدي مقامات موضوع تبصره – (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت يا همتراز آنان، شهيـد، جانباز از كار افتاده كلي يا آزاده جانباز از كار افتاده كلي شده باشند براساس عدد مبناي مربوط و همانند مقامات شاغل تعيين مي شود .

ماده 12

مستخدمان بازنشسته شهيد، جانبـاز از كار افتاده كلي، آزاده جانباز از كار افتاده كلي و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي با استفاده از امتيـاز دو گروه يا درجه بالاتر موضوع قانـون يا قانون نظام هماهنـگ پرداخت همچنـان بازنشسته تلقي مي شوند.

ماده 13

در مـواردي كـه جانبازان از كار افتاده كلي و آزادگان جانباز از كار افتاده كلي قبل از رسيدن به شرايط عمومي بازنشستگي فوت كنند از تاريخ فوت تا رسيدن به سن بازنشستگي حقوق وظيفه يا مستمري ذي ربط براساس مقررات استخدامي دستگاه مربوط تعيين و پرداخت مي شود.

تبصره ـ در صورتي كه حيات مفقودالاثر موضوع قانون حين استفاده از حقوق حالت اشتغال محرز شود، از زمان احـراز با آنان براساس مقررات مربوط رفتـار مي شود.

ماده 14 

در كليه دستگاه هاي مشمول اين آيين نامه، حقوق وظيفه يا مستمري وراث اناث تحـت تكفل شاهـد كه پس از اختيار شوهر مطلقـه شده اند پس از تاييـد وقـوع طـلاق و ضرورت آن توسط بنياد شهيد انقلاب اسلامي دوباره برقرار مي شود.

ماده 15 

وراث قانوني شهدا و مفقودان موضوع قانون چنانچه بيش از يـك شهيـد يا مفقودالاثـر داشتـه باشند فقط مي توانند به انتخاب خود از يك حقـوق حالت اشتغال يا وظيفه يا مستمري مورث مربوط استفاده كنند.

ماده 16 

افراد تحت تكفل موضوع تبصره- (2) قانون عبارتند از:
الف ـ فرزندان، نوادگان، يا زوجه دايمي و مادر و پدري كه در كفالت مشمولان اين آيين نامه بوده اند ،همچنين نوادگاني كه در كفالت ايشان بوده اند با دارابودن شرايط زير:
1 ـ فرزندان و نوادگان پسر از بيست سال كمتر داشته باشند مگر اينكه به موجـب مدارك مثبته دريكي از دانشگاه ها يا موسسات آموزشي رسمي عالي مشغول تحصيل باشند كه در اين صورت نيز حقوق وظيفه آنان در پايان بيست و پنج سالگي قطع مي شود.
2 ـ فرزندان و نوادگان دختر تا بيست سالگي به شرط نداشتن شوهر، ولي اگر به موجب مدارك مثبته در يكي از دانشگاه ها يا موسسات آموزشي رسمي عالي مشغول تحصيل باشنـد و شوهر نداشته باشند حقوق وظيفه آنان در پايان بيست و پنج سالگي قطع مي شود.
3 ـ مادر، به شرط نداشتن شوهر.
4 ـ عيال دايمي، تا زماني كه شوهر اختيار نكرده باشد.
5 ـ شوهر، در صورتي كه عليل و از كار افتاده و در كفالت عيال خود باشد.
6 ـ فرزندان و نوادگان عليل يا ناقص‌العضو مشمولان اين آيين نامه كه قادر به انجام كار نباشند در تمام مدت عمر.
ب ـ برادر و خواهر عليل يا ناقص‌العضو كه در كفالت مشمولان اين آيين نامه بوده و قادر به انجام كارنباشند در تمام مدت عمر.
ج ـ خواهر (به شرط نداشتن شوهر) و برادري كه در كفالت مشمولان اين آيين نامه بوده اند تا پايان (20) سالگي، مگر اينكه به موجب مدارك مثبته در يكي از دانشگاه ها يا موسسات آموزشـي رسمي عالي مشغول تحصيل باشند و در اين صورت تا پايان بيست و پنج سالگي.

تبصره 1ـ فرزندان دختر و خواهر تحت تكفل در صورتي كه پس از پايان (20) سالگي يا (25) سالگي حسب مورد شوهر نداشته وبا تاييد بنياد شهيد انقلاب اسلامي براي تامين زندگي خود درآمدي نداشته باشند، تا زماني كه درآمد ندارند.

تبصره 2ـ تشخيص مصاديق افراد تحت تكفل پس از طي تشريفات قانوني با دستگاه پرداخت كننده حقوق حالت اشتغال يا بازنشستگي يا وظيفه يا مستمري است.

حسن حبيبي-معاون اول رييس جمهور