آیین نامه اجرایی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی مصوب 1386

وزرای عضو كمیسیون لوایح هیئت دولت، در جلسه مورخ 20 /3 /1386 بنا به پیشنهاد مشترك وزارتخانه‌های جهاد كشاورزی و مسكن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی كشور و به استناد بند (ب) تبصره (18) قانون بودجه سال 1386 كل كشور و با رعایت تصویب نامه شماره 19414 /ت37258 هـ مورخ 11 /2 /1386، آیین‌نامه اجرایی صدور اسناد مالكیت اراضی كشاورزی را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی صدور اسناد مالكیت اراضی كشاورزی مصوب 1386/03/20

ماده 1

اراضی كشاورزی موضوع این آیین‌نامه، شامل اراضی واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها، شهرك‌ها و روستاهای موضوع مواد (1)، (2)، (3) و (4) قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعیین آنها ـ مصوب 1384ـ مورد عمل ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ـ مصوب 1383ـ می‌باشد كه مستثنا از اراضی ملی و دولتی بوده و مورد بهره‌برداری كشاورزی قرار گرفته و یا به حالت آیش بوده است.

تبصره ـ تشخیص اراضی مشمول ماده (1) به عهده مدیریت جهادكشاورزی شهرستان است.

ماده 2

مدیریت جهادكشاورزی شهرستان‌ها مزایای استفاده از این آیین‌نامه و نحوه تسلیم تقاضا را رأساًَ یا از طریق شورای اسلامی شهرها و روستاها با انتشار آگهی الصاقی در محل به اطلاع عموم می‌رساند.

ماده 3

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با هماهنگی وزارت جهادكشاورزی، نسبت به تهیه فرم تقاضای مخصوص این آیین‌نامه اقدام می‌نماید و فرم‌های مذكور را در اختیار وزارت یادشده قرار می‌دهد.

ماده 4

مدیریت جهادكشاورزی شهرستان ضمن بررسی تقاضاهای واصل شده، گواهی لازم مبنی بر صدور سند مالكیت اراضی موضوع این آیین‌نامه و بلامانع بودن از لحاظ مقررات اراضی موات و منابع ملی و اصلاحات اراضی و عدم تداخل با مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و سایر مقررات مرتبط صادر و به اداره‌های ثبت اسناد و املاك محل ارسال می‌كند.

ماده 5

اداره‌های ثبت اسناد و املاك محل پس از دریافت گواهی موضوع ماده (4) این آیین‌نامه به ترتیب زیر عمل می‌كنند:

الف ـ نسبت به اعزام نماینده و نقشه‌بردار برای بررسی وضع محل و ترسیم و تطبیق نقشه با سوابق ثبتی و تبعیت از حدود مجاورین مبادرت نموده، پس از تنظیم صورت‌مجلس با قید حدود و مشخصات و متراژ و مساحت و حقوق ارتفاقی ملك و ارزیابی آن، گزارش مربوط را جهت بررسی و تأیید و عدم مغایرت با قوانین و مقررات به مدیریت جهادكشاورزی شهرستان ارسال می‌كنند.

ب ـ در صورت بروز اختلاف در مساحت و حدود و سایر موارد، نمایندگان ثبت اسناد و املاك و جهادكشاورزی و دادگستری محل، منطقه مربوط را معاینه و بررسی و رفع نقص و اختلاف می‌نمایند.

ج ـ چنانچه اراضی مذكور فاقد سابقه ثبت باشند پس از احراز تصرف مالكانه متقاضی، اظهارنامه به نام وی تنظیم گردیده و عملیات ثبتی تا صدور سند مالكیت ادامه می‌یابد.

د ـ چنانچه مورد تقاضا در جریان ثبت باشد، پس از معاینه محل و تطبیق سوابق ثبتی با مالكیت متقاضی در صورت ختم عملیات ثبتی، نسبت به صدور سند مالكیت طبق مفاد این آیین‌نامه اقدام می‌شود.

ماده 6

قیمت تمام شده صدور اسناد مندرج در این آیین‌نامه شامل حق‌الزحمه نماینده و نقشه‌بردار و كاركنان تنظیم اظهارنامه و صدور سند مالكیت و سایر هزینه‌های اداری و پشتیبانی و همچنین حقوق دولتی می‌باشد كه با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور تعیین می‌شود. چنانچه ظرف یكماه از تاریخ اعلام سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، تاییدیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور ارائه نشد، نظر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در این زمینه ملاك عمل قرار خواهد گرفت.

ماده 7 

اداره‌های ثبت اسناد و املاك محل در هنگام تنظیم اظهارنامه یا ثبت در دفتر املاك، سی درصد (30%) قیمت تمام شده صدور سند مالكیت ـ به شرح ماده (6) ـ را از مالك دریافت نموده و پس از واریز حق ثبت املاك به حساب درآمد عمومی ردیف (140101) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، مابقی را به حساب مخصوصی كه به همین منظور افتتاح می‌شود، واریز می‌كنند و در پایان هر ماه با امضای مدیركل ثبت اسناد و املاك استان و ذیحساب به عاملان مؤثر، بابت هزینه‌های متعلقه موضوع ماده (6) پرداخت می‌شود.

ماده 8

وزارت جهاد كشاورزی موظف است هر شش ماه یكبار، گزارش پیشرفت كار را به هیئت دولت ارائه نماید.

این تصویب نامه در تاریخ 9 /5 /1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس ‌جمهور- پرویز داودی